Άρθρο 31: Καταστατικό-Όργανα Αθλητικών Σωματείων

1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανά του, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Όργανα του αθλητικού σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

  • 26 Νοεμβρίου 2014, 11:22 | Petros
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Εκτιμώ ότι πρέπει να υποχρεώνεται ένα αθλητικό σωματείο να δημοσιοποιεί το καταστατικό του ώστε να μπορεί κάποιος να το διαβάσει.Ένας πολύ εύκολος τρόπος είναι η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα που τυχόν διατηρεί ή σε πίνακα ανακοινώσεων του αθλητικού χώρου που δραστηριοποιείται.