Άρθρο 31 Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων

1. Για την εκπλήρωση και την ταχεία πρόοδο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθορίζεται αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης Τίτλων Δικαιώματος Συντελεστή Δόμησης, μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος που ονομάζεται “Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων” ως συνολικής δομής για την παρακολούθηση και διαχείριση του συνόλου των δικαιωμάτων δόμησης και εξασφάλισης κοινόχρηστων χώρων.
2. Σκοπός της «Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων» είναι η αξιοποίηση και διαχείριση δικαιωμάτων και αξιών δόμησης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τα δικαιώματα αυτά προκύπτουν μέσα από χωροταξικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, που σκοπό έχουν τη δημιουργία ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, τη διατήρηση και αποκατάσταση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και την εξυγίανση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών.
3. Η Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, αναπτύσσεται ως ψηφιακή εφαρμογή από το Υ.Π.ΕΝ. και η ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας ανήκει στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Τα δεδομένα αυτά θα είναι ανοιχτά και προσβάσιμα στους πολίτες.
4. Στην Τράπεζα, καταχωρούνται με γεωχωρική αναφορά ανά Πολεοδομική Ενότητα, Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια, τα εξής στοιχεία:
α) Αναλυτικά οι Τίτλοι Μ.Σ.Δ. που ήδη έχουν εκδοθεί,
β) Τα Βαρυνόμενα ακίνητα,
γ) Τα ωφελούμενα ακίνητα,
δ) Οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ) και Ζώνες Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή (Ζ.Α.Ε.Σ),
ε) Οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσης κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 και της Κατηγορίας 5 του άρθρου 80 του παρόντος,
στ) Οι εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι, με διαφοροποίηση των συντελεσμένων απαλλοτριώσεων από τις μη συντελεσθείσες, όπως αυτοί καταγράφονται στο άρθρο 29 του παρόντος
ζ) Αδόμητες εκτάσεις εκτός σχεδίου που εντάσσονται με Προεδρικό Διάταγμα σε καθεστώς προστασίας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν απωλέσει το δικαίωμα δόμησης.
η) Εισφορές σε γη του Ν. 1337/1983 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με αυτές του 2508/1997, σε ενταγμένες σε Ρ.Σ. περιοχές, για τις οποίες δεν έχει κυρωθεί και μεταγραφεί η σχετική πράξη εφαρμογής,
θ) Αδόμητα ακίνητα από εισφορές γης που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής χωρίς να έχουν διατεθεί σύμφωνα με αυτήν, αλλά έχουν καταληφθεί από τον οικείο Ο.Τ.Α., ως θεματοφύλακα τους, βάσει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7β του 12 του Ν. 1337/1983, όπως ισχύει.
5. Μέσω της «Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων» υλοποιούνται τα ακόλουθα:
α) αγορά Τίτλων Δικαιώματος Μ.Σ.Δ., ιδίως από περιοχές όπου υφίσταται πολεοδομική επιβάρυνση,
β) αντιστοίχιση αποκτηθέντων Τίτλων Δικαιώματος Μ.Σ.Δ., σε ωφελούμενα ακίνητα εντός Ζ.Υ.Σ., ή σε ωφελούμενα αυθαίρετα ακίνητα εντός Ζ.Α.Ε.Σ.,
γ) αγορά και πώληση του Δικαιώματος Μ.Σ.Δ. ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με σκοπό τη δημιουργία ελευθέρων Κ.Χ., καθώς και τη δημιουργία υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, σε περιοχές όπου υπάρχει υπέρμετρη πολεοδομική επιβάρυνση,
δ) αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυτών ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, στα οποία υφίστατο δικαίωμα δόμησης το οποίο αργότερα καταργήθηκε με πράξεις της διοίκησης ή έχει εκδοθεί για αυτά δικαστική Απόφαση με την οποία έχει αναγνωριστεί εύλογη προσδοκία οικιστικής αξιοποίησης (περίπτωση 1.ε άρθρου 34 του παρόντος νόμου)
ε) πράξεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης των δημοσίων ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.1 περ δ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 15:58 | Μοσχάκη Ευδοκία

  παρ.4ε: «ή χρήσεις»

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 15:29 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Να συμπληρωθούν :
  Παρ. 4β : Τα βαρυνόμενα ακίνητα. Εφ’ όσον έχει τηρηθεί η διαδικασία Μ.Σ.Δ. καταχωρείται και ο οριστικά μειωμένος Σ.Δ. του ακινήτου.
  Παρ. 4γ : Τα ωφελούμενα ακίνητα και ο οριστικά αυξημένος Σ.Δ., λόγω Μ.Σ.Δ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 14:41 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  κάτοχοι εκκρεμών « ΜΣΔ » τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης που δεν έχουν εκτελεστεί, δεδομένου ότι αποστερήθηκαν την περιουσία τους χωρίς να λάβουν την νόμιμη αποζημίωση, να μπορούν χωρις αγωγή να λαβουν αποζημίωση και την ανάκληση του οικείου τίτλου τους.————————————————————Σε ένα σοβαρότατο νομικό ζήτημα που ανέκυψε στις περιπτώσεις των ακινήτων, τα οποία κηρύχθηκαν διατηρητέα, ή τα οποία χαρακτηρίσθηκαν από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι ή βρίσκονται σε σημεία της πόλης χαρακτηριζόμενα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Για πολλές από τις περιπτώσεις αυτές, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης, οι ιδιοκτήτες τους λάμβαναν τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.).
  Το πρόβλημα ανέκυψε όταν παρόμοιοι τίτλοι δεν αξιοποιήθηκαν καθόσον κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι ρυθμίσεις του θεσμού Μ.Σ.Δ. των Ν. 880/1979 και 2300/1995 ήταν στο σύνολό τους αντισυνταγματικές (βλ. ΣτΕ Ολ. 1071/1994 και Ολ. 6070/1996). Έτσι δημιουργήθηκε το πρόβλημα μιας μεγάλης μερίδας ιδιοκτητών ρυμοτομηθέντων ακινήτων που ούτε τους τίτλους τους μπορούσαν να αξιοποιήσουν λόγω αντίθεσης των νόμων στους οποίους βασίσθηκε η έκδοσή τους προς τις διατάξεις του Συντάγματος, ούτε και την αποζημίωση από την ρυμοτομία