Άρθρο 17 Επιτροπή προσβασιμότητας

1. Συγκροτούνται από τον Γενικό Διευθυντή Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην έδρα κάθε περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, Επιτροπές Προσβασιμότητας.

2. Σκοπός των επιτροπών προσβασιμότητας είναι η γνωμοδότηση επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4067/12 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων». Στην επιτροπή μπορούν να προσφύγουν τα αρμόδια γνωμοδοτικά / ελεγκτικά όργανα, όπως ΥΔΟΜ, Ελεγκτές Δόμησης, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, φορείς και πολίτες.

3. Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας είναι επταμελής και αποτελείται από:
i. τον Διευθυντή της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
ii. έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης, με τον αναπληρωτή του,
iii. έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού εκπρόσωπο του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή του,
iv. έναν μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του,
v. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας με τον αναπληρωτή του,
vi. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία,
vii. έναν εκπρόσωπο της ομοσπονδίας ΑΜΕΑ με τον αναπληρωτή του.

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του οικείου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

4. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα από τα άλλα μέλη.

5. Η θητεία των μελών της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής.

6. Κατά της γνωμοδότησης των Επιτροπών Προσβασιμότητας είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας, η γνωμοδότηση της οποίας είναι οριστική.

7. Η Επιτροπή Προσβασιμότητας μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις επί των σχετικών με την προσβασιμότητα διατάξεων στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας.

8. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εδρεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την Απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι φορείς που θα εκπροσωπούνται σε αυτήν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του.

9. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας εξετάζει και γνωμοδοτεί επί αιτημάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτηριοδομικού Κανονισμού, που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία / εμποδιζόμενα άτομα. Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικές ρυθμίσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προσβασιμότητα των δομικών έργων και των κοινοχρήστων χώρων. Επιπρόσθετα εξετάζει προσφυγές κατά γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών Προσβασιμότητας. Η απόφασή της είναι οριστική.

10. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα από τα άλλα μέλη.

11. Η θητεία των μελών της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 14:49 | Μαρία Κλωναράκη

  Κατά την άποψη μου η συγκρότηση επιτροπών προσβασιμότητας στην έδρα κάθε περιφέρειας Διεύθυνσης παρατηρητηρίου δομημένου περιβάλλοντος είναι καινοτόμος και ορθός.
  Προτείνω τα κάτωθι :
  1. Ο τίτλος του άρθρου 17 να γραφεί στον πληθυντικό αριθμό δηλαδή από « επιτροπή προσβασιμότητας » να γραφεί « επιτροπές προσβασιμότητας »
  2. Στην παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου, ο αριθμός της επιτροπής να αυξηθεί κατά ένα άτομο και από επταμελής, να γίνει οκταμελής. Να προστεθεί στην επιτροπή ένα επί πλέον άτομο, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, εφόσον βάσει των Νόμων (Ν.2889/2001, Ν.3329/2005, κ.λ.π), η επικράτεια διαιρείται σε Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), οι οποίες ταυτίζονται με τις Διοικητικές. Κάθε ΥΠΕ εποπτεύει και ελέγχει, στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, την λειτουργία όλο των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ήτοι Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα. Βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ)( παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί κ.λ.π) αποτελούν το 10 % περίπου του συνολικού πληθυσμού, ενώ ο αριθμός των εμποδιζομένων ατόμων( καρδιακά προβλήματα, υπερήλικες, εγκυμονούσες, κ.λ.π) αποτελούν το 50 % του πληθυσμού της χώρας. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι απαιτείται εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας καθώς ως προσβασιμότητα νοείται το χαρακτηριστικό περιβάλλον που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών να μπορούν αυτόνομα με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίζουν και να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.
   ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Νο3, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  3.Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας είναι οκταμελής και αποτελείται από :
  i……..
  ii……
  …………..
  vii.Ένα μηχανικό ΠΕ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού εκπροσώπου του αντίστοιχης ΥΠΕ , με τον αναπληρωτή του.
  Ως μέλη των επιτροπών προσβασιμότητας επιλέγονται κατά προτίμηση άτομα ΑΜΕΑ.

  3.Το Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 21 παράγραφος 6, ορίζει ότι « τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας». Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι απαιτούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και εμποδιζομένων ατόμων. Για τον σκοπό αυτό κατά την άποψή μου απαιτείται η σύσταση τμήματος ή γραφείου ΑΜΕΑ.
   ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Νο12 , ΩΣ ΕΞΗΣ:
  Ιδρύεται στην Γενική Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Τμήμα ή αυτοτελές γραφείο ΑΜΕΑ, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  i. Την σύνταξη νέων ή επικαιροποίηση υπαρχουσών προδιαγραφών – οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης των ΑΜΕΑ ή εμποδιζομένων ατόμων.
  ii. Την συστηματική ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων, υπηρεσιών και ατόμων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος ή γραφείου ΑΜΕΑ.
  iii. Την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και υφιστάμενων διευκολύνσεων για ΑΜΕΑ, σε συνεργασία με τις επιτροπές προσβασιμότητας του άρθρου 17 της παραγράφου 1
  iv. Την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας και ενημέρωση των αρμοδίων φορέων.
  v. Την διοργάνωση ημερίδων, αποστολή ενημερωτικών εντύπων κ.ά., σχετικών με θέματα προσβασιμότητας.

  ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΣΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 15:36 | Μιχάλης Πουλάκης

  Προτείνω η παράγραφος 3.iii. να συμπληρωθεί ως εξής:

  iii. έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ελεύθερο επαγγελματία, με τον αναπληρωτή του,

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 21:14 | Μάρκος Κατσιώτης

  1.Εκτιμώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η συγκρότηση Επιτροπών Προσβασιμότητας στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

  2.Προτείνω τις παρακάτω τροποποιήσεις και προσθήκες στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου:
  2.1 Ο τίτλος του άρθρου να είναι «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και όχι «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».
  2.2 Δεδομένου ότι, δεν αναφέρεται στο άρθρο 17 πως απαιτείται εξειδίκευση σε θέματα προσβασιμότητας και των υπολοίπων μελών των Επιτροπών Προσβασιμότητας (π.χ. του εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας ή της Κ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.), πλην του εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα πρέπει να απαλειφθεί η σχετική απαίτηση ειδικά για τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε, πιθανώς, να ζητηθεί για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας.
  2.3 Πρέπει να διατυπωθεί με απόλυτη σαφήνεια εάν η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας γνωμοδοτεί επί προσφυγών (παρ. 6 του άρθρου 17) ή αποφασίζει (παρ. 9 του άρθρου 17)επί αυτών.
  2.4 Να προστεθεί παράγραφος 12, σύμφωνα με την οποία να ιδρύεται στη Γενική Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου αυτοτελής διοικητική μονάδα (π.χ.Γραφείο), με αντικείμενο αφενός την υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Προσβασιμότητας και ιδιαίτερα της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, αλλά και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Στις αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου θα μπορούσαν, πέραν των άλλων, να συμπεριληφθούν (ενδεικτικά) και οι εξής: α) Η σύνταξη νέων ή αναμόρφωση υπαρχουσών προδιαγραφών, Οδηγιών Σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης των ΑμεΑ, β)Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία με Εθνικούς, διεθνείς κ.λπ. φορείς, γ) η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α κ.λπ. για την προώθηση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ΑμεΑ κ.λπ.

  Μάρκος Κατσιώτης
  Εμπειρογνώμων σε θέματα πρόσβασης ΑμεΑ,
  (πρώην) Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ.Τ.Υ./ΕΜΠ
  Μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΥΠΕΝ

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 16:27 | Μάρκος Κατσιώτης

  1.Εκτιμώ ότι, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συγκρότηση Επιτροπών Προσβασιμότητας στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

  2.Προτείνω τις παρακάτω τροποποιήσεις και προσθήκες στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου:

  2.1 Ο τίτλος του άρθρου να είναι «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και όχι «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».
  2.2 Δεδομένου ότι, δεν αναφέρεται στο άρθρο 17 πως απαιτείται εξειδίκευση σε θέματα προσβασιμότητας και των υπολοίπων μελών των Επιτροπών Προσβασιμότητας (π.χ. του εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας ή της Κ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.), πλην του εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα πρέπει να απαλειφθεί η σχετική απαίτηση ειδικά για τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε, πιθανώς, να ζητηθεί για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας.
  2.3 Πρέπει να διατυπωθεί με απόλυτη σαφήνεια εάν η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας γνωμοδοτεί επί προσφυγών (παρ. 6 του άρθρου 17) ή αποφασίζει (παρ. 9 του άρθρου 17)επί αυτών.
  2.4 Να προστεθεί παράγραφος 12, σύμφωνα με την οποία να ιδρύεται στη Γενική Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου αυτοτελής διοικητική μονάδα (π.χ.Γραφείο), με αντικείμενο αφενός την υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Προσβασιμότητας και ιδιαίτερα της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, αλλά και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Στις αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου θα μπορούσαν, πέραν των άλλων, να συμπεριληφθούν (ενδεικτικά) και οι εξής: α) Η σύνταξη νέων ή αναμόρφωση υπαρχουσών προδιαγραφών, Οδηγιών Σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης των ΑμεΑ, β)Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία με Εθνικούς, διεθνείς κ.λπ. φορείς, γ) η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α κ.λπ. για την προώθηση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ΑμεΑ κ.λπ.

  Μάρκος Κατσιώτης
  Εμπειρογνώμων σε θέματα πρόσβασης ΑμεΑ,
  (πρώην) Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ.Τ.Υ./ΕΜΠ
  Μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΥΠΕΝ

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:01 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 αναφέρεται ότι οι Επιτροπές Προσβασιμότητας αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από:
  i. τον Διευθυντή της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
  ii. έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης, με τον αναπληρωτή του,

  Επί του συγκεκριμένου άρθρου έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:
  i) προκαταλαμβάνεται το γεγονός ότι ο Διευθυντής της περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος θα είναι Μηχανικός ΠΕ, συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
  Δηλαδή με τον τρόπο αυτό αποκλείονται Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων (κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 το σχεδίου νόμου) ενώ αποκλείονται γενικά οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι από τη δυνατότητα να κριθούν για την εν λόγω θέση (κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το ο Ν.4275/14).
  ii) αποκλείονται οι Μηχανικοί ΤΕ, υπάλληλοι Υπηρεσιών Δόμησης, από τη συμμετοχή τους στις εν λόγω Επιτροπές
  iii) δεν προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στην εν λόγω Επιτροπή,

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 ως εξής:
  «1. Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας είναι οκταμελής και αποτελείται από:
  i. τον Διευθυντή της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
  ii. έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, ή έναν μηχανικό ΤΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού δομικών έργων, ή μηχανικού ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης, με τον αναπληρωτή του,
  ….
  viii. έναν Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων ή Μηχανικό Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με τον αναπληρωτή του».

 • 2.Η παράγραφος 3vii του άρθρου 17 «Επιτροπή Προσβασιμότητας», στην οποία αναφέρεται το εξής «vii. έναν εκπρόσωπο της ομοσπονδίας ΑΜΕΑ με τον αναπληρωτή του», να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «3. Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας είναι επταμελής και αποτελείται από: i. τον Διευθυντή της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, ii. […], vii. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με τον αναπληρωτή του.». Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμπερίληψη της Συνομοσπονδίας στην εν λόγω Επιτροπή, ωστόσο επειδή το ανώτατο και πλέον αντιπροσωπευτικό όργανο του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ. που είναι Συνομοσπονδία και όχι Ομοσπονδία, παρακαλούμε όπως διαμορφώσετε την προαναφερθείσας παρ. όπως σας προτείνουμε.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 16:39 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΩΣ ΕΞΗΣ:
  Άρθρο 17 (Επιτροπή προσβασιμότητας_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) Επιτροπές Προσβασιμότητας
  1. Συγκροτούνται από τον Γενικό Διευθυντή Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην έδρα κάθε περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, Επιτροπές Προσβασιμότητας.
  2. Σκοπός των Επιτροπών Προσβασιμότητας είναι η γνωμοδότηση επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4067/12 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων». (Στην επιτροπή_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) Στις Επιτροπές μπορούν να προσφύγουν τα αρμόδια γνωμοδοτικά / ελεγκτικά όργανα, όπως ΥΔΟΜ, Ελεγκτές Δόμησης, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, φορείς και πολίτες.
  3. Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας είναι επταμελής και αποτελείται από:
  i. τον Διευθυντή της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
  ii. έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης, με τον αναπληρωτή του,
  iii. έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού εκπρόσωπο του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή του,
  iv. έναν μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του,
  v. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας με τον αναπληρωτή του,
  vi. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του (εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ),
  vii. έναν εκπρόσωπο της ομοσπονδίας ΑΜΕΑ με τον αναπληρωτή του.
  Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του οικείου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.
  4. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα από τα άλλα μέλη.
  5. Η θητεία των μελών της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής.
  6. Κατά της γνωμοδότησης των Επιτροπών Προσβασιμότητας είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας, η γνωμοδότηση της οποίας είναι οριστική.
  7. Κάθε Επιτροπή Προσβασιμότητας μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις επί των σχετικών με την προσβασιμότητα διατάξεων στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας.
  8. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εδρεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την Απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι φορείς που θα εκπροσωπούνται σε αυτήν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του.
  9. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας εξετάζει και γνωμοδοτεί επί αιτημάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτηριοδομικού Κανονισμού, που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία / εμποδιζόμενα άτομα. Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικές ρυθμίσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προσβασιμότητα των δομικών έργων και των κοινοχρήστων χώρων. Επιπρόσθετα εξετάζει προσφυγές κατά γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών Προσβασιμότητας. Η (απόφασή _ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) γνωμοδότησή της είναι οριστική.
  10. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα από τα άλλα μέλη.
  11.Η θητεία των μελών της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής.
  12. Συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία (Γραφείο ΑμεΑ) με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αναγκών για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο δομημένο περιβάλλον το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  i. Τη σύνταξη σχετικών προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης.
  ii. Το συντονισμό των Εθνικών, Τεχνικών και Αναπηρικών Φορέων σε σχετικά θέματα.
  iii. Την παρακολούθηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συμμετοχή σε Κοινοτικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.
  iv. Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία με Τοπικούς, Εθνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Φορείς.
  v. Τη συστηματική ενημέρωση των εμπλεκομένων στο αντικείμενο των Φορέων και Ατόμων.
  vi. Την ανάπτυξη συνεργασίας κάθε μορφής με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεις του Δημοσίου, εταιρείες του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για την προώθηση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρία.»
  vii. Τη συνεργασία με τις Επιτροπές Προσβασιμότητας των Διευθύνσεων Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος και την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας που εδρεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
  viii. Τον οριζόντιο συντονισμό των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα σχετικά με την πρόσβαση των ΑμεΑ.

  Παρατηρήσεις-Προτάσεις:
  1. Στην παράγραφο 3vi να καταργηθεί το «εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία» για τον εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ, δεδομένου ότι δεν ζητείται αντίστοιχη εμπειρία από τους άλλους μηχανικούς – μέλη των επιτροπών – θα ήταν ίσως χρήσιμο να διατηρηθεί μόνο για την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας.
  2. Πρέπει να επανασυσταθεί το Γραφείο Μελετών ΑμεΑ όπως προτείνεται ανωτέρω στην (νέα) παράγραφο 12 του άρθρου 17, προκειμένου τα μέλη των επιτροπών να ενημερώνονται για την βέλτιστη εφαρμογή της νομοθεσίας και των προδιαγραφών – οδηγιών των σχετικών με την πρόσβαση των ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν a priori όλοι να έχουν τις απαιτούμενες για την πρόσβαση γνώσεις και ούτε υπάρχει αλλος φορέας του Δημοσίου με τέτοια τεχνογνωσία.
  Κατά τη γνώμη μου ήταν μεγάλο λάθος η κατάργηση του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ (που με επιτυχία είχε ενταχθεί στο οργανόγραμμα του Οργανισμού του ΥΠΕΚΑ του 2012), δεδομένου ότι έχει αποτελέσει με την μακρόχρονη λειτουργία και δράση του, σημείο αναφοράς για τον τεχνικό κόσμο της χώρας και όχι μόνον.
  – Το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία αποτελούσε κομβικό σημείο για την προώθηση και τον συντονισμό πολιτικών σχετιζόμενων με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία.
  -Πρόκειται για το Γραφείο που εισήγαγε, με την υποστήριξη του αναπηρικού κινήματος, την προσβασιμότητα στην ελληνική πραγματικότητα, εξέδωσε τις σχετικές Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» και αποτελούσε, από το 1986 μέχρι την κατάργησή του τον Οκτώβριο του 2014, σημείο αναφοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  -Σήμερα, με την επικύρωση από την Ελληνική Βουλή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αυτής και τις ιδιαίτερα ενισχυμένες απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την προσβασιμότητα, το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία θα έπρεπε όχι μόνο να εξακολουθήσει να λειτουργεί και να έχει τη δυνατότητα οριζόντιου συντονισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και να στελεχωθεί κατάλληλα προκειμένου να μπορέσει να αποτελέσει εκτός των άλλων και σημείο αναφοράς του Υπουργείου στον εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ.
  -Το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο δίνει πλέον ιδιαίτερη σημασία στα θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας. Θεωρείται ανεπίτρεπτο σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερα πετυχημένοι σχετικοί θεσμοί να υποβαθμίζονται. Ελάχιστες από τις αρμοδιότητές του έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, η οποία λόγω και των πολλών άλλων αρμοδιοτήτων της δεν είναι δυνατόν να επικεντρωθεί και να εξειδικεύσει στα θέματα τα σχετικά με την προσβασιμότητα, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς, εξειδίκευση και εμπειρία.

  Ιωάννης Πολυχρονίου

  Αρχιτέκτων Μηχανικός, εμπειρογνώμων σε θέματα πρόσβασης ΑμεΑ, (πρώην) Προϊστάμενος του Γραφείου (Προσβασιμότητας) ΑμεΑ στη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΥΠΕΝ