Άρθρο 89 Διαιτησία ατομικών αθλημάτων-Επαγγελματική Διατησία

1. Οι διατάξεις των άρθρων 85 έως και 88 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές των ατομικών αθλημάτων, τους κριτές, επόπτες, αφέτες, σημειωτές, χρονομέτρες και κάθε άλλο αθλητικό παράγοντα που είναι επιφορτισμένος με την κρίση για την ορθή διεξαγωγή του αγώνα και την πιστοποίηση της έκβασής του ή την πιστοποίηση της επίδοσης του αθλητή, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος.

2.Κάθε αθλητική ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των κριτών των αθλημάτων της. Η αξιολόγηση των κριτών του παρόντος άρθρου γίνεται με βάση το σύστημα που προτείνει η παγκόσμια ομοσπονδία του κάθε αθλήματος. Η αρμόδια Ομοσπονδία καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των κριτών – διαιτητών των ατομικών αθλημάτων μετά από σύμφωνη γνώμη της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος και αν αυτή δεν υπάρχει, του μεγαλύτερου συνδέσμου διαιτητών του οικείου αθλήματος. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παρ. 1.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, μετά από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να προβλεφθεί επαγγελματική διαιτησία για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα και να καταρτισθεί ειδικός κανονισμός που ρυθμίζει τα κάθε είδους σχετικά θέματα. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται από την έναρξη των πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

  • 7 Δεκεμβρίου 2014, 13:24 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

    Για τη βελτίωση του επιπέδου των κριτών των ατομικών αθλημάτων, αλλά και των διαιτητών ομαδικών αθλημάτων η εκπαιδευση και η απόκτηση των παραπάνω ιδιοτήτων θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ εντός των ΤΕΦΑΑ και μόνο ως ειδικότητα για τους φοιτητές αυτού.Έτσι θα ενισχυθεί ο επιστημονικος και θεσμικος ρόλος των ΤΕΦΑΑ και των φοιτητών τους.Επίσης θα εγκαθιδρυθεί ένα τυποποιημένο σύστημα εκπαιδευσης και παραγωγής κριτών και διαιτητών επιπέδου τριτοβάθμιας εκπάιδευσης που θα διέπεται απο την βαθιά αθλητική γνώση εξειδικευμένων ανθρώπων αυτών των πτυχιούχων επιστημόνων της Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στην διαιτησία π.χ.Ποδοσφαίρου.Ότι καλυτερο.