Άρθρο 34: Εξελεγκτική Επιτροπή Αθλητικού Σωματείου

1.Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, και με την ίδια διαδικασία και για την ίδια χρονική περίοδο, εκλέγει τρία (3) τουλάχιστον μέλη που συγκροτούν την Εξελεγκτική Επιτροπή, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό του αθλητικού σωματείου για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει κάθε φορά τον ειδικότερο αριθμό των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) μέλη. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν οι θέσεις των τακτικών.

2. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ούτε και να εκλεγεί μέλος της όποιος συνδέεται με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα και το καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του αθλητικού σωματείου, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του αθλητικού σωματείου. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα του αθλητικού σωματείου.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει κάθε έτος έκθεση, την οποία υποβάλει στην Γενική Συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ισολογισμό, παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία και αναγκαία υπόδειξη. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή του μέχρι δευτέρου βαθμού.

5. Οι αρμοδιότητες της Εξελεγκτικής Επιτροπής ασκούνται συλλογικά και τα μέλη της ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Στις συνεδριάσεις του οργάνου προεδρεύει ο Πρόεδρός του και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, εκτός του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 27 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:17 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 34

  Εξελεγκτική Επιτροπή Αθλητικού Σωματείου

  1.Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου, μαζί με το Διοικητικό
  Συμβούλιο, και με την ίδια διαδικασία και για την ίδια χρονική περίοδο, εκλέγει τρία (3) τουλάχιστον μέλη που συγκροτούν την Εξελεγκτική Επιτροπή (7), με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό του αθλητικού σωματείου για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει κάθε φορά τον ειδικότερο αριθμό των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) μέλη. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν οι θέσεις των τακτικών.

  (7) Μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητο ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής εξελεγκτικής επιτροπής, με τους όρους εκλογής του ΔΣ;

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 04:55 | Δημήτριος Κούρος

  Επί της παραγρ. 1, άρθρο 34.
  Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, και με την ίδια διαδικασία και για την ίδια χρονική περίοδο, εκλέγει…
  ΣΧΟΛΙΟ : Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη του σωματείου και δεν συμμετέχει στην διαδικασία των εκλογών υπό την ιδιότητά του.

  Επί της παραγρ. 5, άρθρο 34.
  …και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, εκτός του Προέδρου.
  ΣΧΟΛΙΟ : Σε τριμελή επιτροπή πρέπει να είναι ΟΛΟΙ παρόντες; Μήπως πρέπει να καθοριστεί επακριβώς;