Άρθρο 59: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος

1. Σε περίπτωση ανόδου της ομάδας Α.Α.Ε. σε ανώτερη κατηγορία, η εταιρεία έχει υποχρέωση να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο αυτής της κατηγορίας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η αξία των μετοχών να έχει καταβληθεί το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

2. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που δεν συμμoρφώνεται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγοριας στην οποία είχε ανέλθει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας επαγγελματικής ένωσης, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παραβίαση της ανωτέρω διατάξεως. Η μη συμμόρφωση του διοικητικού συμβουλίου με την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σε αυτό της ανωτέρω πράξης, έχει ως συνέπεια, εκτός των άλλων, την έκπτωση των μελών του, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 27.

  • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:29 | Λουκάς Δαμιανός

    Άρθρο 59

    Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος

    1. Σε περίπτωση ανόδου της ομάδας Α.Α.Ε. σε ανώτερη κατηγορία, η εταιρεία έχει υποχρέωση να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο αυτής της κατηγορίας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η αξία των μετοχών να έχει καταβληθεί το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος (19).

    (19) Η έναρξη του πρωταθλήματος πρέπει να ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ πολύ έγκαιρα, για να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος δημιουργίας της Α.Α.Ε.