Άρθρο 55: Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων-Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Α.Ε.

1. Το αθλητικό σωματείο δεν μπορεί να εισφέρει τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων στην εταιρεία, ως εισφορά σε είδος στο μετοχικό της κεφάλαιο. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο μισθώνει υποχρεωτικά στην εταιρεία, αν αυτή το ζητήσει, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συμμετοχής της ομάδας της σε επίσημες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών της, για τη διάρκεια μιας ή περισσότερων αγωνιστικών περιόδων. Η μίσθωση γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του οικείου Πρωταθλήματος δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

2. α)Το ύψος του κεφαλαίου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ελάχιστου ορίου, το οποίο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΝ 2190/1920 και τουλάχιστον διπλάσιο αυτού για την ανώτερη επαγγελματική κατηγορία. Οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο των Α.Α.Ε. είναι ονομαστικές και έχουν ίση αξία, η οποία ορίζεται στο καταστατικό της κάθε εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ποσού των εκατό (100) ευρώ κατά μετοχή. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή με την αύξηση αντίστοιχα του κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 56.
β) Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π..Α.Ε.) που συμμετέχουν στην Α εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ενώ αυτό των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στη Β’ εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
γ)Το μετοχικό κεφάλαιο των Κ.Α.Ε. που συμμετέχουν στην Α1 εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000) ευρώ, ενώ αυτό των Κ.Α.Ε. που συμμετέχουν στην Α2 εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) ευρώ.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε., καθώς επίσης να θεσπισθούν ελάχιστα όρια μετοχικού κεφαλαίου και για Α.Α.Ε. άλλων κλάδων άθλησης.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:45 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 55

  Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων-Ύψος Μετοχικού
  Κεφαλαίου Α.Α.Ε.

  1. Το αθλητικό σωματείο δεν μπορεί να εισφέρει τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων στην εταιρεία, ως εισφορά σε είδος στο μετοχικό της κεφάλαιο.
  Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο μισθώνει υποχρεωτικά στην
  εταιρεία, { αν αυτή το ζητήσει (διαγράφεται)}, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συμμετοχής της ομάδας της σε επίσημες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών της, για τη διάρκεια μιας ή περισσότερων αγωνιστικών περιόδων. Η μίσθωση γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του οικείου πρωταθλήματος δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (14).

  Αν το αθλητικό Σωματείο έχει ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτές, για τις ανάγκες της, αποκλειομένης κάθε άλλης χρήσης, εκτός αυτών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η υποχρεωτική χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του αθλητικού Σωματείου αποκλείει εκβιασμούς των Α.Α.Ε. προς τα Σωματεία, περί αλλαγής έδρας και απώλειας από το Σωματείο των δικαιωμάτων 15%, λόγω χρήσης των εγκαταστάσεων.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 03:04 | Νικολούζος Στάθης

  με τα ΤΑΠ τι γίνεται? καταργούνται;