Άρθρο 24 Προδιαγραφές και Υπόχρεοι Τήρησης

1. Το έντυπο ταυτότητας κτιρίου καθώς και το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας του κτιρίου αποτελούν στοιχεία ελέγχου, κατά τις διατάξεις των άρθρων του άρθρου 3 και 4 του ν. 3843/2010, του άρθρου 23 του ν.4014/2011, του άρθρου 3 του ν.4178/2013 και του άρθρου 64 του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα οποία αποστέλλονται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και τηρούνται από αυτό σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Όλες οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την δημοσιοποίηση, την διάθεση, την προσάρτηση σε δικαιοπραξίες και διοικητικές διαδικασίες των οικοδομικών αδειών και των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας εφαρμόζονται αναλόγως και για το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας του κτιρίου.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 19:39 | Δ. Μαλασπίνας

    και αυτό (μαζί με όλες τις αρμοδιότητες του «παρατηρητήριου») θα μπορούσε να τηρείται από τις κατά τόπους ΥΔΟΜ και για άμεσο έλεγχο και για μη αύξηση της άχρηστης γραφειοκρατίας