Άρθρο 36: Συγχώνευση αθλητικών σωματείων

1. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων της ίδιας περιφερειακής ενότητας που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης και ανήκουν στην ίδια αγωνιστική κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει αγωνιστικό όφελος για κανένα από τα σωματεία που συγχωνεύονται.

2. Επιτρέπεται, επίσης, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του παρόντος άρθρου:
α) η συγχώνευση αθλητικού σωματείου με τμήμα άλλου αθλητικού σωματείου, με απόσχιση και απορρόφηση του τμήματος από το αθλητικό σωματείο,
β)η δημιουργία νέου αθλητικού σωματείου με την απόσχιση τμήματος σωματείου,
γ)η συγχώνευση αθλητικών σωματείων με απορρόφηση ενός αθλητικού σωματείου από άλλο.

3. Για τη συγχώνευση απαιτούνται σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών σωματείων που συγχωνεύονται. Το αθλητικό σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα σωματεία που συγχωνεύονται ή οποιαδήποτε άλλη και εντάσσεται στην ίδια αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκαν τα αθλητικά σωματεία που συγχωνεύθηκαν. Το σύνολο της περιουσίας κάθε αθλητικού σωματείου που συγχωνεύεται, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται, χωρίς εκκαθάριση, στο νέο αθλητικό σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο και υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των σωματείων που συγχωνεύονται. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

4. Οι εργασιακές σχέσεις που είχαν συνάψει τα αθλητικά σωματεία που συγχωνεύονται, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά το χρόνο της συγχωνεύσεως, δεν λύονται, αλλά συνεχίζονται από το αθλητικό σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σωματείων που συγχωνεύονται, ως δικαιοπαρόχων εργοδοτών. Οι αθλητές του αθλητικού σωματείου που καταργείται ή απορροφάται υπάγονται στη δύναμη του νέου ή του απορροφώντος.

5. Με ευθύνη των μελών των διοικήσεων των αθλητικών σωματείων που συγχωνεύονται, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη συγχώνευση, κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι σφραγίδες των σωματείων, καθώς και τα βιβλία τους για να ακυρωθούν, ενώ το αθλητικό σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση προσκομίζει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όλα τα νομιμοποιητικά για την ειδική αθλητική του αναγνώριση έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγχώνευση.

6. Η διαδικασία της συγχώνευσης αρχίζει μετά τη λήξη των αθλητικών διοργανώσεων της αγωνιστικής περιόδου που διανύεται και περατώνεται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.