Άρθρο 68: Επαγγελματίας αθλητής

1. Επαγγελματίας αθλητής είναι το πρόσωπο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος. Η σύμβασή του διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του νόμου αυτού.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία επαγγελματίας αθλητής έχει συμβληθεί με Α.Α.Ε. η οποία υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία, η σύμβαση λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη.

  • 27 Νοεμβρίου 2014, 17:09 | Νίκος Πετράτος-Λιβιεράτος

    Επαγγελματίας κι αμειβόμενος είναι ένα και το αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο. Κριτήριο η επ’ αμοιβή προσφορά αθλητικών υπηρεσιών.