Άρθρο 61: Διοικητικό Συμβούλιο – Εταιρική χρήση

1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α.Ε. και τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα. Για τη διαμόρφωση της σχετικής καταστατικής ρήτρας αρκούν όσα προβλέπονται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η κατά το καταστατικό της εταιρείας θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

3. Η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους. Ειδικά η πρώτη, μετά τη σύσταση της εταιρείας, χρήση διαρκεί έως το τέλος της επόμενης, από το χρόνο ίδρυσης, χρήσης.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:57 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 62

  Εποπτεία – Ελεγχος

  4. α) Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου (21), κάθε Α.Α.Ε. προσκομίζει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που βεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

  (21) Τι θεωρείται «έναρξη της αγωνιστικής περιόδου»; Η Ομοσπονδία κάθε αθλήματος να ορίζει έγκαιρα και σαφώς την «έναρξη της αγωνιστικής περιόδου».

  5. α)Πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην Γ.Γ.Α., με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σ’ αυτή, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους. Η Γ.Γ.Α. ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  β)Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Α.Ε. υποβάλλει στη Γ.Γ.Α.:
  α) τα πρακτικά των αποφάσεων του για τη συγκρότησή του σε σώμα, την
  παραίτηση μέλους, την εκλογή νέου μέλους και για την ανάθεση εξουσιών
  διαχείρισης ή εκπροσώπησης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης,
  β) τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων της Α.Α.Ε., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνέλευσης (22),

  (22) Η Συνέλευση πρέπει να μαγνητοφωνείται και να αποστέλλεται αντίγραφό της, στην αρμόδια αρχή, σε δίσκο, για να επαληθεύεται και αποδεικνύεται η πραγματική περίληψη των πρακτικών, δεδομένου, ότι το πλείστον των πρακτικών (Σωματείων και Α.Α.Ε.) συντάσσεται κατά τα συμφέροντα των Δ.Σ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:37 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 61

  Διοικητικό Συμβούλιο – Εταιρική χρήση

  1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α.Ε. και τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα (20). Για τη διαμόρφωση της σχετικής καταστατικής ρήτρας αρκούν όσα προβλέπονται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

  (20) Η έκφραση «άλλα αθλητικά τμήματα» είναι αόριστη και δημιουργεί «ΚΕΝΟ ΝΟΜΟΥ». Πρέπει να οριστούν επακριβώς τα τμήματα του αθλητικού Σωματείου και να είναι τουλάχιστον 4-5 εκ των : Στίβος, κολύμβηση, χάντμπολ, πυγμαχία, ποδηλασία, ποδόσφαιρο σάλας, πινγκ-πονγκ, ξιφασκία, σκάκι κλπ, δεδομένου, ότι και το βόλεϊ γίνεται επαγγελματικό.