Άρθρο 89 Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων

1. Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις.

2. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίμων από τις Δ.Ο.Υ και το Ι.Κ.Α μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων.

3. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυτών με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται, στον αρμόδιο οργανισμό και στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, βεβαίωση του αρμοδίου φορέα για το πληροφοριακό σύστημα, με την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.

4. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011, που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή εξαιρέθηκαν της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του ν.4014/2011 (Α’209),δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κτλ) και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), καθώς και των τελών του ν. 25/1975 (Α’ 74) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α’ 2), όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.
Οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011, μετά την υπαγωγή τους στο ν. 4178/13 εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων και δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, οποιοσδήποτε φόρος και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η ισχύς του ν. 4178/13, δηλ. η 8.8.2013.
Αντίστοιχα, για τις αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με ολοκληρωμένη υπαγωγή στο ν. 4014/11, δηλ. που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα σχέδια και δικαιολογητικά, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η ισχύς του ν. 4014/11, δηλ. η 21.9.2011.

5. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, κατά τον.4014/2011 (Α’209), τον ν.4178/13 και τον παρόντα νόμο, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 04:59 | Ε.Β.

  Στην παρ.1 να αφαιρεθεί η λέξη «εμπροθέσμως» γιατί μέσα στους 80 μήνες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Άλλωστε επιβαρύνεται η εκπρόθεσμη καταβολή με 1% τον μήνα. Δεν υπάρχει λόγος να χάνονται οι ευεργετικές διατάξεις για την καθυστέρηση πληρωμής κάποιων δόσεων.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 01:54 | Σπύρος

  Στην πρόταση «Οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011, μετά την υπαγωγή τους στο ν. 4178/13 εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων και δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές» η λέξη «βεβαιωμένες» πρέπει να σβηστεί.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 22:47 | Στρατής Χατζημανωλάκης

  Πρέπει να μπει διάταξη στο νόμο ως εξής : «στην συγκεκριμένη περίπτωση ειδικά παρατείνετε το χρονικό όριο της παραγραφής των ποινικών διώξεων, μέχρι του χρονικού ορίου εξοφλήσεως των δόσεων». Διότι με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλονταιμεν,όλες οι ποινικές διώξεις που υφίστανται εναντίον του υπαγομένου εξ αιτίας του αυθαιρέτου μέχρι εξοφλήσεως του προστίμου. Τα δικαστήρια όμως βρίσκονται προ της παραγραφής για όσους πληρώνουν με δόσεις. Οι δόσεις τελειώνουν το 2022 και οι παραγραφές ήδη άρχισαν να συντελούνται. Οι δικαστές προτείνουν στους ιδιοκτήτες να εξοφλήσουν άμεσα το υπόλοιπο των δόσεων τώρα για να μην αναγκαστούν να δικάσουν λόγω παραγραφής. Ετσι χάνετε η διευκόλυνση των δόσεων αφενός, αφετέρου δε είναι άνιση μεταχείριση έναντι αυτών που δεν είχαν την ατυχία να μηνυθούν.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2016, 01:56 | Δημ. Φλάσκος

  Στην αρχή της παρ. 4 έχει γραφτεί: «……………δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κτλ)……» (είναι στη 3η γραμμή του παραπάνω κειμένου της παρ. 4)
  Ενώ πιο κάτω (για τη περίπτωση του ν. 4178/13) έχει γραφτεί:
  «……δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές,…..» (είναι στη 10η γραμμή του παραπάνω κειμένου της παρ. 4)

  Συνεπώς στη δεύτερη περίπτωση προστέθηκε η λέξη «βεβαιωμένες», οπότε το νόημα είναι ότι: ΘΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ αναδρομικά οι μη βεβαιωμένες….δηλαδή αυτές που θα επιβληθούν-καταλογιστούν στο μέλλον κ αφορούν υπαγωγές στο ν.4178/13.
  Αν είναι όντως αυτή η πρόθεση του Νομοθέτη, τότε αλλάζουν πράγματα που ως τώρα είχαν ερμηνευτεί διαφορετικά με εγκυκλίους κ.λ.π. Ισως να είναι σκόπιμο το παρόν άρθρο να επαναδιατυπωθεί με σαφήνεια.

  Είναι ενδεικτικές κ οι κάτωθι προηγηθείσες δημοσιεύσεις:
  1) 8 Σεπτεμβρίου 2016, 10:09 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
  2) 15 Σεπτεμβρίου 2016, 17:51 | ΝΙΚΟΣ
  3) 15 Σεπτεμβρίου 2016, 17:57 | ΝΙΚΟΣ
  4) 21 Σεπτεμβρίου 2016, 14:02 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 10:44 | Manolis Roumanis

  Στην παραγραφο που αφορα την αναστολη εισπραξης των βεβαιωθεντων προστιμων,θα επρεπε να γινει μια προβλεψη για τις δηλωσεις που αφορουν αυθαιρετα σε παραδοσιακο οικισμο.
  Σε αυτες τις περιπτωσεις η αναστολη εισπραξης μπορει να γινει μονο μετα απο την εγκριση της επιτροπης του αρθρ. 12 του ν.4178/13. Η τελικη εγκριση ομως απο την επιτροπη μπορει να καθυστερει για πολλους λογους ,οπως αδυναμια (οικονομικη) εφαρμογης των βελτιωσεων , μεγαλη ουρα στις επιτροπες κτλ, καθυστερηση στην διαπιστωση απο το ΤΕΚ της ολοκληρωσης των εργασιων κτλ.
  Σε τετοιες περιπτωσεις θα πρεπει να προβλεφθει μια διαδικασια αναστολης.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 06:12 | Κατερίνα Σπίγγου

  Επί του άρθρου 89: στην έννοια «Αναδρομικοί Φόροι» ΠΑΡΚΑΛΟΥΜΕ να διευκρινιστεί εάν εννοείται και ο φόρος κληρονομιάς.
  Οι ΔΟΥ πολλές φορές δεν δέχονται την εφαρμογή του άρθρου στο φόρο κληρονομιάς και ζητούν υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς και για το αυθαίρετο τμήμα και πληρωμή προστίμων (εκπροθέσμου, ανακρίβειας κλπ) από τους κληρονόμους, ακόμη και αν αυτοί έχουν καταβάλει προστιμα αυθαιρέτων. Καταργείται όμως έτσι το προνόμιο της μη αναδρομικής οφειλής φόρου.

  Επί του άρθρου 64: Η προσάρτηση βεβαίωσης του μηχανικού στις κληρονομιές είναι καταχρηστική και αντιβαίνει στο χαρακτήρα της κτήσης αιτία θανάτου ως ΑΚΟΥΣΙΑΣ. Ο κόσμος είτε θα απέχει από την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς είτε θα προβαίνει σε διαδοχικές αποποιήσεις με αποτέλεσμα να περιέρχονται οι περιουσίες στο Δημόσιο. Θεωρώ ότι στο Κράτος Δικαίου που έχουμε ΔΕΝ είναι αυτός ο σκοπός του νόμου.
  Ιδιαιτέρως στην ύπαιθρο με τα χιλιάδες αγροτεμάχια, τα οποία δεν έχουν και αξία,θα καταστεί οικονομικά ΑΔΥΝΑΤΗ η αποδοχή κληρονομιάς με σύνταξη τοπογραφικών και βεβαιώσεων. Εξάλλου οι παλαιοί τίτλοι κτήσεως σχεδόν ΠΟΤΕ δεν έγραφαν αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κάποιο αγροτεμάχιο ώστε να αποφευχθεί η σύνταξη τοπογραφικού. Το δίκαιο και το εύλογο είναι να αποσυρθεί η διάταξη, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για τα αδόμητα.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 14:02 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Το ΙΚΑ και οι Εφορίες να είναι αποδέκτες του νόμου και να μην περιμένουν σχετικές εγκυκλίους από το δικό τους υπουργείο, όπως έγινε με τον 4014 και να καταστεί σαφές ότι ο νόμος θα κατισχύει τυχόν διαφορετικών οδηγιών των υπηρεσιών.

  Το αναφέρω γιατί είχα ο ίδιος περίπτωση πελάτη με ρύθμιση με τον 4014, όπου το τοπικό κατάστημα του ΙΚΑ δεν ανέστελε τα βεβαιωμένα πρόστιμα γιατί δεν του είχε σταλεί ιδιαίτερη οδηγία.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 17:57 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφο 4
  να διοθρωθεί η ημερομηνία που αναφέρει ότι λήγει ο Ν.4178/13 από 8,8,2013 σε 8,10,2016

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 17:51 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφο 2
  Απο τη διατύπωση της παραγράφου καταλαβαίνει κανείς ότι θα αναζητηθούν τελικά και θα επιβληθούν πρόστιμα μετά την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Νομίζω ότι δεν θέλει να εκφράσει κάτι τέτοιο ο νομοθέτης και θα πρέπει να επανεξεταστεί η διατύπωσή του, ώστε να είναι σαφές και να μην ταλαιπωρηθούμε με του καθενός την ερμηνεία.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 12:14 | viki

  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
  Άρθρο 89 ΠΑΡ.4
  Επί του συγκεκριμένου άρθρου και πιο συγκεκριμένα στη παρ. 4 αυτού ,θα πρέπει να προβλεφθεί για όσους έχουν πληρώσει νομίμως τις βεβαιωμένες ασφαλιστικές τους εισφορές στο ΙΚΑ κατά την ανέγερση της αυθαίρετης κατασκευής, να τύχουν δικαιότερης αντιμετώπισης από αυτούς ,που δεν πλήρωσαν και απαλλάσσονται της υποχρέωσης, υπαγόμενοι στο παρόντα νόμο. Θεωρώ ότι είναι τελείως άδικο αυτοί που πλήρωσαν συνολικά στο ΙΚΑ τις νόμιμες ασφαλιστικές τους εισφορές κατά την κατασκευή και σεβάστηκαν και τον εργαζόμενο αλλά και το ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να κατατάσσονται ,στην ίδια κατηγορία με όσους δεν πλήρωσαν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και να απαλλάσσονται. Προτείνω λοιπόν για αυτούς που έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το ΙΚΑ, να τύχουν καλλίτερης αντιμετώπισης με τη μείωση του ειδικού προστίμου σε ποσοστό 30%-40% ή του συμψηφισμού αυτού, με το ποσό των ασφαλιστικών τους εισφορών στο ΙΚΑ (με την υποβολή φυσικά όλων των παραστατικών πληρωμής σε κάθε στάδιο της κατασκευής).

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 09:15 | tasos

  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
  Άρθρο 89 ΠΑΡ.4
  Επί του συγκεκριμένου άρθρου και πιο συγκεκριμένα στη παρ. 4 αυτού ,θα πρέπει να προβλεφθεί για όσους έχουν πληρώσει νομίμως τις βεβαιωμένες ασφαλιστικές τους εισφορές στο ΙΚΑ κατά την ανέγερση της αυθαίρετης κατασκευής, να τύχουν δικαιότερης αντιμετώπισης από αυτούς ,που δεν πλήρωσαν και απαλλάσσονται της υποχρέωσης, υπαγόμενοι στο παρόντα νόμο. Θεωρώ ότι είναι τελείως άδικο αυτοί που πλήρωσαν συνολικά στο ΙΚΑ τις νόμιμες ασφαλιστικές τους εισφορές κατά την κατασκευή και σεβάστηκαν και τον εργαζόμενο αλλά και το ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να κατατάσσονται ,στην ίδια κατηγορία με όσους δεν πλήρωσαν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και να απαλλάσσονται. Προτείνω λοιπόν για αυτούς που έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το ΙΚΑ, να τύχουν καλλίτερης αντιμετώπισης με τη μείωση του ειδικού προστίμου σε ποσοστό 30%-40% ή του συμψηφισμού αυτού, με το ποσό των ασφαλιστικών τους εισφορών στο ΙΚΑ (με την υποβολή φυσικά όλων των παραστατικών πληρωμής σε κάθε στάδιο της κατασκευής).Ένας νόμος όπως αυτός ο οποίος σέβεται το περιβάλλον και προσπαθεί να βάλει σε τάξη την άναρχη αυθαιρεσία θα πρέπει να αντιμετωπίζει και δικαιότερα τους πολίτες που πέρα από τις τυχόν παρατυπίες τους ,εκπλήρωσαν στο ακέραιο τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις σε ένα ίδρυμα που προσπαθεί μάταια να μαζέψει εισφορές , και να μπορέσει να πληρώσει τις συντάξεις (Ας μην γίνουμε τιμητές της μαύρης εργασίας. Με πολλή εκτίμηση Αναστάσιος

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 10:09 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

  Με μεταγενέστερο νόμο (το παρόν νομοσχέδιο άρθρο 84 παράγραφος 4) καθορίζεται εκ των υστέρων ο χρόνος λήξης της αναδρομικότητας της απαλλαγής από φόρους, τέλη, εισφορές κλπ. Εκτός του ότι είναι μάλλον αντισυνταγματική διάταξη, θα προκαλέσει και αβεβαιότητες ως προς την εφαρμογή άλλων διατάξεων (π.χ. Ν4223 περί ΕΝΦΙΑ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΥΠ. ΟΙΚ. με αντίθετο περιεχόμενο (π.χ. Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1175983 ΕΞ 12.12.2012)

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:35 | ΕΥΤΥΧΙΑ

  Στην παρ. 5 αναφέρει ότι μπορεί να εκδοθεί άδεια αν εξοφληθεί το 30% του προστίμου, ενώ στο αρθ.90 παρ.1 αν εξοφληθεί το παράβολο και το 20%. Πιο από τα δύο ισχύει? Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να εκδόσει οικοδομική άδεια για αποπεράτωση ορόφου και νομιμοποίηση ποιο ποσοστό θα πρέπει να έχει αποπληρώσει?