Άρθρο 52 Τήρηση Μητρώου οικοδομικών αδειών

Οι οικοδομικές άδειας και τα όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και μελέτες τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο κάθε Υπηρεσίας Δόμησης και στο κεντρικό αρχείο του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

  • Εκτός από τήρηση μητρώου οικοδομικών έργων να θεσπιστεί και τήρηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (Μη.Κ.Ι.Ε.). Για την εγγραφή στο Μη.Κ.Ι.Ε. ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει κάποια απαραίτητα προσόντα.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:20 | Νέστωρ Ζύγρας

    Προβλέπεται η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των μελετών της άδειας. Να διευκρινιστεί αν περιλαμβάνονται και διανυσματικά αρχεία η μόνο ψηφιδωτά και να προβλεφτεί διαδικασία διασφάλισης της αυθεντικότητας (ηλεκτρονική υπογραφή) των σχεδίων και των τευχών