Άρθρο 32: Γενική Συνέλευση Αθλητικού Σωματείου

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του αθλητικού σωματείου είναι το ανώτατο όργανό του και αποφασίζει για κάθε θέμα του σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως:
α)η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής,
β)η τροποποίηση του καταστατικού,
γ)η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του αθλητικού σωματείου,
δ)η ίδρυση και η συμμετοχή σε ανώτερη αθλητική οργάνωση και η αποχώρηση από αυτή,
ε)η έγκριση του ισολογισμού και
στ)Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αντιπροσώπων του αθλητικού σωματείου σε δευτεροβάθμιες αθλητικές οργανώσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, τα οποία μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο.

3.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών του αθλητικού σωματείου, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

5.α)Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του αθλητικού σωματείου διενεργεί εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές αθλητικών σωματείων με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος διορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφερειακής ενότητας της έδρας του αθλητικού σωματείου.
β)Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με εκλογή των μελών των οργάνων κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, είτε με χωριστά ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, η κατ’ ανώτατο όριο σταυροδοσία, στην περίπτωση που εκλέγονται περισσότερα από ένα (1) άτομα, περιορίζεται στο 20% όσων εκλέγονται. Αν από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.

6.Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε, ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσουν έξι (6) μήνες από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:19 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 32

  Γενική Συνέλευση Αθλητικού Σωματείου

  2. Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου απαρτίζεται από όλα τα μέλη του (1), τα οποία μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
  Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο.

  (1) Όλα ή τα ταμειακώς εντάξει;

  β)Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με εκλογή των μελών των οργάνων κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, είτε με χωριστά ψηφοδέλτια (2), με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, η κατ’ ανώτατο όριο σταυροδοσία, στην περίπτωση που εκλέγονται περισσότερα από ένα (1) άτομα, περιορίζεται στο 20% όσων εκλέγονται. Αν από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα

  (2) Πόσοι σταυροί απαιτούνται, κατ’ ανώτατο όριο, στα ξεχωριστά ψηφοδέλτια;

  3.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών (3) του αθλητικού σωματείου, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση.

  (3) των εγγεγραμμένων ή των ταμειακώς εντάξει; Πως θα γνωρίζουν οι αιτούντες (1/10), τον ακριβή ελάχιστο αριθμό του συνόλου των μελών, για να ζητήσουν σύγκληση της ΓΣ;

  5β)Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού
  είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με εκλογή των μελών των οργάνων κατά τη σειρά
  των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, είτε με χωριστά
  ψηφοδέλτια (4), με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν διεξάγονται με ενιαίο
  ψηφοδέλτιο, η κατ’ ανώτατο όριο σταυροδοσία (5), στην περίπτωση που
  εκλέγονται περισσότερα από ένα (1) άτομα, περιορίζεται στο 20% όσων
  εκλέγονται. Αν από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει
  δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.

  (4) Πόσοι σταυροί απαιτούνται, κατ’ ανώτατο όριο, στα ξεχωριστά ψηφοδέλτια;
  (5) Αν οι σταυροί είναι περισσότεροι του ανωτάτου ορίου τι ισχύει; Ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο ή απλά δεν προσμετρώνται οι σταυροί;

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 23:57 | Καμπάς Ιωάννης

  Εκπροσωπόντας [ως Πρόεδρος]τον «Σύνδεσμο Κριτών Αθλητικής Ιππασίας» [ΣΚΑΙ]ο οποίος έχει την αθλητική αναγνώριση που απαιτείται από τον ν.2725/99 και επέχει θεση Ομοσπονδίας Διαιτητών και για τα 4 αθλήματα της Αθλητικής Ιππασίας, θα ήθελα να παρατηρήσω, πως το 20 % της κατ’ ανώτατο όριο σταυροδοσίας θα πρέπει να ανέβει στο 30% ή 40% διότι για ολιγομελή σωματεία, όπως το δικό μας, [έχουμε 68 μέλη και συνήθως ψηφίζουν τα 40έως 50]με τη σταυροδοσία του 20% θα γίνεται σχεδόν φανερή η ψήφος της πλειοψηφίας των ψηφισάντων. [Τα μέλη του ΔΣ είναι 9 και θα επιτρέπεται να σταυροδοτηθούν τα δύο]
  Ευχαριστώ

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 08:29 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

  ΆΡΘΡΟ 32:
  Να τροποποιηθεί η διάταξη.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
  Το δικαιότερο εκλογικό σύστημα είναι η λίστα των υποψηφίων. Το σύστημα της απλής αναλογικής απέτυχε παταγωδώς όπου εφαρμόστηκε, έκδηλα τα φαινόμενα της πλήρους διοικητικής αστάθειας στη λήψη αποφάσεων των Δ.Σ. των ΕΠΣ και την πολύ συχνή αλλαγή ρόλων και αξιωμάτων στα Δ.Σ. Το σύστημα της απλής αναλογικής οδηγεί σε διοικητικά αδιέξοδα και σε «ύποπτες» συναλλαγές μεταξύ των μελών των Δ.Σ. των ΕΠΣ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 11:43 | Δημήτρης Πετράς

  Στην παράγραφο 2, πιστέυω πρέπει να διευκρινιστεί ότι 2. »Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, τα οποία μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο.»

 • AΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ 5α

  Σχετικα με την παροθσια Δικαστικου Αντιπροσωπου στην ΓΕΝΙΚΗ
  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των αρχαιρεσιων των σωματειων ανω των 500 μελων.
  Καταρχας προσθετε αλλη μια οικονομικη επιβαρυνση καθοτι κιαυτης
  τησ κατηγοριας τα σωματεια εχουν οικονομικο προβλημα γιατι τα
  μελη δεν πληρωνουν πλεον ουτε την συνδρομη τους. Επισης πρεπει
  να γνωριζετε οτι σε Γενικες Συνελευσεις αρχαιρεσιων με δθσκολια
  συμμετεχουν 100 μελη.

  ΠΡΟΤΑΣΗ. Να αυξηθει το οριο απο 500 μελη σε 1000 μελη.