Άρθρο 69: Αμοιβές των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αμειβομένων αθλητών – Όρια αυτών

1. Οι κάθε είδους αμοιβές των επαγγελματιών και των αμειβόμενων αθλητών καθορίζονται ελεύθερα με το συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ αυτών και της αντίστοιχης Α.Α.Ε.. Με το συμβόλαιο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των ως άνω αμοιβών, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται από τον κανονισμό του άρθρου 75 του παρόντος. Ειδικά οι τυχόν αμοιβές σε είδος αποτιμώνται σε χρήμα, το ποσόν του οποίου αναγράφεται στο συμβόλαιο.

2. Το ετήσιο συνολικό ύψος των κάθε είδους αμοιβών του συνόλου των επαγγελματιών αθλητών της κάθε Α.Α.Ε. ή αθλητικού σωματείου καθορίζεται από την Α.Α.Ε. ή το σωματείο και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εσόδων του προϋπολογισμού της Α.Α.Ε. ή του σωματείου. Στο ανωτέρω συνολικό ύψος των αμοιβών δεν υπολογίζονται οι τυχόν δαπάνες που καταβάλλονται στο σύλλογο από τον οποίο προέρχεται ο αθλητής.

3. Στον ετήσιο προϋπολογισμό της κάθε Α.Α.Ε. αναγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό το ακριβές χρηματικό ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

4. Α.Α.Ε. και αθλητικό σωματείο που υπερβαίνει το ύψος του χρηματικού ποσού της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή στον επαγγελματικό σύνδεσμο ή την οικεία αθλητική ομοσπονδία αντίστοιχα, ισόποση με το ύψος της υπέρβασης, η οποία επιστρέφεται στη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

5. Απαγορεύεται στις Α.Α.Ε. καθώς και στους μετόχους ή τα μέλη τους ή σε κάθε τρίτο η καταβολή στους αθλητές έκτακτων παροχών, σε χρήμα ή σε είδος, πλέον των, κατά το παρόν άρθρο, ρητά καθοριζομένων στο συμβόλαιο του αθλητή. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές.

6. Η παράβαση των ορισμών της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την επιβολή, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, προστίμου σε βάρος της υπαίτιας Α.Α.Ε. ή του υπαίτιου αθλητικού σωματείου, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο διπλάσιο της έκτακτης παροχής.