Άρθρο 102 Ντόπινγκ ίππων

1. Τα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους και τις πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση με τη διεξαγωγή ιπποδρομιών ή ιππικών αγώνων ρυθμίζονται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αντίστοιχα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι δυνατή η ανάθεση αποκλειστικά στον Ε.Σ.Κ.Α.Ν. του ελέγχου ντόπινγκ στους αναβάτες ίππων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών και κάθε άλλο συναφές θέμα.

3. Όποιος χορηγεί ή διανέμει για περαιτέρω χρήση οποιαδήποτε ουσία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο ή ηλεκτροδιέγερση, η οποία απαγορεύεται από τον κατάλογο του Κώδικα Ιπποδρομιών της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππποδρομιακών Αρχών ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, σε ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες αντίστοιχα, με σκοπό να διεγείρει, ή να κάμψει τις σωματικές τους δυνάμεις, ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής τους ικανότητας (ντόπινγκ), για την επίτευξη μεγαλύτερης ή μικρότερης απόδοσης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε ,επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τις ιπποδρομίες και τους ιππικούς αγώνες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής η απαγόρευση αυτή είναι οριστική. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ` επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.

4. Με τις ποινές της παραγράφου 3, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος κατέχει τις απαγορευμένες ουσίες της ίδιας παραγράφου, για να τις χορηγήσει σε αγωνιζόμενους ίππους.

5. Αναβάτης ίππου που βρίσκεται, κατά τον έλεγχο ντόπινγκ σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες, υπό την επήρεια απαγορευμένης ουσίας από αυτές που προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανονισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος, το ν. 3057/2002 (Α 239 ή στο ν. 4139/2013 (Α 74), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

6. Όποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου, τη δειγματοληψία ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή καταρτίζει και υποβάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Σε περίπτωση που τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του Ο.Α.κ.Α.Ε., μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του ΟΑΚΑ ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον ΠΟΑ ως εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

7. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις περιπτώσεις των αδικημάτων του παρόντος άρθρου, εκτός από τα αδικήματα της παραγράφου 5.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:40 | Γ.Α.-Προπονητής Δρομώνων Ίππων

  Εγώ από την πλευρά μου θα καταθέσω μια αντικειμενική δυσκολία που πηγάζει μέσω
  του συγκεκριμένου άρθρου σε σχέση με την ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ των Ελληνικών ιπποδρομιών και καλούμαστε όλοι να την επιλύσουμε με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου μιας και είναι τεράστια ευκαιρία.
  Η αποκρατικοποίηση του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος καθώς και η διεξαγωγή ελληνικών ιπποδρομιών κατέληξαν πλέον μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενέργησε το ΤΑΙΠΕΔ στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
  Γνωρίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις Ελληνικές Ιπποδρομίες πως ο ιδιώτης έχει στα επενδυτικά του σχέδια την άμεση διεθνοποίηση του ιπποδρομιακού αθλήματος στην χώρα μας,κάτι που καθιστά απαραίτητο την εναρμόνιση του ελληνικού Κώδικα Ιπποδρομιών με τα διεθνή πρότυπα έτσι ώστε η Ελλάδα τα επόμενα έτη να πραγματοποιήσει επί Ελληνικού εδάφους τις πρώτες Διεθνείς Ιπποδρομίες(Βλέπετε Τουρκία).Είναι λοιπόν αυτονόητο να υιοθετήσουμε αυτά τα διεθνή πρότυπα ακόμα και στο πλαίσιο που αφορά το Ντόπινγ σε Ίππους μιας και στην πρόσκληση συμμετοχής ξένων προπονητών αλλά και ιδιοκτητών σε κάποιο μελλοντικό διεθνές μίτινγκ στην χώρα μας δεν επρόκειτο να ανταποκριθεί ουδείς γνωρίζοντας πως σε περίπτωση ανεύρεσης μιας θεραπευτικής ουσίας (Παρακεταμόλη-Depon π.χ.)θα οδηγείτε στην ποινική δικαιοσύνη με ελάχιστη την ποινή των 2 ετών κάθειρξης και 25.000 ευρώ χρηματική ποινή!!!

 • Στοχεύοντας στον εκσυχρονισμό του νομικού και θεσμικού πλαισίου και την διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας, βασιζόμενοι στην αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος και αξιολογώντας τις πρακτικές που διεθνώς ακολουθούνται σχετικά με το ντόπινγκ ίππων, η ΕΠΔΙ προτείνει τα εξής:

  Επειδή το θεσμικό και νομικό πλαίσιο μεταξύ αγώνων ιππασίας και ιπποδρομιών παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες,
  Επειδή η αντιμετώπιση των υποθέσεων ντόπινγκ πρέπει να χειρίζονται αποκλειστικά από της αρμόδιες αρχές Ιππασίας και Ιπποδρόμου και
  Επειδή δίδετε η ευκαιρία να εισαχθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις να επανακαθοριστούν διαδικασίες και να επαναπροσδιοριστούν αρμοδιότητες των διοικητικών αρχών, θεωρούμε ότι το άρθρο 102 του νέου νόμου και ειδικότερα η παράγραφοι 1 κ΄3 πρέπει να επαναδιατυπωθούν ως εξής:

  Άρθρο 102
  1α.Τα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους που συμμετέχουν σε ιππικούς αγώνες και τις παραβάσεις ντόπινγκ ρυθμίζονται αποκλειστικά από τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.

  1β.Τα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες,οι πειθαρχικές παραβάσεις και κυρώσεις των περιπτώσεων ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών,η παραπομπή των υποθέσεων φαρμακοδιέγερσης στην δικαιοσύνη καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται αποκλειστικά από τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος και από τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.

  3.Όποιος χορηγεί ή διανέμει για περαιτέρω χρήση οποιαδήποτε ουσία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο ή ηλεκτροδιέγερση,η οποία απαγορεύετε από τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας σε ίππους που συμμετέχουν σε Ιππικούς αγώνες ή από τον κατάλογο του Κώδικα Ιπποδρομιών της ΦΕΕ που εγκρίνεται με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Άρχων σε ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες με σκοπό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές τους δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστική τους ικανότητας(ντόπινγκ) τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη και με χρηματική ποινή από 25000 έως 50000 ευρώ.
  Για τους ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εδαφίου οι εκάστοτε χαρακτηριζόμενες ως θεραπευτικές ουσίες από την Ειδική Επιτροπή Κατάταξης Απαγορευμένων Ουσιών της ΦΕΕ. Έκτος των περιπτώσεων που στοιχειοθετείται δόλος σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών για τις περιπτώσεις ανίχνευσης διεγερτικών και κατασταλτικών ουσιών ο προπονητής ελέγχετε μόνον πειθαρχικά.

 • Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως θεσμική αρχή ελέγχου του αθλήματος των ιπποδρομιών, διαπίστωσε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αξιολογήθηκαν οι προτάσεις τις οποίες υπέβαλε μετά από πρόσκληση της Πολιτικής ηγεσίας.

  Οι προτάσεις αυτές στόχευαν στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το διεθνές νομικό πλαίσιο, σε κρίσιμα ζητήματα αγωνιστικής κυρίως προτεραιότητας αλλά και δίκαιης αντιμετώπισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο άθλημα των ιπποδρομιών (για λεπτομέρειες βλέπε τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα).

  Επανερχόμαστε στην πρόσκληση και παράκλησή μας είναι να αξιολογηθούν οι μετά από τα υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.Ε.Ε 301/27.01.2014 και 2989/10.11.2014 έγγραφά μας υποβληθείσες προτάσεις καθώς και οι προτάσεις των θεσμικών εταίρων του χώρου διότι πιστεύουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα απολεσθεί η ευκαιρία εναρμόνισης με το νομικό πλαίσιο όπως καθορίζεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών (INTERNATIONAL FEDERATION OF HORSERACING AUTHORITIES)

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 18:18 | Σ.Ε. – Δικηγόρος

  Η παρ. 7 του εισηγούμενου άρθρου 102 θα πρέπει να απαλειφθεί, διότι οι περιπτώσεις της μετατροπής της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής ρυθμίζονται από το άρθρο 82ΠΚ. Βάσει της διάταξης αυτής επιτρέπεται η μετατροπή όλων των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ή πρόστιμα, εφόσον δεν ξεπερνούν τα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου και συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Το 82ΠΚ ορίζει ότι κάθε αντίθετη διάταξη του Ποινικού Κώδικα ή των Ειδικού Ποινικού Νόμου (όπως η εισηγούμενη), που αποκλείει τη μετατροπή ή τη ρυθμίζει αλλιώς καταργείται (κατ’ εξαίρεση, αποκλείεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις περιπτώσεις καταδίκης για έγκλημα εμπορίας ναρκωτικών ή για έγκλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πνεύμα του Νόμου τάσσεται σαφώς κατά της απαγόρευσης της δυνατότητας μετατροπής της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής, και εξαιρεί μόνο τις υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα του ΣΠΚ, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι προϋποθέσεις χορήγησης της μετατροπής ρυθμίζονται επαρκέστατα από τη διάταξη αυτή του ΠΚ.