Άρθρο 57: Mέτοxοι-Περιορισμοί-Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας

1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), και εταιρείες, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήκοοοι χωρών εκτός ΕΕ και εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, μπορούν να αποκτήσουν μετοχές Α.Α.Ε. με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ.

2. Aπόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται μόνο:
α) Αν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες, ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
β) Αν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, όταν οι μετοχές τoυς είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοxοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύει ο περιορισμός της παραπάνω υπό στοιχείο α περίπτωσης. Αν μέτοxοι της ανώνυμης εταιρείας είναι ανώνυμες εταιρείες, τότε πρέπει και οι μετοχές αυτών να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

3. Στις εταιρείες της παραγράφου 2 μπορούν να μετέχουν και υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μετά από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ.
Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου αυτής, οι εταιρείες υποβάλλουν στη ΓΓΑ:
α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, των μελών τους, μέχρι φυσικoύ προσώπου,
β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών, ή άλλων οργάνων διοίκησης και
γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.

3. Μεταβίβαση μετοχών η οποία διενεργείται πριν την έκδοση των αποφάσεων των δύο πρώτων παραγράφων του παρόντος ή κατά παράβαση αυτών είναι απολύτως άκυρη.

4. Οι εταιρείες οι οποίες αποκτούν, με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, μετοχές Α.Α.Ε., μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης των ανωτέρω παραγράφων εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

5. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στη ΓΓΑ κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.

6. Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο μετόχων της.

7. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στo κεφάλαιo μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σ’ αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπoυ, προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η ΑΑΕ, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, γνωστοποιεί τη μεταβολή στη ΓΓΑ και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο.

8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές, ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς τους μέχρι δεύτερου βαθμού απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετoxές Α.Α.Ε. του αθλήματoς σε σχέση με το οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.

9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη Δ.Σ. εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως μέσω παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ίδιου ή άλλου αθλήματος.

10. Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ή εταιρεία, στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίoυ ή των δικαιωμάτων ψήφου, ή συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή με οποιοδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της, ή ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σ’ αυτή.

11. Διαχειριστές, ή μέλη οργάνου διοίκησης, ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή αναλαμβάνoυν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε., απαγoρεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης, ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι μέλη των ανωτέρω εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Α.Α.Ε. ή είναι μέλη Δ.Σ. τέτοιων εταιρειών, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαxειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη Δ.Σ. σε εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας A.A.E..

12. Οι περιορισμοί των παραγράφων 9 και 10, με εξαίρεση τις απαγoρεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης, ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείo και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.

13. Αν παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, η ομάδα της υπαίτιας Α.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας επαγγελματικής ένωσης το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων. Η μη συμμόρφωση του διοικητικού συμβουλίου της επαγγελματικής ένωσης με την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σε αυτό της ανωτέρω πράξης, έχει ως συνέπεια, εκτός των άλλων, την έκπτωση των μελών του, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 27.

14. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 12 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

15. Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοxών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης, και κάθε άλλη πράξη που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.

  • 30 Νοεμβρίου 2014, 11:05 | UnTT

    Προσθέστε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των μελών της οικογενείας τους. Επίσης, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ο μεγαλομέτοχος να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να αποφύγουμε αχυρανθρώπους και να μπορούν να καταλογιστούν ποινικές ευθύνες στους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

  • 26 Νοεμβρίου 2014, 12:28 | Σουλης Ρουμανας

    προτεινω να εφαρμοσθει το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ σε ολους οσους εχουν ιδιωκτησια σωματειου στον επαγγελματικο αθλητισμο….