Άρθρο 109 Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Δικαιοδοτικών Συμβουλίων-Κωλύματα

1. Τα πρωτοβάθμια συμβούλια αποτελούνται από συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό, με ένα αναπληρωτή, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή επαγγελματικής Ένωσης, ύστερα από κλήρωση από κατάλογο υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδος. Προηγείται δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή επαγγελματικής Ένωσης. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, παρίστανται δε σ’ αυτήν και οι Πρόεδροι της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή Επαγγελματικής Ένωσης και του Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδος. Ο κατάλογος που συντάσσει το Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδος περιλαμβάνει αριθμό, τουλάχιστον τριπλάσιο του αριθμού των μελών που απαιτείται για τη συγκρότηση των οικείων συμβουλίων

2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω συμβουλίων είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής για άλλα τέσσερα (4) έτη. Τα μέλη των συμβουλίων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους, εφόσον κατά τη διάρκεια της θητείας τους συντρέξει έστω και μία από τις περιπτώσεις που αποτελούν κώλυμα για την πλήρωση των οικείων θέσεων, όπως οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ορισμός νέου μέλους γίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 1.

3. Μέλη των ανωτέρω συμβουλίων δεν μπορεί να ορίζονται ούτε να υπηρετούν:
α) Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι υποψήφιο μέλος εκείνος για τον οποίο ο χρόνος που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας του είναι μικρότερος των τριών ετών.
β)Εκείνοι που έχουν απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστικού συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια.
γ)Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί κατά την τελευταία δεκαετία οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, εκτός από επίπληξη, για οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα.
δ)Εκείνοι που έχουν ή είχαν κατά την τελευταία δεκαετία, οι ίδιοι ή συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού, οποιαδήποτε σχέση με αθλητικό σωματείο, αθλητική ένωση, ΑΑΕ ή επαγγελματική Ένωση.
ε)Εκείνοι, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα από αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 27.
στ)Εκείνοι που έχουν διατελέσει, πριν την έκδοση της απόφασης για τον ορισμό τους, μέλη οποιουδήποτε δικαιοδοτικού αθλητικού οργάνου για οκτώ (8) έτη.

4. Τα παραπάνω κωλύματα, πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης για την υποβολή υποψηφιοτήτων και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή επαγγελματικής Ένωσης περί ορισμού μελών των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών Συμβουλίων.
5. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζεται και η αποζημίωση των τακτικών μελών των συμβουλίων, καθώς και των αναπληρωματικών μελών, ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν.

5. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.

6. Το έργο του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου υποστηρίζεται από γραμματεία της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή επαγγελματικής Ένωσης.

7.Oι πράξεις και οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων δεν επικυρώνονται, ούτε ελέγχονται, αναστέλλονται, ή ακυρώνονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή επαγγελματικής ένωσης.

8. Η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον των ανωτέρω συμβουλίων μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά, για δύο (2) ημέρες αν συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο, στις δε υπόλοιπες περιπτώσεις για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δικαιοδοτικού συμβουλίου. Αν δεν εμφανισθούν τα μέρη, η συζήτηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα, εφόσον κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

9.Τα μέλη των πρωτοβαθμίων δικαιοδοτικών συμβουλίων απαγορεύεται μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν, για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε σχέση σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο, αθλητική ομοσπονδία, αθλητική και επαγγελματική Ένωση ή Α.Α.Ε. , καθώς επίσης και να είναι μέλη των ανωτέρω.

10. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα ως άνω μέλη των δικαιοδοτικών συμβουλίων δεσμεύονται αναλογικά από τη διάταξη του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

11. Οι αποφάσεις των πρωτοβαθμίων δικαιοδοτικών συμβουλίων, αν δεν ασκηθεί κατ’ αυτών έφεση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραγράφου 2 του παρόντος, καθίστανται άμεσα εκτελεστές.

  • 26 Νοεμβρίου 2014, 14:05 | Tony Agnos

    Και σε αυτό το άρθρο αποκλείονται οι δικηγόροι.
    Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ειδικοί περί τα αθλητικά και τα νομικά που θα στελεχώσουν όλα αυτά τα δικαιοδοτικά όργανα των ομοσπονδιών είναι πανελληνίως μέχρι 100, εκ των οποίων οι 85 είναι δικηγόροι.
    Αν αποκλείσουμε τους δικηγόρους απλά θα διορίζονται άσχετοι στις θέσεις συτές που δε θα καταλαβαίνουν τί δικάζουν.