Άρθρο 65 Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας

Απαγορεύεται η σύνδεση των αυθαιρέτων κτισμάτων, με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 01:17 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Η διατύπωση «Απαγορεύεται η σύνδεση των αυθαιρέτων κτισμάτων, …., εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.» αγνοεί όλα τα αυθαίρετα που υπάγονται στην παρ.2 του άρθρου 63 και τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση υπαγωγής. Θα πρέπει να υπάρξει αναδιατύπωση.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:40 | Νέστωρ Ζύγρας

  • Απαγόρευση σύνδεσης αυθαιρέτων κτισμάτων με δίκτυα ΚΩ (αρ. 65)
  Να προβλεφθούν πρόστιμα 100.000 Ευρώ στους παρόχους που προβαίνουν σε σύνδεση αυθαιρέτων.
  Να προβλεφθούν επίσης πρόστιμα στους Δήμους που εκτελούν έργα οδοποιίας, οδοφωτισμού η αποκομιδής απορριμμάτων που εξυπηρετούν αυθαίρετα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:10 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  Αυτό το αρθρο θα πρεπει να ενσωματωθεί στις μεταβατικές διατάξεις και όχι αυτοτελώς γιατί μονο προβλήματα θα δημιουργεί όπως διατυπωνεται.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:13 | Κωνσταντίνου Ευάγγελος

  Η μη νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα μεταβίβασης ή πώλησης, όπως το δικαίωμα συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Δεν μπορεί όμως να τα περιορίσει στον αρχικό – πρώτο – ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής αφού προβλέπεται χρηματική ποινή νομιμοποίησης.
  Το ζήτημα των αυθαίρετων κατασκευών δεν λύνεται με περιοριστικές διατάξεις αλλά με πολιτική οριοθέτησης ζωνών οικιστικής εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει πως κάθε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως οικιστικό περιβάλλον δομείται βάση των γενικών ισχυόντων κανονισμών και όχι από ειδικές διατάξεις. Σημαίνει ότι η Πολιτεία προστατεύει όλων των πολιτών το δικαίωμα κτίσης κατοικίας με τους ίδιους περιορισμούς και διευκολύνσεις.
  Ο καθορισμός ζώνης οικιστικής εκμετάλλευσης, αποτρέπει την αυθαίρετη οικοπεδοποίηση που παράνομα το κράτος επιτρέπει, αποτελεί προσωρινό σχέδιο πόλης, επιτρέπει σε κάθε πολίτη την χρήση ασφαλούς αγοράς με απόλυτο δικαίωμα οικοδόμησης.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:20 | Κωνσταντίνου Ευάγγελος

  Αφορά το άρθρο 65
  Είναι Συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη και Συνταγματική υποχρέωση του Κράτους σε κάθε Πολίτη, χωρίς περιορισμούς, η διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων και των στοιχειωδών μέσων προστασίας. Η σύνδεση αυθαίρετων κατασκευών με την ηλεκτρική ενέργεια, την ύδρευση και την τηλεπικοινωνία αποτελούν στοιχειώδεις ανάγκες και δικαιώματα που δεν μπορεί ο νομοθέτης να αγνοήσει ή να τα θέσει σε περιορισμό.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 16:11 | Γιάννης Μυρίσης

  δεν είναι δυνατόν να επιβάλουμε την υπαγωγή σε τέταρτο κατά σειρά νόμο για τα ίδια αυθαίρετα. Εκπαιδεύουμε τους πολίτες να αγνοούν τους νόμους. Καταντάει αστείο.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 00:16 | Σταύρος Σουάνης

  Είναι πολύ κακό να το κράτος να αναιρεί τον εαυτό του.
  Ποιος ο λόγος λοιπόν να παυουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί;;;

  Γιατί θα πρέπει ο πολίτης να υποστεί ξανά την διαδικασία δήλωσης;;

  Οι εκδοδισες ή εκκρεμείς διοικητικές πράξεις πρέπει να μπορούν να εκτελεστουν / εκδοθούν.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:35 | Άγγελος Κουλούρης

  Να καθοριστεί διαδικασία για τα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 10-20 ετών αλλά δεν έχει γίνει η διαδικασία αποπεράτωσης (κλείσιμο οικ. άδειας) από τον ιδιοκτήτη στην πολεοδομία. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργείται όταν ο επιβλέπων μηχανικός είναι συνταξιούχος ή έχει αποβιώσει.