Άρθρο 101 Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης

Για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης ιζ του άρθρου 73 του παρόντος, μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού προς τον Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκδίδεται βεβαίωση τήρησης των ισχυόντων περιορισμών για τη γειτνίαση του ακινήτου με τις Γραμμές Μεταφοράς.

  • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 18:37 | Χριστόφορος Λαζαρίδης

    Σε περιπτώσεις που έχει λάβει γνώση ο ΑΔΜΗΕ/ΔΕΗ της υφιστάμενης κατάστασης-αυθαιρεσίας, έχουν γίνει αυτοψίες κλπ και ιδίως όταν υπάρχει σαφής βεβαίωση συμμόρφωσης, οι επιπλέον καινούργιες βεβαιώσεις δημιουργούν άσκοπη ταλαιπωρία. Η, στω και απο καιρού βεβαίωση συμμόρφωσης της αρμόδιας υπηηρεσίας ΑΔΜΗΕ/ ΔΕΗ πρέπι να αρκεί. Οχι καινούργια πρωτόκολλα, χρέωση σε νέο υπάλληλο και εκ νέου διευκρινίσεις κλπ κλπ όταν κάτι έχει επισήμως και οριστικά έχει διευθετηθεί στο παρελθόν.