Άρθρο 62: Εποπτεία – Ελεγχος

1. Οι Α.Α.Ε. εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για όσα ειδικότερα θέματα προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

2. Το μητρώο των Α.Α.Ε. τηρείται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 43 του π.δ. 104/2014 (Α΄ 171), Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει σχετικά και τις εξής αρμοδιότητες:
α) ελέγχει τις Α.Α.Ε. καθώς και κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο μαζί τους, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση ή κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και τις οικείες επαγγελματικές ενώσεις, για τα ποσά με τα οποία αυτές επιχορηγούνται,
β) χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
γ)καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές και τα αθλητικά όργανα.

4. α)Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. προσκομίζει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που βεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
β)Το πιστοποιητικό αυτό δεν χορηγείται αν διαπιστωθούν σοβαρές ή καθ’ υποτροπή παραβάσεις του νόμου, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είτε από αυτές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση με την οποία αυτό δεν χορηγείται.
γ)Χωρίς το πιστοποιητικό της περίπτωσης α η ομάδα της Α.Α.Ε. δεν δικαιούται συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα και αν αυτό ανακληθεί, γιατί η διαπίστωση της μη τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου από την Α.Α.Ε. έγινε μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας επαγγελματικής ένωσης. Αν το διοικητικό συμβούλιο της επαγγελματικής ένωσης δεν συμμορφωθεί, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27.

5. α)Πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην Γ.Γ.Α., με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σ’ αυτή, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους. Η Γ.Γ.Α. ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β)Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Α.Ε. υποβάλλει στη Γ.Γ.Α.:
α) τα πρακτικά των αποφάσεων του για τη συγκρότησή του σε σώμα, την παραίτηση μέλους, την εκλογή νέου μέλους και για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης,
β) τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων της Α.Α.Ε., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνέλευσης,
γ) συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύναψή τους,
δ)συμβάσεις με τις οποίες αναθέτει δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύναψή τους,
ε)κάθε είδους συμβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβάσεις για τηλεοπτικά δικαιώματα και τις συμβάσεις της Α.Α.Ε. με αθλητές και προπονητές, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύναψή τους.

6. Κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, μπορεί να ζητεί οποιοδήποτε κατά την κρίση του άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Μπορεί, επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να μην χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επιβάλλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα με το νόμο.

7. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από την αρχή που τα βεβαιώνει οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α’), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.