Άρθρο 15 Λειτουργία

1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ειδοποιούνται τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον γραμματέα, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Συμβούλιο εκδίδει την γνωμοδότηση του μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της μελέτης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχι όμως κατά τη λήψη της απόφασης. Η αρνητική γνωμοδότηση πρέπει να αιτιολογείται με σαφήνεια. Η αιτιολογία καταχωρείται με λεπτομέρειες στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.
3. Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής δύνανται να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

  • Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει στο άρθρο 15, η παρ.3 να αντικατασταθεί ως εξής:

    3. Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου δύνανται να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.