Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση/ γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.

2. Άτομα με Αναπηρία (ΑΜεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

3. Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης, και για τα ακίνητα αυτών στη Θράκη, για τους οποίους, ειδικά, για την περίπτωση ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

4. Τέκνα των προσώπων του ανωτέρω εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

5. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Πολύτεκνοι του προηγούμενου εδαφίου, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της δευτερεύουσας κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.μ, καταβάλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

6. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

7. Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.

8. Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.

9. Υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο του οποίου η κύρια κατοικία έχει εξαιρεθεί από την εκποίηση με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3869/2010 δικαιούται αναστολή ενός έτους από την καταβολή των δόσεων του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:34 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 87
  Από καμία Ειδική Ομάδα Πληθυσμού δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μειώσεις προστίμων.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στις μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού να συμπεριληφθούν και άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 03:45 | Ε.Β.

  Στις παρ. 7,8 και 9 η έκπτωση να δίνεται για την κύρια κατοικία χωρίς περιορισμό της επιφάνειας. Επίσης για τις παραπάνω περιπτώσεις σε περίπτωση συνιδιοκτησίας πως θα εφαρμοστεί η αναστολή πληρωμής του προστίμου? Να συμπληρωθεί και 10η κατηγορία για την κύρια κατοικία ανεξαρτήτως επιφάνειας μικροσυνταξιούχων είτε έχουν πλήρη κυριότητα είτε την επικαρπία.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 00:15 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Αν μακροχρόνια άνεργος με κυρία κατοικία , που έτυχε να έχει και δευτερεύουσα στο χωριό προϊόν κληρονομιάς , δεν παύει να είναι άνεργος.
  Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των ανέργων.
  Δύο μακροχρόνια άνεργοι να έχουνε διαφορετική αντιμετώπιση.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 00:30 | Μανώλης

  Στην έννοια του πολύτεκνου να προστεθούν και τα τέκνα αυτών…

 • §2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 Πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι λοιπές παραβάσεις και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν παρακολουθήματα των κύριων κατοικιών τυγχάνουν της ίδιας μείωσης με τους κύριους χώρους, δεδομένου ότι δεν πληρούν από μόνοι τους τις στεγαστικές ανάγκες. Ενδέχεται να παρατηρηθεί το οξύμωρο οι βοηθητικοί χώροι και οι λοιπές πολεοδομικές παραβάσεις να πληρώνουν πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα από τους κύριους χώρους των κύριων κατοικιών.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 13:56 | Ανδρέας

  Είναι σημαντικό στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών στις οποίες τα τέκνα έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των προστατευόμενων μελών και παρόλα αυτά ζουν στο σπίτι των γονιών τους ως φιλοξενούμενοι να ισχύει η μείωση προστίμου συνολικά για τα μέλη της οικογένειας από τη στιγμή που στο Ε1 δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι. Έτσι είναι σωστότερος ο υπολογισμός των στεγαστικών αναγκών της οικογένειας και τα συνολικά τετραγωνικά είναι προσαυξημένα σύμφωνα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων μελών της οικογένειας και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών οπού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνεται στις στις υπάρχουσες στεγαστικές ανάγκες.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 22:59 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Οι Συνταξιούχοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατασκευών να έχουν μείωση στον υπολογισμό του Προστίμου για την κύρια κατοικία τους από 20%-50% ανάλογα τα εισοδηματικά τους κριτήρια.
  Τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω να μην καταβάλλουν ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
  Τα άτομα με αναπηρία 67% να καταβάλλουν 10% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  Μακροχρόνια άνεργος να καταβάλλει ποσοστό 30% για κατάστημα που ανήκει στην κυριότητα του.
  Άτομα που έκαναν διακοπή εργασιών μετά το 2010 να έχουν μείωση στο ενιαίο ειδικό πρόστιμο της κύριας κατοικίας του.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 00:59 | Γιωργος Κουρνιδακης

  Παρακαλω να καταργησετε απο το αρθρο 87 παρ. 1 το χωρίο «ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας «, διοτι προκαλει συγχιση, εκτος εαν σκοπος σας ειναι για τα ΑΜΕΑ με 80% αναπηρια και ανω η εκπτωση να ισχυει μονο για την κυρια κατοικια, ανεξαρτητως των τετραγωνικων αυτης.
  Αυτο που σας αναφερω, ηδη ερμηνευεται ετσι απο μεριδα συναδελφων.
  Ο Ν.4178 στο αντιστοιχο σημειο ηταν εντελως σαφης.
  Φανταστειτε δε, τι εχει να γινει οσον αφορα το θεμα της ερμηνειας και πολλων αλλων χωρίων απο τους ελεγκτες δομησης.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 20:22 | giolanda

  πιστεύω ότι οι μειώσεις των προστίμων θα πρέπει να αφορούν σε όλες τις ιδιοκτησίες που έχουν και όχι μόνο στην κύρια κατοικια (όπως αναγράφεται στις περισσότερες περιπτώσεις). υπάρχουν ακίνητα σε χωριά, κάποιες ιδιοκτησίες που έχει κάποιος από κληρονομιά κλπ,οι οποίες ακόμη κι αν δεν αποτελούν πρώτη κατοικία θα πρέπει να χρήζουν αντίστοιχης μεταχείρισης.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:02 | Νέστωρ Ζύγρας

  • Μειώσεις Προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (αρ. 87)
  Παλινοστούντες (?) Πολύτεκνοι, Μακροχρόνια άνεργοι, Νόμου Κατσέλη.
  Δεν πρόκειται για φορολογία εισοδήματος η ΕΝΦΙΑ.
  Το πρόστιμο επιβάλλεται για παράβαση νόμου και η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά όλους.

  Δεν είναι κατανοητή η ‘επιείκια’ απέναντι στις συγκεκριμένες ομάδες.
  Ψηφοθηρικοόύς στόχους εξυπηρετεί και τίποτε άλλο.

  Για τους ανέργους και τους υπαχθέντες στο Νόμο Κατσέλη, λόγω πιθανολογούμενης αδυναμίας πληρωμής, ας δοθεί μια αναστολή.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 14:59 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στο άρθρο 87 H χρήση κύριας κατοικίας θα έχει την έκπτωση για τα άτομα με ποσοστό 80% και πάνω ανεξαρτητως τετραγωνικων.Στο 4178 δεν αναφέρεται χρήση για την ομάδα αυτη. Τώρα εδώ, για όλες τις αλλες χρήσεις και τις άλλες κατοικίες,εννοειται πως δεν θα υπάρχει εκπτωση για τα ατομα αυτα?

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 01:38 | ΧΡΗΣΤΟΣ Κ

  Θα πρέπει να υπάρξει διάταξη για την επιστροφή στους δικαιούχους πολίτες των επιπλέον ποσών (προστίμων), που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, σε εκτέλεση των διατάξεων προγενέστερων νόμων (ν. 4014/2011, ν. 4178/13), όπως άλλωστε προβλέπεται στον ν. 4178/13 (άρθρο30, παρ.9) και αναφέρεται επίσης στην εγκύκλιο 3/1-10-2013 (Αρ. Πρωτ. οικ.: 54373) του Υπουργείου Περιβάλλοντος –Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  Στη κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η δική μου περίπτωση ως ατόμου με κινητική αναπηρία πάνω από 80%, για την οποία δεν συνυπολογίσθηκε στο ν. 4014/2011 η αναλογούσα έκπτωση, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθώ με την καταβολή ολόκληρου του προστίμου. Από τον συμψηφισμό που προέκυψε στη συνέχεια από την ένταξη του ακινήτου μου στο ν. 4178/13 προέκυψε αξιόλογη διαφορά η οποία θεωρώ δίκαιο ότι πρέπει να μου επιστραφεί .

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 17:11 | Γιώργος Z.

  Ως εκ τον πλείστον τα αυθαίρετα βρίσκονται στα χέρια υπερήλικων ανθρώπων. Ένα ιδιαίτερο κίνητρο και για αυτήν την ηλικιακή ομάδα θα έφερνε απροσδόκητα οικονομικά και κοινωνικά οφέλοι.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 15:04 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Καλησπέρα σας,

  Το θέμα με τους άνεργους θα πρέπει να το δούμε κάπως καλύτερα.
  Υπάρχουν άνεργοι που έχουν δεύτερη κατοικία στο χωριό , λογικά θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για αυτήν την περίπτωση.
  Ανεργία = μηδενικό εισόδημα

 • 9.Η παρ. 1 του άρθρου 87 «Μειώσεις προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση/γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή», ήτοι να διαγραφεί το κριτήριο του ατομικού εισοδήματος των 40.000 και 60.000 ευρώ. Προτείνουμε δηλαδή τη διατήρηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4178/2013 (Αρ. ΦΕΚ 174 Α’/08.08.2013), στην οποία δεν περιλαμβάνονταν εισοδηματικά κριτήρια.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 20:33 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

  Οι εκπτώσεις για τους ανέργους πρέπει να διευρυνθούν. Καταρχάς δεν πρέπει να αφορούν μόνο στην κύρια κατοικία, αλλά σε κάθε είδους ακίνητο. Θα μπορούσαν να μπουν εισοδηματικά κριτήρια για τα άλλα ακίνητα πλην της κύριας κατοικίας.

  Γενικώς θα έπρεπε να προβλεφθούν γενικοί συντελεστές βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Δεν αρκεί μόνο η κατηγορία των δικαιούχων εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και των μακροχρόνια ανέργων. Από το 2009 ως σήμερα δημιουργούνται σταθερά μακροχρόνια υποαπασχολούμενοι, όπως και συνταξιούχοι με πολύ σοβαρή απώλεια εισοδήματος, οι οποίοι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στα πρόστιμα.

  Τέλος δεν αρκούν οι δυο κατηγορίες ποσοστών αναπηρίας. Πρέπει να κατηγοριοποιηθούν όλα τα ποσοστά αναπηρίας γιατί αφορούν σε ανθρώπους ιδιαίτερα επιβαρυμένους οικονομικά λόγω εξόδων ιατρικών, νοσηλειών, κλπ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:32 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ

  Θα πρέπει να αναληφθεί ο περιορισμός των 80 τ.μ. για την υπαγωγή των πολυτέκνων στο ποσοστό 20% έκπτωσης. Είναι σχεδόν αδύνατο πολύτεκνη οικογένεια να κατοικεί σε 80 τ.μ.
  Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο όρος «πολύτεκνος» και τριτεκνος» ώστε να μην περιορίζεται σε αυτούς που έχουν προστατευόμενα τέκνα.
  Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία με τις αδύναμα οικονομικά ομάδες όπου δεν πληρούν προϋποθέσεις μακροχρόνια άνεργων.

  Λαμπρος Ανδριανακης – Πολιτικος Μηχανικος ΤΕ

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 23:36 | Σπύρος

  – Θα μπορεί να επωφεληθεί του κοινωνικού συντελεστή πχ ο επικαρπωτής σε περίπτωση που γίνει στο όνομά του η δήλωση υπαγωγής με την συναίνεση του ψιλού κύριου;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 23:55 | Αθ.Μίσιας

  Πρέπει να υπάρξει προστασία & μέριμνα (μείωση του προστίμου) σε περιπτώσεις ανηλίκων που κληρονομούν αυθαίρετα και καλούνται να πληρώσουν την τακτοποίηση για να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 20:35 | Ευαγγελος

  Παρακαλώ,θα πρέπει να προβλεφθούν στο νόμο τα κάτωθι:
  1)Όλες οι κατηγορίες να υπαχθούν στη ρύθμιση 100 δόσεων
  2) Αντί τακτοποίησης,να γίνει νομιμοποίηση
  3) Τα πρόστιμα ανά κατηγορία ωφελουμενών να
  μειωθούν περισσότερο,για να μπορέσουν
  οι ενδιαφερόμενοι να τα πληρώσουν..
  Επί παραδείγματι :
  -Να υπαχθούν στην κατηγορία των πολυτέκνων και
  τα τέκνα αυτών και να τυγχανουν περαιτέρω μείωσης
  -Ομοίως και σε περιπτώσεις μακροχρόνια ανέργων που
  βρήκαν δουλειά, λχ είτε κάνοντας 2-3 μεροκάματα/
  εβδομ. είτε εργαζόμενοι με ολιγομηνες συμβάσεις και
  εν γένει οι έχοντες ελαστικής μορφής εργασία

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 09:10 | ΛΙΛΑ

  Παραγραφος 6 : μονογονεϊκές οικογένειες.
  Κάθε νόμος έχει το δικό του ορισμό για τον/την μονογονέα, ανάλογα το περιεχόμενο και το σκοπό του, γι’ αυτό και όταν γίνεται χρήση του όρου αυτού σε ένα νόμο, πρεπει να υπάρχει διευκρινιστική διάταξη, σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο αυτό για τις ανάγκες του συγκεκριμένου νόμου.
  Μηπως εννοειτε «Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.’?
  Αν θελετε κοινωνικη δικαιοσυνη θα πρεπει να συμπεριλαβετε οικογενειες με διαζυγιο, που ο ενας γονιος εχει μονο την επιμελεια και οχι τη μεριμνα του παιδιου.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 20:50 | Γιαννης Στελιος

  Αρθρο 87. Οι τριτεκνοι να υπολογιζονται εφορου ζωης και οχι να εξαιρουνται τωρα που εχουν γινει τα παιδιατους ενηλικες αφου οταν χτιστηκε το κτισμα (1985)ηταν μικρα παιδια.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 12:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 87.
  Παράγραφος 1. Αφού μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι δίκαιο και λογικό να είναι τα ίδια με αυτά της παραγράφου 5. Δηλαδή ατομικό 40.000 ευρώ και οικογενειακό 80.000 ευρώ. Ανάπηρος με 80% και πάνω αναπηρία έχει πολλαπλάσια έξοδα διαβίωσης.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 19:43 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Με το Ν.4178/2013 και συγκεκριμένα με το αρθ.17,παρ.3,εδ.Β’,προβλέφθηκε η καταβολή του 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και για τους μόνιμους κάτοικους της Θράκης.Ωστόσο στο παράρτημα Α του Νόμου που δημοσιέυθηκε στο ίδιο ΦΕΚ,στους συντελεστές τετραγωνιδίων-Διευκρινίσεις,στην παράγραφο 11-Κοινωνικοί συντελεστές 11β,αναφέρεται με σαφήνεια οτι η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή αφορά την κύρια κατοικία παλλινοστούντων ομογενών και Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων της Θράκης για κύρια κατοικία στη Θράκη.
  Ακολούθως με την αρ.πρωτ. οικ.54373/1-10-2013 εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ(ΑΔΑ:ΒΛΛΠΟ-ΣΙΥ),και ειδικότερα στο παράρτημα 1 της εγκυκλίου στην παρ.ΣΤ-Διευκρινίσεις κατ’αρθρο,στο αρθ.17 παρ.3 διευκρινίζεται οτι η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή αφορά όλους τους μόνιμους κάτοικους της Θράκης,παρά τα αναφερόμενα στο παράρτημα Α του Ν.4178/2013 που ανέφερε μόνο για Ελλήνες πολίτες μουσουλμάνους της Θράκης.
  Ωστόσο στο μεσοδιάστημα απο τη δημοσίευση του ΦΕΚ στις 8 Αυγούστου του 2013 μεχρι την αποστολή της εγκυκλίου στις 1-10-2013,αρκετοί κάτοικοι της Θράκης που δεν ήταν μουσουλμάνοι προέβησαν στην τακτοποίηση των ακινήτων τους καταβάλλοντας ολόκληρο το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Υπουργική απόφαση που να ορίζει την διαδικασία επιστροφής χρημάτων όπως είχε οριστεί στον Ν.4014/2011 στην αποφ.1972/16-6-2012(ΦΕΚ 1878/Β/13-6-2012).
  Στα πλαίσια στης ισονομίας και της ισοπολιτείας προτείνεται:1)Να εφαρμόζεται η μείωση του προστίμου για όλους του Έλληνες πολίτες της Θράκης που κατοικούν μόνιμα στην Θράκη,2)Να προβλεφθεί ειδική διάταξη που να καθορίζει το τρόπο επιστροφής χρημάτων για ποσά που καταβλήθηκαν εξ’αιτίας της καθυστέρησης εκδοσης της εγκυκλίου 3 που διευκρίνιζε οτι η μείωση αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες μόνιμους κάτοικους Θράκης.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 11:43 | Δημήτρης

  Για αυτους που υπεφεραν απο την μαστιγα της μακροχρονιας ανεργιας θα μπορουσε να υπαρχει δικαιοτερη ρυθμιση που θα λαμβανε υποψη το χρονο παραμονης στην ανεργια και οχι μονο την κατασταση την στιγμη της υπαγωγης.

  Υπηρξα μακροχρονια ανεργος για σχεδον 5 χρονια, (Οκτωβριος 2010- Μαρτιος 2015).Εξαντληθηκα οικονομικα και δημιουργησα υποχρεωσεις. Εκτοτε εχω απασχοληση με πολυ χαμηλο εισοδημα.

  Πως συγκρινομαι με καποιον που μολις μετατραπηκε σε μακροχρονιο ανεργο, με 12 μηνες ανεργια?

  Θα επρεπε λοιπον, κατα την γνωμη μου , να υπαρχει και μια προβλεψη που να σχετιζεται με τον χρονο παραμονης στην ανεργια απο το 2010 και μετα που δυστυχως μας κτυπησε η κριση.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 20:02 | Ορέστης

  Θα πρέπει να προβλεφθεί και η περίπτωση των συνταξιούχων αφού ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια και να τους δίδεται η χάρη των 2 ετών με μείωση του ενιαίου προστίμου έως και 80% κλιμακωτά. Αν αποδεικνύεται ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία λόγω πληρωμής φόρων ή/και ασφαλιστικών εισφορών σε ρύθμιση τότε να παρατείνεται η χάρη των 2 ετών σε ανάλογα έτη. Είναι εύκολο πλέον για τη Δημόσια Διοίκηση να διασταυρώνει ηλεκτρονικά αυτές τις πληροφορίες. Ας δείξει επιτέλους το Δημόσιο κάποιο κοινωνικό πρόσωπο και να επεκτείνει ευνοϊκές ρυθμίσεις σε όλους όσους έχουν εξαθλιωθεί οικονομικά τα τελευταία χρόνια.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 18:28 | Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών

  Θα ήταν λογικό να υπάρχει και οικογενειακή έκπτωση για μοναδική κατοικία αναλόγως με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα χωρίς έλεγχο στεγαστικών αναγκών.
  Δηλαδή, η κύρια και μοναδική κατοικία θα πρέπει να απεξαρτηθεί από τις στεγαστικές ανάγκες όπως αναφερόταν στην παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4178.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 12:53 | Σαλούστρος Γιάννης

  Θα πρέπει να προβλεφθεί έκπτωση ή και αύξηση τον δόσεων σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο ιδιοκτήτης ή ο/η σύζυγος έχουν ρύθμισης σε ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία ή τράπεζες.
  Η αναστολή των δόσεων δεν έχει κανένα νόημα γιατί όταν τελειώσει ο χρόνος της αναστολής δεν είναι σίγουρο ότι τότε θα υπάρχει δουλειά και τότε τι θα γίνει θα του καταλογιστούν τα πρόστιμα ή θα πάρει άλλη παράταση αναστολής? Επίσης δεν θα μπορεί να κάνει και καμία πράξη αν δεν πληρώσει το πρόστιμο 30% άρα η αναστολή δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.
  Για τα μη αποπερατωμένα κτίσματα το πρόστιμο πρέπει να είναι μειωμένο.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 08:01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παράγραφος 1
  Στο 4178 για αναπηρίας >= 80% υπήρχε μείωση προστίμου για όλες τις χρήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τώρα με το νέο νόμο η μείωση ισχύει μόνο για κατοικία και με εισοδηματικά κριτήρια. Θα υπάρξει μεγάλη διαφορά στα πρόστιμα στην περίπτωση επανυπολογισμού.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 15:19 | Nikos

  Για τις μειωσεις οι διευκρινησεις πρεπει να γινουν αμεσα και να ειναι ευνοικοτερες απο το 4178/2013….τι θα πει μεχρι 70 τμ παιρνεις την μειωση, οταν η κατηγοριοποιηση του παραβολου στα 250 ευρω αναφερεται για παραβαση απο 0-100 τμ.

  Επισης γιατι οι παλλινοστουντες 20% και οι ανεργοι 30% γιατι τους ξεχωριζετε δεν ειναι ενσωματωμενοι στην κοινωνια μας, τι διαχωρισμος ειναι αυτος????ολοι οι ανεργοι 20% να καταβαλουν και να εχουν ολοι οι ανεργοι την αναστολη…η ανεργια δεν κανει διακρισεις θυμηθειται 500 000 νεοι επιστημονες στο εξωτερικο 23 % ανεργια στην Ελλαδα και λουκετα παντου…ΑΝ θελετε να κανετε ενα φιλολαικο νομο….καντε τον γεναιοδωρα…ισως ετσι εισπραχθει και κανενα φραγκο…..

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:00 | Παναγιώτης

  Ηλικιωμένοι άνω των 75 (ή 78 ή 80) ετών, που διαμένουν σε κτίρια με κλιμακοστάσια, να απαλλάσσονται-εξαιρούνται για όλες οι κατασκευές που χρησιμοποιούναι για την κίνησή τους εντός του κτιρίου από κάθε μορφή προστίμου, δηλ. τα κάθε μορφής ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΑ, ηλεκτρικά καθίσματα για τα κλιμακοστάσια, ιδιοκατασκευές, αναβατώρια φορτίων που χρησιμοποιούνται για μεταφορά ανθρώπων κλπ.
  Είναι επιβεβλημένο να προστατεύονται οι ηλικιωμένοι, έστω κι αν δεν έχουν 67% αναπηρία, αφού ακόμα κι αυτή πλέον δύσκολα γραφειοκρατικά επιβεβαιώνεται.
  Είσης, η κατασκευή των ως άνω μέσων για υπερήλικες, θα πρέπει να ενταχθεί στην απλούστερη αδειοδότηση, με μόνο αποδεικτικό την φορολογική τους δήλωση (ως πιστοποίηση της ηλικίας τους).
  Η διάταξη πρέπει να αφορά προφανώς σε ιδιόκτητα κτίρια (ψιλή κυριότητα ή/και επικαρπία), χωρίς να αποκλείεται η μακροχρόνια παραμονή μέσω φιλοξενίας, μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλου τρόπου.
  Η παρούσα αποτελεί επέκταση προβλέψεων σχετική με ΑΜΕΑ.
  Επιπλέον, ΔΕΝ πρέπει να επιβαρυνθεί καν με χρήματα, αφού οι ωφελούμενοι υπερήλικες, ΔΕΝ έχουν την οικονομική δυνατότητα να εισφέρουν πλεόν, ούτε στο ελάχιστο…

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 08:29 | Μαρια

  Ας διευκρινιστεί τι θεωρείται κύρια κατοικία για την εφαρμογή των μειώσεων προστίμου και αν πρέπει να πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες βάση τετραγωνικών όπως αναφερόταν στην παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4178

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 16:20 | Nikos

  Αν εφαρμοστεί ο νομος απο 08/10/2016 και καταφερει καποιος να βρει δουλεια τι θα κανει….θα παψει να ειναι μακροχρονια ανεργος??? η θα απορρίψει τη δουλεια για να παρει την εκπτωση??? Απαιτειται γενναιοτητα στα κοινωνικα κριτηρια…και σαφεις διευκρινησεις. Αντιθετα αν καποιος ειναι ανεργος και δουλεψει σε 6 μηνες τι θα κανει θα πληρωσει ολοκληρο το προστιμο?????

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 21:54 | Μόνικα Λαγουδάκη

  Για τον υπολογισμό του χώρου για οικογένειες, παρακαλώ! υπολογίστε τον χώρο σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του ιδιοκτήτη όταν έχτισε το σπίτι όχι τριάντα χρόνια αργότερα! Είναι φοβερή αδικία στη ΄Ελλάδα της οικογένειας και της θρησκείας κάποιος να υπολογίζεται σαν εργένης παρόλο που τρίαντα χρόνια πρίν είχε πενταμελής οικογένεια

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:39 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  Το ποσοστό του 30% για τους ανέργους είναι πολύ μικρό.Που θα βρει ο άνεργος τα χρηματα να πληρωσει το 70%. Το ίδιο ισχύει για τους τρίτεκνους και τις μονογονεικές οικογένειες. Πιο δίκαιο θα ήταν ένα ποσοστό 50%. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί τι θα γίνει αν κάποιος έχει παραπάνω από ένα κοινωνικά κριτήρια. Να μη λαμβάνεται μόνο το μεγαλύτερο αλλά και μέρος των υπολοίπων , ίσως το 1/3 των παραπάνω από ένα κριτήριο. π.χ. Τρίτεκνος και άνεργος (δηλ. 30%+30%*1/3=40%).

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 15:41 | Nikos

  Αναφέρετε το εξης «Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή στο άρθρο 81 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου»

  Γιατι μονο μακροχρονια ανεργος με κυρια κατοικια…στην Ελλαδα της ανεργιας του 23 % δεν μπορει να ειναι μακροχρονια ανεργος καποιος που ετυχε να έχει και δευτερευουσα?? Να δεχθω οτι δεν πρεπει να εχει την ιδια μειωση με την κυρια (30%) αλλα δεν παυει να ειναι ανεργος αρα κατα την γνωμη μου πρεπει πχ να πληρωνει ο ανεργος που εχει και δευτερευουσα 50, 60, % του προστιμου και φυσικα να ισχθει η διετη αναστολη και γι αυτον. Επίσης σε ενα δικαστηριο βασιόμενοι στην ισονομια το συγκεκριμενο αρθρο θα καταπεσει νομικα. Ειμαστε ολοι ισοι απεναντι στο νομο…Αγγιζει τα ορια του ρατσιστικου να μαστε 2 ανεργοι και να εχουμε διαφορετικη αντιμετωπιση.

  Επίσης ποις παιρνει την μειωση οταν εχουμε 1 επικαρπωτη και 2 ψιλους κυριους, ο επικαρπωτης και 1 ψιλος κυριος ανεργοι και ο αλλος ψιλος εργαζομενος….χρειαζονται αμεσα διευκρινησεις…

  επισης τι θα πει κυρια κατοικια και δευτερευουσα…αν αλλαξει καποιος την κυρια και την κανει δευτερευουσα παιρνει την μειωση αν δεν την κανει δεν την παιρνει???

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 19:30 | Dimitra

  Για το 8. πώς αποδεικνύει κάποιος ότι είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης?

  Γιατί δεν το κάνατε πιο απλό βάζοντας εισοδηματικό όριο?

  Ωστε να προσκομίζουμε το ε1.βάλτε όρίο πχ. εως 9.000 ευρώ εισόδημα να δικαιούται κάποιος την εκπτωση.

  Αυτή τη στιγμή το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης δεν είναι ενεργό για όλους τους δήμους της επικράτειας. Επομένως πως αποδεικνύεται αν κάποιος το δικαιούται τώρα?

  Για το 7. Αν κάποιος είναι μακροχρόνια άνεργος και βρει μια δουλειά σήμερα, και το εισόδημά του είναι μηδενικό, γιατί να μην δικαιούται την έκπτωση?

  δεν γίνεται να υπάρχει μια περίοδος 2-3 μηνών πριν από το νέο νόμο να ήταν μακροχρόνια άνεργος, και να προσκομίσει την βεβαίωση ανεργίας ως αποδεικτικό για να έχει την έκπτωση?
  Δηλαδή αν κάποιος βρει μια δουλειά σήμερα που ο νόμος δεν ειναι ενεργός, να την απορρίψει και να πληρωσει το πρόστιμο ολόκληρο? ή να απορρίψει την δουλειά ώστε να πάρει την έκπτωση? είναι καιρός για τέτοια διλήμματα?