Άρθρο 50 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας

1.Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, πλέον των δικαιολογητικών του άρθρου 47 εφ’ όσον δεν έχει εκδοθεί προέγκριση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων,
β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται,
γ) Στατική μελέτη,
δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
στ) Μελέτη χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
η) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας,
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου,
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.
ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π. δ. 305/1996 (Α` 212),
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/ 1981 (Α` 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς,
ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α` 210),
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών υπερ του Δημοσίου και ΙΚΑ,
ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α` 62) καθώς και του άρθρου 19 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

2. Δικαιολογητικά άδειας κατεδάφισης:
α. Τοπογραφικό διάγραμμα με ένδειξη της θέσης του κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής και φωτογραφίες όλων των όψεων του προς κατεδάφιση κτίσματος,
β. Περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί αυτό κτισμάτων,
γ. Σχηματικές τομές του κτιρίου,
δ. Διάγραμμα δόμησης μόνο στην περίπτωση που τα κτίσματα του οικοπέδου – γηπέδου δεν κατεδαφίζονται ολοσχερώς, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται τα παραπάνω β και γ σχέδια,
ε. Τεχνική έκθεση της παρ.6 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ.οικ.31245/22.5.1993 (ΦΕΚ 451/Β/93) με τις συνοδές της μελέτες,
στ. Άδεια που χορηγεί η Αστυνομική αρχή στην περίπτωση που η κατεδάφιση θα γίνει με εκρηκτικά.
ζ) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π. δ. 305/1996 (Α` 212).
η) Αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών υπερ του Δημοσίου και ΙΚΑ.
θ) Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕΣΑ.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.

3. Δεν απαιτείται για την έκδοση προέγκρισης ή οικοδομικής άδειας η εκ νέου έκδοση εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, σε περίπτωση που οι εν λόγω εγκρίσεις έχουν χορηγηθεί και ληφθεί υπόψη στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων των νόμων 1650/1986 και 4014/2011, εφόσον οι όροι αυτοί βρίσκονται σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλονται και λαμβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικά οι αρχικές εγκρίσεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των στοιχείων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών, όπου αυτές προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια ΥΔΟΜ τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά. Η ΥΔΟΜ μετά τον έλεγχο αυτών, εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της παρέκκλισης, εντός είκοσι (20) ημερών.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα δικαιολογητικά, το έντυπο εισήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση παρεκκλίσεων.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 01:11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Από το δ) ως το θ) να διατυπωθούν σωστά όλες οι πιθανές μελέτες κτιρίων :

  δ) Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπου απαιτείται
  ε) Μελέτη Θερμομόνωσης, όπου απαιτείται
  στ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτούνται και συγκεκριμένα :
  Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας
  (συνοδευόμενη από αποδεικτικό έγγραφο κοινοποίησής της
  στην αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία όταν απαιτείται
  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας)
  Μελέτη Ύδρευσης
  Μελέτη Αποχέτευσης
  Μελέτη Ηλεκτρολογικών
  Μελέτη Θέρμανσης (ή Θερμικών απωλειών)
  Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης
  Μελέτη Κλιματισμού (ή Ψυκτικών φορτίων)
  Μελέτη Εξαερισμού
  Μελέτη Ανελκυστήρα
  Μελέτη Πισίνας
  Μελέτη Υγραερίου
  Μελέτη Φυσικού αερίου
  (εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου)

  Επίσης άλλες ειδικές ΗΜ μελέτες εγκαταστάσεων που πρόκειται να κατασκευαστούν όπως ενδεικτικά :
  Μελέτη Ηλεκτρικού Υποσταθμού
  Μελέτη Ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ
  Μελέτη Ανυψωτικών συστημάτων
  Μελέτη Ψυκτικών εγκαταστάσεων
  Μελέτη Ιατρικών αερίων

  ζ) Μελέτη χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:57 | ΚΓ

  Στην παρ. 1 του άρθ. 50, προτείνουμε
  >> την κατάργηση του εδαφίου «ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων»,
  καθώς οι μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης κτιρίων όπως επίσης οι μελέτες ανυψωτικών συστημάτων – υποσταθμών κλπ ανήκουν και αυτές στις Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (δηλ. εμπεριέχονται στο εδάφιο (δ) της ίδιας παραγράφου του άρθρου 50), όπως αναφέρεται στο ΠΔ 696/74, στο άρθρο 82 παρ. 4 «Κατηγορίες Μελετών Εγκαταστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 515/89 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».
  Ο διαχωρισμός των Μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων των κτιρίων από τις λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις είναι αδόκιμος και πρακτικά ανέφικτος, καθώς όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις αποτελούν ένα ενιαίο εξειδικευμένο σύνολο, όπου χωρίς αυτό δεν μπορεί ή με τμήμα αυτού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς και με βέλτιστο τεχνοοικονομικά τρόπο ένα σύγχρονο κτίριο.

  >> την αλλαγή του εδαφ. (η) σε «η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας «,
  καθώς τα Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας εκδίδονται για υλοποιημένες εγκαταστάσεις και μετά τον έλεγχο εφαρμογής της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Συνεπώς, η απαίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού στη φάση έκδοσης οικοδομικής άδειας είναι ανέφικτη και θέτει ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας.

  >>την κατάργηση του εδαφίου «θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου» και την ενσωμάτωσή του στο εδάφιο (δ), ως εξής :

  δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση που απαιτείται Μελέτη καυσίμου αερίου, αυτή θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την εταιρεία παροχής αερίου.

  >> την αλλαγή του εδαφ. ως εξής :
  ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
  Συντάχθηκαν όλες οι απαιτούμενες μελέτες για το έργο και είναι σύμφωνες με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:45 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 50 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας

  δ) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
  ε) Μελέτη Θερμομόνωσης,
  στ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτούνται και συγκεκριμένα :
  Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή
  (συνοδευόμενη από αποδεικτικό έγγραφο κοινοποίησής της στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας)
  Μελέτη Ύδρευσης
  Μελέτη Αποχέτευσης
  Μελέτη Ηλεκτρολογικών

  Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούνται ή πρόκειται να κατασκευαστούν :
  Μελέτη Θέρμανσης (ή Θερμικών απωλειών)
  Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης
  Μελέτη Κλιματισμού (ή Ψυκτικών φορτίων)
  Μελέτη Εξαερισμού
  Μελέτη Ανελκυστήρα
  Μελέτη Πισίνας
  Μελέτη Υγραερίου
  Μελέτη Φυσικού αερίου (εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου)

  Επίσης άλλες ειδικές ΗΜ μελέτες εγκαταστάσεων που πρόκειται να κατασκευαστούν όπως :
  Μελέτη Ηλεκτρικού Υποσταθμού
  Μελέτη Ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ
  Μελέτη Ανυψωτικών συστημάτων
  Μελέτη Ψυκτικών εγκαταστάσεων
  Μελέτη Ιατρικών αερίων

  ζ) Μελέτη χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,

  ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΙΚΑ.

  [Να διατυπωθούν αναλυτικά ποιες είναι οι εισφορές υπέρ Δημοσίου]

  ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή.

  [Δεν αναφέρεται κάποια πρόβλεψη για το Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ή αδρανών υλικών) σε αντιστοιχία με την πρόβλεψη που υπάρχει για τα θέματα ασφάλειας].

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 19:31 | ΓΙΟΡΓΟΣ Κ.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  Μακροσκοπικά , ακόμα ψάχνω τι έχει αλλάξει από τα μέχρι τώρα ισχύοντα, ούτως ή άλλως έχουμε συνηθίσει όλοι οι μηχανικοί να τα συγκεντρώνουμε, τουλάχιστον ας γίνει μέριμνα, αυτά που δεν αλλάζουν τη δόμηση, ας προσκομίζονται μετά !

 • §1θ Η μελέτη καυσίμου αερίου προτείνεται να είναι προαιρετική επιλογή του ιδιοκτήτη. Διαφορετικά προτείνουμε να μην είναι απαιτητή η υλοποίηση της μελέτης για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

  §1ιδ Να αναφερθούν αναλυτικά οι εισφορές υπέρ του Δημοσίου που πρέπει να υποβάλλονται.

  §2 Για τις κατεδαφίσεις κτισμάτων πρέπει να διατυπωθεί σαφέστατα ότι δεν απαιτείται το προς κατεδάφιση κτίσμα να υφίσταται νόμιμα. Πρόκειται για έναν παραλογισμό ο οποίος έχει εδραιωθεί κυρίως μετά την εφαρμογή του Ν.4178/13.

  §5 Η διαδικασία που προβλέπεται για τις παρεκκλίσεις προτείνεται ως εναλλακτική και για τις εγκρίσεις από άλλους φορείς και υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι εφικτή η χορήγησή τους από μία ενιαία επιτροπή. Δηλαδή να κατατίθεται η μελέτη στην ΥΔΟΜ και μετά από έλεγχο που θα διενεργεί ως προς τις πολεοδομικές διατάξεις να τις αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς για χορήγηση εγκρίσεων.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 09:17 | Θεόδωρος Αγγελόπουλος

  παρ.1 δ) : μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές.

  Η διατύπωση είναι πολύ γενική και αόριστη. Να διατυπωθεί ορθότερα και να διευκρινίζεται ποιες μελέτες θα πρέπει να παραδοθούν.

  παρ.1 η) : πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

  Η διατύπωση είναι μάλλον λανθασμένη. Να διατυπωθεί ορθότερα και να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εγκεκριμένη μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

  παρ. 1 ιδ): αποδεικτικά κατάθεσης υπερ Δημοσίου.

  Η διατύπωση είναι αρκετά γενική. Να διευκρινιστεί σαφώς ποιες είναι οι κρατήσεις και ποιο το ποσό. Οι διάφορες εισφορές, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν με την μορφή παραβόλων ή/και ανταποδοτικών τελών στο ηλεκτρονικό σύστημα Οικοδομικής Άδειας.

  Γενικά Σχόλια επί της Παρ.1:

  -Να υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που αφορά την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και αδρανή υλικά.

  -Στη διαδικασία που προωθείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας είναι σαφές ότι απουσιάζει από τους ελέγχους πληρότητας ο ουσιαστικός έλεγχος ορθότητας των τεχνικών στοιχείων. Παρά το θετικό όμως της συντόμευσης της διαδικασίας από τις υπηρεσίες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των υποβαλλομένων μελετών με το σκεπτικό των «μη ελέγχων». Αυτό σημαίνει υποβάθμιση τελικά των ίδιων των έργων για τους πολίτες αλλά και του αντικειμένου εργασίας των μηχανικών.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 20:49 | Τριαντάφυλλος Σφυρής, πολιτικός μηχανικός

  Λέτε στο άρθρο αυτό ότι θα πρέπει να υποβληθεί»Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
  Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.»

  Με δεδομένο τον χαώδη, δαιδαλώδη και αντιφατικό σε πολλές περιπτώσεις χαρακτήρα της πολεοδομικής νομοθεσίας, αυτή η γενική και αόριστη διατύπωση της διάταξης εκθέτει σε κίνδυνο τον έντιμο μηχανικό να τον τρέχουν στα δικαστήρια λόγω ψευδούς δήλωσης για ασήμαντους λόγους (π.χ μη πρόβλεψη θέσης για γραμματοκιβώτιο, που απαιτείται από τον κτιριοδομικό κανονισμό). Από την άλλη αφήνει περιθώρια για «λαμογιές» και συνδιαλλαγές.

  Ερώτηση προς τους συντάκτες του νομοσχεδίου αλλά και όλους τους προκατόχους τους:
  Είστε σε θέση να απαριθμήσετε όλες τις «γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις» που αναφέρετε, για να είναι σαφές ποιες εννοείτε; Πολλοί νόμοι τελειώνουν με την τυποποιημένη φράση «από της έναρξης ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος». Οπότε το να βρει κανείς τι ισχύει και τι όχι είναι άθλος του Ηρακλή. Πως μπορούμε να το κάνουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν ξεχάσαμε κάποια διάταξη;

  Συνάδελφοι στο υπουργείο, σας υπενθυμίζω αυτό που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου στο κεφάλαιο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ,από τότε που το υπουργείο λέγονταν ΥΠΕΚΑ:

  «Το δεύτερο αυτό σκέλος του πολεοδομικού δικαίου θεωρείται υπεύθυνο για τον δαιδαλώδη, αναποτελεσματικό και αδιαφανή χαρακτήρα της πολεοδομικής νομοθεσίας με πολύ δυσμενή αποτελέσματα στο χώρο των πόλεων και οικισμών.
  Είναι απαίτηση των τεχνικών φορέων αλλά και επιλογή της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της απλοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, ώστε ο σχεδιασμός να μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.»

  Συνάδελφοι στο υπουργείο, σας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να κάνετε πράξη τα λόγια αυτά που ακούμε χρόνια τώρα και να καθαρίσετε αυτόν το «κόπρο του Αυγεία». Θα αφήσετε την ευκαιρία αυτή να περάσει; Αν δεν το κάνετε, σίγουρα θα έχετε βάλει και εσείς ένα ακόμα τούβλο για να ψηλώσετε το τερατούργημα που λέγεται «Πολεοδομική νομοθεσία».

  Αν χρειάζεστε βοήθεια, είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν πολλοί συνάδελφοι για να βοηθήσουν. Μέσα από την διαβούλευση αυτή έχετε στα χέρια σας όλων μας τα e-mail. Αξιοποιήστε μας!

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 19:18 | Χριστόφορος Λαζαρίδης

  Πρέπει να διευκρινιστεί ρητά, ποιες εν τέλει ειναι οι εισφορές και κρατήσεις υπερ δημοσίου? Είναι η αμοιβή..? και εαν οχι γιατι ζητείται μαζί με το ιδιωτικο συμφωνητικό απο τις ΥΔΟΜ? Είναι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερώτητας? ειναι το φεμ? ή ειναι μόνο το ΕΜΠ? Όσο διατηρείται η ασάφεια ο κάθε υπάλληλος θα ζητάει ότι θέλει γιατι.. έτσι θέλει.

  Με αφορμή τις κρατήσεις του ν.4178/13 αποτυπώνω τι ισχύει για να κάνω σαφέστερα τα παραπάνω: Ο νόμος στο ΦΕΚ δεν απαιτει ΤΣΜΕΔΕ/ΕΜΠ αμοιβες και φεμ. Το ίδιο παράδειγμα ακολουθείται και στο υπο διαβο΄ύλευση νομοσχέδιο. Το ΤΕΕ επειδή έτσι θέλει τα απαιτεί..!!!Ειναι δυνατόν???? Και εαν θεωρήσουμε ότι δεν καταργήθηκε το ΕΜΠ -γιατι δεν είναι σαφές τι ισχύει? – (1%) είναι λογικό να απασχολείται ένας επαγγελματίας μηχανικός επί δίωρο κατα μέσο ώρο για να υπολογισει εισφορές της τάξης των 5 -10 ευρώ?
  Φανταστείται στις άδειες δόμησης τι προκύπτει ασπο υπολογισμούς??? Οι μόνοι που φαίνεται να ευνοούνται απο το παράλογο αυτό καθεστώς είναι οι εταιρίες τεχνικού λογισμικού που πρέπει να τις πληρώνουμε π.χ. 200 ευρώ ετησίως για να υπολογίσουμε 5 ή 10 ή 20 ευρώ όταν εκδίδεται κάποια άδεια κλπ. Οι υπολογισμοί του 1% είναι αυτοί που θα πάνε το δημόσιο μπροστά..η σπατάλη χρόνου για τον ελεγκτή και ελεγχόμενο με ραντεβού κλπ δεν μετράει..είναι τσάμπα?Βάλτε ένα μέσο παράβολο να τελειώνει ο χαζός και άχρηστος έλεγχος φορολογικών ή τουλάχιστον απλοποιήστε και διασαφηνίστε τα ζητούμενα.

 • 5.Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 «Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας» να διαμορφωθεί ως εξής : «1.Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, πλέον των δικαιολογητικών του άρθρου 47 εφ’ όσον δεν έχει εκδοθεί προέγκριση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων αναλήψεων, β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία για τις χρήσεις για τις οποίες απαιτείται προσβασιμότητα όπως ορίζεται από το άρθρο 26 του ν.4067/2012- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, γ) Στατική μελέτη, δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων […]».

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:05 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΕΠΥ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ.
  Ζητάμε να τροποποιηθεί και να απλοποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία αδειοδότησης κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής.

  Η ισχύουσα νομοθεσία NOK 4067/12 ορίζει τα παρακάτω :
  «Απαιτείται η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων»

  Η πρόταση μας είναι να τροποποιηθεί η παραπάνω διάταξη και να αντικατασταθεί με την παρακάτω :
  «Απαιτείται η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής νερού ή κολυμβητικής δεξαμενής κάθε τύπου για ιδιωτική χρήση η για κοινόχρηστη χρήση σε τουριστικά καταλύματα κάθε τύπου, μέγιστης επιφάνειας νερού μέχρι 72 τ.μ., και όγκου νερού μέχρι 120 κυβικά μέτρα, που εξυπηρετούνται με εσωτερικά η εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact η από υπόγειο μηχανοστάσιο από σκυρόδεμα με τήρηση της απαιτούμενης φύτευσης του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Για την έγκριση των εργασιών και την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμοδίων μηχανικών που αναλαμβάνουν την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. Για κολυμβητικές δεξαμενές από σκυρόδεμα θα υποβάλλεται στατική μελέτη και για κολυμβητικές δεξαμενές αποτελούμενες από προκατασκευασμένα στοιχεία (πάνελ) η μονομπλόκ κατασκευών (πολυεστερικές η άλλου υλικού) θα υποβάλλονται επιπλέον και πιστοποιητικά στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας του κατασκευαστή τους, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς πιστοποίησης CE. Για τα τουριστικά καταλύματα θα τηρούνται υποχρεωτικά και οι σχετικές προβλέψεις που ορίζονται από τον ΕΟΤ η άλλο σχετικό φορέα.»

  Πλεονεκτήματα

  1. Απλοποίηση διαδικασιών και εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ε.Ε.
  2. Αύξηση νόμιμων κατασκευών κολ.δεξαμενών.
  3. Αναθέρμανση κατασκευαστικού/οικοδομικού κλάδου.
  4. Οικονομικά οφέλη από τις σχετικές ιδιωτικές και τουριστικές
  επενδύσεις.
  5. Υψηλή (άνω του 70%) Ελληνική προστιθέμενη αξία, λόγω χρήσης υλικών
  ελληνικής παραγωγής.
  6. Μείωση εισαγωγών.
  7. Ποιοτική αναβάθμιση και αύξηση κύκλου εργασιών μικρών τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών κατοικιών αφού όλοι οι Tour operators θέτουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη κολ.δεξαμενής, για να συνεργαστούν με τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

  Επίσης ζητάμε το κόστος της αδείας στις υπόλοιπες πισίνες κάθε τύπου και διαστάσεων (εκτός αυτών που καλύπτονται από την παραπάνω πρόταση) να υπολογίζεται επί ενός προϋπολογισμού που θα εξάγεται με χρήση μιας ενιαίας τιμή βάσης, η οποία θα καθοριστεί με Υπ.Απόφαση σε λογικά πλαίσια είτε ανά τετραγωνικό μετρό επιφανείας νερού είτε με το κυβικό μέτρο όγκου νερού και όχι με αναλυτικό προϋπολογισμό γιατί καταλήγει το κόστος της αδείας μιας οικιακής πισίνας π.χ 30-60 τ.μ να φθάνει σε δυσανάλογα υψηλό κόστος από 6-8.000 € !! Δηλαδή απαγορευτικό για κάθε σχετική ιδιωτική επένδυση.
  Ζητάμε δηλαδή να εναρμονιστεί η νομοθεσία μας με την Ευρωπαϊκή. Να ισχύσει και στην Ελλάδα ότι ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπου είτε δεν απαιτείται άδεια γενικά για πισίνες (Ηνωμένο Βασίλειο) είτε δεν απαιτείται άδεια για πισίνες με όγκο νερού μέχρι 100 m3 (Γερμανία). Και σε όσες χώρες απαιτείται άδεια ισχύουν πολύ πιο χαμηλότερα ποσά.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 09:45 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΛΙΑ

  Mε αφορμή δυσκολίες στην ερμηνία – διαφωνίες μεταξύ συναδέλφων μηχανικών αλλά σχετικών υπηρεσιών, προς το συμφέρον των πολιτών και για την χωρίς καθυστέρηση εξυπηρέτηση τους, θεωρώ επιβεβλημένη την αναφορά στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-9-2010 (ΦΕΚ 1312 Β΄).Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης , για την οποία απαιτείται χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ή ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη από την παρ. 3α του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-9-2010 (ΦΕΚ 1312 Β΄) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως εκάστοτε ισχύει και να υποβάλλεται ΣΔΑ από τον μηχανικό επίβλεψης του έργου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης ,καθώς και εγγυητική από τον διαχειριστή. Ή ,εν πάσει περιπτώσει, θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαριστεί σε ΑΥΤΟ το νομοσχέδιο ποιές είναι και εάν υπάρχουν οι υποχρεώσεις -ευθύνες και πιθανές κυρώσεις ιδιοκτητών και επιβλεπόντων μηχανικών .Μη αναφορά των άνω στο παρόν νομοσχέδιο, κατ ουσία ακυρώνει τον ίδιο του τον τίτλο(«ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»), ενώ καταργείται στην πράξη η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 13:58 | Γιάννης Γκούμας

  Οι εισφορές και τέλη πρέπει να μαζευτούν όλες σε ένα ενιαίο παράβολο υπέρ δημοσίου.

  Στα ιδιωτικά έργα ο ιδιοκτήτης έχει διπλή ιδιότητα διαχειριστή και κατόχου ΑΕΚΚ.
  Ο ιδιοκτήτης – κάτοχος ΑΕΚΚ δύναται να επιλέξει να εξασφαλίσει ο ίδιος την αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων σύμφωνα με την παρούσα και με τις διατάξεις του Ν.2939/2001, αντί να τα παραδόσει σε φορέα διαχείρησης ή εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρησης (ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) – άρθρο 11β – άρθρο 2γ

  Επίσης πρέπει να ορισθεί μέγιστη χιλιομετρική απόσταση, όπου οι ιδιοκτήτες ανηγειρόμενων οικοδομών είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν με δικό τους κόστος τα ΑΕΚΚ τους, εφόσον δεν μπορέσουν να πράξουν το παραπάνω. Για παράδειγμα στην περιοχή της Τροιζηνίας δεν υπάρχει εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης σε απόσταση 250 χιλιομέτρων.
  Παρόλα αυτά, πριν την έκδοση των παραπάνω νόμων τμήμα των παραγόμενων ΑΕΚΚ χρησιμοποιείτο ήδη σε εμπορικές δραστηριότητες με νόμιμες άδειες για αυτό που κάνουν.

  Θα πρέπει αυτές οι δραστηριότητες να ενταχθούν αυτόματα στην νομοθεσία, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 09:48 | ΟΛΓΑ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗς ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑς ,ΠΑΡ. 1Β
  ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΩΣΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ !!!!!!
  (Π.Χ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ!!!)
  ΠΑΡ. 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟς ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ!!!!!!!

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 08:49 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ, ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ, ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΝΑΒΕ ΑΕ, ΨΑΡΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ, ΣΣΕΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΟΥΦΙΔΗΣ & ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΟΕ

  Στο άρθρο 50 μετά την παράγραφο 2 «Δικαιολογητικά άδειας κατεδάφισης:» πρέπει να προστεθεί παράγραφος 3 ως εξής:
  «3. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης , για την οποία απαιτείται χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη από την παρ. 3α του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-9-2010 (ΦΕΚ 1312 Β΄) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως εκάστοτε ισχύει και να υποβάλλεται ΣΔΑ από τον μηχανικό επίβλεψης του έργου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης.»

  Εάν δεν συμπεριληφθεί η διάταξη αυτή στο παρόν νομοσχέδιο, καταργείται στην πράξη η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που μπορεί να προσεγγίσει τις ποσότητες που παράγονται από κάθε έργο και να διασφαλιστεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4042/2012 « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων πρέπει να αυξηθεί κατ΄ελάχιστον στο 70% κατά βάρος.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 08:28 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ, ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

  Στο άρθρο 50 μετά την παράγραφο 2 «Δικαιολογητικά άδειας κατεδάφισης:» πρέπει να προστεθεί παράγραφος 3 ως εξής:
  «3. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης , για την οποία απαιτείται χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη από την παρ. 3α του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-9-2010 (ΦΕΚ 1312 Β΄) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως εκάστοτε ισχύει και να υποβάλλεται ΣΔΑ από τον μηχανικό επίβλεψης του έργου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης.»

  Εάν δεν συμπεριληφθεί η διάταξη αυτή στο παρόν νομοσχέδιο, καταργείται στην πράξη η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που μπορεί να προσεγγίσει τις ποσότητες που παράγονται από κάθε έργο και να διασφαλιστεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4042/2012 « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων πρέπει να αυξηθεί κατ΄ελάχιστον στο 70% κατά βάρος.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 10:12 | ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ

  Παραθέτω σχόλιο το οποίο έκανα στην διαβούλευση του προηγούμενου νόμου (προ πενταετίας, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Παρακαλώ να ενσωματωθεί ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό έκδοσης στο άρθρο 50 και ελέγχου στο άρθρο 55 του παρόντος.
  Αν, παρεμπιπτόντως δεν ενσωματωθεί, εδώ θα είμαστε και το 2021 (αν είμαστε καλά).

  Χάρης Μουρκάκος

  http://www.opengov.gr/minenv/?p=2538&cpage=1#comments

  27 Ιουλίου 2011, 01:12 | Χάρης Μουρκάκος
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3 1
  Και με τα μπάζα τι θα γίνεται;; Θυμίζω πρόσφατη ΚΥΑ από το ΥΠΕΚΑ. Μάλλον σας διέφυγε….
  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»
  Άρθρο 7
  Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ
  2. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες τουλάχιστον για
  • το όνομα και τη Διεύθυνση του διαχειριστή
  • τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων
  • τον κύριο του έργου
  • τη συνολική ποσότητα κατ΄ όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου
  • τις ποσότητες κ.ο ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθούν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
  • εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το διαχειριστή
  • εκτίμηση της ποσότητας των υλικών που θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση – αξιοποίηση
  • εκτίμηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονομική ταφή
  • επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του διαχειριστή με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα συνεργασθεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
  3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ:
  α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα:
  α.1) Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους κλπ.
  α.2) Για να εξασφαλίζεται ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν.2939/01 και την παρούσα απόφαση, ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων.
  α.3) Ο διαχειριστής εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, τη Δ/νση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήματος.
  α.4) Εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.
  α.5) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλεται η εφαρμογή του εδαφίου α.2, για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.
  β) Ως προς τα δημόσια έργα:
  β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα:
  — είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  –είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου
  β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δημόσια έργα:
  –είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ,
  –είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου
  β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος άρθρου.
  4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της παρ. 3, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία.
  5. Οι υποχρεώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 3, θα εφαρμόζονται σταδιακά με την έγκριση και έναρξη λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν καλύψει όλες τις περιοχές της επικράτειας μέχρι 1 Ιανουαρίου 2014.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 10:43 | θωμας

  η δηλωση Ν651/77, στο τοπογραφικο για την αρτιότητα και οικοδομησιμοτητα του οικοπεδου ή γηπεδου ,, ειναι σημαντικη ΕΠειδη , Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗς ή εντολεας ,,απευθυνεται πρωτιστως στον μηχανικο , για τον αν το ακινητο ειναι αρτιο και οικοδομησιμο . Επειδη μεχρι σημερα μηχανικοι , με πλαγιο τροπο αποφευγουν την ευθυνη ,, ως εξης .. αποτυπωνοντας στο τοπογραφικο …. το ακινητο ΑΒΓΣΚ.. ειναι αρτιο και οικοδομησημο ..ΕΦ ΟΣΟΝ ;;;;,, έχει προσωπο σε επαρχιακη οδο ή δημοτικη ,, Επισης , ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ η ενδειξη ,,ΌΤΙ δεν βρισκεται σε γη υψηλης παραγωγικοτητας ,, Ή ΕΝΤΟς ΓΗς ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΑΣ . και εντος της αποστασης 150 μ απο Επαρχιακο δικτυο ή 200 μ απο εθνικο .. Ετσι θα αποφευγεται η ταλαιπωρια του ιδιοκτητη ,,και η απορριψη απο την υπηρεσια ,, ότι το ακινητο δεν ειναι αρτιο και οικοδομησιμο ..

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 09:25 | θωμας

  στα δικαιολογητικα εκδοσης αδειας οικοδομης , ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙμ υποβολη τοπογραφικου διαγραμματος με τις προδιαγραφες του , ουτε το διαγραμμα καλυψης .. προτεινεται ,, ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ,, δηλωση Ν 651/77,, του μελετητη πολιτικου μηχανικου ή τοπογραφου μηχανικου ,, στην οποια να δηλωνεται ότι το οικοπεδο ή γηπεδο , ειναι αρτιο και οικοδομησιμο ,, ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ,, που δεσμευει την αδειοδοτουσα Αρχη ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ.. Σε περιπτωση , αναληθους δηλωσης , να προβλεπεται αποζημιωση του εντολεα ιδιοκτητη ..

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 19:30 | Βρανάς Παναγιώτης

  Δεν αναφέρεται η απαίτηση ή όχι για ασφαλιστική ενημερότητα μηχανικών και ενημερότητα ΤΕΕ ως δικαιολογητικό που ισχύει τώρα και επειδή το η) είναι αρκετά ασαφές και γενικό, θα πρέπει να γίνει σαφέστερο. Ασφαλιστικές εισφορές εννοεί ή μόνο τις κρατήσεις υπερ δημοσίου;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:51 | ΟΛΓΑ

  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 2939/01 ΤΗΝ 36259/1757/Ε103/23-9-2010 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ,ΕΚΣΚΑΦΕΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡ. 14996/2016 (ΑΔΑ ΨΨΗ24653Π8-Ρ3ΧΖ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
  ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΚΕΝΑ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 07:48 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Στην παράγραφο 1η, μάλλον από λάθος αναφέρεται «πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας». Πρέπει να εννοείται μελέτη ενεργητικής Πυροπροστασίας εγκεκριμένη απο την Πυροσβεστική υπηρεσία.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:07 | Πετρος Σταματουκος

  Στο Άρθρο 50 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας για άλλη μια φορά δεν αναφέρεται πουθενά η υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ). Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη να προστεθεί ως υποχρεωτική η κατάθεση σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) όπως αυτή προβλέπεται από την κυα 36259/10 (διαδικασία που ήδη τηρείται σε μεγάλο ποσοστό πολεοδομικών γραφείων ανά την επικράτεια) έτσι ώστε να βοηθήσουμε στο να αποφευχθούν αυθαίρετες ερμηνείες από συναδέλφους μηχανικούς υπαλλήλους στα πολεοδομικά γραφεία ως προς την αναγκαιότητα κατάθεσης η μη του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων δίνοντας κατά αυτό τον τρόπο την ευκαιρία στον κάθε πολίτη – παραγωγό αποβλήτων να αντιληφτεί την επιτακτική αναγκαιότητα της ορθής διαχείρισης τω αποβλήτων που προέρχονται από έργα κατασκευές και κατεδαφίσεις.
  Επιπλέον αυτών στον νέο νόμο θα πρέπει να σχηματιστεί ολοκληρωμένη πρόταση έλεγχου της ορθής υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης από τους υπόχρεους παραγωγούς.
  Είναι πλέον πολύ εύκολο στη διαδικασία έλεγχου του κάθε οικοδομικού έργου από τους αρμοδίους εκλεκτές δόμησης να ελεγχτούν και οι δηλωμένες ποσότητες των παραγόμενων ΑΕΚΚ (προκειμένου το κατατεθειμένο ΣΔΑ να αποτυπώνει την πραγματικότητα και άρα η πολιτεία να κατέχει ορθά συγκεντρωτικά στοιχεία διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων ΑΕΚΚ ) όπως επίσης και η ορθή διαχείριση τους μέσω έλεγχου και πάλι από τους εκλεκτές δόμησης στο τελικό στάδιο του οικοδομικού έργου Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των δελτίων αποστολής και τιμολογίων που εκδίδονται από την μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε θέματα ανακύκλωσης αποβλήτων από οικοδομικά έργα είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε είναι ευκαιρία πλέον να ισχυροποιήσουμε την όποια προσπάθεια έχει γίνει μέχρι τώρα από πλευράς πολιτείας και όχι μόνο στο θέμα της ανακύκλωσης των αποβλήτων
  Με τιμή
  Πετρος Σταματουκος

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 11:52 | Δημήτρης Χατζηδάκης

  παρ. 1η: Πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας εκδίδονται για υλοποιημένες εγκαταστάσεις μετά τον έλεγχο εφαρμογής της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας όπου αυτή απαιτείται. Η κατάθεση και άρα η έκδοση του πιστοποιητικού στη φάση έκδοσης οικοδομικής άδειας θα ακυρώσει κάθε διαδικασία ελέγχου εφαρμογής μέτρων ασφάλειας.

  παρ. 1ιδ: Μετά από διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις [κατάργηση νομίμων αμοιβών, κατάργηση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ κ.ο.κ.] ο έλεγχος φορολογικών πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα καθώς έχει χάσει το αντικείμενό του. Οι διάφορες εισφορές που παραμένουν, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν με τη μορφή παραβόλων ή/και ανταποδοτικών τελών στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης Ο.Α. και να πληρώνονται με την έκδοση εντολών πληρωμής από το σύστημα.