Άρθρο 58: Πρόσθετες προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε.

1. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις oποίες κάποιο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία αποκτά συνολικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε. απαιτείται πάντοτε προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 57, ο μέτοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητκά:
α) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του,
β) αντίγραφα των φορολoγικών του δηλώσεων ή σε περίπτωση εταιρειών των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών,
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για εταιρεία, των νόμιμων εκπροσώπων της, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν αντίστοιχα κωλύματα εγγραφής τους στο αθλητικό σωματείο,
δ) βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση εταιρείας, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της σύμφωνα με τις διατάξεις του του παρόντος ή ότι έχει εκτιθεί η ποινή που τυχόν τους επιβλήθηκε.

2. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., τα αποτελέσματα που αναμένονται και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού τριάντατρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., συνολικά, από περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.

3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους, ο αρμόδιος Υπουργός, εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση του άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση και να αναθέσει σε ειδικούς συμβούλους την εξέταση του επιχειρηματικού σχεδίου.