ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ – Άρθρο 43 Οικοδομικές άδειες – Ορισμοί

1. Οικοδομική άδεια: η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που την συνοδεύουν εφ’ όσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4067/2012.

Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, περιλαμβάνονται και όλες εκείνες οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής δένδρων.

2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας: η έγκριση που επιτρέπει την εκτέλεση μικρής κλίμακας εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4067/2012.

3. Έγγραφη προ 48 ωρών ενημέρωση: η έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας Δόμησης, η οποία γνωστοποιείται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την εκτέλεση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4067/2012.

4. Έγγραφη ενημέρωση για εργασίες οι οποίες εκτελούνται χωρίς οικοδομική άδεια σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4 Ν. 4067/2012. Η ως άνω ενημέρωση κοινοποιείται και στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

5. Προέγκριση οικοδομικής άδειας: χορηγείται για την κατοχύρωση ή πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης οικοδομικής άδειας με τους όρους και περιορισμούς δόμησης κατά το χρόνο χορήγησης της προέγκρισης.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:06 | ΚΓ

  Η μη αναφορά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως αντικείμενο των οικοδομικών αδειών οδηγεί σε επικίνδυνες η/μ εγκαταστάσεις και ενεργοβόρες που δεν συνάδουν με το πνεύμα της Προστασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος.

  Στην παρ. 1, προτείνουμε να προστεθεί:

  Οικοδομική άδεια: η διοικητική πράξη που ……… οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που προβλέπονται …………… το κτίριο άρτιο και ασφαλές για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής δένδρων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:43 | ΣΔΑΤΜΚ

  Ισχύει η ορολογία του ν 4269/2014 ή όχι. Μάλλον όχι, αφού συνέχεια υπάρχουν αναφορές σε «Πολεοδομικές Μελέτες» (αντί των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής). Γενικά υπάρχει μία σύγχυση με την ορολογία που έχει αλλάξει πρόσφατα όπως: Οικοδομική Άδεια ξανά αντί της Άδειας Δόμησης (για να μην μπερδεύονται … κάποιοι από τους επαγγελματίες, ίσως). Παραμένει όμως η ΥΔΟΜ (Υπηρεσία Δόμησης) αρμόδια για την έκδοση αδειών!

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 09:26 | ΓΙΩΡΤΟΣ Π

  Απαράδεκτο και αδιανόητο, οι ελεγκτές δόμησης (ιδιώτες μηχανικοί) να αποφαίνονται για την ορθότητα των εγκερκιμένων μελετών και να ελεγχουν τους υπαλλήλους των Υ.ΔΟΜ.(εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α) …!!!!!!!!!. Ο έλεγχος των μελετών, πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις Υ.ΔΟΜ…!!!!!!
  Αυτό εκτός της αντισυνταγματικότητας θα δημιουργηθούν διαφωνίες – συγκρούσεις μεταξύ Υ.Δομ και ελεγκτών δόμησης όσον αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας κάτι που θα οδηγήσει σε σωρεία ερωτημάτων στις υπερκείμενες υπηρεσίες που τα περισσότερα θα παραμένουν αναπάντητα. Ήδη ακόμη και σήμερα η ερμηνεία της πολεοδομικής νομοθεσίας είναι τόσο δαιδαλώδες.
  Επιπροσθέτως ο εξουσιοδοτημένος από την Υ.Δομ υπάλληλος είναι γνωστό ότι λογοδοτεί μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα, στο αστυνομικό τμήμα και ελέγχεται από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και από τον συνήγορο του πολίτη οι οποίοι και έχουν τον άπειρο χρόνο στην διάθεσή τους για να βρουν το παραμικρό λάθος στην υπό καταγγελία άδεια. Τώρα προτείνεται και έλεγχος από ιδιώτη!!!!!!!!!!!!!!!!! Μήπως αυτό υποκρύπτει κάποια ενδεχόμενη συναλλαγή ….???????????

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:11 | ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Χανιά 14-9-16

  Θέμα: Η πρότασή μου για τακτοποίηση αυθαιρέτων
  Έχω οικοδομική άδεια του 2004 για ανέγερση διορόφου οικοδομής μετά υπογείου (υπόγειο 70,71 m2, ισόγειο 71,56 m2και όροφος 66,66 m2) για τη στέγαση των παιδιών μου. Έχω πληρώσει το ΦΠΑ των υλικών, το αναλογούν ΙΚΑ και ΕΝΦΙΑ. Έχω από το 2008 αποπερατώσει τα μπετά και μόνον αυτά, του υπογείου και του ισογείου και όχι του ορόφου 66,66 m2.
  Τώρα λόγω αδυναμίας το έδωσα προς πώληση ως έχει. Λόγω συνταξιοδότησης του μηχανικού, ανέλαβε άλλος για την προαπαιτούμενη τακτοποίηση.
  Με ενημέρωσε ότι στο αγροτεμάχιο υπολείπονται m2 διότι ο προκάτοχος αυτού (ο πατέρας μου) επέτρεψε την άτυπη διάβαση στο μέσον του οικοπέδου για την εξυπηρέτηση άλλων ιδιοκτησιών της οικογένειας (αδελφών). Ως εκ τούτου το κτίσμα θεωρείται αυθαίρετο και απαιτείται το κόστος τακτοποίησης και επίσης δεν έχω το δικαίωμα της συνέχισης των μπετών στον όροφο των 66,66 m2 σύμφωνα με την άδεια, ως έργο μετά του 2011.
  Το εν λόγω κτίσμα συνορεύει με (Τουρκικό) οικισμό ακόμη και σήμερα, παλαιότερα ήταν εντός του οικισμού αυτού, ο οποίος αναθεωρήθηκε, καταργήθηκε και επανήλθε θέτοντας όμως το οικόπεδο μου εκτός οικισμού λόγω αλλαγής των συνόρων αυτού, και όλα αυτά προκειμένου να αδειοδοτηθεί εργοστάσιο παραγωγής αερίων πλησίον του οικισμού του οποίου τελικά η πολεοδομία Χανίων ακύρωσε την αδειοδότηση ύστερα από παρεμβάσεις του Δημάρχου.
  Βρίσκεται στον πρώτο Δήμο Ελ. Βενιζέλου σε απόσταση 3 km από το κέντρο των Χανίων στον παράλληλο της εθνικής οδού (Β.Ο.Α.Κ.) και συνορεύει με αδειοδοτημένες οικοδομές πλέον του πριν του 2023 οικισμού.
  Σκεπτικό: Ο πολιτικός μηχανικός μου ΄΄έβγαλε΄΄την άδεια, γιατί τώρα θα πρέπει να ακυρωθεί η σφραγίδα της πολεοδομίας βάση της οποίας ξόδεψα 50.000 ευρώ ; Δέχομαι την τακτοποίηση για τυχόν υπερβάσεις πλην όμως γιατί να μη ληφθεί υπόψη η εκδοθείσα άδεια πρώτον και δεύτερον γιατί να μην μπορεί να ολοκληρωθούν τα μπετά και στον όροφο των 66,66 m2 ;

  Ευχαριστώ,
  για το δικαίωμα συμμετοχής μου
  στη διαβούλευση θέματος.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 23:27 | Στέλιος Μινωτάκης

  Αντιγράφω το σχόλιο του (μάλλον) συναδέλφου κ. Πούλου και επισημαίνω ότι για να μπορέσουν να γίνουν αυτά που αναφέρονται παρακάτω χρειάζεται μια ΓΕΡΗ απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και προταρχικά ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΚ! Φτάνει πια με τις διφορούμενες ερμηνίες που οδηγούν σε παρεξηγήσεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην δημιουργία του δομημένου περιβάλλοντος. ΤΟΛΜΙΣΤΕ ΤΟ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ! Έτσι επιτυγχάνεται η πολυπόθητη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ!

  «1. Tα τελευταία 5 χρόνια έχετε αλλάξει , ως διαχρονικό συνεχόμενο πολιτικό σύστημα, όλο το αντικείμενο δουλειάς του μηχανικού !!! Θα πρέπει να καταλάβετε ως Υπουργείο ότι όλη αυτή η ύλη δεν μπορεί να αφομοιωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ούτε από τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες αλλά ούτε και από τις δομές ελέγχου της πολιτείας !

  2. Το σύστημα και ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών θα πρέπει να γίνει μια πιο απλή διαδικασία ! Ο κλάδος των μηχανικών ταλαιπωρείται στην κυριολεξία όσο κανένας άλλος κλάδος στην άσκηση του επαγγέλματος του !! Η πολυνομία , το πλήθος των νόμων , οι ασάφειες, οι ερμηνείες και οι παρερμηνείες είναι μία κόλαση για γερά νεύρα ! Επιτέλους ας νομοθετήσουμε όπως γίνεται σε όλο το πολιτισμένο κόσμο ! Με νόμους που θα αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά τι επιτρέπεται ή τι απαγορεύεται !

  3. Οι αναθεωρήσεις των οικοδομικών αδειών θα πρέπει να γίνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή των οικοδομικών εργασιών και χωρίς επιβολή προστίμων εάν άλλαξει κάτι σε σχέη με τα στοιχεία δομησης και κάλυψης ή αλλαγής όψεων που δεν αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου ( πχ. μετατόπιση ή διάνοιξη ενός παραθύρου !!!!!)

  4. Ο μηχανικός απαιτεί να έχει την εμπιστοσύνη της πολιτείας όταν ασκεί το επάγγελμα του και δεν αποτελεί το « αναγκαίο κακό » για την έκδοση μιας διοικητικής πράξης !!!»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 14:58 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

  Έγκριση δόμησης σαν προέλεγχος και αυτό που λέμε σήμερα άδεια δόμησης, στο τέλος των εργασιών με την ηλεκτροδότηση για το αρχείο. Οι ιδιοκτήτες δεν καταλαβαίνουν τα σχέδια που βλέπουν και κάνουν τις αλλαγές στην κατασκευή.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 14:17 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

  Να προτείνω κάτι απλό. Γιατί δεν θεσπίζονται για καθορισμένες περιοχές που δεν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο, όπως σε παραθαλάσσιες περιοχές με πολλά αυθαίρετα, που είναι κατεστραμμένες αισθητικά και πολεοδομικά, οικοδομικές άδειες προσωρινής διαβίωσης με συγκεκριμένο χρονικό όριο διατήρησης της κατασκευής στο πνεύμα του ν 4178/13, δηλαδή για 30 χρόνια, με έγκριση κατασκευής από μηχανικό και έλεγχο κτιριοδομικό και όχι πολεοδομικό. Να μπορούν νόμιμα, όσοι επιθυμούν, να βάλουν ένα «τροχόσπιτο» μέσα σε ένα αγροτεμάχιο για τις θερινές διακοπές. Αυτό φυσικά θα θεωρείται «αυθαίρετο», δεν θα δεσμεύει τον μελλοντικό πολεοδομικό σχεδιασμό, θα δίνει μια «ηρεμία» στην οικοδομική δραστηριότητα και έσοδα στο κράτος, μέχρι την επίλυση όλων των οικιστικών θεμάτων.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 21:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΣ

  1. Tα τελευταία 5 χρόνια έχετε αλλάξει , ως διαχρονικό συνεχόμενο πολιτικό σύστημα, όλο το αντικείμενο δουλειάς του μηχανικού !!! Θα πρέπει να καταλάβετε ως Υπουργείο ότι όλη αυτή η ύλη δεν μπορεί να αφομοιωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ούτε από τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες αλλά ούτε και από τις δομές ελέγχου της πολιτείας !

  2. Το σύστημα και ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών θα πρέπει να γίνει μια πιο απλή διαδικασία ! Ο κλάδος των μηχανικών ταλαιπωρείτε στην κυριολεξία όσο κανένας άλλος κλάδος στην άσκηση του επαγγέλματος του !! Η πολυνομία , το πλήθος των νόμων , οι ασάφειες, οι ερμηνείες και οι παρερμηνείες είναι μία κόλαση για γερά νεύρα ! Επιτέλους ας νομοθετήσουμε όπως γίνεται σε όλο το πολιτισμένο κόσμο ! Με νόμους που θα αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά τι επιτρέπεται ή τι απαγορεύεται !

  3. Οι αναθεωρήσεις των οικοδομικών αδειών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή των οικοδομικών εργασιών και χωρίς επιβολή προστίμων εάν άλλαξει κα΄τι σε σχέη με τα στοιχεία δομησης και κάλυψης ή αλλαγής όψεων που δεν αλλοιώνουν τη μορφή του κτηρίου ( πχ. μετατόπιση ή διάνοιξη ενός παραθύρου !!!!!)

  4. Ο μηχανικός απαιτεί να έχει την εμπιστοσύνη της πολιτείας όταν ασκεί το επάγγελμα του και δεν αποτελεί το « αναγκαίο κακό » για την έκδοση μιας διοικητικής πράξης !!!

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 11:31 | ΟΛΓΑ

  ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟΝ Ν 4030/11!!!!!!!!!!!
  ΕΚΕΙ ΝΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΣ
  ΑΣΧΟΛΕΙΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Δ. ΤΟΥ 1987 ΟΠΩΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ 4269/14
  ΞΕΡΕΤΕ ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!!
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΝ ΑΦΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΟΚ ΚΑΙ ΑΛΛΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 06:51 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΚΑΣ

  Κακώς δίδονται ορισμοί για τις οικοδομικές άδειες στα πλαίσια του Νόμου αυτού, αφού πρόκειται ήδη ορισμένες εννοιες από το ΝΟΚ 4067/12 όπως ισχύει σήμερα. Η ύπαρξη παράλληλων νομικών κειμένων για τον ίδιο ορισμό δε συντελεί στην απλοποίηση της νομοθεσίας.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 10:26 | Γιάννης Γκούμας

  Δεν είναι έγκριση δόμησης ακριβώς το να πάρεις όρους δόμησης. Για να πάρεις όρους δόμησης θα πρέπει να καταθέσεις ένα τοπογραφικό σου, όχι απαραίτητα με το νέο τρόπο έκδοσης αδειών. Πρέπει να ορισθεί η διάρκεια που «κλειδώνεις» όρους δόμησης, μέχρι να κατατεθεί κάποια μελέτη σε δημόσια αρχή.
  Οι αλλαγές στο κτίριο αν είναι μικρές ήδη ισχύει να ενημερώνεις την άδεια. Αν αλλάζεις τις όψεις θα πρέπει να εγκριθούν πάλι. Αλλιώς καταλήγουμε στο παλιό καθεστώς να καταθέτουμε «κάποια σχέδια» από το συρτάρι για να φτιάξουμε «κάποιο κτίριο» από το άλλο συρτάρι. Καιρός είναι να γίνονται σοβαρές μελέτες και όχι στο περίπου, που συναντάμε συνέχεια μπροστά μας όσοι ασχολούμαστε με τον 4178.
  Η 48ωρη ενημέρωση θα μπορούσε να γίνεται και τηλεφωνικά. Ο σκοπός της είναι να παίρνει την ευθύνη η ΥΔΟΜ και όχι ο πολίτης αν όντως οι εργασίες εμπίπτουν σε αυτή.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 13:24 | gm

  γενική παρατήρηση
  Ως προς την Έκδοση αδειών υπάρχουν πολλά κενά, παραλήψεις και προφανής άγνοια βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας. Δημιουργούνται προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος, πέραν των άλλων:
  Δεν περιλαμβάνει ορισμούς βασικών πολεοδομικών εννοιών με αποτέλεσμα την παρερμηνεία.
  Προτείνει Αντισυνταγματικές διαδικασίες στην έναρξη των εργασιών, τον έλεγχο και την έκδοση των αδειών και κυρίως δεν δημιουργεί ασφάλεια δικαίου στον ιδιοκτήτη
  Αγνοεί αποφάσεις του ΣΤΕ (όπως της ΡΙΚΟΜΕΞ)
  Εισάγει τον όρο «αρμόδιος μηχανικός» αντί του εξουσιοδοτημένος με ανάθεση έργου, όρος που προκαλεί τεράστιες νομικές εμπλοκές συναδέλφων.
  Αγνοεί τον προϋπολογισμό του κάθε έργου και την επ αυτού ισχύουσα διατίμηση αμοιβών (νόμιμη αμοιβή κατά τον Ν4019/10)
  Αγνοεί τον ρόλο του επιβλέποντα της αδείας μηχανικού και της αμοιβής του κατά την ολοκλήρωση του κάθε έργου επιμένοντας πάντα στις ευθύνες του.
  Επειδή είναι σίγουρη η προσφυγή στο ΣΤΕ με τις πρώτες διοικητικές πράξεις καλόν θα ήταν οι νομικοί σύμβουλοι του υπουργείου να το ξανακοιτάξουν γιατί θα φέρουν μεγάλη ηθική και επιστημονική ευθύνη για τις ταλαιπωρίες των πολιτών

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 14:13 | Θεόδωρος Κάντζος

  Προς αποφυγή σύγχυσης ή ασάφειας … να αντικατασταθούν (σε ολόκληρο το κείμενο του νόμου) οι όροι :
  «έγκριση δόμησης» με «προέγκριση οικοδομικής άδειας» και
  «άδεια δόμησης» με «οικοδομική άδεια».

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 09:28 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

  Η παράγραφος 3 θα πρέπει να καταργηθεί. Είναι παντελώς άχρηστο να πρέπει να ενημερώτεται η ΥΔΟΜ για όλες τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείτει κανενός είδους άδεια. Στην πράξη δηλαδή θα πρέπει εφ’ όσον θέλω να πιάσω ένα πινέλο να βάψω τα κάγκελα του σπιτιού μου να ενημερώσω Α.Τ. και ΥΔΟΜ. Πρόκειται απλώς για μέτρο το οποίο δεν πρόκειται να λειτουργήσει και το μόνο που ενδέχεται να καταφέρει είναι την επιβολή άδικων προστίμων.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 00:51 | Χρήστος Ραγιάς

  Επιτέλους ας απλοποιηθούν οι διαδικασίες. 1. Η διαδικασία ελέγχου των πολεοδομικών μεγεθών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με τον σχεδιασμό ενός excelοφυλλου. Στην μία στήλη θα εισάγονται από το σύστημα οι όροι δόμησης,με την αντίστοιχη νομική βάση αφού επιλέξει ο χρήστης την περιοχή. Τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη θα παρουσιάζονται αυτόματα σε επόμενη στήλη, αφού δώσει ο χρήστης το εμβαδόν, το πρόσωπο του οικοπέδου και το χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου. Στην τρίτη στήλη θα γράφονται τα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης και τα υφιστάμενα στοιχεία δόμησης. Το λογισμικό θα ελέγχει αν τα συνολικά πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα. Στην περίπτωση που δεν τα ξεπερνούν θα χορηγείται η οικοδομική άδεια και θα υπολογίζονται τα φορολογικά και το ΙΚΑ, τα οποία θα πληρώνονται με την παραγόμενη ταυτότητα οφειλής σε μία τράπεζα η οποία θα τα αποδίδει σε κάθε δικαιούχο. Ας υιοθετηθεί και εδώ, (όπως σε τόσες διαδικασίες που απλοποιούνται, όπως για παράδειγμα τα καταστήματα υγιεινομικού ενδιαφέροντος) η διαδικασία μόνο με την αναγγελία στο ηλεκτρονικό σύστημα της οικοδομικής άδειας.
  2. Με την ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται να πληρώνουμε όλοι οι φορολογούμενοι μηχανικούς δημόσιους υπαλλήλους για να κάνουν έλεγχο των σχεδίων μιας οικοδομικής άδειας. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η διαδικασία ελέγχου, και να αποδεσμευτούν χρήματα για να πληρώνονται γιατροί για τα νοσοκομεία ή δάσκαλοι για τα σχολεία, εκεί δηλαδή που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Έτσι και αλλιώς έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η μετακύλιση του κόστους στον χρήστη, με τους ελεγκτές δόμησης. Δεν απαιτείται όλοι οι φορολογούμενοι να πληρώνουμε θέσεις μηχανικών για να ελέγξουν μια οικοδομική άδεια, αλλά το κόστος το πληρώνει αυτός που θέλει να οικοδομήσει.
  3. Τομή θα υπήρχε αν απλοποιούνταν πραγματικά η πολεοδομική νομοθεσία και είχε πρακτικό αποτέλεσμα. Το μόνο που θα έπρεπε να ελέγχεται είναι η κάλυψη και όγκος του κτιρίου, ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Πραγματικός σκοπός είναι να μπορεί να υπολογίσει ο δήμος τις ανάγκες των υποδομών που απαιτούνται ή θα απαιτηθούν όταν εξαντληθεί η κάλυψη και ο όγκος των κτιρίων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του. Ο πληθυσμός του δήμου (ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) μπορεί να υπολογιστεί εύκολα από την κάλυψη και τον όγκο των κτισμάτων. Επομένως σημαντικό είναι να αναγράφεται ο υπολογιζόμενος πληθυσμός στην οικοδομική άδεια αλλά και ο μέγιστος όταν εξαντληθούν τα πολεοδομικά μεγέθη του οικοπέδου. Πρακτικό αποτέλεσμα είναι η απλότητα της νομοθεσίας, η εύκολη αντίληψη και εφαρμογή του νόμου από τους χρήστες, η κατάργηση των χιλιάδων? ερμηνευτικών εγκυκλίων, η μη απαίτηση δημοσίων υπαλλήλων ελεγκτών.
  4. Άλλη μία σύνθετη διαδικασία που πρέπει να καταργηθεί είναι η ύπαρξη αδειών μικράς κλίμακας, 48ώρης, κλπ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου και η αναγγελία στον ιστότοπο του παρατηρητήριου δόμησης.
  5. Η κατασκευή ενός κτιρίου δεν είναι μονοσήμαντη. Μπορεί να γίνουν αλλαγές κατά την φάση της κατασκευής. Αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται ή να είναι αυθαιρεσία, αλλά θα πρέπει να υποβάλλονται τα σχέδια ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ! σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αλλαγή σε σχέση με τα αρχικά σχέδια, και εφόσον βεβαιώς είναι σύνομα. Επομένως στο ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να δηλώνεται η δυνατότητα αυτή.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 08:06 | skl

  Μας έχετε κουράσει. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται . Νομοθετείτε με ρυθμό πολυβόλου αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια, επιβαρύνοντας τους απαράδεκτους υπάρχοντες νόμους με επιπλέον τραγικά νομοθετήματα. Οι υπηρεσίες είναι τραγικά υποστελεχομένες και εσείς υποχρεώνετε τους λιγοστούς υπάλληλους να γνωρίζουν ατελείωτες σελίδες νόμων χωρίς να υπάρχει το αυτονόητο, ένα ενιαίο σύστημα όπου ο κάθε υπάλληλος να μπορεί να βρει εύκολα τι ισχύει κάθε φορά . Έχετε μαζέψει στις αποκεντρωμένες και στις περιφέρειες όλους τους άσχετους κηφήνες.
  Τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε δώσει στους ελευθέρους επαγγελματίες μηχανικούς δικαίωμα ισχυρής υπογραφής . Κατάθεση φακέλου οικοδομικής άδειας αναλαμβάνοντας την απόλυτη ευθύνη της μελέτης και κατασκευής στις ΥΔΟΜ οι οποίες θα λειτουργούν ως αρχείο. Έλεγχος των αδειών που καταθέτουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί σε ποσοστό 10% .Όποιος βρεθεί φάουλ, αφαίρεση του διπλώματος και κατεδάφιση του κτιρίου άμεσα.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 17:31 | Δημητρης Αξιλιθιωτης

  Το άρθρο 5 δηλαδή είναι σαν να έχουμε «έγκριση δόμησης»; Εχω κατοχυρώσει για κάποιο χρονικο διάστημα το δικαίωμα δόμησης μέχρι να εκδοθεί ή άδεια δόμησης;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 21:30 | βασίλειος καραχαλιος

  Αδεια εργασιων κατεδαφισης.
  Αδεια Νομιμοποιησης.
  Αδεια Αλλαγής χρήσης χωρις εργασίες.
  αδεια δομησης επι αδόμητου οικοπεδου
  Αδεια δομησης επι υφισταμενου κτιριου με μεταβολή ελεγχόμενων πολεοδομικων μεγεθών (προσθήκες, μερική κατεδαφιση)
  Αδεια εργασιων επι υφισταμενου κτιριου χωρις μεταβολη ελεγχόμενων πολεοδομικών μεγεθων (επισκευές, ενεργειακη αναβαθμιση, ριζικη ανακαινιση)

  οι αδειες και η διαδικασια εκδοσης τους πρεπει να διαφοροποιειται με κριτηρια όπως αν οι εργασιες οδηγούν σε μεταβολή ή οχι των Πολεοδομικών μεγεθων (Δομηση, Κάλυψη,Υψος, Ογκος),
  και αν οδηγουν σε μεταβολή της χρησης ή αφορουν μεμονωμενες εργασίες.