Άρθρο 03: Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διατηρεί πλήρη αυτοδιοίκηση και ανεξαρτησία στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και στη γενικότερη δραστηριότητα της, οφείλει δε να μην επηρεάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή οικονομικές παρεμβάσεις ή επιρροές. Η σύσταση και η λειτουργία της εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3148/1995 και του π.δ. 130/2000.

2. Εκτός από τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, η ΕΟΕ έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Καθορίζει την αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση στην οποία υπάγεται άθλημα ή κλάδος αθλήματος, Ολυμπιακό και μη, όταν υπάρχει αμφισβήτηση για την υπαγωγή του, ή όταν δεν υπάρχει για το άθλημα ή τον κλάδο αθλήματος αθλητική ομοσπονδία στην οποία να έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση.
β) Αποφασίζει, αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων αθλητικής Ομοσπονδίας μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι (20) συνολικά και αν τα αθλητικά σωματεία δεν αποφασίσουν, μαζί με άλλα, τη σύσταση άλλης ομοσπονδίας, την υπαγωγή τους σε άλλη ομοσπονδία που λειτουργεί νόμιμα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας.
γ)Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατανομή ανά αθλητικό φορέα των οικονομικών επιχορηγήσεων του άρθρου 50 του παρόντος και των οικονομικών επιβραβεύσεων προς αθλητές που διακρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

 • 15 Δεκεμβρίου 2014, 10:01 | LEROS

  Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΔΟΑ

  ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ

  ΔΗΛΩΝΕΙ :

  ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΡΥΠΤΙΝΙΣΜΟ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΠΟΝΗΡΙΑ ΣΚΙΩΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

  όπως δήλωσε «ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ» ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της στη ΕΚΤΑΚΤΗ ολομέλεια της ΕΟΕ στις 3/12/2014 επί του νομοσχεδίου του αθλητισμού :

  «…….Επίσης, το άρθρο που αναφέρεται στην Ολυμπιακή Φλόγα, θα πρέπει να φύγει τελείως από το Νομοσχέδιο. Μόνο προβλήματα μπορεί να μας δημιουργήσει …………….»Φ

  ΥΣΙΚΑ ΕΝΝΟΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΟΕ

  ΑΥΤΟ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

  ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΛΟΙΠΟΝ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΥΧΗ ΑΥΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΕ [ΝΠΔΔ]που τυγχάνει να είναι ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  και ας επιληφθεί

  ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  για την ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ

  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΛΑΟΥ

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 10:41 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Λαμβάνοντας υπόψιν

  τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση, θέτουμε προς την Ε.Ο.Ε. τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και την Δ.Ο.Α θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 23. Συνεργασία με κοινότητες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 39. Ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία

  είναι καθήκον και υποχρέωση πλέον να αυτοαξιολογείται η ΕΟΕ αλλά και να αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση του αυτοδιοικητου αθλητισμού με μια σοβαρή δέσμευση , συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων ομοσπονδιών – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού:

  αξιολόγηση για λογοδοσία, σε ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες αλλά και ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασία

  III. Έλεγχοι και ισορροπίες

  V. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς ,

  γ.γ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  γ.γ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Μ.Κ.Ο. – ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

  Α.Μ.Κ.Ε. – ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α»]
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  ,πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεται εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω [5 -6 -7]
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού
  10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΓΓΑ

  της ολομέλειας της ΕΟΕ

  απο τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 11:11 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  για το αυτοδιοίκητο

  επί του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ σε ότι αφορά την αυτονομία

  και νόμους που θα πρέπει να εξεταστούν από το ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  για την ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο αθλητισμός, όταν συνιστά οικονομική δραστηριότητα, υπόκειται στη νομοθεσία της ΕΕ.

  Αυτό αποτελεί σαφή περιορισμό της αυτονομίας ΟΛΩΝ των αθλητικών οργανώσεων, δεδομένου ότι κατ ‘αρχήν δεν μπορεί να επινοήσει κανείς κανόνες που είναι αντίθετες προς το δίκαιο της ΕΕ.

  Σε περίπτωση που οι καταστατικοί κανόνες αυτοί επιδιώκουν νόμιμη (αθλητική) αποστολή σκοπό και στόχους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, όταν η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν υπερβαίνουν ότι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

  Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΔΕΚ] παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού και ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι ορισμένοι προκλητικοί κανόνες αυτονομίας δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν να επιβιώνουν και θα πρέπει πάντα να αναθεωρούνται υπό έλεγχο του Δικαστηρίου.Το ΔΕΚ δεν αποκλείει αρχικά κανενός τύπου αθλητικό κανόνα ακόμη, δεδομένου ότι μπορεί να αποφανθεί μόνο για τις περιπτώσεις που παίρνει και , τότε και μόνο τότε , στο βαθμό που το ζήτημα της συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία της ΕΕ είναι μέρος των συστατικών στοιχείων της αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως σε αυτό. Αυτό αφήνει πολλά ανεπίλυτα ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τους αθλητικούς κανόνες και, κατά συνέπεια, οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα.

  Από τότε που η απόφαση Bosman, εκδόθηκε μαζί με μια σειρά άλλων , [όπως της ΜΟΤΟΕ με την ΕΛΠΑ], οι αθλητικές οργανώσεις συχνά παραπονούνται για την έλλειψη ασφάλειας δικαίου σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ.

  Ανησυχούν ότι οι κανόνες τους, είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν ξανά και ξανά από τα ενδιαφερόμενα μέρη του κράτους και, ως εκ τούτου, ζητούν ειδική μεταχείριση του τομέα τους [ειδικά η ΔΟΕ και η FIFA).

  Αυτές οι προσπάθειες εξωθεσμικής και σκιώδους πίεσης έχουν βρει την απήχηση τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  Αν και ο αθλητισμός δεν έλαβε ποτέ μια εξαίρεση από το δίκαιο της ΕΕ πιστεύουμε ότι αξίζει περισσότερη ασφάλεια δικαίου από ότι σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

  Για λόγους σαφήνειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εξηγήσει, με βάση το θέμα, τη σχέση μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και των αθλητικών κανόνων στον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μέσω του διαλόγου με τους αθλητικούς παράγοντες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή]

  Οι εξουσίες της Επιτροπής στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, ζητούν την αποκατάσταση από την ιδιωτική επιβολή πειθαρχικών κωδίκων συνομοσπονδιών και ομοσπονδιών δια μέσου των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

  Μέσω αυτής της οδού, μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια πριν εκδοθεί η τελική απόφαση και ενστάσεις δεν φθάνουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής και τελικά διακανονίζονται εκτός των Δικαστηρίων με διαμεσολάβηση

  Σκάνδαλα από το παρελθόν έχουν δείξει ότι η Επιτροπή είναι επιρρεπής σε πολιτικές πιέσεις και παρασκηνιακές προσπάθειες και, επομένως, δεν κάνει σκληρή χρήση της αρμοδιότητας της και ως εκ τούτου, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τον αθλητισμό έχει σαφώς πολιτικοποιηθεί, αν και η Επιτροπή έχει δείξει πάντα μια προθυμία να βρει συμβιβαστικές λύσεις στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

  Η εφαρμογή για παράδειγμα, του δικαίου του ανταγωνισμού με τα δικαιώματα των αθλητικών μεταδόσεων, πρέπει να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του αθλητισμού ως αγορά.

  Τελικά, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να δώσει δεσμευτικές ερμηνείες των διατάξεων της Συνθήκης.

  Η Επιτροπή δεν έχει ούτε τίτλο ούτε είναι σε θέση να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή την έννοια των διατάξεων της Συνθήκης με τις ενέργειές της. Ως εκ τούτου, δεν είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη δυνατόν να παράσχει μια ολιστική εικόνα των επιπτώσεων της νομοθεσίας της ΕΕ στους αθλητικούς κανόνες και τα καταστατικά της Δ.Ο.Ε. των Ε.Ο.Ε. Συνομοσπονδιών και εθνικών ομοσπονδιών

  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υποθέσεις ελέγχου νομιμότητας καταστατικών κανόνων που σχετίζονται με τον αθλητισμό είναι συχνές, η αλλαγή τους προς διαφάνεια χρηστή διακυβέρνηση και ακεραιότητα δύσκολα θα συμβεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

  Κι αυτό γιατί εν τω μεταξύ, ο αθλητικός κόσμος έχει σχεδιάσει το δικό της νομικό σύστημα το οποίο επιτρέπει τη διευθέτηση διαφορών στο πλαίσιο του δικού της δικτύου και σύμφωνα με τους δικούς της νόμους και όχι στα εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι ασφαλές να πούμε ότι η αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων έχει ενισχυθεί και θωρακιστεί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του συστήματος των θεσμών αθλητικής διαιτησίας η οποία έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός συμπαγούς σώματος των παγκόσμιων αθλητικών ομοσπονδιών σε ότι αφορά το αθλητικό δικαίου [lex sportiva]. Κατά την άποψη των κυβερνήσεων της ΕΕ το [lex sportiva] είναι ένα επικίνδυνο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογούν οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες την αυτορύθμιση . Αυτοδιορίζεται, ως το παγκόσμιο αθλητικό δίκαιο – μια διακρατική ιδιωτική αυτόνομη έννομη τάξη που δημιουργήθηκε από τις ιδιωτικούς παγκόσμιους αθλητικούς θεσμούς που διέπουν τη διεθνή αθλητισμό κυρίως στην IOC FIFA FIBA FIVB, με κύρια χαρακτηριστικά, ότι δεν διέπεται από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών μελών, αλλά μια ιδιωτική συμβατική τάξη, με δεσμευτική ισχύ που προέρχεται από συμφωνίες , εξουσία και την δικαιοδοσία των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών σε αντίθεση με το δίκαιο κρατών.

  Α.Μ.Κ.Ε. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Κ .Ε. Α.

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Λεωνίδας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  Κατερίνα ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  Νίκος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  Κατερίνα Τζίκα

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 09:15 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Λαμβάνοντας υπόψιν τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση,

  θέτουμε προς την Ε.Ο.Ε. τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και την Δ.Ο.Α θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.

  Σημειώνουμε επίσης ότι ο νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, έχει τονίσει ότι :

  1

  «είναι ανώφελο να προσποιείται κανείς ότι ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική.»

  2

  «η ΔΟΕ οφείλει να προσαρμόζεται και να αντιδρά στα ευρύτερες εξελίξεις ανά τον κόσμο. Κατά το παρελθόν έλεγαν ότι ο αθλητισμός δεν έχει τίποτε να κάνει με την πολιτική, ή με το χρήμα και τις επιχειρήσεις. Η στάση αυτή είναι λανθασμένη και δεν μπορεί να την υποστηρίζει κανείς πια. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τους πολιτικούς που διοικούν αυτόν τον κόσμο, και με τη διεθνή διακυβέρνηση»,

  3

  «Για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του παγκόσμιου αθλητισμού, οφείλουμε να είμαστε πολιτικώς ουδέτεροι, όμως να κατανοούμε ότι οι αποφάσεις μας έχουν και πολιτικές συνέπειες»

  Η ανοικτή παραδοχή του κορυφαίου ηγέτη του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ότι ο αθλητισμός και ιδιαιτέρως το ολυμπιακό κίνημα επηρεάζονται από την πολιτική (και μπορούν ως ένα βαθμό να την επηρεάσουν) είναι ένα βήμα μπροστά και το υποστηρίζουμε ως ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Ο κόσμος του ελληνικού αθλητισμού [ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ] πρέπει να είναι ευαίσθητος και να μην εθελοτυφλεί προ των πολιτικών ζητημάτων και πιέσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για:

  Ακεραιότητα

  Διαφάνεια και

  Χρηστή Διακυβέρνηση

  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΟΕ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΝΟΣΠΟΝΔΙΩΝ η συμπόρευση με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ την ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ
  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  και του προέδρου της Ε.Ο.Ε.

  από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» – [«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 17:16 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Ένα από τα βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης στην ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών λογοδοσίας.

  Ωστόσο, όπως και με πολλές πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης, η έννοια είναι δύσκολο να καθοριστεί και ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί.

  Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο για το άνοιγμα / διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά επίσης για:

  Απόδοση κατά την άσκηση των οργανωτικών στόχων των ομοσπονδιών

  Μια εταιρική κουλτούρα εμπιστοσύνης, την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό των στελεχών και μελών EOE & των ομοσπονδιών

  Οργανωτική ανθεκτικότητα στην διαφθορά και χειραγώγηση

  Η διακυβέρνηση σε σχέση με τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και την ΔΟΕ IOC προβλέπει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την ΕΟΕ και τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και για τις ομάδες ενδιαφερομένων STAKEHOLDERS και αναγνωρίζει τη μονοπωλιακή θέση των περισσότερων ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Παρά το γεγονός ότι η έννοια της λογοδοσίας είναι πανταχού παρούσα σε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ σε ότι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων CODE OF ETHICS CODE OF CONDUCT —οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ έχουν πολύ δρόμο ακόμα για το καθορισμό των στρατηγικών στόχων, το σχεδιασμό των επιχειρησιακών στόχων, για δικαιοσύνη και ακεραιότητα

  Το σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση της λογοδοσίας σε σχέση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες στην απλούστερη μορφή του, συνεπάγεται για τον προσδιορισμό ποιος είναι υπεύθυνος για τι, πώς, σε ποιον και με ποιο αποτέλεσμα.

  Αυτές οι ερωτήσεις που θέτουμε στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΕΣ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ενότητες:

  1 – η πρώτη αφορά το κυρίαρχο χαρακτήρα της σχέσης λογοδοσίας και την ισορροπία της έμφασης μεταξύ της παροχής μιας εξήγησης, την άσκηση του ελέγχου, καθώς και την καθιέρωση της ευθύνης [ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ] της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ2 –

  Τ2 – ο δεύτερο θέμα αφορά τη στάση απέναντι στη σχέση της λογοδοσίας και το βαθμό στον οποίο θεωρείται ως νόμιμη υποχρέωση από την ΕΟΕ και την ΟΛΥΜΠΙΑΚH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ να λογοδοτήσουν. Ενώ ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η λογοδοσία γίνεται αποδεκτή ως φυσιολογική διαδικασία και ως καθήκον προς την ΓΓΑ και τους ΠΟΛΙΤΕΣ, πιθανώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες, ομοσπονδίες, μπορεί να δουν τη σχέση διαλόγου με την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώμη, ως μια επιβολή που πρέπει να αντισταθεί και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται με πρόσχημα το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

  3 – Το τελευταίο θέμα αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η σχέση διάλογου θα συγκεκριμενοποιηθεί και θα περιλαμβάνουν από την μεριά της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, δημιουργία ακεραιότητας και διαφάνειας, καθώς και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών [ μετόχων του αθλητισμού ] σχετικά με τη διαχείριση διοίκηση και εκλογή των διοικητικών συμβουλίων, μακριά από χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών

  Κάθε ένα από αυτά τα θέματα διαμορφώνεται από το πρότυπο αξιών και στάσεων στον κυρίαρχο τομέα πολιτικής για τον αθλητισμό, μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της ΓΓΑ και σε ένα βαθύτερο επίπεδο της θεσμοθετημένης αξίας της διαφάνειας στο πλαίσιο των νέων επιταγών και εντολών διεθνών ομοσπονδιών κυρίως της FIFA FIBA FIVB και IOC [ ΔΟΕ].

  Βασικό ερώτημα που θέτουμε προς το ΝΟΜΟΘΕΤΗ την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ προκειμένου να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση:

  Ποιος είναι υπεύθυνος για τι, σε ποιον, για ποιον, με ποια μέσα και με ποιο το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

  Πόσο η υποχρεωτική και επιτακτική επιταγή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για λογοδοσία θα βοηθήσει την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ να διατηρήσουν το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ άλλα ταυτόχρονα και να αποδείξουν την ακεραιότητα και διαφάνεια τους, στον ελληνικό λαό, χωρίς να βλάπτεται η οργανωτική τους δομή και αυτονομία;

  Πώς θα αποφύγουμε τη λογοδοσία να εκληφθεί από την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ως διακόρευση του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ μόνο ΚΑΙ μόνο για εκδίκηση και τιμωρία μεμονωμένων διεφθαρμένων διοικήσεων και ομπσπονδιαρχών; [ πως μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά ]

  Πώς θα κάνουμε τις διαδικασίες λογοδοσίας της ΕΟΕ και της ΕΠΟ ΕΟΚ ΕΟΠΕ ΚΟΕ κλπ να υπακούσουν στις νέες επικαιροποιημένες εντολές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΟΕ και της FIFA FIBA FIVB κλπ σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [ CODE OF CONDUCT] ?

  Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα λογοδοσίας (και σύστημα παρακολούθησης) που δεν ενθαρρύνουν απλώς «αποφυγής ευθυνών», αλλά μια θετική και χρηστή διαχείριση των πόρων που δίδονται από την ΓΓΑ?

  Ας εξεταστεί από τον ΝΟΜΟΘΕΤΗ και την ΓΓΑ μια πιθανή έκδοση του σχετικού ISO ως μέρος της καλής διακυβέρνησης [TQM] της ΕΟΕ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ [ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ]

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς διαβούλευση από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ – Κ.Ε.Α.

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 19:25 | Aναστάσιος Λάγκας

  Τέλος με τα άρθρα 3 και 50, κατά τη γνώμη μου δημιουργείται μια «τριτοβάθμια » Ομοσπονδία η Ε.Ο.Ε., η οποία αποφασίζει για τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων των Ομοσπονδιών και της λειτουργίας αυτών, με αποτελέσματα που ίσως δεν θα είναι θετικά για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αφού μέχρι σήμερα η διακριτή θέση και εξουσίες ΕΟΕ και Ομοσπονδιών πιστεύω ότι απέδιδε.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 22:17 | sport justice

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

  Α]Η ΕΟΕ καταργείται από Ν.Π.Δ.Δ. και και ιδρύεται και λειτουργεί ως ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ με ιδωτική πρωτωβουλια και με ιδία χρηματοδότηση από τα μέλη του σε χώρο ιδιωτικό και με ιδία κάλυψη των λειτουργικων και διαχειριστικών του εξόδων. Μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα, ως αθλητική οργάνωση – ένωση σωματείων και ομοσπονδιών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα ή κλάδο ολυμπιακού αθλήματος.

  β] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ καταργείται από τους επιχορηγούμενους φορείς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική δεν επιβαρύνει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.Συνεπώς ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν δύναται εκ του νόμου να απολαμβάνει καμία διοικητική και δικαστική ατέλεια, καθώς και ουδέν δικονομικό και ουσιαστικό προνόμιο του Δημοσίου.

  Γ] Με την κατάργηση της Ε.Ο.Ε. ως Ν.Π.Δ.Δ, στο δημόσιο μέγαρο της οδό Δημητρίου Βικέλα 52 στην περιοχή του Χαλανδρίου, στεγάζεται εφ εξής η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Δ ] Οι δημόσιοι υπάλληλοι του καταργούμενου ΝΠΔΔ ΕΟΕ μετατάσσονται στην ΓΓΑ ΑΘλητισμού

  Ε] Το καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ Ε.Ο.Ε. παύει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να μεριμνά για τη συντήρηση των ακόλουθων εγκαταστάσεών, οι οποίες πλέον ανήκουν διοικούνται και συντηρουνται, από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους της ΓΓΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΩΟΣ και το ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ως ακολούθως :

  1]Παναθηναϊκό Στάδιο [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μαζί με τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ]

  2]Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στην Αθήνα [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ]

  3]Νεοκλασικό κτίριο της οδού Καψάλη στο Κολωνάκι [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ως νέα γραφεία]

  4]Εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΝΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ]

  5]Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΝΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ]

  6]Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ]

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 10:56 | OLYMPIC SOLIDARITY

  η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως έχει και ως λειτουργεί και ως συμπεριφέρεται και ως πράττει,

  θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοδόμημα του ελληνικού αθλητισμού και κυρίως, δεν προσφέρει ούτε κατ’ ελάχιστον βοήθεια και κίνητρα στην αθλούμενη νεολαία της χώρας

  Τα σχετικά άρθρα του παρόντος προς διαβούλευση νόμου σε ότι αφορά

  την αυτοδιάθεση, το αυτοδιοίκητο, την αντιπροσωπευτικότητα την δημοκρατία και την χρηστή διακυβέρνηση την διαφάνεια την ακεραιότητα και την ηθική, συνάδουν και πιστά ακολουθούν, το ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ και τις αρχές του Ολυμπιακό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής όσο και στους κανονισμούς των Διεθνών Ομοσπονδιών,

  Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έβαλε από το 1992 σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών με τα σκάνδαλα φαρμακοδιέγερσης για τα οποία μαζί με τις ολυμπιακές ομοσπονδίες ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΕΓΑΣ ΚΟΛΥΜΒΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ είναι αποκλειστικά δική της ΕΥΘΥΝΗ, και τώρα με την κακή οικονομική διαχείριση των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ βάζει σε κίνδυνο ακόμα και τη συμμετοχή Ελλήνων αθλητών και ομάδων σε διεθνείς αγώνες.

  Η εφαρμογή των συγκεκριμένων άρθρων θα οδηγήσουν στην ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΚΕΡΑΙΑ διακυβέρνηση της ΕΟΕ έτσι ώστε να αποβληθούν από το σώμα της η ΔΙΑΦΘΟΡΑ και η ΙΔΙΟΤΈΛΕΙΑ μελών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της ΕΟΕ.

  Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν υπηρέτησε ποτέ τον κοινωνικό της ρόλο ως θεματοφύλακας του αθλητισμού και του Ολυμπισμού στη χώρα μας και τώρα είναι υποχρέωσή της και καθήκον να συναινέσει στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου που προσφέρει λύσεις και λύνει προβλήματα που η ίδια η ΕΟΕ δημιούργησε

  Επίσης, πρέπει πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάθε μορφής εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με την κοινή γνώμη, κοινωνία και το λαό, τους αθλητές τους προπονητές τους γονείς των αθλουμένων παιδιών, που τόσα χρόνια αγνοεί και περιφρονεί, αν ενδιαφέρεται όχι για την ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ της και τα προσωπικά συμφέροντα ομοσπονδιαρχών, αλλά για το παρόν και το μέλλον του αθλητισμού ώστε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα βάλει τις ρίζες για ένα καλύτερο αύριο στον ελληνικό αθλητισμό.

  Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας, θα πρέπει να μάθει για τον τρέχον οικονομικό διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο που ασκεί και ερευνά :

  η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,

  ΤΟ ΣΔΟΕ,

  η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  και η ΓΓΑ του Υπουργείου Πολιτισμού

  ΚΑΤΑ της

  Ε.Ο.Ε. Δ.Ο.Α. Ε.Π.Ο. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και άλλες μεγάλες ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ομοσπονδίες για σωρεία παραβάσεων του δημοσίου λογιστικού και προμηθειών και διαγωνισμών αλλά και του Α.Κ & Π.Κ

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 02:08 | Καρυώτης Νίκος

  Να υπάρχει συμμετοχή στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε. του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας δια του Δημάρχου ή ορισμένου εκπροσώπου του. Η έδρα της Ε.Ο.Ε. να είναι η Αρχαία Ολυμπία,με απώτερο σκοπό να γίνει έδρα και της Δ.Ο.Ε. όπως δικαιούται.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 16:34 | OLYMPIC SOLIDARITY

  NA ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ

  α] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ καταργείται ως Ν.Π.Δ.Δ, και ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα, ως αθλητική οργάνωση – ένωση σωματείων και ομοσπονδιών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα ή κλάδο ολυμπιακού αθλήματος.

  β] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ καταργείται από τους επιχορηγούμενους φορείς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική δεν επιβαρύνει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.Συνεπώς ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν δύναται εκ του νόμου να απολαμβάνει καμία διοικητική και δικαστική ατέλεια, καθώς και ουδέν δικονομικό και ουσιαστικό προνόμιο του Δημοσίου.

  γ] Δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τον ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ περί σωματείων συλλόγων – χωρίς να επιβαρύνει με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική και με κανέναν τρόπο διάταξη ή απόφαση τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 10:42 | OLYMPIC SOLIDARITY

  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

  η Ε.Ο.Ε δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., με συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται.

  Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε., που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Την έκπτωση αποφασίζει η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη, έκπτωτα από το αξίωμά τους και τα μέλη του οργάνου που δεν αποφάσισαν την έκπτωση.

  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε., είναι άκυρες αν αντιβαίνουν στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό ή και τον ολυμπιακό χάρτη και το κώδικα ηθικής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Την ακυρότητα κηρύσσουν τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ύστερα από αίτηση μέλους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΟΕ ή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η αίτηση αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Αν οι άκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατ’ έτος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

  5. Η έκπτωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μελών της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε. γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου,

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε. , δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού.

  7. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε., είναι, κατ’ αρχή, τιμητικό και άμισθο.

  α)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, πλην δημοσίων υπαλλήλων της Ε.Ο.Ε. να καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ.,και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ε.Ο.Ε, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής,
  β)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, πλην δημόσιων υπαλλήλων της Ε.Ο.Ε., να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. και της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Ο.Ε., ή σε κάποιο ή κάποια μέλη της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο που αυτά απασχολούνται με τις υποθέσεις της Ε.Ο.Ε, η οποία δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ευθύνονται δε στην περίπτωση αυτή τα μέλη για κάθε πταίσμα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:40 | OLYMPIC SOLIDARITY

  Κάθε μέλος Ελληνας ή Ελληνίδα στην ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,

  τα μέλη του Δ.Σ και της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε,

  το Δ.Σ.της Ε.Ο.Ε.,

  κάθε μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ,

  κάθε μέλος οποιαδήποτε επιτροπής ή ειδικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε ,

  οι τεχνικοί σύμβουλοι που προσλαμβάνονται από την Ε.Ο.Ε. ,

  ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ο.Α. που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,

  τα μέλη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,

  ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της Δ.Ο.Α που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,

  ο σύμβουλος εκπαίδευσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε

  υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτών, της συζύγου των και των ανηλίκων τέκνων των, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις.

  Την υποχρέωση αυτή έχουν και για πέντε (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς τους αυτής.

  Η θητεία των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 οκτώ

  Μετά το πέρας των 8 οκτώ ετών δεν μπορεί να ανανεωθεί η θητεία οποιουδήποτε από τους προανφερόμενουν στην Ε.Ο.Ε. και Δ.Ο.Α

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 18:35 | geopgeorgiou

  Να εκπροσωπείται ο Δήμος Αρχ. Ολυμπίας και να συμμετέχει ο Δήμαρχος ή εκπροσωπος του στις συνεδριάσεις της ΕΟΕ που αφορούν τις προετοιμασίες για τις τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 15:12 | OLYMPIC SOLIDARITY

  Το νομικό καθεστώς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΕ , θα πρέπει να αλλάξει.. δεν πρέπει να παραμείνει όπως είναι σήμερα, αλλά να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου όπως είναι σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ανά τον κόσμο ,και να χρηματοδοτείται όχι από το Ελληνικό κράτος αλλά από την επιτροπή ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ και ΔΩΡΕΕΣ

  Όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής των μελών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της Ε.Ο.Ε. και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ε. θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη αναλογικότητα, δηλαδή κάθε σωματείο που είναι εγγεγραμμένο σε ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ που καλλιεργεί ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ να έχει μία ψήφο, δια του Προέδρου του σωματείου, για την εκλογή του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΤΑΜΙΑ του Δ.Σ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και των επιμέρους επιτροπών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΕ.

  Έτσι επιτυγχάνεται ισοτιμία δημοκρατικότητα αποφυγή χειραγώγησης εκλογών και εκλεκτόρων , κοματικοποίηση και κλίκες αλλά και σεβασμό στο fair play του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ της ΔΟΕ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Ο ΝΈΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ πρέπει να κάνει παρέμβαση προς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στο εκλογικό σύστημα της ΕΟΕ και να θεσμοθετήσει περιοριστικά μέτρα και κωλυμάτων με βάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ το αστικό και ποινικό δίκαιο

  Η ΕΟΕ πρέπει να αλλάξει το καταστατικό της με βάση τα σχετικά άρθρα περι ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ του ΝΟΜΟΘΕΤΗ στον παρόν ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ εάν θέλει, ΑΤΕΛΩΣ, να απολαμβάνει την στέγασή και λειτουργία της ως πλέον ΝΠΙΔ, στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΓΑΡΟ της οδού ΒΙΚΕΛΑ και τις εγκαταστάσεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, που ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έγκριση από τη ΔΟΕ. Η ΕΟΕ αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει θα δεχθεί αλλαγή καταστατικού σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ.

  Η αλλαγή αυτή δεν αντίκεινται οι διατάξεις τον ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΟΕ και τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Υπό την έννοια αυτή το ΑΡΘΡΟ του ΝΟΜΟΘΕΤΗ Άρθρο 113 Ρήτρα επιφύλαξης υπέρ των κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών πρέπει να γίνει επίσης σεβαστό από την Ε.Ο.Ε ,

  διότι είναι δικαίωμα και καθήκον της Γ.Γ.Α. να προστατεύσει τα δικαιώματα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ αλλά και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

  Η ΕΟΕ μαζί με την ΔΟΑ έλαβαν τεράστιες επιχορηγήσεις από το υστέρημα των ΠΤΩΧΩΝ πλέον ΕΛΛΗΝΩΝ φορολογουμένων, σε όλα τα επίπεδα:

  τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004,
  τη στήριξη για δραστηριότητες σε επίπεδο εκπαίδευσης και αποστολών στο εξωτερικό

  χρηματοδότηση δωρεάν για τοπικές εγκαταστάσεις σε ΑΘΗΝΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ ,ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ,

  επενδύσεις σε εκστρατείες διεκδίκησης μεγάλων αθλητικών γεγονότων SPECIAL OLYMPICS 2012 & ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2013,

  ανάπτυξη ταλέντων – ολυμπιακή ομάδα και τα λοιπά.

  Σε αντάλλαγμα, οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν επαρκή πρότυπα ελέγχου διαφάνειας ακεραιότητας ισονομίας και της λογοδοσίας του που, πως, γιατί, και από ποιον, προς ποιον, ξοδεύτηκαν χρήματα από το υστέρημα των φορολογούμενων πολιτών.

  Είναι δικαίωμα και καθήκον της Γ.Γ.Α. να διατηρεί μια μόνιμη δημόσια πίεση στην Ε.Ο.Ε και στις αθλητικές ολυμπιακές ομοσπονδίες, επιμένοντας στην αποκάλυψη, πλήρως αποσαφήνιση και τιμωρία υπαίτιων οικονομικών σκανδάλων, που εξετάζονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, τους ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ της ΓΓΑ, του ΣΔΟΕ την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και διασυρμού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ από την WADA το 2004 – 2008 – 2012 και του ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ της επιτροπής ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Decision with recommendations No. 05 – 2012 CASE No. [3/2012],Lausanne,26/11/2012, ETHICS COMMISSION – INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 11:19 | ΗΘΙΚΗ ΘΕΙΑ ΝΕΜΕΣΙΣ

  ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : όπως ίσως γνωρίζετε η Ε.Ο.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ως ΝΠΔΔ,[2000-2014],ως ΕΟΑ επιτροπή ολυμπιακών αγώνων,[1896-1999], το οποίο επιχορηγείται συνεχώς με αδιαφανείς και μη νόμιμες πολιτικές διαδικασίες κατά παράβαση νόμων και διατάξεων, από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τώρα, ελέγχεται, επιθεωρείται οικονομικά λογιστικά διαχειριστικά, από τους Ελεγκτικούς μηχανισμούς του Ελληνικού Κράτους, την Οικονομική Αστυνομία, την Γ.Γ.Α. και την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Από την στιγμή που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους εξετάζουν, παράβαση νόμων, καταγγελίες, αναφορές, υπομνήματα, και μαρτυρικές καταθέσεις κατά της Ε.Ο.Ε, ουδεμία αναφορά στο ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ δεν πρέπει αφορά άρθρο, ή να συμπεριλαμβάνει σε παράγραφο το ΝΠΔΔ ΕΟΕ, προτού τελικό πόρισμα – απόφαση εκδοθεί από το Ελληνικό κράτος και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του.

 • Είναι απαράδεκτο το γεγονός πως επιτρέπουμε άλλες διοργανώσεις που τελούν υπό την αιγίδα της ΔΟΕ να φέρουν τον όρο «Ολυμπιακοί Αγώνες» και το γεγονός πως έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιείται σε αυτούς το σύμβολο της Ολυμπιακής Φλόγας χωρίς η αφή να γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία.
  Η διαφύλαξη και η διατήρηση της μοναδικότητας της Αρχαίας Ολυμπίας για τους κύριους Ολυμπιακούς αγώνες δεν μπορεί να γίνει όταν βαφτίζονται άλλοι αγώνες ως Ολυμπιακοί.
  Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τη χρήση του όρου Ολυμπιακοί Αγώνες παρά μόνο για τους Θερινούς και για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
  Οποιαδήποτε άλλη υπερβολική χρήση του διεθνούς κατοχυρωμένου όρου «Ολυμπιακοί Αγώνες» ή «Olympic Games» απλά υποβαθμίζει την ονομασία και το κύρος των Ολυμπιακών Αγώνων του οποίου θεματοφύλακες είμαστε εμείς οι Ηλείοι εδώ και χιλιάδες χρόνια.
  Όχι στο ξέφτισμα από την ευρεία χρήση του όρου Ολυμπιακοί Αγώνες.
  Γεννήθηκαν εδώ, γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και όταν τελούνται η αφή τους θα πρέπει πάντα να γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία. Αν δεν συμβαίνει αυτό απλά δεν μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας τα ονομάσει η ΔΟΕ όπως θέλει τα event της. Κάθε παγκόσμιο αθλητικό γεγονός δεν σημαίνει πως είναι Ολυμπιακό ακόμα κι αν το διοργανώνει η ΔΟΕ. Μόνο το φως, ο ήλιος και η φλόγα που ανάβει στην Ιερή Άλτη νομιμοποιεί τους Αγώνες να λέγονται Ολυμπιακοί κι αυτοί γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια.
  Είναι εν μέρει λάθος η φράση : «δε νοείται Ολυμπιακή Φλόγα που δεν άναψε στην Αρχαία Ολυμπία».
  Η σωστή φράση είναι :
  «Δεν νοούνται άλλοι Αγώνες να φέρουν το όνομα Ολυμπιακοί παρά μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες των οποίων η Φλόγα (και των Θερινών και των Χειμερινών) ανάβει μόνο στην Αρχαία Ολυμπία».
  «Για άλλα πολλά και ένδοξα έργα αξίζει να μνημονεύουμε τον Ηρακλή…και όταν τους αγώνες αυτούς άρχισε πρώτος, από αγάπη για την Ελλάδα. Στο παρελθόν άλλωστε όλες οι πόλεις φέρονταν εχθρικά η μία προς την άλλη · όταν εκείνος
  ανέτρεψε τους τυράννους και κατεδίωξε τους παρανόμους, θέσπισε στο ωραιότερο μέρος της Ελλάδας αγώνες, όπου αθλούνταν τα σώματα, επιδεικνυόταν η μεγαλοδωρία του πλούτου και του πνεύματος, ώστε εξαιτίας όλων τούτων να
  συγκεντρωνόμαστε στο ίδιο σημείο, άλλα μεν να βλέπουμε άλλα δέ να ακούμε · και θεώρησε την εδώ συγκέντρωση αρχή της ομονοίας μεταξύ των Ελλήνων…»

 • 1 Δεκεμβρίου 2014, 10:03 | LEROS

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. α) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ καταργείται ως ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ και εφεξής αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Τελεί υπό τον διαχειριστικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και εποπτεύεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι δημόσιοι λειτουργοί οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης της ΕΟΕ ορίζονται από το τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν διαγωνισμού θέσεων ευθύνης υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

  2. Οι πόροι του ΝΠΙΔ ΕΟΕ προέρχονται:
  α) επιχορήγηση από την ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,και το πρόγραμμα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ
  β)ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή `Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς,
  γ) επιχορηγήσεις από ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς,
  δ) έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα,
  ε)έσοδα από χορηγίες κάθε φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους,
  στ)έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
  ζ)έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
  ε. Η Δ.Ο.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 09:06 | OLYMPIC SOLIDARITY

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΚΛΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ :

  α) Για τις αρχαιρεσίες στην ΕΟΕ κάθε τέσσερα χρόνια – του Δ.Σ. του προέδρου του γενικού γραμματέα του αντιπροέδρου του ταμία της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και της ολομέλειας της Ε.Ο.Ε κάθε σωματείο εγγεγραμμένο στην οικεία του ολυμπιακή αθλητική ομοσπονδία διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ΕΟΕ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ:

  β) Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε. δεν μπορεί να έχουν θητεία μεγαλύτερη των οκτώ ετών

  ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΙΔΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ και στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα:

  γ) Δεν μπορεί να είναι μέλος της ΕΟΕ όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα, όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και αυτός κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 14:09 | OLYMPIC SOLIDARITY

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ θα πρέπει να ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ σύμφωνα με τους ΝΟΜΟΥΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ που αφορά όλα τα ΝΠΔΔ

  Το ίδιο αφορά και ισχύει για το φιλοξενούμενο ΑΤΕΛΩΣ εντός της ΕΟΕ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ με το Διακριτικό Τίτλο: ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΦΜ: 999498191 με δραστηριότητα 94991601 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
  Κωδικός ΔΟΥ: 1134

  Οι αποφάσεις του ΝΠΔΔ ΕΟΕ και των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, καθώς και του ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α που φιλοξενείται αυτής, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΓΓΑ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, εφόσον αφορούν:

  έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες»)της ολομέλειας της ΕΟΕ των επιτροπών αυτής και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ

  ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου – ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών – αγορά και εκποίηση ακινήτων – επιβολή συνδρομών, τελών, δικαιωμάτων – σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας – σύναψη δανείων – διενέργεια ψηφισμάτων – διαδικασίες κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων

  Ο Κρατικός Ελεγκτής της ΓΓΑ και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μπορεί αυτεπάγγελτα να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του ΝΠΔΔ ΕΟΕ , του ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α.αυτής, για λόγους νομιμότητας και δημοσιου οικονομικού συμφέροντος

  Οι δαπάνες και οι λογαριασμοί του ΝΠΔΔ ΕΟΕ υπάγονται υποχρεωτικά στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Να προβλέπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων, τις οποίες συνάπτει το ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α. με το ΝΠΔΔ ΕΟΕ, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 €