Άρθρο 105 Γενικές Αρχές Διαδικασίας

Για όσα θέματα δεν ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι οι σχετικές προβλέψεις των καταστατικών και των κανονισμών της Ε.Ο.Ε., προκειμένου για την Ε.Φ.Ι.Π, καθώς και των αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών ενώσεων, προκειμένου για τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά συμβούλια και τις επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών. Οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι επαγγελματικές Ενώσεις προβλέπουν επίσης στα καταστατικά τους ότι η διαδικασία ενώπιον των ανωτέρω δικαιοδοτικών συμβουλίων πρέπει να εναρμονίζεται με τις ακόλουθες γενικές αρχές:
α) Της διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου.
β) Των κανόνων και των αρχών της δίκαιης δίκης.
γ)Του δικαιώματος εκπροσώπησης του διωκόμενου προσώπου από συνήγορο με δική του δαπάνη.
δ) Του δικαιώματος του πειθαρχικά διωκόμενου προσώπου να πληροφορείται κατά ακριβή και έγκαιρο τρόπο την αποδιδόμενη σε αυτό παράβαση κανόνα.
ε) Του δικαιώματος του διωκόμενου προσώπου να υπερασπίζεται τον εαυτό του κατά την πειθαρχική διαδικασία και κατά την επιβολή των ποινών.
στ) Του δικαιώματος των διαδίκων μερών να επικαλεσθούν αποδεικτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να καλέσουν και να εξετάσουν μάρτυρες, κατά τον τρόπο που ορίζει το δικαιοδοτικό όργανο.
ζ) Το δικαίωμα του διαδίκου σε διερμηνέα κατά την ακροαματική διαδικασία, αν η διαδικασία διεξάγεται σε γλώσσα που δεν εννοεί. Το δικαιοδοτικό όργανο είναι υπεύθυνο για τον ορισμό του προσώπου του διερμηνέα, ιδίως όταν πρόκειται για την εκδίκαση υποθέσεων ντόπινγκ και τον καθορισμό και επιμερισμό στους διαδίκους του κόστους της διερμηνείας.
η) Οι αποφάσεις πρέπει να εκδίδονται μέσα σε εύλογο χρόνο, γραπτώς, να περιέχουν ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, και μπορούν να επιδικάζουν και δικαστική δαπάνη.
θ) Οι πειθαρχικές δίκες το αντικείμενο των οποίων αφορά αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να διεξαχθούν με συντομότερη διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες του αρμόδιου οργανισμού αντιντόπινγκ, ή του δικαιοδοτικού οργάνου.
ι) Μπορεί να υπάρξει παραίτηση από το δικαίωμα ακρόασης, είτε ρητώς, είτε με την παράλειψη του αθλητή ή άλλου προσώπου να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ενός οργανισμού αντιντόπινγκ ότι έχει διαπραχθεί παράβαση ντόπινγκ, μέσα στην προθεσμία που ειδικά ορίζεται στους κανόνες του οργανισμού αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων οργανισμός αντιντόπινγκ υποβάλλει στα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται η παράβαση αιτιολογημένη απόφαση εκθέτοντας τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί.
ια) Όταν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά συμβούλια δικάζουν υποθέσεις ντόπινγκ, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση 3956/2012 του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Στις υποθέσεις που αφορούν παράβαση των διατάξεων για το ντόπινγκ, το Ε.Σ.Κ.Α.Ν. θεωρείται ότι έχει πάντα έννομο συμφέρον να προσφύγει, σε οποιοδήποτε βαθμό. Όλα τα δικαιοδοτικά όργανα υποχρεούνται να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους, που αφορούν σε υποθέσεις ντόπινγκ, στο Ε.Σ.Κ.Α.Ν.

  • 10 Δεκεμβρίου 2014, 03:53 | Βασίλης Μηνούδης

    Είναι ρήτρα υποχρεωτικής υπαγωγής σε ΕΕΟΔΑΠ δηλαδή ρήτρα διαιτησίας ή ελεύθερη επιλογή δικαιοδοτικού οργάνου για την επίλυση των διαφορών.

    Θα πρέπει να το αναφέρει ο Κανονισμός της εκάστοτε ένωσης ή Ομοσπονδίας;

    Δεν μας καλύπτει η αναφορά στους Κανονισμούς Σχέσεων Αθλητών-ΑΑΕ του άρθρου 75;

    Παρακαλώ ζητώ διευκρίνηση.