Άρθρο 87 Κανονισμός-Όργανα διαιτησίας

1.Κάθε ομοσπονδία διαιτητών καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας μετά από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Στον κανονισμό κατοχυρώνονται οι αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας και διασφαλίζεται το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.

2.Ειδικότερα στον κανονισμό διαιτησίας προβλέπεται τουλάχιστον ότι:
α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.),η θητεία των μελών της οποίας είναι τριετής και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη. Η Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας. Δεν μπορεί να είναι μέλη της Κ.Ε.Δ. συγγενείς μεταξύ τους ή με διαιτητή εν ενεργεία μέχρι και δευτέρου βαθμού.
β) Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζεται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας του αθλήματος με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και παύεται οποτεδήποτε, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της, από τη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας. Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., η Κ.Ε.Δ. συγκροτείται ως εξής: αν υπάρχει επαγγελματική ένωση, ένα μέλος ορίζεται από αυτήν, από τον κατάλογο των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία. Τον κατάλογο χορηγεί η ομοσπονδία διαιτητών του αθλήματος. Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη ορίζονται μετά από κλήρωση, από κατάλογο δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία, τον οποίο καταρτίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας Διαιτητών.
γ)Του ορισμού του προέδρου της Κ.Ε.Δ. και της σύνταξης του καταλόγου των δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία, προηγείται δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, για τη θέση του προέδρου της Κ.Ε.Δ., και από την Ομοσπονδία Διαιτητών, για τον κατάλογο των δώδεκα μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών, μετά από γνώμη, και στις δύο περιπτώσεις, της οικείας επαγγελματικής ένωσης. Στις σχετικές προσκλήσεις περιγράφονται τα γενικά και ειδικά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των υποψηφίων, της έλλειψης των κωλυμάτων του παρόντος νόμου, τα κριτήρια βαθμολόγησης για την περίπτωση του υποψηφίου προέδρου της Κ.Ε.Δ.. τα κριτήρια για την εγγραφή στον κατάλογο για την περίπτωση των υποψηφίων μελών της Κ.Ε.Δ., και οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση των αρμόδιων ομοσπονδιών είναι αναγκαίο, στην κατεύθυνση της επίτευξης της μέγιστης αποτελεσματικότητας και της διασφάλισης της μέγιστης διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας.
δ)Η κλήρωση διεξάγεται ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων ενώπιον των διευθυντών της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. Τα τρία (3) αυτά μέλη παύονται, οποτεδήποτε, με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) της Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδίας διαιτητών. Αν δεν υπάρχει οικείος επαγγελματικός σύνδεσμος, η ανωτέρω διαδικασία της κλήρωσης και παύσης ακολουθείται για τα τέσσερα (4) μέλη της ΚΕΔ, εκτός του Προέδρου.
ε) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων.
στ) Για τη διενέργεια των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων συγκροτούνται και λειτουργούν τοπικά όργανα διαιτησίας (Τ.Ε.Δ.). Τα όργανα αυτά είναι τριμελή, και για τη θητεία τους ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
ζ) Ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ. ορίζεται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μπορεί να παυθεί, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των μελών της, από τη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας. Τα υπόλοιπα μέλη κληρώνονται, από κατάλογο της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος, στην οποία περιλαμβάνονται μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία. Στα όργανα αυτά μπορούν να μετέχουν ως μέλη μη διεθνείς και μη εν ενεργεία διαιτητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διαιτητές στην ανώτερη κατηγορία, την τελευταία πενταετία πριν την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση. Η κλήρωση διεξάγεται ένα μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ενώπιον των διευθυντών της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.. Τα δύο (2) αυτά μέλη παύονται, οποτεδήποτε, με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) της Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδίας διαιτητών.
η) Τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών σε πρώτο βαθμό ασκεί η Κ.Ε.Δ.. Κατά των αποφάσεων της Κ.Ε.Δ. παρέχεται δικαίωμα έφεσης ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίησή τους σε όποιον τιμωρηθεί πειθαρχικά. Αν ασκηθεί έφεση, αναστέλλεται αυτοδικαίως η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε, μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΕΔ. Η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών, αποτελεί το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας Διαιτητών και συγκροτείται από τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι έγγραφες και κοινοποιούνται σ’ αυτόν που ελέγχεται πειθαρχικά την επόμενη ημέρα από την έκδοσή τους, με επιμέλειά της. Η Ε.Ε.Δ. αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση της έφεσης. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τις Τ.Ε.Δ.

3. Αν δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, τα μέλη των οργάνων διαιτησίας ορίζονται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

4. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων, αμοιβών και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας καθώς και των μελών της Κ.Ε.Δ και των Τ.Ε.Δ. καθορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. Όπου προβλέπεται επαγγελματικός σύνδεσμος, αυτός, μετά από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής της αμοιβής και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας, για το επαγγελματικό πρωτάθλημα που διεξάγεται από αυτόν.

 • 3. Άρθρο 87, παρ. 1β. (τροποποίηση)
  β) Ο Πρόεδρος της ΚΕΔ, ορίζεται από το Δ.Σ της αθλητικής ομοσπονδίας του αθλήματος με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και παύεται οποτεδήποτε, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της, από τη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας. Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέλη η Κ.Ε.Δ συγκροτείται ως εξής: αν υπάρχει επαγγελματική ένωση, ένα μέλος ορίζεται από αυτήν, από τον κατάλογο των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία. Τον κατάλογο χορηγεί η ομοσπονδία διαιτητών του αθλήματος.
  Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαγγελματική ένωση τα υπόλοιπα τέσσαρα (4) μέλη της Κ.Ε.Δ ορίζονται μετά από κλήρωση, από κατάλογο δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία και σε περίπτωση μη επάρκειας ο κατάλογος συμπληρώνεται και από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές που έχουν αποσυρθεί πέραν της τελευταίας δεκαετίας, τον οποίον καταρτίζει το Δ.Σ της ομοσπονδίας Διαιτητών.

  4. Άρθρο 87, παρ. 1γ. (τροποποίηση)
  Του ορισμού του προέδρου της Κ.Ε.Δ και της σύνταξης του καταλόγου των δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία και σε περίπτωση μη επάρκειας της συμπλήρωσης του καταλόγου από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές που έχουν αποσυρθεί πέραν της δεκαετίας, προηγείται δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ………………………………………………

  5. Γενικά. Να γίνει σαφές αν το θέμα της 8ετούς θητείας των μελών των Δ.Σ των Ομοσπονδιών, των Συνδέσμων και των αθλητικών Σωματείων έχει αναδρομική ισχύ ή όχι.

 • α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ), η θητεία των μελών της οποίας είναι τετραετής, ίση με τη θητεία της αντίστοιχης οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα οκτώ (8) έτη. Σε περίπτωση αδυναμίας επαρκούς συγκρότησης η θητεία ορισμένων ή του συνόλου των μελών της μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) έτη. Η Κ.Ε.Δ συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, ………… μέχρι και δεύτερου βαθμού.
  Σχόλιο Γιατί να λειτουργεί ΚΕΔ που συγκροτήθηκε από προηγούμενη αθλητική Ομοσπονδία;.

 • 13 Δεκεμβρίου 2014, 03:14 | Καμπάς Ιωάννης

  Σε σχέση με την ιδιότητα των Διαιτητών-Κριτών για την στελέχωση των Οργάνων Διαιτησίας, ΚΕΔ κλπ,στην οποία αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο σχόλιο μας, η πλήρης διατύπωση του άρθρου που καλύπτει το Άθλημα της Ιππασίας και τη συντρηπτική πλειοψηφία των ατομικών ερασιτεχνικών Αθλημάτων πρέπει να είναι η εξής :

  «Ως μέλη των οργάνων διαιτησίας ορίζονται καθηγητές
  διαιτησίας, ή διεθνείς μη εν ενεργεία διαιτητές και, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, ορίζονται μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης
  κατηγορίας αγώνων. Σε περίπτωση που ο αριθμός και αυτών δεν είναι
  επαρκής, επιτρέπεται να ορίζονται κατά σειρά μη εν ενεργεία διαιτητές κατώτερων κατηγοριών. Σε αθλήματα που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μη εν ενεργεία διαιτητών, για τη συγκρότηση των οργάνων Διαιτησίας, μπορεί να ορίζονται και εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές.
  Εν πάσει περιπτώσει για την στελέχωση των οργάνων Διαιτησίας των ατομικών αθλημάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»

  Για τον Σύνδεσμο [Ομασπονδία] Κριτών Αθλητικής Ιππασίας
  Ο Πρόεδρος
  Καμπάς Ιωάννης

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 00:08 | Καμπάς Ιωάννης

  Εκ μέρους του Συνδέσμου Κριτών Αθλητικής Ιππασίας θέλουμε να τονίσουμε πως η ιδιότητα του «μη εν ενεργεία διεθνούς Κριτή» [διαιτητή] αφορά σε άτομα που έχουν υπερβεί το 74ο έτος της ηλικίας τους.
  Οι δε Καθηγητές Διαιτησίας είναι εν ενεργεία διαιτητές της ανωτάτης κατηγορίας Αγώνων με μεγάλη πείρα στην διαιτησία ως Πρόεδροι Αγωνοδίκων Επιτροπών και ως Καθηγητές στην Επιτροπή Εκπαίδευσης [σχολή Κριτών] του Συνδέσμου μας.
  Και για αυτούς η ιδιότητα του «μη εν ενεργεία» αφορά σε άτομα άνω των 74 ετών
  Σημειωτέον ότι και να θέλαμε να στελεχώσουμε την ΚΕΔ από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες υπέργηρων Κριτών, δεν μπορούμε, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τέτοιοι.
  Υποχρεωτικά καταλήγουμε, προκειμένου να στελεχωθεί η ΚΕΔ, να προτείνουμε στην Αθλητική Ομοσπονδία τον πίνακα των υπαρχόντων [11-12 στον αριθμό] Καθηγητών Διαιτησίας και εκείνη επιλέγει εξ αυτών τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της ΚΕΔ
  Πρέπει λοιπόν για την ιδιότητα των Διαιτητών [Κριτών] οιοποίοι θα στελεχώνουν την ΚΕΔ [στα ατομικά αθλήματα] να λαμβάνονται υπ΄όψη οι ιδαιτερότητες κάθε αθλήματος.
  Προτείνουμε να αναφερθεί ότι:»για την στελέχωση των οργάνων Διαιτησίας των ατομικών αθλημάτων θα πρέπεινα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»
  Ως προς την επιλογή των μελών της ΚΕΔ των ατομικών Αθλημάτων, η προτεινόμενη διαδικασία κλήρωσης που προτείνεται με αυτό το σχέδιο νόμου,μάλλον είναι υπερβολή χωρις προφανή ουσιαστικό λόγο.
  Για τον ΣΚΑΙ αρκεί το ότι:
  α]η ΚΕΔ επιλέγεται από τον πίνακα που έχουμε υποβάλλει εμείς στην Αθλητική Ομοσπονδία
  β]μετέχουμε στην ΚΕΔ με ένα επιπλέον μέλος που δεν έχει δικαίωμα ψήφου και
  γ]ότι εκλέγουμε την Επιτοπή Εφέσεων[σύμφωνα με το παρόν σχέδιο Νόμου]
  Ευχαριστούμε
  Για τον Σύνδεσμο Κριτών Αθλητικής Ιππασίας [ΣΚΑΙ]
  Γιάννης Καμπάς