Άρθρο 58 Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και καθήκοντα

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται μητρώο, στο οποίο παρέχεται δημόσια πρόσβαση, με τα στοιχεία των μηχανικών. Αυτό περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα μηχανικού, τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο αριθμός του μητρώου είναι μοναδικός για κάθε μηχανικό, ενώ η δήλωση του και ο έλεγχος του στοιχείου από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

2. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί μέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις οικοδομικές άδειες που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.

3. Οι επιβλέποντες μηχανικοί ευθύνονται ανά τομέα επίβλεψης:

α) Για την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 341 και 342 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, Δ` 580).

β) Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων της Ταυτότητας του Κτιρίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3843/2010 καθώς και τα άρθρα 18-26 του παρόντος.

γ) Για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. για τον ορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:39 | ΚΓ-Μηχ/γος Μηχ/κος

  Άρθρο 58
  Στο άρθρο 58, προτείνουμε να γίνει αλλαγή και προσθήκη ως εξής :

  παρ. 2
  Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί μέρους
  μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, για τις οικοδομικές άδειες, οι μελέτες θα εκπονούνται από ομάδα μελετητών με τουλάχιστον 5 διαφορετικές ειδικότητες μηχανικών, αρμόδιων για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, η/μ, περιβαλλοντικών μελετών και κατά περίπτωση θα προστίθεται μηχανικός ……

  παρ. 3

  α) Για την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες που
  συνοδεύουν την οικοδομική άδεια. Ο μελετητής μηχανικός σε κάθε τομέα είναι ο επιβλέπων των αντίστοιχων εργασιών, εκτός και αν έχει παραιτηθεί της επίβλεψης, ως ανωτέρω ορίζεται.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:36 | ΣΔΑΤΜΚ

  Δημιουργείται νέο μητρώο μηχανικών διαφορετικό (πιθανότατα) από αυτό του ΤΕΕ, των Μελετητών και των Κατασκευαστών; Θα υπάρχει παράλληλη εγγραφή στα νέα μητρώα ή θα μπορεί κάποιος να εγγραφεί στα νέα μητρώα χωρίς να είναι μέλος του ΤΕΕ βάζοντας στο τσουβάλι διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανικούς, συνεπείς σε υποχρεώσεις ασφαλιστικές και φορολογικές με «τέως» μηχανικούς (διαγραμμένοι από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ); Και τέλος πάντων, η εγγραφή στο μητρώο δεν αρκεί για την απόδειξη γνώσεων, δεξιοτήτων και της ικανότητας και απαιτείται επιπλέον και Υπεύθυνη δήλωση;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:24 | ΕΕΤΕΜ

  Α) Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι στο μητρώο Μηχανικών, που θα τηρεί το Υπουργείο, θα περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών.
  Δεδομένου ότι αυτή η διάταξη εγκυμονεί κινδύνους αποκλεισμού Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι από την άσκηση του επαγγέλματος τους, προτείνουμε την διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου και την τροποποίηση της ως εξής:

  «1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται μητρώο, στο οποίο παρέχεται δημόσια πρόσβαση, με τα στοιχεία των μηχανικών.»

  Σε κάθε περίπτωση, κατά την σύνταξη του Μητρώου το Υπουργείο θα πρέπει να συμβουλευθεί τους εκπροσώπους και των δύο Κλάδων Μηχανικών (Τ.Ε.Ε και Ε.Ε.Τ.Ε.Μ), προκειμένου να αποφευχθούν προσπάθειες αποκλεισμού.

  Β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αποκλείει ειδικότητες Μηχανικών (ΠΕ και ΤΕ) από το δικαίωμα εκπόνησης μελετών για τα διατηρητέα κτίρια. Η ύπαρξη της εν λόγω διάταξης θεωρούμε ότι δε συνάδει με το πνεύμα του νόμου, οποίος δεν μπορεί να υπεισέρχεται σε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

  Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη διαγραφή του εν λόγω εδαφίου και την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου ως εξής:

  «2. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί μέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 14:10 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ

  Το άρθρο 58 είναι στη σωστή κατεύθυνση, για τη διάσωση και αποκατάσταση των διατηρητέων-παραδοσιακών κλπ κτιρίων, για την καταγραφή, τον έλεγχο, τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Όμως λόγω της επέκτασης του δικαιώματος υπαγωγής, με το παρόν σχέδιο νόμου στις περιπτώσεις αυθαίρετων στα ως άνω ανάλογα κτίρια, θα πρέπει να διευκρινιστεί εξ αρχής, ότι η παρ. 2 του άρθρου 58 του παρόντος σχεδίου νόμου θα ισχύει και στις περιπτώσεις τακτοποιήσεων αυθαιρέτων σε διατηρητέα κτίρια, σε παραδοσιακό οικισμό κλπ αφού σύμφωνα με τα άρθρα 66-99-100, απαιτείται έλεγχος από τα αρμόδια συμβούλια αρχιτεκτονικής, για την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του αυθαίρετου κτίσματος ή τμήματος κτιρίου, στην αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου ή/ και του περιβάλλοντος του χώρου με αποτέλεσμα την απαίτηση ή μη, εργασιών προσαρμογής, μετά από έκδοση σχετικής (οικοδομικής) άδειας.
  Στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου περί μητρώου μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και καθήκοντα, η φράση « Για τις οικοδομικές άδειες που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό κλπ.» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «Για τα κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό κλπ » γιατί εννοείται από το παρόν άρθρο ότι το μητρώο μελετητών-επιβλεπόντων αναφέρετε σε οικοδομικές άδειες όπως επίσης και σε όλες τις επί μέρους μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 15:28 | Δημητρης Αξιλιθιωτης

  Θα πρέπει επιτέλους ο κάθε μηχανικός να υπογράφει ανάλογα με την ειδικότητά του. Όχι για λόγους συντεχνιών (λόγος τουλάχιστον αστείος για μένα) αλλά για επαγγελματική συνείδηση κύκλο σπουδών (είναι αδιανόητο ειδικότητες μηχανικών να καλύπτουν όλες τις υπολοιπες μόνο κ μόνο γιατί είχαν απλά 2 με τρία μαθήματα να καλύπτουν τα πέντε χρόνια σπουδών αποκλειστικά για αυτές τις ειδικότητες. Ας ξυπνήσουν επιτέλους και μη στρουθοκαμηλιζουμε. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έχουν δει πολλές τραγικές μελέτες και σφάλματα σε μελέτες από αλλες ειδικοτητες.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 18:36 | Μπολοβίνος Παναγιώτης

  Στο Άρθρο 59 αναφέρεται ότι καταργούνται τα άρθρα 1-8 του κεφαλαίου Α του Ν.4030/11. Στο παρόν άρθρο γίνεται ουσιαστικά αντιγραφή του άρθρου 8 χωρίς να γίνεται ο απαιτούμενος εξορθολογισμός του, δια της κατάργησης του επαίσχυντου 2ου εδαφίου της παρ.2., με τη χρήση (και την παρερμηνεία) του οποίου έχουν συμβεί απίστευτες καταστάσεις σε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο μηχανικός (μη Α.Μ.)που μελέτησε και κατασκεύασε κτήριο δεν μπορεί να υπογράψει ούτε τα ΔΙΚΑ του σχέδια όψεων για την επισκευή του, ούτε την προσθήκη κατ’ επέκταση ενός WC 1,5τ.μ., για να μην αναφέρω και την ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ αρχιτ. μελέτη για ανέγερση αποθήκης ή γκαράζ. Κι από εκεί και πέρα αρχίζουν οι παρερμηνείες. Απαίτηση για υπογραφή αποκλειστικά και μόνο Α.Μ. για α)»μελέτη» περίφραξης οικοπέδου (με απαίτηση Σ.Α.!), β) αρχιτ. σχέδια αποτύπωσης αυθαιρέτου (από την επιτροπή του άρθρου 12 του 4178/13), αλλά και για κάθε σχέδιο που απαιτείται για διοικητική πράξη που ουδεμία σχέση έχει με άδεια δόμησης ή Ε.Ε.Μ.Κ., π.χ. σχέδιο με πρόταση πινακίδας που θα τοποθετηθεί σε όψη καταστήματος στα πλαίσια της αδειοδότησης ίδρυσης (απαίτηση από αρχαιολογική υπηρεσία για υπογραφή σχεδίου πινακίδας με το όνομα του καταστήματος μόνο από Α.Μ. (!!!), πάντα επικαλούμενη το άρθρο 8 του Ν.4030/11). Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνεται μερική απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω μιας και μόνης παραγράφου, σε ένα νόμο που σε κανένα άλλο σημείο του δε γίνεται μνεία σε επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 22:40 | Γώγου Κατερίνα

  Πολύ σημαντική η επισήμανση του κ. Μπάρδα. Χωρίς υπεύθυνο κατασκευαστή δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στην παθογένεια της αυθαιρεσίας. Ο επιβλέπων δεν μπορεί να επιβαρύνεται και με την ευθύνη να κυνηγάει τον εκάστοτε ανεύθυνο και ανίδεο ιδιοκτήτη από τον οποίο περιμένει και να πληρωθεί.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 10:52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ

  Αφορά στην κατάργηση του άρθρου 8 παράγραφος 2 του Ν 4030/2011 -ΦΕΚ249/τΑ’/25.11.2011- για την έκδοση αδειών δόμησης και το οποίο επαναλαμβάνεται και στον υπό ψήφιση νέο νόμο.Το συγκεκριμένο άρθρο δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου ο οποίος είχε τεθεί σε διαβούλευση και ψηφίστηκε κατόπιν εισήγησης του κ. Σηφουνακη στο Ελληνικό κοινοβούλιο το βράδυ κατά το οποίο οι πολιτικοί αρχηγοί συζητούσαν το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας και ενώ στην αίθουσα της βουλής βρίσκονταν ελάχιστοι βουλευτές.
  Σε μια νυχτα.κυριολεκτικα αλώθηκαν και ισοπεδώθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών νομοθετικά κατοχυρωμένα και κάθε τροποποίηση αυτών θα πρέπει να γίνεται έπειτα από μακρά διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και όχι με επεμβάσεις μεμονωμένων μελών του κοινοβουλίου εξυπηρετώντας συντεχνιακά και άλλα συμφέροντα.
  Αποτελεί κατάφωρη αδικία και παραβίαση οποιασδήποτε δεοντολογίας η συνεχιζόμενη -και σε αυτόν τον υπό ψήφιση νόμο- απαγόρευση σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών σε παραδοσιακούς οικισμούς κλπ και γνωρίζοντας κάτω από ποιες αδιαφανείς συνθήκες συνέβη αυτό με τον Ν.4030/2011. Δηλαδή, έν μια νυκτι, διαπιστώθηκε ότι πχ. έμπειροι και αξιόλογοι συνάδελφοι διπλ. Πολιτικοί Μηχανικοί έχοντας εκπονήσει πλήθος αρχιτεκτονικών μελετών σε παραδοσιακούς οικισμούς κλπ- και φυσικά πάντα με την έγκριση των τότε ΕΠΑΕ-να θεωρούνται ακατάλληλοι προς τούτο; Με ποια λογική και με ποιο δικαίωμα , να ισχύει πχ. και για περιπτώσεις νομιμοποιήσεων όπου στην ουσία υφίσταται η διαδικασία της αποτύπωσης και μόνον; Η διαδικασία της νομιμοποίησης συνιστά εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης;
  Η εσκεμμένη , ιδιοτελής και συντεχνιακή παρερμηνεία του επίμαχου άρθρου προβλήματα και μόνον δημιουργεί ενώ άμεσα πρέπει να δοθεί ένα τέλος με τον υπό ψήφιση νόμο.
  Εν τέλει, θα αποσαφηνιστεί με τον παρόντα -νέο νόμο- όσον αφορά στις στατικές μελέτες , ποιοι θεωρούνται «αρμόδιοι πολιτικοί μηχανικοί;».Δηλ. υπάρχουν και «μη αρμόδιοι;»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 16:38 | Δημήτριος Μαυραϊδής

  Υπερθεματίζω στο σχόλιο του συναδέλφου Χρήστου Μπάρδα. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν συνεχώς νέες διαδικασίες ελέγχου για τους επαγγελματίες μηχανικούς και στον τομέα των εργολάβων- κατασκευαστών να βασιλεύει η ανομία. Να συμπεριληφθούν στο ν/σ οπωσδήποτε διατάξεις για τη δημιουργία μητρώου – μηχναισμού ελέγχου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:24 | Μπάρδας Χρήστος

  Αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζει να με προσβάλει ως μηχανικό όπως και τα παλιότερα !
  Δεν είναι δυνατόν σε όλο το σύγχρονο κόσμο να υπάρχει διακριτός διαχωρισμός στον μελετητή και στον κατασκευαστή και στην Ελλάδα να υπάρχει η αυτεπιστασία! δηλαδή ο καθένας ανειδίκευτος ιδιοκτήτης-εργολάβος-μεσήτης να προσλαμβάνει όποιον εργάτη θέλει και να τον βάζει στην οικοδομή με την υπογραφή του άπορου πλέον μηχανικού! Δηλαδή συνάδελφοι και ιδιώτες πρώτη φορά σας τυχαίνει να μην έχει γίνει σωστά η δουλειά και να μην έχει κανένας ευθύνη? ή πάλι θα φταίει ο μηχανικός που ο ιδιοκτήτης πέρασε μόνος του τα πλακάκια… ή που δεν κουβαλούσε μαζί του το τιμολόγιο των υλικών ή που δεν ήταν ασφαλισμένος ο εργάτης που έπεσε…
  Το υπουργείο πρέπει να αναλάβει το βάρος της απόφασης… να απαγορευτεί αυτεπιστασία!
  Κάθε άδεια να την αναλαμβάνουν πιστοποιημένες από το ΤΕΕ κατασκευαστικές εταιρίες που δε θα είναι μελετητές ή επιβλέποντες! Με ασφαλισμένο προσωπικό και τιμολόγια για το έργο που αναλαμβάνουν και με τις προδιαγραφές των μελετών. Σήμερα υπάρχουν τα 3D και οι ιδιοκτήτες μπορούν να δούν ακριβός πως θα γίνει ένα έργο. Έλεος πια να το παίζει ο καθένας εργολάβος με δικό του ανασφάλιστο προσωπικό που δεν είναι γραμμένοι πουθενά και δεν τους ακουμπάει κανείς με τις υπογραφές των μηχανικών!

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 17:29 | Γιάννης

  Φαντάζομαι πως πριν τη δημιουργία του μητρώου θα εκδοθούν και τα από δεκαετίες εκκρεμή διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνολόγων μηχανικών. Αν επιχειρηθεί η δημιουργία του πριν την έκδοσή τους, απλώς ικανοποιούνται (από τους πρώην συνδικαλιστικούς ηγέτες τους και νυν υπουργούς) συντεχνιακά αιτήματα γνωστών ομάδων και θα οδηγηθούμε σε δικαστικές διαμάχες.
  Ας κάνουμε επιτέλους μια σωστή αρχή!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 20:41 | Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ

  Στο πρός δημιουργία μητρώο δεν γίνετε αναφορά πως και απο ποιον θα ενημερώνετε το μητρώο.
  Θα υπάρχει καποια συνδρομή εγγραφής και κάποια ετήσια συνδρομή ?
  Θα υπάρχει αναφορά ποιές μελέτες μπορεί να συντάξει κάποιος μηχανικός π.χ. Αρχιτέκτονας, Τοπογράφος, Τεχνολόγος
  Θα ζητηθεί βεβαίωση ΚΑΔ απο την αντίστοιχη ΔΟΥ ?

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 19:12 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ

  Επιτέλους ας γίνει ο πολυπόθητος επαναπροσδιορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε σε προεδρικά και βασιλικά διατάγματα 50ετίας που απέδιδαν δικαιώματα αγνοώντας κύκλο και επίπεδο σπουδών. Κάθε ειδικότητα μηχανικού να έχει την ευθύνη και το δικαίωμα υπογραφής για την μελέτη και επίβλεψη των εργασιών που πιστοποιούνται από τον κύκλο σπουδών της κάθε ειδικότητας.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 18:28 | Βάιος

  Με αφορμή την δημιουργία του μητρώου, που θα περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα μηχανικού, τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα, συνετό θα είναι να υπάρξει πρόβλεψη για τους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αν δεν προβλεφθεί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσθεθεί ακόμη ένα πρόβλημα σε εμάς στους μηχανικούς τ.ε. που προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και να διατηρήσουμε τα τεχνικά γραφεία μας, εν μέσω της δύσκολης αύτης περιόδου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:58 | Άγγελος Κουλούρης

  Σχόλιο: Ο περιορισμός και συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 8 του ν.4030/10 δεν είναι αποδεκτή, τη στιγμή που ακόμη εκκρεμούν τα ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Με αυτή τη διάταξη αφαιρούνται κατοχυρωμένα δικαιώματα ακόμα και σε μηχανικούς που τα ασκούν νόμιμα για 10-20-30 χρόνια. Επίσης δεν υπάρχει η έννοια του αρμόδιου Πολιτικού Μηχανικού τη στιγμή που με αυτό τον τίτλο υπάρχουν μόνο οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Σχετικά με τις στατικές μελέτες και ύστερα από κοινές αποφάσεις των Επιτροπών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΕ καθώς και του ΟΑΣΠ, μελέτες της κατηγορίας IV και συγκεκριμένα αυτές που απαιτούν επίλυση χωρικού πλαισίου και όχι επίπεδου, δηλαδή όσες απαιτούν αντισεισμική πρόβλεψη, ανεξάρτητα του αριθμού ορόφων, εκπονούνται μόνον από Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς. Η ασφάλεια της ζωής έναντι του σεισμού είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να διασφαλισθεί.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 11:44 | Δημήτρης Κωνσταντινίδης

  Ας διευκρινιστεί τι γίνεται σε περιπτώσεις πόλεων όπως π.χ. η Θεσσαλονίκη, όπου το κέντρο της πόλης χαρακτηρίζεται αφενός ως ιστορικό τμήμα αφετέρου όμως το μεγαλύτερο μέρος του ανοικοδομήθηκε μετά το 1950 με αποτέλεσμα η ιστορικότητα του δομημένου περιβάλλοντος δυστυχώς να περιορίζεται σε μεμονωμένα κτίρια και σε ορισμένες γειτονιές (π.χ. Άνω πόλη). Σε αυτά τα κτίρια και σε αυτές τις γειτονιές πολύ σωστά αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν δικαίωμα μόνο οι αρχιτέκτονες να εκπονούν. Τι γίνεται όμως με το υπόλοιπο κέντρο της πόλης και τα σύγχρονα κτίρια, όπου οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν απωλέσει το δικαίωμα να εκπονούν όχι μόνο αρχιτεκτονικές μελέτες αλλά ακόμη και πιο απλές μελέτες όπως εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αλλαγής χρήσης, άδεια σκαλωσιών κ.α.;

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 18:33 | Άγγελος

  Αφού το μητρώο θα περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα των μηχανικών και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα Θα πρέπει να μεριμνήσει το Υπουργείο Μηχανικοί με εκκρεμή Επαγγελματικά Δικαιώματα (Μηχανικοί ΤΕΙ) να μην αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα ή να φροντίσει να αποδοθούν πριν την δημιουργία του Μητρώου.