Άρθρο 106 Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας

α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές, απαραίτητες για τη λειτουργία νόμιμης μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στην παρ.74 του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του ν.4067/2012 (Α’ 79) καθώς και εγκαταστάσεις της παρ.2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 31722/4-11-2011, σε χώρους αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας μετά από έγκριση από την Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατά παρέκκλιση των περιορισμών των περ.ζ και η της παρ.2 του άρθρου 73 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται το μισθωτήριο συμβόλαιο και η άδεια ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας .
β. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής των δύο ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρμοστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.
γ. Με ευθύνη κάθε Δήμου, οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθος τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξη τους στο χώρο, με ευθύνη του κάθε Δήμου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη Αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση δύναται να περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
δ. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 17:08 | ΜΔ

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι μια συνέχεια άρθρου (άρθρο 23 παράγραφος 19Α)που υπήρχε στον Ν.4178 και με βάση αυτό αρκετές εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησαν στην τακτοποίηση τους, αναμένοντας την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

  Προτείνω από τώρα να ορισθούν οι λεπτομέρειες και να μην χρειαστεί να περιμένουμε την έκδοση της όποιας Υπουργικής Απόφασης.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 20:11 | Agn

  «καθώς και εγκαταστάσεις της παρ.2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 31722/4-11-2011, σε χώρους αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας μετά από έγκριση από την Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων»

  Χώρο αρμοδιότητας Κτηματικής είναι ο αιγιαλός που δεν μπορεί να γίνουν μόνιμες κατασκευές.
  Δηλαδή νομιμοποιούνται τα παράνομα παραπήγματα;
  Στη συνέχεια θα νομιμοποιηθούν τα παράνομα στον αιγιαλό των ξενοδοχείων με σύμφωνη γνώμη ΕΟΤ;

  Η Κτηματική έχει συμφωνήσει στο άρθρο αυτό; Θα συνυπογράψει ο Υπ. Οικονομικών;
  Τραγικό!

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 13:16 | Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Κ. Μακεδονίας, ΑΔΜ-Θ

  • Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν είναι από την αρχή σαφής η αναφορά στις προσωρινές κατασκευές ιχθυοκαλλιέργειας. Στην παράγραφο β του άρθρου αναμένεται η έκδοση ΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν.4067/2012 που θα αφορά στις προσωρινές κατασκευές. Ωστόσο, στην παράγραφο α γίνεται αναφορά στις εγκαταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 31722/04-11-2011, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των κατασκευών μιας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και όχι μόνο τις προσωρινές. Πρότασή μας είναι να συμπεριληφθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

  • Το άρθρο αναφέρεται σε ιχθυοκαλλιέργειες. Πρότασή μας είναι να αναφέρεται σε υδατοκαλλιέργειες, ώστε να συμπεριληφθούν μονάδες που εκτρέφουν και ψάρια και άλλους υδρόβιους ζωντανούς οργανισμούς.

  • Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου να εφαρμοστούν όχι μόνο κατά παρέκκλιση των περιορισμών ζ και η της παρ. 2 του άρθρου 73 του νόμου, αλλά και κατά παρέκκλιση του περιορισμού ιγ της παρ. 2 του άρθρου 73, ώστε να συμπεριληφθούν και οι χερσαίες μονάδες υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται κοντά σε ρέματα.

  • Εφιστούμε την προσοχή στις χερσαίες μονάδες υδατοκαλλιέργειας (π.χ. πεστροφοκαλλιέργειες), οι οποίες κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970 ή/και παλαιότερα και οι οποίες, αν και είχαν αδειοδοτηθεί με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, με τη σύγχρονη ισχύουσα νομοθεσία είναι αδύνατο να αποκτήσουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατ’ επέκταση αδειοδότηση της λειτουργίας τους. Οι μονάδες αυτές περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μόνιμες (π.χ. τσιμεντένιες δεξαμενές) που δεν πληρούν τους όρους δόμησης που ισχύουν σήμερα (π.χ. ελάχιστη απόσταση 20 m από ρέματα ή 10 m υπό όρους) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αδειοδότησή τους. Πρότασή μας είναι να υπάρξει ειδικό καθεστώς ρύθμισης για τις συγκεκριμένες μονάδες για την αποφυγή σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.