Άρθρο 41 Μεταβατικές διατάξεις

1. Έκδοση Τίτλου Μ.Σ.Δ., σε εκτέλεση Π.Δ. ή Υ.Α. έγκρισης έκδοσης τίτλου, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται μόνον εφόσον το ακίνητο είναι βαρυνόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.
2. Τίτλοι Μ.Σ.Δ. που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν είναι βαρυνόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.
Οι Τίτλοι Μ.Σ.Δ. που διατηρούνται σε ισχύ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται η διαδικασία για την ανάκληση των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η διαδικασία για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης ακυρότητας των τίτλων που αναφέρονται, αντιστοίχως, στις παράγραφο 2, ο τρόπος ενημέρωσης των δικαιούχων, η μεταγραφή των διαπιστωτικών για την ακυρότητα πράξεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.
4. Ο δικαιούχος Τίτλου Μ.Σ.Δ. που προέρχεται από κτίρια που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν. 1577/1985 ή στην παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 μπορεί να επιλέξει ή την επαναφορά του Συντελεστή Δόμησης στο ακίνητο από το οποίο μεταφέρθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.Δ. από το Δημόσιο.
Ο δικαιούχος τίτλου Μ.Σ.Δ. που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2052/1992 (Φ.Ε.Κ. 94Α’), για την κατασκευή χώρων στάθμευσης, μπορεί να επιλέξει ή την υπαγωγή του στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης των νόμων 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101Α’), 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. 81Α’) και 2819/2000 (Φ.Ε.Κ. 84Α’) ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.Δ. από το Δημόσιο.
Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος επαναφοράς του Σ.Δ. στο ακίνητο, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης, καθώς και το ύψος της, η διαδικασία εξαγοράς του Τίτλου Μ.Σ.Δ., ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 22:46 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

    Παρ. 2 και 3: Μετά την ισχύ του ν. 3044/02 και σε εκτέλεση των αντίστοιχων ( με τις παρ. 2 και 3) παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7, το Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της τότε ΔΟΚΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος με διοικητικές πράξεις διαπίστωσε την αυτοδίκαιη ακυρότητα όλων τίτλων ΜΣΔ που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και δεν είχαν πραγματοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος του ν.3044/02, εφόσον αφορούσαν ακίνητο το οποίο δεν ήταν βαρυνόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-3 του ν. 3044/02. Για τις πράξεις αυτές έχουν ενημερωθεί όλοι οι δικαιούχοι, επίσης έχουν κοινοποιηθεί για μεταγραφή τους στα Υποθηκοφυλακεία των βαρυνομένων αινήτων και με βάση αυτές έχουν ακυρωθεί όλοι οι τίτλοι ΜΣΔ που αναφέρονται σ’ αυτές, με αντίστοιχη σημείωση στα βιβλία τίτλων ΜΣΔ, που διατηρεί η σχετική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

    Μετά τα παραπάνω και δεδομένου οτι όλα τα βαρυνόμενα του ν. 3044/02 περιλαμβάνονται στον παρόντα νόμο, το αποτέλεσμα είναι οτι δεν υπάρχουν πλέον τίτλοι ΜΣΔ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν είναι βαρυνόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος.

    Επομένως οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν αντικείμενο εφαρμογής.