Άρθρο 35 Ωφελούμενα ακίνητα

1. Ωφελούμενα ακίνητα, στα οποία πραγματοποιείται η Μ.Σ.Δ. είναι αποκλειστικά όσα,
α) Βρίσκονται εντός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.) εγκρινόμενων με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, ή
β) Ανήκουν στην κατηγορία 5 (του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 ή του άρθρου 80 του παρόντος) όπου υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν υπαχθεί στις ως άνω διατάξεις και έχουν καταγραφεί εντός των Ζωνών Αυξημένης Επιβάρυνσης, εγκρινόμενων με ΥΑ , που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
γ) Εντάσσονται στο άρθρο 10 Ν. 4067/2012 και για τα οποία το 50% της αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου στις εκεί προβλεπόμενες περιπτώσεις θα προέρχεται από μεταφορά συντελεστή δόμησης (αγορά τίτλου από την Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων).
δ) Ανήκουν στο Δημόσιο και για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τα οποία ποσοστό 15% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα προέρχεται από μεταφορά συντελεστή δόμησης (αγορά τίτλου από την Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων).

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 17:34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ

  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 60 Ορισμοί
  1. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 ή αλλαγή χρήσης που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί:
  δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται, εφόσον δεν έχει νομιμοποιηθεί.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να συμπληρωθεί: εφόσον δεν έχει νομιμοποιηθεί ή ρυθμισθεί.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Κατ’ εξαίρεση:
  i. Υπερβάσεις έως 2% στις περιμετρικές διαστάσεις του κτιρίου.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Συχνά υπάρχουν και μικρές διαστάσεις π.χ. 40 εκ στις οποίες το 2% δεν καλύπτει μια διαφορά του ενός εκατοστού
  Να συμπληρωθεί και έως ± 2 εκ
  ΣΗΜΕΙΟ.
  ii. Αποκλίσεις επί εμβαδομετρήσεων ………….
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Στην πλειοψηφία των συνιδιοκτησιών η διόρθωση – τροποποίηση των τίτλων κτήσης δεν είναι ποτέ εφικτή μία ερώτηση σε δικηγόρο ή συμβολαιογράφο θα σας το επιβεβαιώσει.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 70 Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών
  2. Στη ψηφιακή πλατφόρμα ορθοφωτοχαρτών του άρθρου 66, με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγονται για όλη την επικράτεια οι αεροφωτογραφίες …….
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Τα ίδια έλεγε και ο Ν.4178/13 και οι αεροφωτογραφίες 28/7/2011 δεν αναρτήθηκαν ποτέ. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τις αναρτήσετε εσείς.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 72 Περιπτώσεις αυθαιρέτων πριν την 28.07.2011
  Περίπτωση 2: Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 62) και 4178/13 ……
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να λάβετε υπόψιν σας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του ν.4178 στο σύστημα επειδή πρώτα θα λήξει ο νέος νόμος σας και μετά αυτή.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Περίπτωση 3: Αυθαίρετο πριν την 28.07.2011 που υπάγεται για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
  Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που δεν υπήχθησαν σε προγενέστερες του παρόντος διατάξεις νόμων αναστολής επιβολής κυρώσεων, παρ’ ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τυγχάνουν αναστολής επιβολής κυρώσεων για τον κατά περίπτωση καθοριζόμενο χρόνο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό τι θέλετε να πείτε εδώ.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 80 Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων
  Γ. Κατηγορία 3.
  α. Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται πρόστιμο για διακοσμητικές βρύσες (= διακοσμητικοί κρουνοί) οικιακούς φούρνους και διακοσμητικά στοιχεία.
  Επιπλέον εξηγήστε μας πως ταυτίζονται τα δομικά στοιχεία με τα διακοσμητικά στοιχεία.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Με τον 4178 δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός για την κατηγορία 3. Να ισχύσει το ίδιο και εδώ.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  ζ. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Και με την ολική κατάργηση τι προτείνετε να γίνεται.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  ιγ. Αποθήκη μέγιστης επιφάνεια 15 τετραγωνικά μέτρα. και ύψους έως 2,50 μέτρα.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να ισχύει και για περισσότερες της μίας με συνολική επιφάνεια 15 τ.μ. όπως και στον Ν.4178/13
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Δ. Κατηγορία 4
  α) τα 200 τετραγωνικά για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία
  β) τα 500 τετραγωνικά για βιομηχανική χρήση.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να ληφθεί υπόψιν ότι εκτός από κατοικίες και βιομηχανίες υπάρχουν και άλλες χρήσεις, όπως καταστήματα, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες κλπ κλπ.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Τυχόν ημιυπαίθριοι χώροι δε συνυπολογίζονται …………..
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να διευκρινιστεί ότι η αναφορά γίνεται σε ημιυπαίθριους χώρους που έχουν αλλάξει χρήση σε χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης και όχι σε ανοικτούς ημιυπαίθριους χώρους.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 82 Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971 (Α` 232)
  3. Συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου, ………….δύνανται να ζητήσουν με αγωγή την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών κατά την έννοια του άρθρου 1 της παραγράφου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α` 232).
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να μπορούν να ζητήσουν και τροποποίηση σύστασης.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται τακτοποίηση οριζοντίου ιδιοκτησίας για παραβάσεις που αφορούν την επέκταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου εφόσον:
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να συμπληρωθεί: Και στις περιπτώσεις που η κατασκευή έχει υλοποιηθεί από τουλάχιστον είκοσι έτη και δεν έχει αμφισβητηθεί από του υπόλοιπους συνιδιοκτήτες δικαστικά.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 83 Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος.
  Την αίτηση υποβάλλει: α) ο φερόμενος ιδιοκτήτης. Ως φερόμενος ιδιοκτήτης ……………
  …….. για την υπαγωγή και μόνο, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία διαγραφής βεβαιωθέντων
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Αφού ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη διαδικασία είναι παράλογο να μην γίνεται ρύθμιση του αυθαιρέτου. Το ιδιοκτησιακό ζήτημα είναι τελείως διαφορετικό και δεν θίγεται / διαφοροποιείται από την ρύθμιση.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  γ. Στις περιπτώσεις απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας, …………… είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Τον φάκελο τον έχασε η υπηρεσία και σύμφωνα με το ΠΔ 114/05, ΦΕΚ165Α’ 30/5/2005 ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει ανασύσταση φακέλου με έξοδα της Υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια
  ΣΗΜΕΙΟ.
  7. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες των καταληκτικών ημερομηνιών των κατηγοριών που αναφέρονται εδώ. Έτσι δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες στις 09.06.1975 στις 31/12/1982 στις 31/12/2003 αλλά και στις 28/7/2011. Οπότε αυτά τα περί αεροφωτογραφιών που αναφέρονται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες πρέπει να αλλάξουν.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  A) Μελέτη στατικής επάρκειας.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Είναι αδύνατον να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας σε παλιά κτήρια. Και επιπλέον είναι παράλογο να επεκταθεί και σε όσα δηλώθηκαν με τους προηγούμενους νόμους
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 84 Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου
  2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη …….. σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Αν και είναι γνωστό ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για το ύψος και την κάλυψη το επαναλαμβάνετε πάλι.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  5. α. Για τις παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος Α …….
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Τα 1 έως και 12, που τα αποκαλείτε κατηγορίες, δεν είναι κατηγορίες. Είναι συντελεστές προστίμων.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήματος Α.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Θέλετε να πείτε ότι θα υποβάλουν στο σύστημα και τον πίνακα του Παραρτήματος Α ;;;.
  πίνακα του Παραρτήματος Α.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Για αυθαίρετες κατασκευές των παρ…………λαμβάνεται η τιμή μονάδος τιμολογίων αγοράς.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει τιμολόγια εδώ και 10 – 20 – 30 χρόνια ;;;;
  ΣΗΜΕΙΟ.
  α. υπόγειες στάθμες, δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Σύμφωνα με αυτό ο δυστυχής που μένει σε υπόγειο δεν θα έχει μείωση προστίμου.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  γ. σοφίτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4067/2012
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Να τροποποιηθεί έτσι που ότι να εφαρμόζεται και για επιφάνεια μεγαλύτερη του 70%.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. γ) 2 οικοδομικά τετράγωνα από τη θάλασσα
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Αυτή η επιβάρυνση ισχύει και για το Πέραμα, την Δραπετσώνα κλπ ;;;;
  ΣΗΜΕΙΟ.
  10. Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης………
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Για την κατάργηση των θέσεων στάθμευσης τι προβλέπει ο νόμος ;;;
  ΣΗΜΕΙΟ.
  11. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ……….
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.
  Από 20 % πάτε 40%. Δηλαδή διπλασιάζετε το πρόστιμο ενώ αν υπάρχει και υπέρβαση δόμησης το πρόστιμο επαυξάνεται μόνο κατά 20%.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  13. Για κύρια και μοναδική κατοικία ………. σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου. .
  Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ..
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Είναι παράλογο να αθροίζονται επιμέρους επιφάνειες για να βρεθούν τα 70 τ.μ.. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχει στην Θεσσαλονίκη 12 τ.μ. και άλλα 50 τ.μ. στην Αθήνα (που μπορεί να μην είναι καν αυτοτελείς χώροι). Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με μερίδια επί άχτιστων οικοπέδων τα οποία για να χτισθούν πρέπει να υπάρχουν απίθανες προϋποθέσεις (συμφωνία όλων, οικονομική δυνατότητα, σύσταση οριζοντίου / καθέτου ιδιοκτησίας κλπ κλπ).
  Επιπλέον λέει ότι: Αν το παιδί έχει συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου δικαίωμα για 20 τ.μ. σε διαμέρισμα στην Λάρισα, και η Μάννα έχει συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου δικαίωμα για 40 τ.μ. σε διαμέρισμα στην Αθήνα και αν ο πατέρας έχει συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου δικαίωμα για 30 τ.μ. σε διαμέρισμα στο Αίγιο τότε συμπληρώθηκαν 90,00 τ.μ. (περισσότερα των 70,00 + 15,00= 85,00) και το αυθαίρετο δεν μπορεί να έχει την έκπτωση.
  Λέτε ότι με το άθροισμα των επιφανειών <>, όμως από την στιγμή που η αναφορά γίνεται σε κατοικία, δηλαδή το σπίτι που μένει μία οικογένεια, πρέπει να αναρωτηθείτε που θα πάει να μείνει, π.χ. το παιδί, το οποίο (εκτός της απομάκρυνσής του από την οικογένεια) έχοντας, εξάλλου, μερίδιο εξ αδιαιρέτου, δεν του αντιστοιχεί, καν, συγκεκριμένος χώρος (δωμάτιο) αλλά μερίδιο επί της συνολικής επιφάνειας.
  Με αυτό τον τρόπο δεν πληρούται η στεγαστική ανάγκη κανενός μέλους της οικογένειας.
  Να αναμορφωθεί.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  15. Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας…..
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Δηλαδή αν είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας η διαφορετική διαρρύθμιση δεν χρεώνεται με πρόστιμο αλλά αν είναι μία μονοκατοικία, που, προφανώς, δεν είναι διακεκριμένη αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία χρεώνεται με πρόστιμο. Να επαλειφθεί το <> και να μπει <>.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 86 Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Διευκρινίστε ποιο είναι το χρινικό διάστημα που κάποιος πληρώνει κανείς το 100% του προστίμου. Δηλαδή χωρίς μειώσεις και επιβαρύνσεις.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 89 Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Αυτό ακούγεται σαν αναδρομική ισχύ νόμου.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 93 Τιμή Ζώνης.
  εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Πιστεύω ότι είναι ζήτημα να έχουν εκδοθεί πάνω από 100 διαπιστωτικές πράξεις σε όλη την επικράτεια. Και δεν προβλέπεται να εκδοθούν.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 100 Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο
  vii) Δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού ή μελέτη στατικής επάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του παρόντος.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Λάβετε υπόψιν σας ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό.
  Και ας πούμε ότι υπήρχε και αν δεν αντέχει πως θα ενισχυθεί ;;;
  ΣΗΜΕΙΟ.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Ημερομηνία υπαγωγής η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή του 30% να ισχύσει ότι ίσχυε με το Ν.4178/13 και να πληρώνεται μέσα στο εξάμηνο. Μην ξεχνάτε ότι ο νόμος θα μπει σε ισχύ σε περίοδο που υπάρχουν πληρωμές φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, πετρελαίου θέρμανσης, τελών κυκλοφορίας κλπ.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Είναι παράδοξο να μην προβλέπεται περίοδος που το πρόστιμο να πληρώνεται στο 100% της αξίας του και να υπάρχει πάντα μείωση αλλά και προσαύξηση έως και 20%. Να επεκταθεί η ισχύς του νόμου κατά ένα εξάμηνο για να μπορεί να πληρωθεί για ένα εξάμηνο το πρόστιμο χωρίς μειώσεις και προσαυξήσεις.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Άρθρο 84 Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου
  Επαναλαμβάνετε τους παραλογισμούς του 4178. Οι παραβάσεις ύψους και κάλυψης δεν μπορούν να συνδέονται με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Στο παράρτημα Α υπάρχει μεγάλη ασάφεια και σφάλματα σε σχέση με τις μειώσεις για το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κλπ) και δεν προβλέπεται η περίπτωση της <> σε τιμή ζώνης μακρότερη των 1.000 €
  ΣΗΜΕΙΟ.
  5 (2) Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων με μειωτικό συντελεστή 70% (2)
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Όπως έχει διατυπωθεί μείωση έχουν μόνο οι χώροι με κύρια χρήση σε υπόγεια στάθμη, πατάρι, σοφίτα και δεν αναφέρονται οι χώροι βοηθητικής χρήσης. Να τροποποιηθεί και μείωση να ισχύσει γενικά όπως στον 4178.
  ΣΗΜΕΙΟ.
  Υπέρβαση Ύψους χωρίς υπέρβαση Δόμησης.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Είναι παράλογο για υπέρβαση ύψους 20% να εφαρμόζεται επιβαρυντικός συντελεστής 20% και για υπέρβαση ύψους 40% να εφαρμόζεται ο διπλάσιος συντελεστής (40%) και το πρόστιμο να διπλασιάζεται. Το παράλογο προκύπτει από την σύγκριση με την περίπτωση που έχουμε και υπέρβαση δόμησης οπότε για υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 20% εφαρμόζεται συντελεστής 1,40, δηλαδή προσαυξημένος κατά 20% και όχι κατά 100%
  ΣΗΜΕΙΟ.
  8, Συντελεστής πλάγιας απόστασης
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Να επαναληφθεί ότι: Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών εντός του περιγράμματος νομίμως υφισταμένου κτιρίου.