Άρθρο 49: Κανονισμοί-Οργάνωση Υπηρεσιών Ομοσπονδιών

1. Τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται στην αθλητική Ομοσπονδία, τις σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων, όλων των κατηγοριών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος και οι κανονισμοί των διεθνών ομοσπονδιών. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τους αθλητές και για τα αθλητικά σωματεία που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας.

2. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, ή να συμπληρωθούν, ή να εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία προς συμμόρφωση. Αν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αποφασίζει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας για τρεις (3) μήνες και μετά την παρέλευση του χρόνου της αναστολής, αν και πάλι η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώρισή της.

3. Κάθε αθλητική ομοσπονδία ρυθμίζει με το καταστατικό της ή με κανονισμούς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας, τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης, διάρθρωσης των οργανικών μονάδων της και της λειτουργίας της, καθώς και τα θέματα τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της.

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 16:42 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

  Πριν λίγες μέρες κατατέθηκε για διαβούλευση ο νέος Αθλητικός Νόμος , από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Ανδριανό.
  Με έκπληξη και λύπη διαπιστώσαμε ότι μέσα στα 118 άρθρα του , δεν υπάρχουμε, μόνο μια αναφορά (άρθρο 49),γίνεται για τους εργαζόμενους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Συγκεκριμένα, » με το καταστατικό ή με κανονισμό της Ομοσπονδίας καθορίζονται οι υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού τους». Αλήθεια ποιό καταστατικό Σωματείου καθορίζει τις μεταβολές του προσωπικού;
  Στο άρθρο 50, Επιχορηγήσεις, αναφέρει ότι οι επιχορηγήσεις θα δίδονται αποκλειστικά για αθλητές, προπονητές, φυσιοθεραπευτές, γιατρούς, ασφάλιση των αθλητών, κάλυψη εξόδων σε αγώνες στο εξωτερικό και για αθλητικές εκδηλώσεις στο Εσωτερικό (πανελλήνια πρωταθλήματα κ.α), δηλαδή χρήματα για μισθοδοσία των εργαζομένων δεν θα δίδονται.
  Σας γνωρίζουμε ότι εργαζόμαστε στις αθλητικές Ομοσπονδίες που είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δίδεται ειδική αθλητική αναγνώριση με Υπουργική Απόφαση από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.
  Το προσωπικό της Ομοσπονδίας εργάζεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι αποδοχές τους καθορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
  Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Ομοσπονδιών γίνονται με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄),όπως εκάστοτε ισχύουν (Άρθρο 30, Ν. 2725/99).
  Στην Ομοσπονδία μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία από Νομικά Πρόσωπα που ιδρύονται από την Γενική Γραμματεία για την υλοποίηση Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων στη χώρα μας καθώς και σε περίπτωση διάλυσής των Ομοσπονδιών , όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία μετά την εκκαθάριση περιέχονται στην Γ.Γ.Α.(άρθρο 7,παρ.10)
  Τα έσοδα των περισσοτέρων Ομοσπονδιών προέρχονται σε ποσοστό άνω του 90%, από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού, «το κύριο βάρος» του οποίου φέρουν, σύμφωνα με γνωμάτευση του Ν.Σ.Κ 114/2002, οι Ομοσπονδίες.
  Οι Ομοσπονδίες δεν έχουν μετοχικό κεφάλαιο και δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Αναπτύσσουν και επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, ως αποβλέποντα στην προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής της νεολαίας, που ενδιαφέρει το έθνος γενικότερα, όπως άλλωστε γνωμοδότησε και το Ν.Σ.Κ. με τις υπ΄ αριθμό 722/1968 και 70/1969.
  Οι Προϋπολογισμοί των Ομοσπονδιών υποβάλλονται και εγκρίνονται από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάθε έτος. Στους Προϋπολογισμούς υπάρχει ειδικό κεφάλαιο και κωδικός που αφορά τις αμοιβές του Διοικητικού Προσωπικού (ΚΩΔ.211,ΚΩΔ.214).
  H εποπτεία ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των Ομοσπονδιών ασκείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού άρθρο 136, παρ.1 του Ν 2725/1999.
  Το προσωπικό των Ομοσπονδιών, με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει απογραφεί και η πληρωμή της μισθοδοσίας γίνεται υποχρεωτικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
  Ο Νόμος 3812 / 2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομές και άλλες διατάξεις» ,αρθρο 1 παρ.1 υποπ. η αναφέρει ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου στο δημόσιο τομέα ανήκουν: « τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ,από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.»
  Στον Νόμο 4093/2012 παράγραφος Ζ υποπ. Ζ.1. αναφέρει ότι: «επιτρέπεται η μεταφορά των υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α πρώτου και δευτέρου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ……».
  Παρακαλούμε όπως ενταχθεί στο νέο νόμο :
  Α) Εφαρμογή του άρθρου 30, του Ν 2725/99, για την εφαρμογή των πάσης φύσεως προσλήψεων του προσωπικού, με τις σχετικές εξαιρέσεις για τους ειδικούς συνεργάτες, δικηγόρους, προπονητές, ιατρούς, τεχνικούς συμβούλους κ.α, να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄, και Γ΄ του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄),όπως εκάστοτε ισχύουν.
  Β)Εφαρμογή κανονισμού προσωπικού που ψηφίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός να ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Ειδικότερα στον κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα της κάθε θέσης.
  Γ) Οι αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου να καθορίζονται με ανάλογη εφαρμογή ν. 4093/2012 και του κεφαλαίου Β του Ν 4024/2011.
  Δ) στο άρθρο 50, επιχορηγήσεις να δίδονται α)…,β)…,γ)…,δ)…,
  ε) για την κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του διοικητικού προσωπικού που στελεχώνει τις οργανωτικές δομές των Ομοσπονδιών.
  Ε) στις μεταβατικές διατάξεις:
  1. Η εποπτεία και έλεγχος των Ομοσπονδιών και ενώσεων ασκείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
  1. Μετά την έγκριση του κανονισμού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και των ενώσεων τους που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του νόμου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κατατάσσεται, σε οργανικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπόμενες δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Κενούμενη οργανική θέση ομοσπονδίας πληρούται κατά προτεραιότητα με κατάταξη υπαλλήλου που κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η παράλειψη κατάταξης του προσωπικού μέσα σε (30) τριάντα μέρες από την δημοσίευση του νόμου, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης της ομοσπονδίας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μέχρι την συμμόρφωσή της.
  2. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών να επιτρέπεται η μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αίτησή τους και έγκρισης από το αρμόδιο όργανο.
  3.Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό να είναι δυνατή η συμμετοχής τους , στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη , βάσει ανακοίνωσης- πρόσκλησης, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
  4. Να προβλέπεται ,υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό στις ομοσπονδίες ,να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από φορείς του Δημοσίου ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 23:23 | Παπαδόπουλος Πάρης

  Στην πράξη ο υπό διαβούλευση νέος αθλητικός νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙ την διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στις αθλητικές ομοσπονδίες. Οι νέες προσλήψεις πρέπει να ελέχθούν μέσω ανάλογης διαδικασίας ΑΣΕΠ, όπως προέβλεπε ρητά ο υπό κατάργηση Ν. 2725/99. Οι ομοσπονδίες αποτέλεσαν διαχρονικά άνδρο αδιαφανών προσλήψεων “ημετέρων”. Ο προηγούμενος νόμος 2725/99 προέβλεπε από το 2009 προσλήψεις αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ αλλά καταστρατηγήθηκε από τις περισσότερες ομοσπονδίες που συνεχίζουν να προσλαμβάνουν παράνομα εργαζόμενους μέσω συμβάσεων φροντιστών κλπ.
  >>>Να θεσμοθετηθεί και να μην παγώσει με τον παρόντα νόμο η διαδικασία, που ορθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ελέγχου της νομιμότητας και των δικαιολογητικών πρόσληψης του συνόλου του προσωπικού των ομοσπονδιών.