Άρθρο 32 Γενικές διατάξεις

1. Ο κύριος ακινήτου που είναι βαρυνόμενο κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου, αποκτά Τίτλο Μ.Σ.Δ. που αντιστοιχεί στον Συντελεστή Δόμησης που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτό, και δύναται να μεταφερθεί σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο ακίνητο), του αυτού Δήμου με το βαρυνόμενο, εκτός αν από την Πολεοδομική Μελέτη τεκμηριώνεται η ανάγκη και η δυνατότητα μεταφοράς σε όμορο Δήμο ή και Δήμο της αυτής Περιφερειακής Ενότητας.
2. Το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο Δικαίωμα δημιουργείται με Απόφαση του Διευθυντή της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίνεται η έκδοση Τίτλου Μ.Σ.Δ. Η Απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Οικειου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και εγγράφεται στην Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.
3. Οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις και κατασκευές της Κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 και της Κατηγορίας 5 του άρθρου 80 του παρόντος, διατηρούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, με την αντιστοίχιση Τίτλου Συντελεστή Δόμησης ίσου με την υπέρβαση τους, μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον αφενός μεν βρίσκονται εντός Ζ.Α.Ε.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου αφετέρου δε από την Πολεοδομική Μελέτη τεκμηριώνεται η ανάγκη και η δυνατότητα μεταφοράς σε όμορο Δήμο ή και Δήμο της αυτής Περιφερειακής Ενότητας.
4. Ο Τίτλος Μ.Σ.Δ. εξαργυρώνεται με χρήμα προς τον κύριο του βαρυνόμενου ακινήτου, μετά την αντιστοίχιση και μεταφορά του Δικαιώματος σε ωφελούμενο ακίνητο, μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.
5. Ο Συντελεστής Δόμησης που μεταφέρεται, αφαιρείται οριστικά από το βαρυνόμενο ακίνητο. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ακινήτου και το συνοδεύει ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης κυριότητας σε αυτό.
6. Με την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Απόφαση προσδιορίζονται οι επιφάνειες που μεταφέρονται από το βαρυνόμενο ακίνητο. Οι επιφάνειες αυτές υπολογίζονται με αφαίρεση των επιφανειών των κτισμάτων που διατηρούνται, από τις επιφάνειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση τον Συντελεστή Δόμησης ο οποίος ισχύει στην περιοχή όπου βρίσκεται το βαρυνόμενο ακίνητο.