Άρθρο 38 Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε ΖΑΕΣ

Στις περιοχές ΖΑΕΣ εφαρμόζονται οι δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου για την περιβαλλοντική και πολεοδομική αποκατάσταση ως ακολούθως:

Ι. Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε Ζ.Α.Ε.Σ. της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 37

Ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, για την πολεοδομική και περιβαλλοντική αποκατάσταση, καθορίζονται κατά προτεραιότητα εντός γεωγραφικού προσδιορισμού της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής επιβάρυνσης οι εξής:
Α.
1. Κατεδαφίσεις επικινδύνων ετοιμόρροπων κτισμάτων κατά το Π.Δ. 13/22.4.1928 (Α΄ 153).
2. Δημιουργία, διαμόρφωση νέων, καθώς και ανάδειξη, διαχείριση και συντήρηση υφισταμένων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, ιδίως μέσω απαλλοτριώσεων, αναπλάσεων και ανταλλαγών εκτάσεων.
3. Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
4. Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.
5. Διαμόρφωση / ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
6. Δημιουργία, συμπλήρωση, συντήρηση, διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή / και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων.
7. Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδοτόπων και πλατειών.
8. Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κάθε είδους, στο δημόσιο χώρο των πόλεων.
9. Διεύρυνση, αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, ανακατασκευή, επισκευή − συντήρηση πεζοδρομίων ή και πεζοδρόμων και επιμέρους υποδομών τους. Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα.
10. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών μετώπων κ.λπ.).
11. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων αυτών.
12. Καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών.
13. Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας μέσω αναπλάσεων.
14. Εργασίες διαμόρφωσης φυτεμένων δωμάτων.
15. Ενοποίηση ακαλύπτων χώρων και άλλων οικοπέδων για τη δημιουργία δικτύου ελεύθερων προσβάσιμων κοινόχρηστων χώρων αποκλειστικά για πεζούς, με χρήση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
Β. Πέραν των ανωτέρω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου ορίζεται ως ειδική περιβαλλοντικές δράσεις:
α) η χρηματοδότηση ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης του πολεοδομικού σχεδιασμού.
β) Η χρηματοδότηση πρότυπων αρχιτεκτονικών μελετών διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων στους οποίους εγκαθίστανται προσωρινές κατασκευές, όπως ορίζονται στην παρ. 74 του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του Ν.4067/2012 και οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί νομίμως για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ. Στις μελέτες αυτές αντιμετωπίζεται ενιαία τα μορφολογικά στοιχεία, το μέγεθος, τα υλικά κατασκευής και η αρμονική ένταξη των προσωρινών κατασκευών στο χώρο με ευθύνη του κάθε Ο.Τ.Α. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Γ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικούς τόπους και οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου:
1. Αναπλάσεις.
2. Ανάδειξη δημοσίων κτιρίων.

ΙΙ. Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε Ζ.Α.Ε.Σ. της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 37:

Στις περιοχές αυτές χρηματοδοτούνται οι μελέτες περιβαλλοντικής και πολεοδομικής τους διαχείρισης ως ειδική περιβαλλοντική δράση.

ΙΙΙ. Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε Ζ.Α.Ε.Σ. της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 37:

Στις περιοχές αυτές χρηματοδοτούνται ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος για την ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και διατηρητέων μνημείων εντός της γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α..
1. Μελέτες δημοσίου ενδιαφέροντος για την, ανάδειξη και προστασία περιοχών εντός και σε οπτική επαφή με τις ζώνες Α αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων (εντός ζώνης 500 μ από ακτή / όχθη λιμνών και ποταμών, εντός ζώνης 20 μ από οριογραμμές ρεμάτων, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, Natura κλπ) περιοχών, διατηρητέων μνημείων καθώς και αναδάσωσης αναδασωτέων εκτάσεων, εντός της γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α..
2. Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης, αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλού, καθώς και σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και χρηματοδότηση για δράσεις αναδάσωσης.
3. Κατεδαφίσεις επικινδύνων ετοιμόρροπων κτισμάτων κατά το π.δ. 13/22.4.1928 (Α΄ 153).
4. Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.
5. Διαμόρφωση / ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών μετώπων κ.λπ.).
7. Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας μέσω αναπλάσεων.

  • 3.Στο Άρθρο 38 «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε ΖΑΕΣ» να προστεθεί στην ενότητα Ι. «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε Ζ.Α.Ε.Σ. της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 37», και δη στο Α, νέο εδάφιο 8 όπως παρακάτω, και να τροποποιηθεί αντίστοιχα η αρίθμηση των επόμενων εδαφίων εφεξής: «8. Συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση της προσβασιμότητας κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων, πλατειών, χώρων πρασίνου, αστικού εξοπλισμού κ.λπ. στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα». Στην ενότητα ΙΙΙ. «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε Ζ.Α.Ε.Σ. της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 37», να προστεθεί εδάφιο 8 ως εξής (βλ. προσθήκη με έντονους χαρακτήρες): «8. Βελτίωση της προσβασιμότητας των χώρων στα ΑμεΑ ή εμποδιζόμενα άτομα.»

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 15:12 | Μοσχάκη Ευδοκία

    Ι.Α.13.χρήζουν
    Ι.Β….ορίζονται ως ειδικές περιβαλλοντικές δράσεις
    Ι.Β.β) …Στις μελέτες αυτές αντιμετωπίζονται ενιαία…
    ΙΙΙ.7.χρήζουν