Άρθρο 84 Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων

1. α)Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από αυτά που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 83, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για όσους αθλούνται και για τους θεατές. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης, ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. Δεν διαξάγεται αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα σε αθλητική εγκατάσταση που δεν έχει άδεια λειτουργίας.
β)Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το ΟΑΚΑ, το Σ.Ε.Φ. και το Ε.Σ. Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑ.Κ.Ν. Άγιος Κοσμάς, για τα οποία εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με ειδικότερους όρους, διαδικασία και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
γ)Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτούνται:
ααα) η καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και
βββ) Η καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης και ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών.
δ)Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη από τη χορήγηση της, εκτός αν η η ομάδα που αγωνίζεται στην ανωτέρω εγκατάσταση ανέλθει κατηγορία. Αν συμβεί αυτό διενεργείται έκτακτος έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα της αθλητικής εγκατάστασης με τις αυξημένες απαιτήσεις της ανώτερης κατηγορίας.

ε)Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα, όπως αγώνες ή προπονήσεις, καθώς επίσης και ο ανώτατος αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος.

στ)Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησης ή τροποποίησης της, κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού ή στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., αν η εγκατάσταση χρησιμοποιείται από Α.Α.Ε.

2. α)Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται υποχρεωτικά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού, ή ηλεκτρολόγου, ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο, ένα γιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία, έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει. Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτείται μια επιτροπή ανά δέκα (10) αθλητικές εγκαταστάσεις,

β)Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, καθώς και με γιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και γιατρό.

3. Η Επιτροπή της παραγράφου 2 ελέγχει, αναφορικά με τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας όσων αθλούνται και των θεατών, τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας. Για το σκοπό αυτό, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 2, στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.

4. α)Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 8 του παρόντος.
β)Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο αν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς γι` αυτά. Εφόσον πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή για την προπόνηση ή την εκμάθηση των αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων, σχετικών με το άθλημα, προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.

5. α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση, δίνει δεκαπενθήμερη αποκλειστική προθεσμία στον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής μπορεί να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, μόνο αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού, διαφορετικά ανακαλεί την άδεια πριν τον επανέλεγχο.
β)Αν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
γ)Αν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση άδειας για διεξαγωγή αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.

6. α)Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β)Αν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφαση του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων και ενημερώνει την αρμόδια Εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης στους υπευθύνους των εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 για την έκπτωση από το αξίωμα του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.
γ)Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιόν του, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της σε κάθε ενδιαφερόμενο.
δ)Οι κερκίδες ή τα τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές, σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.

7. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος, καθώς επίσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και η αμοιβή των ιδιωτών που τυχόν συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή, η οποία κατηγοριοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την επικράτεια με βάση το άθλημα και την κατηγορία του σωματείου ή Α.Α.Ε. που το χρησιμοποιεί, εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

9. α)Δεν διεξάγεται αθλητική συνάντηση αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η άδεια αυτή χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αθλητική αναγνώριση.
β)Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
γ)Για τη χορήγηση της άδειας αυτής απαιτείται να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί στην αθλητική εγκατάσταση σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας του άρθρου 93.

10) Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που παρά το γεγονός ότι στερείται άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων την παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης σ΄ αυτή, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται και ο Πρόεδρος Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση, χωρίς την ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 00:57 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Ορισμένα ζητήματα που θίγονται σε σχόλια που έχουν υποβληθεί για το παρόν άρθρο, πχ υποχρέωση απασχολούμενου προσωπικού, ελεύθερη ζώνη/αποστάσεις ασφαλείας, εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, αποτελούν αντικείμενο της ΚΥΑ της παρ. 8 του άρθρου, η οποία θα αντικαταστήσει την ΚΥΑ 46596/22.11.2004.

  Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΚΥΑ 46596/22.11.2004, ΦΕΚ Β1793/06.12.2004

  1) Εκδόθηκε δύο (2) χρόνια μετά το Ν. 3057/2002, ΦΕΚ Α239/10.10.2002, ο οποίος με το 9° άρθρο του, πρόσθεσε στο Ν. 2725/1999 το άθρ. 56Α, του οποίου η παρ. 9 προκαθόριζε την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ.
  Δηλαδή ο Νόμος εκδόθηκε σχεδόν δύο (2) χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, ενώ η ΚΥΑ τέσσερις (4) μήνες μετά από αυτούς.

  2) Ισχύει εδώ και μια δεκαετία.

  3) Τα δεκαπέντε (15) πρώτα άρθρα της δεν τροποποιήθηκαν ποτέ.

  4) Το άρθρο 16 ορίζει ότι η επιτροπή θα ζητάει από τον εκπρόσωπο του φορέα (ιδιοκτήτη)

  α) οικοδομική άδεια (με σχέδια αρχιτεκτονικά και η/μ) και
  Αξίζει να διαβαστεί το άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (25.07.2010) : http://www.kathimerini.gr/400092/article/epikairothta/a8lhtismos/ta-ghpeda-apeiloyn-to-prwta8lhma

  β) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
  (δεν απαιτείται για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας ≤ 2.000 θεατές),

  ενώ για κολυμβητήρια θα ζητάει και
  γ) άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (υγειονομική καταλληλότητα),

  αλλά μετά τις
  (0) 31.05.2005 η οποία παρατάθηκε
  (1) 31.05.2006 (ΤΥ-Δα/Φ550/27042/08.06.2005, ΦΕΚ Β838/21.06.2005)
  (2) 31.05.2009 (38204/22.08.2006, ΦΕΚ Β1267/08.09.2006)
  (3) 30.06.2010 (38640/19.08.2009, ΦΕΚ Β1773/26.08.2009)
  (4) 30.06.2011 (3386/04.02.2011, ΦΕΚ Β137/02.09.2011)
  (5) 30.06.2013 (3386/05.10.2012, ΦΕΚ Β2811/17.10.2012)
  (6) 31.12.2013 (ΤΥ−Δ/Φ550/οικ. 21406/13/08.2013, ΦΕΚ Β2003/14.08.2013)
  (7) 31.08.2014 (ΤΥ−Δ/Φ550/οικ. 18749/2014, ΦΕΚ Β1710/26.06.2014)
  (8) 08.02.2015 (ΤΥ−Δ/Φ550/οικ. 28688/09.09.2014, ΦΕΚ Β2408/10.09.2014)

  Άραγε όλες αυτές οι παρατάσεις να οφείλονται απλώς και μόνο στο έλλειμμα βούλησης και αποφασιστικότητας ή/και στην αδυναμία και ανικανότητα των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών ν΄ αντιμετωπίσουν το θέμα άμεσα, οριστικά και αποτελεσματικά;
  Όποιος και να είναι ο λόγος και η αιτία του γεγονότος αυτού, το σίγουρο είναι η απαξίωση και ο ευτελισμός της διάταξης (άρθ. 16) και σίγουρα όσων εισηγούνται και αποφασίζουν.

  Το άρθρο 16 του Ν. 4178/2013 με τίτλο «Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος»
  «1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος υπάγονται οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις:

  η) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν,
  θ) των Ο.Τ.Α., υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την υποβολή:
  i) αίτησης,
  ii) τοπογραφικού διαγράμματος και
  iii) τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων.

  Για τις ως άνω αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο, πλην της περίπτωσης θ’, όπου καταβάλλεται παράβολο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτά χρησιμοποιούνται για ιδιόχρηση.»

  Δηλαδή για ένα αυθαίρετο γήπεδο/γυμναστήριο/κολυμβητήριο που ανήκει
  α) στην ΓΓΑ ή σε εποπτευόμενο από αυτή ΝΠΔΔ δεν καταβάλλεται ούτε το παράβολο, ούτε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο
  β) σε Ο.Τ.Α. (δημοτικό, περιφερειακό/νομαρχιακό) που δεν το διαθέτει για χρήση σε κάποιο αθλητικό σωματείο/σύλλογο (επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό) δεν καταβάλλεται ούτε το παράβολο, ούτε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο
  γ) σε Ο.Τ.Α. (δημοτικό, περιφερειακό/νομαρχιακό) που το διαθέτει για χρήση σε κάποιο αθλητικό σωματείο/σύλλογο (επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό) καταβάλλεται το παράβολο, αλλά δεν καταβάλλεται το ενιαίο ειδικό πρόστιμο
  δ) σε αθλητικό σωματείο/σύλλογο (επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό) καταβάλλεται και το παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο

  Δηλαδή ένα αθλητικό σωματείο που έχει ένα αυθαίρετο γήπεδο/γυμναστήριο αν το δωρίσει («ξεφορτωθεί») στον δήμο θα αποφύγει (τουλάχιστον) το ενιαίο ειδικό πρόστιμο;
  Και έστω ότι το έκανε.
  Μπορεί μετά να το «ξαναφορτωθεί» με δωρεάν παραχώριση του δήμου;

  Αναρωτιέμαι πως εφαρμόζεται και ισχύει (μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά) η συνταγματική αρχή της ισότητας (και της αναλογικότητας σύμφωνα με την δυνατότητα/ικανότητα τους)
  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-4/

  Γιατί πρέπει το αυθαίρετο δημόσιο να μην πληρώνει καθόλου ή να πληρώνει λιγότερο από τον αυθαίρετο ιδιώτη;
  Η οικονομική του δυνατότητα είναι μικρότερη από του ιδιώτη;
  Η χρησιμότητα και η ωφέλεια του στην κοινωνία είναι μεγαλύτερη από αυτή του ιδιώτη;
  Ποιο ποια αξία και ποιο παράδειγμα δίνει το αυθαίρετο δημόσιο στην κοινωνία;

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Κυριακίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης
  T: 2541350174 (ώρες: 07:00-15:00)
  e: kiriakidis@xanthi.gr
  U: http://www.xanthi.gr | http://www.pamth.gov.gr

 • 19 Δεκεμβρίου 2014, 13:44 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Στο σχόλιο http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5285#comments για την ΠΡΟΤΑΣΗ 3 σημειώνω επιπλέον τα ακόλουθα προς υποστήριξή της.

  Είναι αυτονόητα απαραίτητο ο ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης να ανακοινώνει δημόσια την ύπαρξη της άδειας λειτουργίας στον χώρο της.
  Π.χ. βλ. την απαίτηση/υποχρέωση:
  «Η άδεια αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.»
  Άρθρο 1, Παράγραφος 6 του Π.Δ. 219/2006 «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.» (ΦΕΚ Α’ 221/13-10-2006)
  http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=142

  Ίσως κάποιος να διερωτηθεί: «Μα δεν είναι αυτονόητο ότι αν δεν είναι αναρτημένη η άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, τότε αυτή δεν υπάρχει;».

  Η άποψή μου είναι πως όπως είναι απαραίτητο να δηλώσει δημόσια ο ιδιοκήτης ότι η αθλητική εγκατάσταση του λειτουργεί νόμιμα, είναι ακόμη πιο απαραίτητο να δηλώσει δημόσια ο ίδιος ότι, η αθλητική εγκατάστασή του δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να λειουργεί ή ότι διαθέτει άδεια υπό όρους λειτουργίας (περιορισμένου χρόνου ή/και υπό καθορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις).

  Αξίζει να σημειώσω για να ληφθεί υπόψη το εξής γεγονός.
  Η διοίκηση μεγάλης βιομηχανίας εγκατέστησε στην κεντρική είσοδο της μονάδας της φωτεινό πίνακα (dot matrix board), όπου ανακοινώνονταν / δημοσιοποιούνταν ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων (ημερήσιος / μηνιαίος / ετήσιος), με σκοπό αυτά να περιοριστούν.
  Το μέτρο λειτούργησε συνδυαστικά με μια σειρά άλλων μέτρων (εκπαίδευση-ευασθητοποίηση-παρότρυνση-επιβράβευση/αποδοκιμασία προσωπικού όλης της ιεραρχίας) και απέδωσε σημαντικά όχι άμεσα, αλλά μετά από ορισμένα χρόνια.

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Κυριακίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης
  T: 2541350174 (ώρες: 07:00-15:00)
  e: kiriakidis@xanthi.gr
  U: http://www.xanthi.gr | http://www.pamth.gov.gr

 • 16 Δεκεμβρίου 2014, 00:06 | Παναγής .Δελακάς

  Δύο θέματα επιπλέον που αφορούν την ασφάλεια των αθλητών πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και με κάποιο τρόπο να θεσμοθετηθούν.

  1.Πολλές περιφράξεις (και άλλα εμπόδια), σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους (κυρίως στα ποδοσφαιρικά γήπεδα 5χ5)είναι κατασκευασμένες πολύ κοντά (~1,5μ.) στον αγωνιστικό χώρο με κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.
  Δυστυχώς οι αναρτημένες τεχν. προδιαγραφές της ΓΓΑ δεν καθορίζουν τήρηση ελάχιστων αποστάσεων οποιονδήποτε εμποδίων από τα όρια του αγωνιστικού χώρου για την ασφάλεια των αθλητών, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο των ελεγχόντων και τα γήπεδα να εγκυμονούν πολλές φορές κινδύνους.

  2. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η θεσμοθέτηση ύπαρξης στους ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, πιστοποιητικού αντικεραυνικής προστασίας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2014, 10:53 | Κατραντσιώτης Δημήτριος

  Θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο που λείπει εντελώς από το νομοσχέδιο.
  Είναι τα εργασιακά και οι εργαζόμενοι.
  Καμία αναφορά και καμιά κατοχύρωση λες και δεν υπάρχουν.
  Παρακαλώ να το ξαναεπεξεργαστείτε ως προς αυτή την -παράμετρο που να προβλέπει την ύπαρξή τους τις εργασιακές και μισθολογικές τους παραμέτρους καθώς και τον ρόλο τους στο υπηρεσιακό αθλητικό τομέα που υπηρετούν.

  Με εκτίμηση,
  Κατραντσιώτης Δημήτριος
  Πρόεδρος εργαζόμενων Εθνικών Γυμναστηρίων Β. Ελλάδας
  τηλ. 6973392330

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 12:37 | Στέλιος Χριστοδούλου

  θα συμφωνήσω σε πολλά από τα γραφόμενα του κ. Κυριακίδη, ειδικά στην παρ.1 του από 3/12/2014 σχολίου του, δλδ περί ορισμών όπου θα συμπληρώσω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό αθλητικής εγκατάστασης αλλά και αθλητικής συνάντησης ειδικά όταν αναφέρονται στον νόμο μαζί με απόλυτες εκφράσεις όπως το «ουδεμία» !

  Αν και δεν είναι ο χώρος μου, προς διευκόλυνση, θα χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα το βόλεϋ το οποίο διεξάγεται σε συγκεκριμένες μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά, στην περίπτωση του beach volley σε μη μονιμες, οι οποίες διαθέτουν τα πάντα (αγωνιστικό χώρο, κερκίδες, πάγκους κλπ) αλλά, συχνά, 2 ημέρες πριν τον αγώνα δεν υπάρχει τίποτα στον χώρο όπως και 1-2 ημέρες μετά. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;; Ποιός έχει την ευθύνη αν γίνει κάποιο ατύχημα με αθλητή (π.χ. βρεθεί σπασμένο γυαλί ή σκουριασμένο σίδερο στην άμμο) ή θεατή (καταρρεύσει η πτυσσόμενη κερκίδα) κλπ.

  Ολοι οι αθλητικοί νόμοι μετά την μεταπολίτευση, στην ουσία, πραγματεύονται ότι αφορά στο ποδόσφαιρο, άντε και στο μπάσκετ, αλλά για τα υπόλοιπα αθλήματα δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Το σωματείο μου ασχολείται με το άθλημα της μοτοσυκλέτας (και λιγότερο με του αυτοκινήτου) και μόνιμα έχουμε να λύσει το πρόβλημα της άδειας λειτουργία αθλητικής εγκατάστασης με τις αστυνομικές αρχές να μας την ζητούν σε αγώνες enduro σε βουνό όπου δεν υπάρχει εγκατάσταση, ή σε μόνιμη εγκατάσταση (βλ. πίστα motocross) να ζητούν περίφραξη θεατών συγκεκριμένου ύψους η οποία προβλέπεται στην ΚΥΑ που συνοδεύει το μέχρι τώρα σχετικό άρθρο (56Α’ Ν2725/1999)αλλά είναι σαφές ότι αφορά στο ποδόσφαιρο και σε προστασία των αθλητών από τους θεατές (χούλιγκανς) ενώ είναι παγκοσμίως γνωστό ότι χουλιγκανισμός στα «μηχανοκίνητα» δεν έχει παρατηρηθεί, ΠΟΤΕ, παγκοσμίως.
  Αντίθετα, στους δικούς μας χώρους υπάρχει ανάγκη προστασίας των θεατών από τους αθλούμενους η οποία δεν προσδιορίζεται πουθενά.

  Τα παραπάνω, άμεσα προβάλλουν έναν από τους ουσιαστικούς ρόλους της Ομοσπονδίας του κάθε αθλήματος η οποία είναι η μόνη που πρέπει και μπορεί να ορίσει και να διαπιστεύσει σχετικά (έχοντας την ευθύνη της προστασίας του αθλήματος, γνωρίζοντας τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις λύσεις) αλλά εδώ, στο αρ. 84 του νέου νόμου, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας που προβλεπόταν στην επιτροπή του 56Α’ απουσιάζει παντελώς!

  Ο σύλλογός μας έχει μεγάλη σχετική εμπειρία και γνώση, ελληνική και διεθνή, μπορούμε να συμβάλλουμε, αλλά το όλο θέμα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στα στενά πλαίσια ενός σχολίου.

  Ευχαριστώ
  Στέλιος Χριστοδούλου
  Πρόεδρος ΑΣ ΑΡΗΣ Πεντέλης
  Πτυχιούχος αλυτάρχης-αγωνοδίκης αγώνων σε κλειστούς χώρους FIM (Παγκ. Ομοσπ. Μοτοσυκλετισμού, αναγνωρισμένη από την IOC)

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 10:17 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

  Πρέπει το παράδοξο της αδειοδότησης των αθλητικών χώρων που λέγονται χιονοδρομικά κέντρα να τελειώσει και να περάσει ξανά απο το υπ.Τουρισμού στο Υφυπουργείο Αλητισμού και την ΓΓΑ.
  Να θυμίσω οτι πρόλο του οτι τα χιονοδρομικά κέντρα λογίζονται ως τουριστικοί χώροι και αδειοδοτούνται απο το Υπ.Τουρισμού στην πραγματικότητα είναι αθλητικοί χώροι.Οι λόγοι είναι αρκετοί.1)Στα χιονοδρομικά λαμβάνουν χώρα αθλητικοί αγώνες απο αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες.2)Στα χιονοδρομικά κέντρα διαδίδονται ,καλλιεργούνται και προωθούνται (είται ως εκμάθηση ,είται ως αθλητική προπόνηση) τα άθληματα της χιονοδρομίας και της χιονοσανίδας που είναι Ολυμπιακά Αθληματα.3)Στα χιονοδρομικά πραγματοποιούνται πράξεις της εκπαίδευσης και της προπόνησης που αποτελούν ξεκάθαρα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Φυσ.Αγωγής και του Αθλητισμού αντίστοιχα.Οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται ειτε απο μεμονομένους προπονητές με ειδικότητα στην Χιονοδρομία είτε απο αδειοδοτημένς ιδιωτικές σχολές χιονοδρομίας των οποίων η εποπτέυουσα είναι το Υφ/γειο Αθλητισμού και η Γ.Γ.Αθλητισμού.
  Το αποτέλεσμα τη μη τήρησης των πιο πάνω είναι να λειτουργόυν οι χώροι αυτοί χωρίς ουσιαστικό έλεγχο,να εμφανίζονται ΄΄μαιμού΄΄ προπονητές και δασκαλοι-εκπαιδευτές που προσφέρουν έναντι αμοιβής τις ΄΄υπηρεσίες΄΄ τους.Επισης το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την εποπτεία της λειτουργίας των αναβατήρων, της κυκλοφορίας των πιστών αλλά και της παροχής πρώτων βοηθειών σε αυτές (βλέπε ΄΄πιστέρ΄΄,βλέπε ΄΄λιφτιέριδες΄΄) όχι μόνο δεν ελέγχεται απο καμία Δημόσια αρχή αλλά δεν υπάρχει καν σαν επάγγελμα με τα αντιστοισα προσόντα και δικαιώματα.Η στιγμή όπου λάβει χώρα κάποιο τραγικό γεγονός με κοστος σε ανθρώπινες ζωές ,είναι θέμα χρόνου να γίνει και θα οφείλεται στην έλειψη ορθού Νομικου Πλαισίου της λειτουργίας των Χιον.Κέντρων στη Χώρα μας.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 21:33 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Επειδή ισχύει
  η παρ. 5 του άρθ. 4 του Ν. 3861/2010,
  που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθ. 23 του Ν. 4210/2013 (http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n%204210_2013.htm)

  «5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις … του παρόντος νόμου, …, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις …, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση.
  Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

  και η παρ. 2 του άρθ. 11 του Ν. 2690/1999,
  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014
  (http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n%204250.htm)
  «β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, … ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις …
  Αντί …, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις …, ευκρινή φωτοαντίγραφα των …»

  όπου στην παρ. 1.στ) αναφέρεται
  «Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, … κοινοποιείται
  1> στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος,
  2> στην οικεία αστυνομική αρχή,
  3> στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
  4> στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού ή στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., αν η εγκατάσταση χρησιμοποιείται από Α.Α.Ε.»

  προτείνω έχοντας υπόψη και το άρθ. 17 του Ν. 3979/2011 (http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3979_2011.htm)
  και με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία δημοσίων υπηρεσιών εξυπηρετείται από το ΕΔΔΤ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» η παρ. 1.στ) να διατυπωθεί ως εξής:
  «Η άδεια λειτουργίας αναρτάται στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 και ο ΑΔΑ της γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά
  1> στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος,
  2> στην οικεία αστυνομική αρχή,
  και
  3> στη Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμού ή
  στη Δ/νση Επαγγελματικού Αθλητισμού και επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., αν η εγκατάσταση χρησιμοποιείται από Α.Α.Ε.»

  Σημείωση:
  1> http://www.sportsnet.gr/index.php/epopteyomenoi-foreis/omospondies
  2> http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=104&Itemid=96&lang=&where=145
  http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=897&Itemid=96&lang=
  3> http://www.sportsnet.gr/index.php/dioikitikes-yphresies/geniki-diefthhnsh-ypostiriksis-athlitismou

  Η γνωστοποίηση του ΑΔΑ της άδειας λειτουργίας «στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» δεν είναι αναγκαία, γιατί δεν υπάρχει τέτοια (http://www.damt.gov.gr/images/stories/org_admt.jpg), αλλά και γιατί την έκδοσή της αναθέτει ο ΓΓ στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων (για κάθε Περιφέρεια). Δηλαδή δεν χρειάζεται η κοινοποίηση στον εαυτό της.

  Επίσης στην παρ. 7
  «…, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα …
  τηρούνται στο αρχείο …
  αθλητικών εγκαταστάσεων
  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
  της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

  προτείνω να τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣ Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ και ασφαλώς να είναι διαθέσιμα δημόσια.

  Είναι σημαντικό η διακίνση και αρχειοθέτηση εγγράφων να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο μέσω ΟΠΣ.

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Κυριακίδης

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 18:33 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Παρακαλώ να εξεταστεί κατά πόσο είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό, να υπάρχουν κάθε έτος δύο προκαθορισμένες περίοδοι τακτικού ελέγχου.
  Οι προκαθορισμένες περίοδοι να είναι διάρκειας 2 ημερολογιακών μηνών.

  Π.χ. 1η: Σεπ, Οκτ (γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χιονοδρομικά, κλπ) και 2η: Μαρ, Απρ (γυμναστήρια, κολυμβητήρια, σκοπευτήρια, κλπ).
  Οι περίοδοι αυτοί μάλλον εξυπηρετούν στην περίπτωση που η επιτροπή είναι διάρκειας 2 ημερολογιακών ετών, όπότε η απόφαση συγκρότησής της πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι 31/12. Γι’ αυτό θα πρέπει να σταλεί στο ΕΤ το αργότερο μέχρι 30/11. Άρα θα πρέπει να έχει υπογραφεί το αργότερο 20-25/11. Γι’ αυτό και είχα προτείνει στην παρ. 2 της ΠΡΟΤΑΣΗΣ 2 του σχολίου μου http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=365
  «Οι υπόχρεοι …, υποχρεούνται κάθε ΔΥΟ (2) έτη, να ορίζουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Νοεμβρίου…»

  Σημειώνω επίσης ότι στο ΦΔ που αναφέρω στο σχόλιο μου http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=422 θα πρέπει να μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες να αναρτούν/μεταφορτώνουν αρχεία πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο) της αθλητικής εγκατάστασης.
  Μάλιστα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Υ και Μ αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
  Ήδη αρκετές ΠΑΕ στο site τους έχουν πλούσιο υλικό για τις εγκαταστάσεις τους. Ιδέες μπορεί να πάρει κάποιος από τα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα.
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_stadiums_by_capacity

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Κυριακίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης
  T: 2541350174 (ώρες: 07:00-15:00)
  e: kiriakidis@xanthi.gr
  http://www.xanthi.gr
  http://www.anaptixi.gov.gr/site/categories/na_structure/p-thrakis/na-chanthis/contact/Stichia_Epikinonias.csp

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 15:50 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ 6 (Συνέχεια από http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=365)

  Μια αθλητική εγκατάσταση για να ελεγχθεί και άρα να αδειοδοτηθεί πρέπει να είναι εγγεγραμένη (ΚΚ και ΦΔ) στο ΟΠΣ Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ.
  Ο ιδιοκτήτης πρέπει να εγγράφει ηλεκτρονικά όλες τις αθλητικές του εγκαταστάσεις στον ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (ΚΚ) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Athletic Premises Master List) του ΟΠΣ Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ.
  Επίσης πρέπει να συμπληρώνει και ενημερώνει ηλεκτρονικά το ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΦΔ) ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Athletic Premises Data Sheet) του ΟΠΣ Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ..
  Τα δεδομένα διατίθενται δημόσια στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΑ, αλλά και της οικείας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (Δήμων, Σωματείων, κλπ) και στα Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα (www.geodata.gov.gr).

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 13:19 | ΦΙΛΑΘΛΟΣ

  α) Στην παράγραφο 9.γ ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, είναι να έχει εγκατασταθεί στην αθλητική εγκατάσταση και να λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας. Αυτό σημαίνει ότι στα Γυμναστήρια-Στάδια Φιλοθέης, Ζηρίνειο, ΕΘΝΙΚΟΥ Γ.Σ., Κορωπίου κ.α. για να περιοριστώ στην περιοχή της Αττικής, θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί αυτά τα συστήματα; Μήπως είναι υπερβολή; Η πρότασή μου είναι να εξαιρεθούν από αυτό τον όρο τα Σωματειακά, Δημοτικά και ίσως Εθνικά Γυμναστήρια-Στάδια, στα οποία διεξάγονται μόνο αθλητικές συνατήσεις μη επαγγελματικού χαρακτήρα, αφού σε αυτές σχεδόν πάντοτε η είσοδος θεατών είναι ελεύθερη, χωρίς εισιτήριο.

  β) Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ελέγχονται από την Επιτροπή οι αθλητικές εγκαταστάσεις για την αδειοδότησή τους και προφανώς αυτό ισχύει και για το πρώτο τρίμηνο του 2015. Όμως, στην παράγρφαο 8 ορίζεται ότι τα ειδικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 84, η εξειδίκευση των όρων αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία καθώς επίσης και η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση 4 Υπουργών που εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου. Πιστεύω ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν θα καταστεί δυνατό να γίνουν όλα όσα προβλέπονται στις παραγράφουν 3 και 8 μέσα στο πρώτο τρίμηνο ώστε να έχουν αδειοδοτηθεί έγκαιρα οι αθλητικές εγκαταστάσεις γιαυτό προτείνω να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:15 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Στην ΠΡΟΤΑΣΗ 3 του σχολίου μου http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=365
  όπου:
  «Στην κύρια/κεντρική είσοδο και έξοδο της αθλητικής εγκατάστασης τίθεται σε εμφανή και ασφαλή θέση πληροφοριακή πινακίδα για την αθλητική εγκατάσταση και την άδεια λειτουργίας της.»

  να γίνει:
  «Στην κύρια/κεντρική είσοδο και έξοδο της αθλητικής εγκατάστασης τίθεται με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση/δαπάνη του ιδιοκτήτη της, σε εμφανή και ασφαλή θέση πληροφοριακή πινακίδα για την αθλητική εγκατάσταση και την άδεια λειτουργίας της.»

  Όπου στην παράγραφο 10 του άρθ. 84 του Προσχεδίου Νόμου αναφέρει:
  «10) Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης
  που παρά το γεγονός ότι στερείται άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων
  την παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης σ΄ αυτή,
  τιμωρείται
  με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και
  χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. …»

  1)Να διευκρινιστεί/επισημανθεί ότι η φυλάκιση αφορά ποινική κύρωση την οποία επιβάλλει το αρμόδιο δικαστήριο, όταν εφαρμοστεί η περ. β της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δηλ.
  «β)Αν διαπιστωθεί ότι … ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφαση … και ενημερώνει την αρμόδια Εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης στους υπευθύνους των εγκαταστάσεων.»,

  ενώ το χρηματικό πρόστιμο είναι διοικητική κύρωση που επιβάλλει με απόφαση του ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ταυτόχρονα και μαζί με την διαταγή σφράγισης της αθλητικής εγκατάστασης.

  2) Έχω την άποψη ότι πρέπει έτσι όπως είναι η διατύπωση πρέπει να καθοριστεί και ανώτερο όριο επιβολής διοικητικής και ποινικής κύρωσης, αλλά έτσι θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια διαβάθμισης από κατώτερο ως ανώτερο όριο (κλίμακες).
  Νομίζω πως είναι απλούστερο και άρα καλύτερο, αν υιοθετηθεί το μοντέλο των 4 κατηγοριών αθλητικών εγκαταστάσεων (Υ, Μ, Χ, Α, βλ. ΠΡΟΤΑΣΗ 1, του σχολίου μου http://www.opengov.gr/cultureathl/?c=365), οπότε για παράδειγμα:
  Υ: Διοικητικό πρόστιμο: 300.000 €, Δικαστική ποινή: 3 έτη
  Μ: Διοικητικό πρόστιμο: 200.000 €, Δικαστική ποινή: 2 έτη
  Χ: Διοικητικό πρόστιμο: 100.000 €, Δικαστική ποινή: 1 έτος
  Α: Διοικητικό πρόστιμο: 50.000 €, Δικαστική ποινή: 6 μήνες

  Ενώ σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν τοποθετήσει την πληροφοριακή πινακίδα ή την τοποθετήσει αλλά όχι όπως καθορίζεται, τότε ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔ/ΓΓΑ με άμεση απόφαση, του επιβάλλει πρόστιμο 2.500 €.

  Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης διαπιστωθεί από την επιτροπή κατά τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχό της μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα, ότι δεν τηρούνται οι συνθήκες και οι όροι αδειοδότησης της, χωρίς ωστόσο να επιβάλλεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της, λόγω άμεσου κίνδυνου της ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών της, τότε ο Γενικός Γραμματέας υποχρεούται να επιβάλλει το ήμισυ διοικητικό πρόστιμο από αυτό της λειτουργίας χωρίς άδεια.
  Σε περίπτωση όμως που πρέπει να διακοπεί η λειτουργία της, ο Γενικός Γραμματέας ταυτόχρονα με την απόφαση ανάκλησης της άδειας, επιβάλλει και διοικητικό πρόστιμο, ίδιο με αυτό της λειτουργίας της χωρίς άδεια.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 10:56 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Σας υποβάλλω τις ακόλουθες προτάσεις για την άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης.
  Σημείωση: 2012-2015 μετέχω στην επιτροπή ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων του νομού Ξάνθης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 1
  (Αρχή πρότασης 1)
  1. Κάθε αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται σε μια από τις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνου ασφάλειας.
  Υ = Υψηλή κατηγορία κινδύνου ασφάλειας / Κατηγορία Υ υψηλού κινδύνου ασφάλειας
  Μ = Μέση κατηγορία κινδύνου ασφάλειας / Κατηγορία Μ μεσαίου κινδύνου ασφάλειας
  Χ = Χαμηλή κατηγορία κινδύνου ασφάλειας / Κατηγορία Χ χαμηλού κινδύνου ασφάλειας
  Α = Αμελητέα κατηγορία κινδύνου ασφάλειας / Κατηγορία Α αμελητέου κινδύνου ασφάλειας

  2. Η κατάταξη γίνεται με αθροιστική βαθμολόγηση καθορισμένων παραμέτρων/κριτηρίων, τα οποία προσδιορίζονται λεπτομερώς τεκμηριωμένα και αξιολογημένα, π.χ. είδος αθλήματος (ομαδικό, ατομικό), άθλημα, είδος εγκατάστασης (υπαίθρια/ανοικτή, στεγασμένη/κλειστή), ιδιοκτησιακό καθεστώς, είδος διεξαγόμενων αθλητικών εκδηλώσεων/συναντήσεων, κ.α.

  Σε περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης που οι παράμετροι/κριτήρια λαμβάνουν πολλαπλές τιμές, π.χ. περισσότερα από ένα αθλήματα, είδη διεξαγόμενων αθλητικών εκδηλώσεων/συναντήσεων, κ.α. η κατάταξη γίνεται για την δυσμενέστερη περίπτωση.

  3. Η κατάταξη γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και όταν επέλθουν προγραμματισμένες ή έκτακτες μεταβολές, όπως καταστροφή τμημάτων από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κατασκευαστική αστοχία, επεισόδια βίας, κλπ.

  4. Για την λειτουργία (χρήση) αθλητικής εγκατάστασης κατηγορίας (Y) απαιτείται ο ιδιοκτήτης της να εφοδιάζεται με άδεια διάρκειας ισχύος ΕΝΟΣ (1) έτους, που του χορηγεί κατόπιν αιτήσεως του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του και τη ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ της επιτροπής ελέγχου.
  Η αίτηση ελέγχου και χορήγησης άδειας λειτουργίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού του οικείου Νομού της Απολεντρωμένης Διοίκησης μαζί με απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου.
  Στην αίτηση ορίζεται ο εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης που συνεργάζεται και διευκολύνει το έργο της επιτροπής.
  Το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού αμέσως πρωτοκολλεί την αίτηση και την προωθεί ηλεκτρονικά στον πρόεδρο της επιτροπής.
  Η επιτροπή διενεργεί έλεγχο της αθλητικής εγκατάστασης εντός τριών (3) ημερών από την επομένη της υποβολής της αίτησης.
  Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεση-γνωμοδότησή εντός τριών (3) ημερών από την επομένη του ελέγχου.
  Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει την απόφαση του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της υποβολής της αίτησης.

  3. Για την λειτουργία (χρήση) αθλητικής εγκατάστασης Μ κατηγορίας απαιτείται ο ιδιοκτήτης της να εφοδιάζεται με άδεια διάρκειας ισχύος ΔΥΟ (2) ετών, που του χορηγεί κατόπιν αιτήσεως του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αιτιολογημένη απόφαση του και την ΑΠΛΗ ΓΝΩΜΗ της επιτροπής ελέγχου.
  Η αίτηση ελέγχου και χορήγησης άδειας λειτουργίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού του οικείου Νομού της Απολεντρωμένης Διοίκησης μαζί με απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου.
  Στην αίτηση ορίζεται ο εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης που συνεργάζεται και διευκολύνει το έργο της επιτροπής.
  Το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού αμέσως πρωτοκολλεί την αίτηση και την προωθεί ηλεκτρονικά στον πρόεδρο της επιτροπής.
  Η επιτροπή διενεργεί έλεγχο της αθλητικής εγκατάστασης εντός τριών (3) ημερών από την επομένη της υποβολής της αίτησης.
  Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεση-γνωμοδότησή εντός τριών (3) ημερών από την επομένη του ελέγχου.
  Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει την απόφαση του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της υποβολής της αίτησης.

  4. Για την λειτουργία (χρήση) αθλητικής εγκατάστασης Χ κατηγορίας απαιτείται ο ιδιοκτήτης της να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας μαζί με Τεχνική Έκθεση Ελέγχου Λειτουργικής Ασφάλειας αρμόδιων μηχανικών για άμεση θεώρησή της από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Η Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας και η Τεχνική Έκθεση Ελέγχου Λειτουργικής Ασφάλειας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού του οικείου Νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μαζί με απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου.
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας ορίζεται ο εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης που συνεργάζεται και διευκολύνει το έργο της επιτροπής.
  Η Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας αμέσως πρωτοκολλείται, θεωρείται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του οικείου Νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αναρτάται στο διαδίκτυο κατά πως ορίζει ο Ν. 3861/2010.
  Η Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας έχει διάρκεια ισχύος ΤΡΙΑ (3) έτη, εφόσον στη διάρκεια διατηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις θεώρησης της.
  Η επιτροπή ελέγχου εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο διενεργεί έλεγχο για την διαπίστωση της αλήθειας της θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης και της Τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου.
  Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεση-γνωμοδότησή εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη του ελέγχου.

  5. Για την λειτουργία (χρήση) αθλητικής εγκατάστασης Α κατηγορίας απαιτείται ο ιδιοκτήτης της να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας μαζί με Τεχνική Έκθεση Ελέγχου Λειτουργικής Ασφάλειας αρμόδιων μηχανικών για άμεση θεώρησή της από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Η Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας και η Τεχνική Έκθεση Ελέγχου Λειτουργικής Ασφάλειας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού του οικείου Νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μαζί με απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου.
  Η Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας αμέσως πρωτοκολλείται, θεωρείται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του οικείου Νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αναρτάται στο διαδίκτυο κατά πως ορίζει ο Ν. 3861/2010.
  Η Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας έχει διάρκεια ισχύος ΠΕΝΤΕ (5) έτη, εφόσον στη διάρκεια διατηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις θεώρησης της.
  Η επιτροπή ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο διενεργεί έλεγχο για την διαπίστωση της αλήθειας της θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης και της Τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου.
  Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεση-γνωμοδότησή εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη του ελέγχου.
  (Τέλος πρότασης 1)

  ΠΡΟΤΑΣΗ 2
  (Αρχή πρότασης 2)
  1. Για τον έλεγχο αθλητικών εγκαταστάσεων η επιτροπή απαρτίζεται από:
  1) Έναν πολιτικό μηχανικό κλάδου ΠΕ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για τον έλεγχο και την διαπίστωση ιδιαίτερα της κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων και κάθε άλλων δομικών κατασκευών και της στατικής επάρκειας .
  2) Έναν ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό κλάδου ΠΕ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για τον έλεγχο και την διαπίστωση ιδιαίτερα της κατάστασης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών και της καλής και ασφαλούς λειτουργίας τους.
  3) Έναν γιατρό με ειδικότητα και εμπειρία σχετική με την αθλητιατρική της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας Νομού της Υγειονομικής Περιφέρειας, για τον έλεγχο και την διαπίστωση ιδιαίτερα της διαθεσιμότητας, της επάρκειας και της καταλληλότητας των ιατρικών χώρων και εγκαταστάσεων, του ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικού υλικού για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
  4) Έναν αξιωματικό της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, για τον έλεγχο και την διαπίστωση ιδιαίτερα της διαθεσιμότητας, της επάρκειας και της καταλληλότητας των μέτρων ασφάλειας και προστασίας αθλητών και θεατών.
  Και
  5) Έναν αξιωματικό της οικείας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του οικείου Νομού της
  Περιφέρειας, για τον έλεγχο και την διαπίστωση τήρησης των εγκεκριμένων ή/και επιβεβλημένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και της καλής και ασφαλούς λειτουργίας τους.

  Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο μηχανικός με την μεγαλύτερη τυπική επαγγελματική εμπειρία (μήνες εγγραφής στο ΤΣΜΕΔΕ).
  Σε περίπτωση που συμπίπτει και οι δύο να έχουν ίδια τυπική επαγγελματική εμπειρία, πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος υπάλληλος (μήνες υπηρεσίας από διορισμό του στο δημόσιο).

  2. Η επιτροπή συγκροτείται κάθε ΔΥΟ (2) έτη.
  Οι υπόχρεοι φορείς (Περιφέρεια, Υγειονομική Περιφέρεια, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας και Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση), υποχρεούνται κάθε ΔΥΟ (2) έτη, να ορίζουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Νοεμβρίου στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους εκπροσώπους τους στην επιτροπή, αναφέροντας τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, υπηρεσία, θέση, ειδικότητα, υπηρεσιακό τηλέφωνο και email τακτικού και αναπληρωματικού μέλους).
  (Τέλος πρότασης 2)

  ΠΡΟΤΑΣΗ 3
  (Αρχή πρότασης 3)
  Στην κύρια/κεντρική είσοδο και έξοδο της αθλητικής εγκατάστασης τίθεται σε εμφανή και ασφαλή θέση πληροφοριακή πινακίδα για την αθλητική εγκατάσταση και την άδεια λειτουργίας της.
  Το υλικό κατασκευής, οι διαστάσεις της ίδιας και του βάθρου της, το χρώμα του φόντου της, το χρώμα και το μέγεθος των χαρακτήρων και των γραφικών της (κώδικας QR*), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.
  (Τέλος πρότασης 3)

  * Σημείωση στην πρόταση 3:
  * http://en.wikipedia.org/wiki/QR_code,
  * http://www.yap.gov.gr/index.php/mitroo-egov-menu/41-various-cat/134-qr-code.html
  * Κώδικας QR του δεσμού της απόφασης ή της θεωρημένης υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας.
  Ο κώδικας QR να έχει χρώμα
  μπλε σε περίπτωση χωρίς όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας και γραφικό (κύκλος; +)
  γκρι; σε περίπτωση υπό όρους/περιορισμούς χορήγησης άδειας λειτουργίας και γραφικό (τρίγωνο; !)
  κόκκινο σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας λειτουργίας και γραφικό (τετράγωνο; Ο)

  ΠΡΟΤΑΣΗ 4
  (Αρχή πρότασης 4)
  Για την διενέργεια ελέγχου για την χορήγηση άδειας/θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας ο ιδιοκτήτης καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα,

  Κατηγορία Κινδύνου: Υ
  Παράβολο για τακτικό έλεγχο και 1ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 500€
  Παράβολο για 2ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 1.000€
  Παράβολο για 3ο και άνω επανελέγχο/έκτακτος εντός έτους: 5.000€
  Ισχύς άδειας σε έτη: 1
  Είδος άδειας: Άδεια
  Μονομελές Απφασίζων Όργανο: Γενικός Γραμματέας

  Κατηγορία Κινδύνου: Μ
  Παράβολο για τακτικό έλεγχο και 1ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 300€
  Παράβολο για 2ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 6000€
  Παράβολο για 3ο και άνω επανελέγχο/έκτακτος εντός έτους: 3.000€
  Ισχύς άδειας σε έτη: 2
  Είδος άδειας: Άδεια
  Μονομελές Απφασίζων Όργανο: Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης/ΓΓΑ

  Κατηγορία Κινδύνου: Χ
  Παράβολο για τακτικό έλεγχο και 1ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 100€
  Παράβολο για 2ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 200€
  Παράβολο για 3ο και άνω επανελέγχο/έκτακτος εντός έτους: 1.000€
  Ισχύς άδειας σε έτη: 3
  Είδος άδειας: Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη
  Μονομελές Απφασίζων Όργανο: Διευθυντής Δ/νσης Διοικητικού Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  Κατηγορία Κινδύνου: Α
  Παράβολο για τακτικό έλεγχο και 1ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 50€
  Παράβολο για 2ο επανέλεγχο/έκτακτο εντός έτους: 100€
  Παράβολο για 3ο και άνω επανελέγχο/έκτακτος εντός έτους: 500€
  Ισχύς άδειας σε έτη: 3
  Είδος άδειας: Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη
  Μονομελές Απφασίζων Όργανο: Διευθυντής Δ/νσης Διοικητικού Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  Τα έσοδα από τα παράβολα διατίθενται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μετά από αξιολόγηση εισηγητικών προτάσεων των ιδιοκτητών, των αναγνωρισμένων τοπικών αθλητικών ενώσεων και αθλητικών σωματείων, της επιτροπής ελέγχου (προέδρου και δύο τουλάχιστον μελών), για την επισκευή, συντήρηση, εκσυγχρονισμό, επέκταση της αθλητικής εγκατάστασης, τον εφοδιασμό με αναγκαία είδη (αθλητικά, φαρμακευτικά), εκπαίδευση και επιμόρφωση, επιμορφωτικές εκδρομές και άλλες δράσεις,
  Τα έσοδα που συλλέγονται από τα παράβολα για τον (επαν-)έλεγχο για την χορήγηση άδειας/θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας και η διάθεσή τους δημοσιοποιούνται αναλυτικά σε ιστοσελίδα της ΓΓΑ και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  (Τέλος πρότασης 4)

  ΠΡΟΤΑΣΗ 5
  (Αρχή πρότασης 5)
  Για την μετακίνηση της επιτροπής για τον έλεγχο αθλητικής εγκατάστασης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαθέτει κατάλληλο όχημα με οδηγό του.
  Σε περίπτωση αδυναμίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενεργεί έγκαιρα για την διάθεση κατάλληλου οχήματος της Περιφέρειας ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποδίδοντας την οικονομική δαπάνη μετακίνησης (καύσιμα).
  Ο έλεγχος από την επιτροπή δεν μπορεί να γίνεται πριν τις 08:00 π.μ. και μετά τις 04:00 μ.μ.
  (Τέλος πρότασης 5)

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Κυριακίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης
  T: 2541350174 (ώρες: 07:00-15:00)
  e: kiriakidis@xanthi.gr

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 14:20 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  1. Έχω την άποψη ότι στον Νόμο πρέπει να προστεθούν τα εξής άρθρα:
  Άρθρο 1 – Σκοπός
  Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής
  Άρθρο 3 – Ορισμοί

  2. Για το “Άρθρο 3 – Ορισμοί” προτείνω αυτοί να δίνονται είτε σε “Παράρτημα» του Νόμου, π.χ. «Παράρτημα 1: Ορισμοί ή Λεξιλόγιο”, είτε σε Κοινή Απόφαση αρμόδιων Υπουργών ή Γενικών Γραμματέων, όπως θα ορίζει το ίδιο το άρθρο, χάριν ευελιξίας και αποτελεσματικότητας.
  Ειδικότερα προτείνω τα εξής:
  “Στο Παράρτημα 1 δίνονται οι ορισμοί και οι έννοιες όρων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο.
  Οι ίδιοι όροι πρέπει να χρησιμοποιούνται και σε κάθε άλλη απόφαση υπουργού, υφυπουργού, υπουργών, γενικών γραμματέων υπουργείων και αποκεντρωμένων διοικήσεων, που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και όλων των διοικητικών οργάνων και επιτροπών που λειτουργούν και πράττουν κατ’ εφαρμογή αυτών.
  Η έννοια και η σημασία των όρων παραμένει ίδια και κοινή με αυτή του παρόντος Νόμου σε όλες τις αποφάσεις και πράξεις.
  Αν υπάρχει ανάγκη χρήσης νέου όρου σε υφιστάμενη ή νέα απόφαση πρέπει προηγουμένως να περιληφθεί στο Παράρτημα 1 του παρόντος Νόμου.
  Το Παράρτημα 1 δεν επιτρέπεται να αναθεωρείται πέραν της μιας φοράς ανά ημερολογιακό έτος.
  Η αναθεώρηση του Παραρτήματος 1 μπορεί να αφορά εκτός από την προσθήκη νέου όρου και στην τροποποίηση (συμπλήρωση, διόρθωση, αντικατάσταση, διαγραφή) όρων ή/και εννοιών υφιστάμενων όρων.
  Η ανάγκη αναθεώρησης του Παραρτήματος 1 θα πρέπει να εξετάζεται τακτικά σε ετήσια βάση.”

  Σημείωση: Η δημιουργία και η διατήρηση ενός επικαιροποιημένου “λεξιλόγιου” βοηθά στην επικοινωνία των ενδιαφερομένων (common language/glossary).

  Στην ΠΟΛ 1237/11.11.2014 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΒΗ-00Λ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧ9ΒΗ-00Λ) “Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.” ο κωδ. 11 της κατηγορίας ακινήτου αφορά “αθλητικές εγκαταστάσεις”. Όπου “αθλητική εγκατάσταση” είναι “το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου, αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.”. Ομοίως και ΠΟΛ 1052/2014Β389, άρθ. 3, παρ. 1, περ. ια).

  Στην KYΑ 38404/2009Β1780 “Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων.”, κατά το άρθ. 3 “Αθλητική εγκατάσταση: Νοείται το σύνολο των κτιρια­κών εγκαταστάσεων και υποδομών (αγωνιστικός χώρος, κερκίδες, αποδυτήρια, βοηθητικοί χώροι, κ.λπ.), καθώς επίσης και η περιβάλλουσα περιοχή αυτών, η οποία οριοθετείτε ανάλογα με την χωροταξική κατανομή της περιοχής.”.

  Βλ. επίσης διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ” του Ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”
  και σε άλλες διατάξεις και σχέδια του ΥΠΕΚΑ, π.χ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=2951&language=el-GR

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Κυριακίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης
  T: 2541350174 (ώρες: 07:00-15:00)
  e: kiriakidis@xanthi.gr

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 09:36 | Λάκης Λάππας

  Αναφέρεται: α)Δεν διεξάγεται αθλητική συνάντηση αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης.

  Τι ορίζεται ως αθλητική συναντηση? εννοεούνται οι επισημες αθλητικές συναντήσεις των ομοσπονδιών ή οποιαδήπετε αθλητική συνάντηση εν γένει?
  Π.χ. αν τα παιδιά της γειτονιάς συγκεντρωθούν σε μια αλανα και παιξουν ποδοσφαιρο, υπαρχει προβλημα? (ενταξει ακριο παραδειγμα)
  Αναφέρομαι πχ στο beach volley. Υπαρχουν πολλά beach bar στην Ελλάδα με γηπεδακια beach volley. Πρέπει να αδειοδοτηθούν προκειμένου να κάνουν τοπικά/ ανεπίσημα τουρνουά? Αλλιώς κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες με πρόστιμο? Μπορεί αυτό να διευκρινιστεί?
  ευχαριστω.