Άρθρο 60: Εισφορά σε είδος – Μέρισμα-Αποθεματικό

1. Η κατά το άρθρο 54 χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, ως στοιχείου της επωνυμίας της Α.Α.Ε., θεωρείται αυτοδίκαιη, με τη σύσταση της εταιρείας, εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Η εισφορά αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα. Υπό την προϋπόθεση αυτή, εκδίδονται στην επωνυμία του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και παραδίδονται στο νόμιμο εκπρόσωπό του ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου με τα αναφερόμενα κατωτέρω προνόμια και αμεταβίβαστες.

2. Αν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο, στο οποίο και παραδίδονται ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγμα για την, κατά την παρ. 1 του παρόντος, εισφορά του. Η αξία των μετοχών που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στην επωνυμία του σωματείου καταβάλλεται από τους μετόχους που εγγράφονται για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών που αποκτώνται από καθένα, ταυτόχρονα με την καταβολή της αξίας των μετοχών αυτών.

3. Οι μετοχές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου είναι προνομιούχες, κατά την έννοια του εδαφ. β. της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα τα προνόμια αυτά συνίστανται: α) στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής περιουσίας και β) στην απόληψη από το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο σταθερού ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της εταιρείας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται αυτές που πραγματοποιούνται στους κάθε φύσεως αγώνες της εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από έλεγχο της διοργανώτριας. Αν τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας σε ορισμένη εταιρική χρήση είναι τόσα, ώστε το συνολικώς καταβλητέο μέρισμα στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο να υπερβαίνει το προαναφερόμενο πάγιο μέρισμα, τότε το σωματείο έχει δικαίωμα στη διαφορά.

4. Για τα μερίσματα που αποκτώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο το αθλητικό σωματείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

5. Aπαγoρεύεται η παροχή με το καταστατικό Α.Α.Ε. οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, εκτός από όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

6. Το ποσό που αφαιρείται κατά εταιρική χρήση από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού, ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα από το ύψος του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:45 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 60

  Εισφορά σε είδος – Μέρισμα-Αποθεματικό

  1. Η κατά το άρθρο 54 χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών
  γνωρισμάτων του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, ως στοιχείου της επωνυμίας της Α.Α.Ε., θεωρείται αυτοδίκαιη, με τη σύσταση της εταιρείας, εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Η εισφορά αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα (20). Υπό την προϋπόθεση αυτή, εκδίδονται στην επωνυμία του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και παραδίδονται στο νόμιμο εκπρόσωπό του ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου με τα αναφερόμενα κατωτέρω προνόμια και αμεταβίβαστες.

  (20) Η έκφραση «άλλα αθλητικά τμήματα» είναι αόριστη και δημιουργεί «ΚΕΝΟ ΝΟΜΟΥ». Πρέπει να οριστούν επακριβώς τα τμήματα του αθλητικού Σωματείου και να είναι τουλάχιστον 4-5 εκ των κατά προτεραιότητα : Στίβος, κολύμβηση, χάντμπολ, πυγμαχία, ποδηλασία, ποδόσφαιρο σάλας, πινγκ-πονγκ, ξιφασκία, σκάκι κλπ, δεδομένου, ότι και το βόλεϊ γίνεται επαγγελματικό.