Άρθρο 57 Κυρώσεις

1. Αν:
α) Οι υποβαλλόμενες μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης, επιβάλλεται σε βάρος του μελετητή μηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και η κύρωση της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 1 έως 12 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

β) Οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης επιβάλλεται σε βάρος του επιβλέποντος μηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και η κύρωση της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 1 έως 12 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

2. Κύρωση σε βάρος του επιβλέποντος μηχανικού δεν επιβάλλεται αν ο ίδιος είχε προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος για τις σχετικές παραβάσεις των οικοδομικών εργασιών.

3. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του εποπτικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν.4030/2011, όπως ισχύει, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, καταγράφονται στο μητρώο του άρθρου 58 και κοινοποιούνται στις Υ.ΔΟΜ., οι οποίες τηρούν μητρώο των μηχανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της παρούσας παραγράφου και μεριμνούν για την εκτέλεση τους.

4. Σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και όταν οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν.1650/1986 (Α` 160), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α` 60), τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται.

5. Σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής οι παραπάνω κυρώσεις είναι οριστικές.

6. Οι αρμόδιοι ελεγκτές δόμησης και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώσουν εγγράφως το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) του άρθρου 31 του ν.4030/2011, μόλις διαπιστώσουν την τέλεση παραβάσεων της παρούσας παραγράφου. Το ΣΥΠΟΘΑ αφού εξετάσει την υπόθεση, βεβαιώνει τις παραβάσεις και διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο προς το εποπτικό συμβούλιο του άρθρου 17 του ν.4030/2011 προκειμένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Το εποπτικό συμβούλιο μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επιβολή σε βάρος του μελετητή/ επιβλέποντα μηχανικού των προβλεπόμενων κυρώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Για μικρές παραβάσεις στη δόμηση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων συνθηκών τέλεσης της πράξης, των συνεπειών αυτής και του βαθμού του πταίσματος του μηχανικού, δύναται να επιβάλλεται σε βάρος του μηχανικού αντί των κυρώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος, έγγραφη σύσταση, εφόσον ο μηχανικός δεν έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση στο παρελθόν.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 21:52 | ΓΙΟΡΓΟΣ Κ.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  Στους υπαλλήλους μηχανικούς των υπηρεσιών δόμησης που έλεγξαν τις μελέτες και που προφανώς δεν αναλήφθηκαν τα λάθη, θα επιβάλλονται και σ αυτούς κυρώσεις ;
  Στις κυρώσεις των επιβλεπόντων μηχανικών, μήπως θα έπρεπε να διευκρινιστεί ότι θα επιβάλλονται μόνο αν ο επιβλέπων καλέσει ελεγκτή δόμησης έχοντας αυθαιρεσίες και όχι ανά πάσα στιγμή ,κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Διαφορετικά ο κάθε μηχανικός πρέπει ή να γίνει χωροφύλακας ή να κινδυνεύει από κάθε δύστροπο ιδιοκτήτη καθ όλη τη διάρκεια του έργου.
  Το <>, πρέπει να διευκρινιστεί προηγουμένως από πότε; από πριν ζητήσει ελεγκτή δόμησης ή από προηγουμένως από όταν θα έχει ενδεχομένως καταγγελία ο ιδιοκτήτης , ή από όταν θα τον καταγγείλει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ,λέγοντας ότι ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ !!
  Στο σύστημα της αυτεπιστασίας, μήπως θα έπρεπε αυτή ή ευθύνη να διευκρινιστεί ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στον ιδιοκτήτη, για να μην γίνεται ο μηχανικός υποχείριο του;
  Μήπως θα έπρεπε να έρθουμε στη θέση του μηχανικού που σύμφωνα με το άρθρο υποχρεούται να καταγγείλει τον ιδιοκτήτη, αν θα ξαναδουλέψει στην περιοχή , ειδικά τώρα.

 • §5 Τι εννοείται με τη φράση «οι παραπάνω κυρώσεις είναι οριστικές»; Εννοείται η άπαξ και δια παντός απαγόρευση εκπόνησης και υπογραφής μελετών για έκδοση οικοδομικής άδειας και επίβλεψης οικοδομικών εργασιών; Μήπως το μέτρο είναι υπερβολικό; Πρότασή μας είναι τις ποινές να τις εισηγείται το ανώτατο πειθαρχικό όργανο του Τ.Ε.Ε.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:11 | Νέστωρ Ζύγρας

  Να ορισθεί διαδικασία ελέγχου (% δείγματος, υπεύθυνος, κλπ.) της ορθότητας των μελετών του φακέλου άδειας δόμησης

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 12:09 | WWF Ελλάς

  : Πρόκειται για απλή επανάληψη της ήδη ισχύουσας διάταξης της περ. δ της παρ. 9 του άρθ. 7 του ν. 4030/2011.
  Η διάταξη πρέπει να επεκταθεί και για άλλες περιοχές περιβαλλοντικής σημασίας, εκτός από τις προστατευόμενες περιοχές του ν.1650/86. Αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα δάση, τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, τις περιοχές εντός ζώνης αιγιαλού, παραλίας, παρόχθιας ζώνης, κρίσιμης παράκτιας ζώνης, και μικρών νησιωτικών υγροτόπων. Οι αυθαίρετες παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές μπορεί να επιβαρύνουν ευάλωτα οικοσυστήματα χωρίς επαρκείς δυνατότητες αποκατάστασης (πχ περιοχές με οικοτόπους προτεραιότητας) και πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα.
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως εξής: «Σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και όταν οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν.1650/1986 (Α` 160), σε δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες εκτάσεις, σε περιοχές εντός ζώνης αιγιαλού, ζώνης παραλίας, παρόχθιας ζώνης, κρίσιμης παράκτιας ζώνης και μικρών νησιωτικών υγροτόπων, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται».