Άρθρο 79 Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων

1. Τα οριστικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος κάθε περιφερειακής ενότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ή από την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής σε περίπτωση που αυτή έχει ασκηθεί, και αποστέλλονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, για βεβαίωση και είσπραξη δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παρατείνονται οι ως άνω προθεσμίες.

2. Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδοχών από τρεις (3) μήνες έως έξι (6) μήνες. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο προϊστάμενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.

3. Τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε τριάντα (30) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέσα στο επόμενο μήνα από τη βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

4. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο πρόστιμο εξοφληθεί ολόκληρο εντός του πρώτου μηνός από τη βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, τότε παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού αυτού.

5. Από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ποσοστό 25% αποδίδεται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, ποσοστό 50% αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και ποσοστό 25% αποδίδεται στους Ο.Τ.Α μετά από έγκριση του Πράσινου Ταμείου ότι το αποδιδόμενο ποσό αφορά σε δράση περιβαλλοντικού ισοζυγίου του Ο.Τ.Α.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται κάθε ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο απόδοσης των προστίμων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 11:21 | Π.Ν.

  παρ.1 : «..Τα πρόστιμα επιβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών….. , και αποστέλλονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, για βεβαίωση και είσπραξη δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου….»
  ΣΧΟΛΙΟ: Σε τμήματα με περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων στα νησιά, ίσως υπάρχει πρόβλημα με τις άδειες των υπαλλήλων. 30 μέρες είναι πιο ευέλικτη προθεσμία και δεν δημιουργεί προβλήματα.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 07:31 | ΟΛΓΑ

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΟΥ!!!
  ΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ!!!!!!!!!!
  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΥς ΝΟΜΟΥΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ)ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ!!!!!!!!!!!!!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 09:54 | Μ.Μ.

  Η στελέχωση των ΠΑ.ΔΟ.Π. θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από τους ήδη υπηρετούντες στα αντίστοιχα Τμήματα Ελέγχου Κατασκευών των ΥΔΟΜ διότι επιπλέον είναι άρτια καταρτισμένοι και στον τρόπο επιβολής προστίμων. Σημειωτέον ότι ο τρόπος υπολογισμού προστίμων είναι διαφορετικός για καταγεγραμμένες αυθαίρετες κατασκευές προ του 1998, διαφορετικός για την περίοδο 1998-2004, διαφορετικός για την περίοδο 2004-2011 και διαφορετικός εφεξής. Επίσης οι παρεχόμενες εκπτώσεις είναι διαφορετικές… Οι παλαιότεροι φάκελοι αυθαιρέτων (περιόδου 1983-σήμερα) που εκκρεμούν πρόστιμα διατήρησης και σε ορισμένες περιπτώσεις και ανέγερσης, θα πρέπει να συνεχίσουν να επιβάλλονται με τις ανάλογες διατάξεις, διότι είτε α) εισπράττονται, είτε β) αποτελεί κίνητρο για τους πολίτες για να προβούν σε δήλωσή τους, προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα διατήρησης.
  Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ΣΑΦΩΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα για όλους τους φακέλους που εκκρεμούν. Με τους νόμους 4014/11 & 4178/13 υπήρχε πλήθος εγκυκλίων οδηγιών που ακολούθησαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος επιβολής.