Άρθρο 37: Έννοια –Σκοπός –Σύσταση αθλητικών Ενώσεων

1. Αθλητική ένωση είναι η τοπική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο αθλήματος, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί ως σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη του οικείου αθλήματος μέσα στα γεωγραφικά όρια που λειτουργεί. Αποτελεί τοπικό όργανο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας την οποία και συνεπικουρεί στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων της.

2. Η αθλητική ένωση περιλαμβάνει αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους σε μία ή σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα επιτρέπεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης.

3. Αν σε μία περιφερειακή ενότητα δεν έχει συσταθεί αθλητική ένωση, και η οικεία αθλητική ομοσπονδία τη θεωρεί απαραίτητη για τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων της σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση και λειτουργία τοπικής επιτροπής, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τους εκπρόσωπους των οικείων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης. Τα κωλύματα του άρθρου 3 του παρόντος ισχύουν και για τα μέλη των τοπικών επιτροπών.

  • 10 Δεκεμβρίου 2014, 08:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Άρθρο 37: Έννοια –Σκοπός –Σύσταση αθλητικών Ενώσεων

    2. Η αθλητική ένωση περιλαμβάνει αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους σε μία ή σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
    Καλό θα είναι να υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή αθλητικών σωματείων από διαφορετική περιφέρεια (όχι περιφερειακή ενότητα) στην ίδια αθλητική ένωση.Αν κάποια στιγμή προκύψουν αρμοδιότητες της περιφέρειας στις αθλητικές ενώσεις, ίσως κάποια στιγμή να υπάρξει και χρηματοδότηση των ενώσεων από τις περιφέρειες, θα είναι δύσκολο να συμβεί αυτό αν στην ίδια ένωση ανοίκουν σωματεία από διαφορετική περιφέρεια.
    Παράδειγμα τέτοιων ενώσεων παρατηρείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδόνίας και Θράκης, όπου ανοίκουν σωματεία της περιφερειακής ενότητας Σερρών (τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).