Άρθρο 40 Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται:
α) Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της Απόφασης Πραγματοποίησης Μ.Σ.Δ., καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής,
β) Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η επιφάνεια που μεταφέρεται στο ωφελούμενο ακίνητο και ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάται η αγοραία οικοπεδική αξία του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου ακινήτου. Ο τρόπος καθορισμού και εκτίμησης μπορούν να αποτυπώνονται σε μαθηματικό τύπο,
γ) Το ύψος του παραβόλου,
ε) Κάθε σχετικό θέμα για την πραγματοποίηση του μεταφερόμενου Συντελεστή Δόμησης στο ωφελούμενο ακίνητο.
2. Με Απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:
α) Η ηλεκτρονική διαδικασία Μ.Σ.Δ., οι απαιτούμενοι έλεγχοι και τα δικαιολογητικά, και,
β) Κάθε άλλο σχετικό με τον τρόπο και τις διαδικασίες λειτουργίας της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, καθώς και της ηλεκτρονικής ταυτότητας θεσμοθετημένων Κοινοχρήστων Χώρων του άρθρου 29 του παρόντος.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 21:51 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

    Λείπει η διοικητική πράξη (ο ν. 3044/02 προέβλεπε ΚΥΑ) που θα καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης χορήγησης τίτλου δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης από τα βαρυνόμενα ακίνητα του άρθρου 34.