Άρθρο 93 Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων όλων των κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων καθώς και για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων οποιασδήποτε αθλητικής διοργάνωσης, τοποθετούνται και λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτές. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, η αποθήκευση, η επεξεργασία και ή αναπαραγωγή εικόνας, ή εικόνας και ήχου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας αθλητικής συνάντησης ή άλλης εκδήλωσης που γίνεται με αφορμή αθλητικές συναντήσεις.

2. Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας αποτελείται από ένα σύνολο καμερών που εποπτεύουν τον περιβάλλοντα χώρο και τον εσωτερικό χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, οικίσκους με τα ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας εικόνας ή εικόνας και ήχου, οικίσκους παρακολούθησης, και γραμμές επικοινωνίας. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει συστήματα ελέγχου των περιφερειακών συστημάτων εποπτείας, σύστημα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και γραμμές επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας των παραγράφων 1 και 2 είναι η υποστήριξη των αρμόδιων για την αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων που γίνονται με αφορμή αθλητικές συναντήσεις ή άλλες αθλητικές εκδηλώσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση του συστήματος και των δεδομένων που παράγουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τη φύλαξη και προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, όσοι μετέχουν στις πιο πάνω εκδηλώσεις ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

4. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας γίνεται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία, στην οποία ανήκει και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν.

5. Η σχετική δαπάνη για την τοποθέτηση και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων των άρθρων 92 και 93 βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο και τους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων, τα δε ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατανομή της σχετικής δαπάνης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 δεν διεξάγεται οποιοσδήποτε αγώνας ομαδικών αθλημάτων επαγγελματικών κατηγοριών, αν δεν λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα των άρθρων 92 και 93, παρά μόνο χωρίς φιλάθλους (κεκλεισμένων των θυρών). Η πιστοποίηση της λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία και τη Γ.Γ.Α. ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ιδίως τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, το χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατανομή της σχετικής δαπάνης της παραγράφου 5, καθώς και τους όρους, τη διαδικασία, τους χρήστες και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω ηλεκτρονικών συστημάτων και για τη φύλαξη και προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων και την επιβολή, στην περίπτωση αυτή, μέρους της δαπάνης της παραγράφου 5 στους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

β)Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων και οι αθλητικές συναντήσεις οι οποίες θα υπάγονται σταδιακά στα ηλεκτρονικά συστήματα των άρθρων 92 και 93 και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη χρήση αυτών.

8. Η τοποθέτηση και λειτουργία των ως άνω ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας και η επεξεργασία των δεδομένων από τη χρήση τους τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 23:59 | Πάνος Θ.

  Στο ακόλουθο άρθρο
  «10) Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που παρά το γεγονός ότι στερείται άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων την παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης σ΄ αυτή, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται και ο Πρόεδρος Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση, χωρίς την ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων.»
  πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιούς αγώνες αναφέρεται.
  Είναι δυνατόν ένα εσωτερικό πρωτάθλημα μεταξύ των μελών του Σωματείου, άνευ αδείας, να έχει πρόστιμο 100.000 ευρώ? Δεν φτάνουν οι προϋπολογισμοί 10 ετών για να εξοφληθεί (και με τον πρόεδρο στη φυλακή!).
  Ακόμη στην ακόλουθη παράγραφο αναφέρεται:
  γ)Για τη χορήγηση της άδειας αυτής (σ.σ. τέλεσης αγώνων) απαιτείται να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί στην αθλητική εγκατάσταση σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας του άρθρου 93.
  Για ποιές εγκαταστάσεις? Στις συναντήσεις όλων των μη προβεβλημένων αθλημάτων ακόμα και στις διεθνείς, δεν υπάρχει πουθενά εισητήριο.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 10:56 | Νικόλαος Σκορδέλης

  Το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας θα πρέπει να χειρίζεται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα ταυτοποιεί το δράστη (οπαδό) που διαπράττει συγκεκριμένο αδίκημα, παρακωλύοντας τη διεξαγωγή του αγώνα. Κατόπιν θα πρέπει ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις από περιορισμένο χρόνο, μέχρι ισοβίως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις φυλάκιση. Ταυτόχρονα μπορεί να συνοδεύεται η ποινή με υποχρεωτική κοινωφελή εργασία σε μέρες και ώρες που ο δράστης δεν εργάζεται, καθώς και προσέλευση και παραμονή αυτού στο Α.Τ. της περιοχής του όσο διαρκούν οι αναμετρήσεις της ομάδας που υποστηρίζει. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΘΥΡΑ-ΔΙΑΖΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ποινή στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της συγκεκριμένης θύρας και οχι στο σύνολο των φιλάθλων. Έτσι πιθανώς θα απομονώνονται οι ταραξίες από τους υπολοίπους.