Άρθρο 97 Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε

1. α) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εξαγόρασαν αυτά από τις οικείες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει σε αυτά αυθαίρετο κτίσμα, καθώς και σε αυτούς που τα νέμονται, νόμιμα. Ο ιδιοκτήτης, υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 83 δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών, που άρχεται είτε από την έκδοση του τίτλου κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, είτε από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητας, είτε της πράξης κύρωσης διανομής, που προβλέπεται σε υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α 154) και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Έως ότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, αναστέλλεται η προθεσμία για την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος, καθώς και η επιβολή του προστίμου ανέγερσης και διατηρήσεως μη δηλουμένων κατασκευών και χρήσεων.
2. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου ισχύουν και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας του ως άνω εταιρείας οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών συμπληρώνονται μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, σχετικά με τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρείας.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 17:12 | Σεμίνα Σεχρεμέλη

  Στις ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων, θα πρέπει να ενταχθούν και οι αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που αποκτώνται από ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.
  Να δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου και μετά την καταληκτική ημερομηνία, εντός προθεσμίας ενός έτους τουλάχιστον από τη διενέργεια του πλειστηριασμού ή την κατακύρωση του ακινήτου, υπολογιζόμενου του προστίμου σύμφωνα με το αρθ.84, με εφάπαξ καταβολή του προστίμου (και έκπτωση 20%) και με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του αρ.86,παρ.2α (μείωση επιπλέον 20% για το πρώτο εξάμηνο υπαγωγής) και εφόσον για το ακίνητο δεν έχει συμπληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο η ταυτότητα του κτιρίου.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 12:43 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Στην παρ. 1β πρέπει να συνδεθεί η έναρξη της αναστολής της κατεδάφισης των αυθαιρέτων με κάποια ενέργεια του ιδιοκτήτη π.χ. την αίτηση για απόκτηση τίτλου κυριότητας

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 13:40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

  Συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μου στο άρθρο 97: Τα άρθρα 5 & 6 του Ν.3147/2003 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 37 παράγρ 1.δ του Ν.4061/12 ΦΕΚ 66Α/22-3-2012. Οι Επιτροπές Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών εφαρμόζουν πλέον το Ν.4061/12 και συγκεκριμένα το άρθρο 23 «Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων» για την πώληση ακινήτων του Δημοσίου που είναι κατεχόμενα.
  Καλό θα ήταν να γίνει συγκεριμένη αναφορά στα παραπάνω για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων κτισμάτων που τυχόν έχουν κτιστεί στα εν λόγω ακίνητα.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 12:24 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 97 θα πρέπει να προστεθεί και η εξαγορά που γίνεται με τα άρθρα 5 & 6 του Ν 3147/2003 που αποτελούν και τον μεγαλύτερο όγκο εξαγορών του νόμου. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό προβλεπόταν ήδη στο άρθρο 24 του Ν 4014/2011 (σελ 6233 του ΦΕΚ 209Α/2011)