Άρθρο 71: Χρονική διάρκεια των συμβολαίων

1. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτουν οι αθλητές με Α.Α.Ε. δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της χρονικής διάρκειας του συμβολαίου πρέπει να συμπίπτει το αργότερο, μία ημέρα πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

2. Η με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνία μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται, αν δε παρά την ανωτέρω απαγόρευση γίνει, είναι απολύτως άκυρη και συνεπάγεται τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου 76.

3. Ερασιτέχνης ή αμειβόμενος αθλητής, κατά την έννοια των περιπτώσεων α και β του άρθρου 27, με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του έχει την υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρεία ή το σωματείο που ανήκει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, εφόσον η εταιρεία ή το σωματείο το επιθυμούν. Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου αυτού εκτείνεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη και καθορίζεται, αποκλειστικά και για μία μόνο φορά, από την εταιρεία ή το σωματείο. Επιτρέπεται συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, κατά την υπογραφή του ως άνω συμβολαίου, για διάρκεια αυτού, πέραν από αυτή που προτείνει η εταιρεία και μέχρι πέντε (5) ετών, συνολικά.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές του ιδρυτικού της εταιρίας αθλητικού σωματείου ή για τους ερασιτέχνες αθλητές οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, με τα οποία η οικεία εταιρεία έχει υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις εκπαιδευτικής και τεχνικοοικονομικής υποστήριξης των αντίστοιχων αθλητικών τμημάτων των ως άνω σωματείων.

5. Τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση των συμβολαίων μεταξύ αθλητών ή προπονητών και Α.Α.Ε. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας ή διαμεσολάβησης με αθλητές, μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%), κατ’ ανώτατο όριο, των αθλητών κάθε ομάδας που δικαιούνται να συμμετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα. Οι συμβάσεις διαμεσολάβησης καταγγέλλονται ελεύθερα από τους αθλητές, επαγγελματίες ή αμειβόμενους ερασιτέχνες ή ερασιτέχνες, με μόνη την έγγραφη δήλωσή τους προς τον διαμεσολαβητή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της επαγγελματικής ένωσης και των συνδικαλιστικών οργάνων αθλητών και προπονητών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων διαμεσολάβησης, το πλαίσιο της άσκησης του σχετικού επαγγέλματος, και κάθε ειδικότερο ζήτημα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2014, 09:36 | Παναγιώτης Τσόγιας

  Δεν γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτή και θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της & 3 του άρθρου 71 σε σχέση με την προτεινόμενη διάταξη της & 1 του άρθρου 10 που -εάν τελικά νομοθετεί ως έχει – θέτει υπό καθεστώς πλήρους μεταγραφικής ελευθερίας τους ερασιτέχνες αθλητές. Οι δύο διατάξεις σε πρώτη ανάγνωση αντιφάσκουν μεταξύ τους, αφού από τη μια ο ερασιτέχνης αθλητής είναι πλήρως ελεύθερος να μεταγραφεί οποτεδήποτε, δηλαδή εφόσον δεν διευκρινίζεται διαφορετικά και πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους (εκτός εάν δεν είναι και αυτό πρέπει να το ορίσει ρητά ο νόμος στο 10 & 1) και από την άλλη έχει υποχρέωση να υπογράψει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών (εκτός εάν νοείται ότι αφορά μόνο τους ερασιτέχνες που γίνονται αμειβόμενοι). Η μόνη δυνατή ερμηνεία που μπορεί να δοθεί εκ μέρους μου είναι ότι η ελευθερία ελεύθερης μεταγραφής του 10 & 1 δεν αφορά τους ερασιτέχνες όσο είναι ανήλικοι, που δύνανται να μεταγραφούν μόνο για σπουδαίο λόγο μέχρι την ενηλικίωσή τους, και οι οποίοι μετά την ενηλικίωσή τους υποχρεούνται να συνάψουν την προτεινόμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μέγιστη διάρκεια 3 ετών αν είναι μονομερής και 5 αν είναι συμβατική, με τους όποιους όρους θέτει το σωματείο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 11:17 | Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης

  Εις το άρθρο 71 παρ. 3, θεωρούμε ότι εκ παραδρομής συμπεριελήφθη και ο ερασιτέχνης αθλητής «στην υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρία ή το σωματείο που ανήκει, συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών η διάρκεια του οποίου εκτείνεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη» διότι αφ’ ενός μεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 10 παρ. 1 που προβλέπει «ο ερασιτέχνης αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει σε άλλο οποτεδήποτε». Επί πλέον δε, μία τέτοια υπογραφή παροχής υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει αναιτίως και υποχρεώσεις φορολογικές.

  ΤΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:

  ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΑΝΟΙΑΘ)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (Ι.Ο.Α)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.Ο.Θ)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ι.Ο.Ρ)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ι.Ο.Χ)
  ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Λ.Ο.Ι.Α.Θ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΟΚΘ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΝΑΟΒ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΑΟΕΦ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Ν.Α.Ο.Π)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΑΙΟΛΟΣ» (ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ν.Ο.Α)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Ν.Ο.Α.Θ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ (Ν.Ο.Δ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (Ν.Ο.Ε.Φ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ο.Ε)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΝΟΥ (Ν.Ο.Τ)
  ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Ο.Φ.Θ)
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΠΟΙΑΘ)

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 18:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΜΑΣ

  1. Να διορθωθεί στην παράγραφο 3 το άρθρο 27 και να γίνει 7 (…κατά την έννοια των περιπτώσεων α και β του άρθρου 27….
  2. Στην παράγραφο 3 που αναγράφεται «…με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του έχει την υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρεία ή το σωματείο που ανήκει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, εφόσον η εταιρεία ή το σωματείο το επιθυμούν.» Απαιτείται να προστεθεί ότι: Αν η εταιρεία ή το σωματείο δεν το επιθυμούν, τότε έχει τη δυνατότητα να καθίσταται ελεύθερος, αν αυτός το επιθυμεί.