Άρθρο 80: Κανονισμοί

1. Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς ρυθμίζονται οι σχέσεις που διέπουν τα μέλη των Ενώσεων, οι κανόνες που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές, η οργάνωση, η εποπτεία και η διεξαγωγή των επίσημων ή φιλικών αγώνων του οικείου επαγγελματικού κλάδου άθλησης, η λήψη ειδικότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους και της χρήσης απαγορευμένων ουσιών, η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, και κάθε άλλο συναφές θέμα, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις του παρόντος, τους κανονισμούς και αποφάσεις των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών, των οικείων Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών στις οποίες υπάγονται οι αθλητικές Ομοσπονδίες.

2. Οι κανονισμοί που έχουν ως αντικείμενο θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις επαγγελματικές Ενώσεις διαφορετικών κλάδων άθλησης καταρτίζονται με αποφάσεις των Δ.Σ. των Ενώσεων και εγκρίνονται μετά από συμπίπτουσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των οικείων Ενώσεων, οι οποίες συγκαλούνται χωριστά.

3. Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, καθώς και των προκηρύξεων αυτών κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, αν δε τυχόν γίνουν, ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ειδικά οι Κανονισμοί διάρθρωσης των πρωταθλημάτων εφαρμόζονται από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.

4.Στις καταστατικές διατάξεις για τη συγκρότηση και την οργάνωση των Α.Α.Ε. περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν ότι:
α) Α.Α.Ε. που υποβιβάζονται από την κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού πρωταθλήματος σε κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κ.ν. 2190/1920, υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Ανάπτυξης,
β) τη θέση της Α.Α.Ε. που υποβιβάζεται στην κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, καταλαμβάνει αθλητικό σωματείο της κατώτερης αγωνιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με την κατάταξή του στο βαθμολογικό πίνακα,
γ) εκκαθαριστές της Α.Α.Ε. ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, που δεν συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού με όσους διετέλεσαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Α.Α.Ε. την τελευταία πριν τη λύση της εταιρείας δεκαετία, ή με όσους είχαν οποτεδήποτε την ιδιότητα του μετόχου αυτής,
δ) η εκκαθάριση περατώνεται μέσα σε ένα (1) έτος από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της λύσης της εταιρείας και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση.

  • 10 Δεκεμβρίου 2014, 02:54 | Βασίλης Μηνούδης

    Στην παρ.1 να διαγραφεί η φράση «…οι κανόνες που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές…» δεδομένου ότι αυτοί καθορίζονται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς Σχέσεων Αθλητών-ΑΑΕ του άρθρου 75.

    Στην Παρ. 4.α) φαίνεται να υπάρχει ένα παραθυράκι στις ΑΑΕ οι οποίες είναι υπερ-χρεωμένες απλά να υποβιβαστούν μια χρονιά σε ερασιτεχνική κατηγορία και να «διαγράψουν» όλα τους τα χρέη.
    Ιδιαίτερα, επικίνδυνο και πονηρό ιδίως στα επαγγελματικά αθλήματα που έχουν μόνο μια επαγγελματική κατηγορία όπως η πετοσφαίριση.
    Ουσιαστικά όποια ομάδα θα υποβιβάζεται κάθε χρονιά στην Α2 εθνική κατηγορία από την επαγγελματική VolleyLeague θα εκκαθαρίζεται…..και άπαντες θα χάνουν τα λεφτά τους!!!