Άρθρο 56 Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Μετά την τελευταία αυτοψία από ελεγκτή δόμησης και αφού εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) από ενεργειακό επιθεωρητή εφόσον απαιτείται βάσει του ν.4122/2013, εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ. το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και ενημερώνεται ηλεκτρονικά το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και ο κύριος του έργου για να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις.

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η οποία ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπερ του Δημοσίου και ΙΚΑ και θεωρεί την οικοδομική άδεια.

Η οικοδομή ή τμήμα της με αυτοτελή λειτουργία θεωρούνται περατωμένα αν υπολείπονται εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
Θεώρηση της οικοδομικής άδειας μπορεί να γίνει και για περατωμένο τμήμα της οικοδομής, εφόσον αποτελείται από χώρους με αυτοτελή λειτουργία.

Μετά τη θεώρησή της για σύνδεση με τα δίκτυα, η οικοδομική άδεια παύει να ισχύει για το τμήμα το οποίο αποπερατώθηκε.

  • Τελικά το ΠΕΚ ποιος το εκδίδει η ΥΔΟΜ ή το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος; Στην §9α του άρθρου 55 αναφέρεται ότι το ΠΕΚ εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

    Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινού ΠΕΚ χωρίς να απαιτείται ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Το προσωρινό ΠΕΚ προτείνουμε να έχει διάρκεια 3 ετών. Με το προσωρινό ΠΕΚ θα είναι εφικτή η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 6 μήνες προ της λήξης του προσωρινού ΠΕΚ ο ιδιοκτήτης θα ειδοποιείται από την ΥΔΟΜ για τη λήξη του προσωρινού ΠΕΚ, η διάρκεια του οποίου δε θα μπορεί να παραταθεί άνευ διενέργειας εκ νέου ελέγχου από ελεγκτή δόμησης. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης προσωρινού ΠΕΚ, λόγω αποπεράτωσης των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου αλλά και αδυναμίας έκδοσης οριστικού, λόγω ασυμφωνιών με την εγκεκριμένη μελέτη, θα διακόπτεται η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η προσκόμιση της βεβαίωσης του ΙΚΑ θα απαιτείται πριν την έκδοση του οριστικού ΠΕΚ.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:34 | Π.Ν.

    παρ.1 : «….εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ. το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) …. »

    Άρθρο 21, παρ.8. » Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος…»

    Ποιος χορηγεί τελικά το ΠΕΚ… η ΥΔΟΜ ή το Παρατηρητήριο????