Άρθρο 90 Υπαγωγή αυθαιρέτων για το οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης

1.α) Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης, με βάση την κείμενη νομοθεσία, υπάγονται στον παρόντα νόμο εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 83 και το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός τριών (3) ετών ή άδεια κατεδάφισης εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή του. Σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κατεδαφίσεως και επιβολής προστίμου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.

β) Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών και εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης αποκλειστικά για λόγους μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος, επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης κατά τις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να υπαχθεί στο άρθρο 81 του παρόντος. Για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, μετά τη διόρθωση δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του παρόντος περί εκπτώσεως και μειώσεων του ειδικού προστίμου. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για κατασκευές ή εγκαταστάσεις ακινήτων στρατηγικών επενδύσεων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και του ν. 4146/2013 (Α’ 90). Σε περίπτωση όπου δεν εγκριθεί η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο κατά τις ως άνω διατάξεις εντός τριών (3) ετών από την υποβολή του αιτήματος επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά την παρούσα παράγραφο αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και μετά την έγκριση των Ειδικών Σχεδίων κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και του ν. 4146/2013 (Α’ 90).

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί προ της υποχρέωσης έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας με την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, υπό την προϋπόθεση να αναλάβει ο νέος κύριος την υποχρέωση αυτή, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστεί πριν τις 28.7.2011 για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση, τεχνική έκθεση μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:29 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 90
  Παρ.1α, 2
  Απαλοιφή της υποχρέωσης καταβολής ποσοστού επί του ειδικού προστίμου πέραν του παραβόλου για τις περιπτώσεις που υπάγονται στο νόμο προς έκδοση αδείας νομιμοποίησης ή κατεδάφισης.
  Η μεταβίβαση να γίνεται μετά την έκδοση αδείας νομιμοποίησης. Υποτίθεται πως ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει εξάλειψη της γραφειοκρατίας και συντόμευση της διαδικασίας έκδοσης αδειών. Όπως υποστηρίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οποιαδήποτε οικ. άδεια μπορεί να εκδοθεί εντός ημερών, προς τι λοιπόν η όλη φιλολογία περί των 3 ετών. Εντός της ισχύος του νόμου ο ενδιαφερόμενος να δύναται να εκδώσει την απαιτούμενη άδεια καταβάλλοντας μόνο το παράβολο και εν συνεχεία να προβαίνει σε μεταβίβαση ή κατεδάφιση.

 • §1α Δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/2013 με σκοπό την έκδοση άδειας νομιμοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι στο Ν.4178/2013 απαιτούνταν μόνο η πληρωμή του παραβόλου πριν την έκδοση άδειας νομιμοποίησης. Αντίθετα στο νομοσχέδιο απαιτείται η καταβολή του 20% του προστίμου. Αυτή η διαφοροποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις θα προκαλέσει επιπλέον επιβάρυνση στους πολίτες που ξεκίνησαν διαδικασία νομιμοποίησης με βάση τις διατάξεις της §1 του άρθρου 23 του Ν.4178/13.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 17:38 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ

  Πρέπει να καταργηθεί το 20%,διότι στην συντριπτική πλειοψηφία των υπαγομένων σ’ αυτήν την κατηγορία, το συνολικό κόστος 20% του ειδικού προστίμου συν το κόστος έκδοσης άδειας νομιμοποίησης, είναι μεγαλύτερο από την καταβολή του συνόλου του ειδικού προστίμου . Η κατευθυνση πρεπει να ειναι προς τις νομιμοποιήσεις καί οχι τακτοποιήσεις .Έτσι θα γίνει πιο ελκυστικός ο νόμος; Με αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς;

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 19:56 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

  α) Στη παράγραφο 1 του άρθρου 90 επειδή πρόκειται για υφιστάμενες κατασκευές είναι χρήσιμο να επαναληφθεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 48 παρ. 6 του Ν. 4178/13 και η διατύπωση «με βάση την κείμενη νομοθεσία» να αντικατασταθεί με τη διατύπωση «με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της». Έτσι προτείνεται η πιο κάτω τροποποίηση :
  1.α) Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης «με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της», αυτές υπάγονται στον παρόντα νόμο …….

  β) Είναι σκόπιμο και δίκαιο να διευκρινισθεί και να προβλεφθεί ρητά στη παράγραφο 1 του άρθρου 90 η δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης κτιρίων των οποίων η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου ή λόγω τυπικών παραλείψεων της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας αρχής. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας τουλάχιστον να εξισώσει τους ανυπαίτιους ιδιοκτήτες με όσους παρανόμησαν και να δοθεί και σ΄ αυτούς η δυνατότητα, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να ενταχθούν στην παρ. 1 του άρθρου 90 λύνοντας το πρόβλημα που τους δημιουργήθηκε από λάθη που βαρύνουν αποκλειστικά τη διοίκηση, αντί της υπαγωγής στην παρ. 3 του άρθρου 94 (που αφορά προσωρινή τακτοποίηση για 30 χρόνια και δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα). Έτσι προτείνεται να συμπεριληφθεί στο άρθρο 90 η πιο κάτω διευκρίνιση :
  «Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται και μπορούν να ενταχθούν αυθαίρετα κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια ή με υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, αλλά και κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου ή λόγω τυπικών παραλείψεων της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας αρχής. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μόνο το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 83 χωρίς απαίτηση καταβολής οποιουδήποτε προστίμου».

  γ) Θα πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά στο άρθρο 90 για τη δυνατότητα νομιμοποίησης τμήματος κτιρίου για το οποίο μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια, το οποίο συνδέεται στατικά και λειτουργικά με αυθαίρετο τμήμα που δεν έχει αυτοτελή λειτουργία (π.χ. επέκταση του τμήματος του κτιρίου για το οποίο εκδίδεται η άδεια στην κάτοψη ή καθ΄ ύψος, χωρίς να δημιουργούνται χώροι αυτοτελούς λειτουργίας), εφόσον το αυθαίρετο τμήμα μπορεί να τακτοποιηθεί και να εξαιρεθεί της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου (π.χ. αυθαιρεσία κατηγορίας 4αα του άρθρου 80).

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 11:06 | Χρήστος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός

  Στο άρθρο 90 παρ. 1 πρέπει να εξαλειφθεί η υποχρέωση καταβολής του 20% του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου για το σύνολο των κατασκευών ή των τμημάτων τους, για τα οποία θα εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης.
  Το πρόστιμο αυτό προστίθεται στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη για στατική ενίσχυση του κτιρίου, καθιστώντας απαγορευτική την διαδικασία νομιμοποίησης.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 10:57 | Μπονίκος Φ.

  Στην παράγραφο 1α του άρθρου 90 θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά τις 28-07-2011 και έως την εφαρμογή του νέου νόμου, για τις οποίες είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 18:11 | Δημήτριος Αξιλιθιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός

  «3. Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστεί πριν τις 28.7.2011 για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση, τεχνική έκθεση μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

  Τι θα γίνει για αυθαίρετα κτίρια που κατεδαφίστηκαν μετά τις 28/07/2011. θα πληρώσουν πρόστιμο βάσει μετρήσεων Google earth; Θσ πρέπει για αυτά να υπάρχει πρόστιμο/παράβολο κατ’ αποκοπή. π.χ. 1000 ευρώ.

 • 2 Οκτωβρίου 2016, 13:53 | Κάλλια

  Υπάρχουν περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών εντός σχεδίου (έχει εγκριθεί Πολεοδομική Μελέτη), όπου όμως εκκρεμεί η Πράξη Εφαρμογής, οπότε δεν είναι δυνατό να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Το πρόστιμο σε τέτοιες κατασκευές ή τμήματα αυτών θα ήταν αρκετά μειωμένο αν εντάσσονταν στην παρ.1 του αρθ.90. Προτείνεται να μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν την κατηγορία και η μη ύπαρξη Πράξης Εφαρμογής να θεωρείται λόγος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη. Έτσι θα προτρέπει αυθαίρετες κατασκευές να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη και να ολοκληρώνουν την υπαγωγή τους εντός 3ετίας, έπειτα από την έγκριση της Πράξης Εφαρμογής. Θα λειτουργήσει και ως παράγοντας επίσπευσης της Πράξης Εφαρμογής. Η οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με το πρόστιμο του συνόλου του αυθαιρέτου χωρίς μείωση, υπολογιζόμενο εκτός της συγκεκριμένης διάταξης ή το κόστος εκπόνησης – έγκρισης Τοπικής Πράξης Εφαρμογής δρα ανασταλτικά στην υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών εντός σχεδίου. Στην περίπτωση που αυθαίρετες κατασκευές ενταχθούν σε αυτήν τη διάταξη είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποια τμήματά τους αντίκειται στους όρους δόμησης της περιοχής και για ποια δύναται να εκδοθεί οικοδομική άδεια, έως ότου οριστικοποιηθούν τα οικόπεδα. Οπότε το ακριβές ύψος του προστίμου θα υπολογιστεί μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής και κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2016, 23:29 | Γιωργος Κουρνιδακης

  Η παρ. 1α του αρθρου 90, δηλαδη οποιος παει προς εκδοση οικοδομικης αδειας να πληρωνει και 20% του ειδικου προστιμου, θα δημιουργησει πολλες στρεβλωσεις.
  Ειναι κατανοητο να προσπαθησει το κρατος να ισοσκελίσει τα εσοδα απο την μειωση του παραβολου, αλλα το 20%, ειναι τεραστιο ποσο, ειδικα σε περιπτωσεις που το προστιμο ειναι μεγαλο.
  Θα προτεινα η διατυπωση να εχει ως εξης «εφόσον καταβληθεί το διπλάσιο του παραβολου της παραγράφου 10 του άρθρου 83 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός τριών (3) ετών ή άδεια κατεδάφισης εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή του»

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 20:58 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο η παρ. 13 του αντίστοιχου άρθρου 25 του ν. 4178/13 που όριζε:
  «Επιτρέπεται, η εκ των υστέρων έγκριση χορήγησης παρέκκλισης για αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 αν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου και αφού υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.»
  η οποία θεσμοθετήθηκε προκειμένου να επιτρέψει σε ειδικά κτίρια (στα οποία προβλέπεται από διατάξεις η χορήγηση παρεκκλίσεων) και έχουν πραγματοποιήσει αυθαιρέτως υπερβάσεις εντός των ορίων των παρεκκλίσεων των σχετικών διατάξεων, να μπορούν να εκδώσουν άδεια νομιμοποίησης, πράγμα που προσκρούει σε εκδοθείσες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 20:18 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου επαναλαμβάνεται η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4178/13, όπως ίσχυε προ της αντικατάστασης της πρώτης πρότασης της παραγράφου με την παρ. 13 του άρθρου 22 του ν. 4258/14, η οποία όμως δεν αναφέρεται στις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 110 του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Θεωρώ καλύτερη τη διατύπωση του ν. 4258/14, επειδή αυθαίρετη κατασκευή, δεν είναι αυτή για την οποία έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, αλλά αυτή που έχει ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια ανεξάρτητα αν έχει χαρακτηριστεί από την οικεία ΥΔΟΜ και θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα υπαγωγής της αυθαίρετης κατεδάφισής της ανεξαρτήτως αν έχει πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την 28-7-2011, δεδομένου οτι η ενέργεια αυτή είναι υπέρ του περιβάλλοντος.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 11:00 | Ε.Γ. (Υπάλληλος Υ.ΔΟΜ)

  Θα πρέπει να γίνεται στο νόμο σαφή αναφορά στην ύπαρξη δυνατότητας τμηματικής νομιμοποίησης ενός κτιρίου και σε ποιες περιπτώσεις.
  Υπήρξε τελευταία σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΚΑ (οικ30631/14-06-2016) ωστόσο υπάρχουν εύλογα ερωτήματα και ακριβώς επειδή και στο εν λόγω σχέδιο νόμου επαναλαμβάνονται τα σχετικά άρθρα με το ίδιο λεκτικό είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο νόμο η δυνατότητα αυτή.
  Για παράδειγμα τι γίνεται στην περίπτωση και ποια η Δυνατότητα Νομιμοποίησης τμήματος κτιρίου με οικοδομική άδεια που έχει όμως και τμήμα με αυθαιρεσία κατηγορίας 4αα, 4γ του αρθ.80 (στατικά και λειτουργικά ενιαίου).
  Αν κάνουμε την υπόθεση ότι μπορεί να νομιμοποιηθεί με έκδοση οικοδομικής άδειας τμήμα κτιρίου που το προς τακτοποίηση τμήμα του ανήκει στις κατηγορίες των αυθαιρεσιών που εξαιρούνται της κατεδάφισης. Πως θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση της παρ.4αα του αρθ.80 που η αυθαιρεσία εξαιρείται της κατεδάφισης μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου.
  Όταν λοιπόν για την κατηγορία 4αα η εξαίρεση της κατεδάφισης μπορεί να γίνει μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου δεν είναι εφικτή η νομιμοποίηση με οικοδομική άδεια του συννόμου τμήματος. Από την άλλη πως είναι δυνατόν να συμπληρωθεί η ταυτότητα κτιρίου αν δεν τακτοποιηθεί ολόκληρο το κτίριο είτε με τακτοποίηση είτε με έκδοση άδειας δόμησης;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 16:23 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Οι δικαστικές αποφάσεις λήφθηκαν όταν ήταν σε ισχύ μία σειρά από λόγοι.
  Ανάμεσά τους, συγκεκριμένοι όροι δόμησης την στιγμή της κατασκευής, συγκεκριμένο κτίσμα, συγκεκριμένο οικόπεδο κλπ. Αν κάποιοι από αυτούς εκλείψουν και δύναται να νομιμοποιηθεί κάτι, η έννοια της αμετακλιτότητας δεν αφορά πλέον τις νέες συνθήκες. Πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.

  Πρόστιμα και παράβολα για κατεδαφίσεις, θα έχουν την συνέπεια να κατεδαφίζονται κτίσματα, κρυφά και χωρίς επίβλεψη ή άλλα μέτρα ασφαλείας. Μπορεί και πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές για να «εξαφανίζεται» το κτίσμα – αντικείμενο του προστίμου.

  Αντίστοιχα κρούσματα είναι κοινό μυστικό σε διατηρητέα που το ΥΠΠΟ και οι εφορείες του προσπαθούν να επιβάλλουν επεμβάσεις και μεθόδους συντήρησης που έχουν παράλογο κόστος για τους ιδιοκτήτες (αγνωόντας επιδεικτικά ότι η οικονομική δυνατότητα του ιδιοκτήτη είναι σημαντικός παράγοντας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού). Και εδώ θα συναντήσουμε ιδιοκτήτες να προσπαθούν να είναι νόμιμοι με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

  Πρέπει κατεδάφιση και νομιμοποίηση αυθαιρέτων να έχουν το ελάχιστο παράβολο, και στις κατεδαφίσεις ειδικά, να μειώνονται και τα δικαιολογητικά σε τοπογραφικό με ένδειξη του κτίσματος προς κατεδάφιση και ΦΑΥ-ΣΑΥ μόνο.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 08:41 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά, ότι στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 90 εντάσσονται, πέραν των αυθαιρέτων κατασκευών χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής (ευθύνη των ιδιοκτητών) και όσες οικοδομές κατασκευάστηκαν με αρχικά νόμιμη άδεια της αρχής, που ακυρώθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
  α) για αμιγώς τυπικό λόγο (αναγόμενο σε πλημμέλεια προγενέστερης πράξεως) και παραλείψεις των αρμόδιων αρχών (λ.χ. ακύρωση τροποποίησης σχεδίου λόγω μη νόμιμης κύρωσής της, ακύρωση ορίων οικισμού κ.ά.) για τον οποίο λόγο προφανώς δεν έχει ευθύνη ο ιδιοκτήτης και

  β) εφόσον κατά τα λοιπά δεν υπάρχουν παραβάσεις ουσιαστικών πολεοδομικών διατάξεων στο κτίριο αυτό καθεαυτό, άρα τηρούνται τα αναγκαία στοιχεία, όπως της κάλυψης του ακινήτου, του συντελεστή δόμησης, των αποστάσεων, της χρήσης, της αρτιότητας κλπ.
  Στις περιπτώσεις αυτές και εφ’ όσον ο αμιγώς τυπικός λόγος, που συμπαρέσυρε την οικοδομική άδεια θεραπεύεται, και μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησής τους με βάση την κείμενη νομοθεσία, είναι αυτονόητο και συνταγματικά ορθό ( ισότητα των Πολιτών , προστασία της Ιδιοκτησίας) τα κτίρια να εντάσσονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου , αντί της παρ. 3 του άρθρου 94 (που αφορά προσωρινή εξαίρεση για 30 χρόνια και δεν έχει μόνιμη και διαχρονική κάλυψη).
  Επί πλέον για τις περιπτώσεις αυτές, που είχε εκδοθεί άδεια και δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες για την ακύρωσή της, πρέπει να προβλεφθεί η υπαγωγή τους στην παρ.1 του άρθρο 90 με την καταβολή του παραβόλου της παρ.10 του άρθρου 83 ΧΩΡΙΣ την επιβάρυνση του 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Και τούτο διότι δεν πρέπει να τιμωρείται ο αναίτιος ιδιοκτήτης, ο οποίος θα επιβαρυνθεί και με τα έξοδα της άδειας νομιμοποιήσεως.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 08:50 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Σε σχέση με τα ενδιαφέροντα σχόλια, που ζητούν να απαλειφθεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 94, είναι προφανές, ότι αυτά αγνοούν την ανάγκη να προβλεφθεί η ένταξη αυτών των ακινήτων σε κάποια διαδικασία τακτοποίησης, διότι είναι δικαιοπολιτικά και συνταγματικά αδιανόητο (άρθρα 4 και 17 Συντάγματος) να μην προβλέπεται μια ξεκάθαρη διαδικασία για τους ιδιοκτήτες, που δεν ευθύνονται για την δικαστική ακύρωση των αδειών τους από τις τυπικές παραλείψεις της Διοίκησης.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 04:18 | Τρίμης Νικόλαος

  Ενώ το νομοσχέδιο τηρεί τους ίδιους κανόνες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων με αυτούς των νόμων 4014/11 και 4178/13, υπολογίζοντας το ίδιο ύψος προστίμου και απλώς διευκολύνει τον αυθαιρετούντα να υπαχθεί μειώνοντας στο μισό το παράβολο υπαγωγής και αυξάνοντας τον αριθμό των δόσεων, (αντιμετωπίζοντας κατ’ ουσία με ισότητα αυτούς που έχουν ήδη υπαχθεί και αυτούς που θα υπαχθούν με τον νέο νόμο), στην περίπτωση των αυθαιρέτων της κατηγορίας του άρθρου αυτού, επιβάλλει επιβάρυνση υπέρμετρη σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους και στην ουσία το καθιστά ανενεργό. Η προσθήκη του όρου να πληρωθεί το 20% του ειδικού προστίμου, θα οδηγήσει τους περισσότερους στην επιλογή της τακτοποίησης με πληρωμή του ειδικού προστίμου παρά στην έκδοση αδείας νομιμοποίησης της οικοδομής που θα ήταν και το πιο ορθό. Και τούτο διότι στην συντριπτική πλειοψηφία των υπαγομένων σ’ αυτήν την κατηγορία, το συνολικό κόστος 20% του ειδικού προστίμου συν το κόστος έκδοσης άδειας νομιμοποίησης, είναι μεγαλύτερο από την καταβολή του συνόλου του ειδικού προστίμου. Και μάλιστα στην πρώτη περίπτωση η απαίτηση της καταβολής είναι άμεση ή έστω εν μέρει (το κόστος της άδειας) σε βάθος τριετίας , ενώ στην δεύτερη περίπτωση η αποπληρωμή του προστίμου γίνεται σε βάθος μέχρι σχεδόν επτά χρόνια (80 δόσεις), και επί πλέον έχει και την έκπτωση του 20% αν ενταχθεί στο πρώτο εξάμηνο ισχύος του νέου νόμου. Όπως γίνεται αντιληπτό και με την σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία, ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει την τακτοποίηση της αυθαιρεσίας με την πληρωμή του ειδικού προστίμου. Επί πλέον πρέπει να ειπωθεί ότι οι ιδιοκτήτες της κατηγορίας αυτής , ναι μεν έχουν αυθαιρετήσει άλλα δεν έχουν υποβαθμίσει το περιβάλλον, αφού ούτως ή άλλως ο νόμος τους επέτρεπε να οικοδομήσουν αυτά που αυθαιρέτως κατασκεύασαν στο οικόπεδό τους, εν αντιθέσει με άλλους που έχουν υπερβεί την επιτρεπόμενη δόμηση ή κάλυψη του οικοπέδου τους , υποβαθμίζοντας έτσι το περιβάλλον. Και όμως ο πρώτος πληρώνει περισσότερα ή έστω τα ίδια απ’ ότι ο δεύτερος, για ίδια τετραγωνικά αυθαιρέτου κτίσματος.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνω την απαλοιφή της υποχρέωσης καταβολής του 20% του ειδικού προστίμου για την ένταξη στο άρθρο αυτό, και ταυτόχρονα για λόγους ισονομίας με τους προηγούμενους νόμους τον διπλασιασμό του παραβόλου ένταξης για τα αυθαίρετα της κατηγορίας αυτής .
  Τα κέρδη της πολιτείας θα είναι πολλαπλάσια , διότι αφ’ ενός θα βοηθηθούν έτσι και οι χειμαζόμενοι τα χρόνια αυτά κλάδοι των μηχανικών, αφ’ ετέρου η πολιτεία θα εισπράξει σχεδόν τα ίδια ποσά από τα παράβολά, τις κρατήσεις για την έκδοση της αδείας, το ΦΠΑ της αμοιβής και την προκαταβολή του φόρου μηχανικών και μάλιστα σε ποιο σύντομο διάστημα.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 13:51 | Λευτέρης Βερύκοκκος

  α)Ν4178, άρθρο 48 που τροποποιεί το άρθρο 4 του ν4067/12:
  παρ6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν
  να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης.
  και ν4178, άρθρο23.1.α:τα παραπάνω, εφόσον καταβληθεί το παράβολο του άρθρου 11 παρ10.
  στο νέο προτεινόμενο άρθρο δεν αναφέρεται το «ή αυτές (οι διατάξεις) που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής της».εννοείται ή έχει παραλειφθεί σκόπιμα;

  Β)γιατί εφόσον εκδοθεί άδεια πρέπει να καταβληθεί και το 20% του προστίμου; το θεωρώ υπερβολή και μάλλον πρέπει να παραλειφθεί.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 12:17 | Σπύρος

  – Μπορεί να επιλέξει κάποιος την τακτοποίηση και όχι τη νομιμοποίηση σε περίπτωση που δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:21 | Αγλαϊα Σαμολαδα

  Η κατευθυνση πρεπει να ειναι προς την εκδοση αδειας νομιμοποιησης.
  Πρεπει να καταργηθει το 20% του ενιαιου ειδικου προστιμου, και να παραμεινει μονο το παραβολο.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 14:52 | A.K.

  Ίσως να γίνει πιο σαφές ότι δεν υφίσταται απαγόρευση υπαγωγής του άρθρου 73 αν πρόκειται να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 23:13 | Σπύρος

  – Για ποιο λόγο προστέθηκε η υποχρέωση καταβολής του 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου στις άδειες νομιμοποίησης και κατεδάφισης; Έτσι θα γίνει πιο ελκυστικός ο νόμος; Με αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς;

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 02:18 | ΒΛΑΣΙΟΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  πρεπει να καταργηθεί το 20%.Ήδη είανι μικρό το ποσοστό των ιδιοκτητών που πανε για έκδοση άδειας νομιμοποιησης, με το 20% θα είναι ακομη λιγότεροι.Η κατευθυνση πρεπει να ειναι προς τις νομιμοποιήσεις κ οχι τακτοποιήσεις

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 13:26 | Παναγιώτης

  Η παράγραφος 1 αναφέρεται για αυθαιρεσίες που δύναται να υπαχθούν και να νομιμοποιηθούν με βάση την κείμενη νομοθεσία. (Στην κείμενη νομοθεσία για οποιαδήποτε άδεια χρειάζεται η συναίνεση των συνιδιοκτητών) .
  Σύμφωνα με το Άρθρο 82 – παρ. 5 του παρόντος συνιδιοκτήτες εξ’ αδιαιρέτου αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, δύνανται να αιτούνται την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του παρόντος, ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών συνιδιοκτητών .
  Άρα για να μην έχουμε μια ουτοπία και να μπορείς ουσιαστικά να νομιμοποιήσεις μια αυθαιρεσία η οποία δύναται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα με τον εκάστοτε Οικοδομικό Κανονισμό και των λοιπών κανονιστικών διατάξεων της περιοχής θα πρέπει να εξαιρείται από την κείμενη νομοθεσία η συναίνεση των συνιδιοκτητών αν έχεις αιτηθεί υπαγωγή στον παρόντα σύμφωνα με το Άρθρο 82 / παρ. 5 !

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 11:27 | Πασχαλης Μορελας

  Δηλαδή ισχύει το αντίστοιχο άρ.8 παρ.8.5 του ν. 1512/85?

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 11:28 | Πασχαλης Μορελας

  Δηλαδή ισχύει το αντίστοιχο άρ.8 παρ.8.8 του ν. 1512/85?

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:53 | Χρήστος Γαβριηλίδης

  Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θα είναι επικερδές να αναφέρονται και σε ημιτελή κτήρια (π.χ. τμήμα του φέροντα οργανισμού) ή κατασκευές της παρ. Γ του άρθρου. 90, που ανεγέρθησαν και μετά την 27.6.2011 και δύναται να νομιμοποιηθούν και εφόσον αυτά θα έχουν όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας (αρτιότητα, αποστάσεις, εκτός δασικών χαρτών και χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κ.τ.λ.)
  Να επισημανθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών που εξαπατήθηκαν από μηχανικούς και ξεκίνησαν την κατασκευή κτηρίων (μετά το 2011) χωρίς ποτέ ο υπεύθυνος μηχανικός να εκδώσει άδεια δόμησης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 15:08 | K. TZINA

  Θα μπορούσε να προστεθεί διάταξη για την αποκατάσταση των κτισμάτων που
  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ στο παρελθόν κατεδαφίστηκαν μερικώς ή τραυματίστηκαν (δεν υπέστησαν ολοκληρωτική κατεδάφιση ) τα οποία ΔΕΝ είχαν ανεγερθεί σε Δασικές Εκτάσεις, Αρχαιολογικούς Χώρους Αιγιαλούς ή Ρέματα ώστε να έχουν την τύχη των λοιπών κτισμάτων της ίδιας περιοχής που σήμερα τακτοποιούνται και ελαφρυνσης του προστίμου προς ηθική αποκατάσταση.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 12:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΔΟΣ Πρόεδρος Α. / ΤΕΕ-ΤΔΚ & Συλλόγου Πολ. Μηχ. Χανίων

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 90 αναφέρει:
  «…2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί προ της υποχρέωσης έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας με την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, υπό την προϋπόθεση να αναλάβει ο νέος κύριος την υποχρέωση αυτή, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο…»
  Δυστυχώς παρ’ όλο που και στον προηγούμενο νόμο 4178 / 2013 αναφέρει ακριβώς το ίδιο δεν αρκεί σήμερα η παραπάνω προϋπόθεση αλλά πρέπει σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ να αλλάξει η υπαγωγή από νομιμοποίηση με υποχρέωση έκδοση οικοδομικής άδειας σε τακτοποίηση με ρύθμιση και πληρωμή του 30 % του προστίμου που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη παράβαση ενώ διαφορετικά θα αρκούσε το παράβολο. Βέβαια υπάρχει πάντα η δυνατότητα να εκδοθεί η οικοδομική άδεια άμεσα και όχι μέσα στην τριετία που προβλέπει το νομοσχέδιο, ώστε να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση, ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα εφικτό για διαφόρους λόγους (άμεση μεταβίβαση, πρόσθετο κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας κλπ).
  Να διευκρινιστεί αν θα αρκεί η πρώτη προϋπόθεση ή θα απαιτείται και η δεύτερη σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:07 | Κατερίνα

  Θεωρώ εντελώς λανθασμένη την τοποθέτηση της κόκκινης γραμμής της 28.07 για περιπτώσεις της παραγράφου 3. Θα πρέπει την δυνατότητα απαλλαγής από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης με την προϋπόθεση της κατεδάφισης του αυθαιρέτου και την επαναφορά της χρήσης να την έχουν όσοι το έκαναν είτε πριν είτε μετά την 28.07. Το ΣΤΕ δεν αναφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα μπορούσε να τεθεί μία προθεσμία για όλους να το πράξουν εφόσον το επιθυμούν για να μην μπούμε στην λογική κάντο τώρα και στην χειρότερη το ρίχνεις το νομιμοποιείς και καθάρισες.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:39 | ΕΥΤΥΧΙΑ

  Στην παρ. 1 αναφέρει ότι μπορεί να εκδοθεί άδεια αν εξοφληθεί αν εξοφληθεί το παράβολο και το 20% , ενώ στο αρθ.89 παρ.5 το 30% του προστίμου. Πιο από τα δύο ισχύει? Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να εκδόσει οικοδομική άδεια για αποπεράτωση ορόφου και νομιμοποίηση ποιο ποσοστό θα πρέπει να έχει αποπληρώσει?

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 09:12 | Γιώργος

  Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί προθεσμία εντός της οποίας η κατεδάφιση ή επαναφορά χρήσης θα δίνει δυνατότητα υπαγωγής στον νόμο του κατεδαφισθέντος ακινήτου ή της χρήσης που επαναφέρθηκε.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 09:04 | Θοδωρής

  Θα ήταν δίκαιο να δοθεί η δυνατότητα υπαγωγής μετά από κατεδάφιση ή επαναφορά χρήσης ακόμα και για τα μετά της 28.07.2011. Είναι κάτι το οποίο δεν θα προσκρούσει στην απόφαση του Στε η οποία θέτει την κόκκινη γραμμή του 2011, εισπρακτικά μπορεί να αποδόσει είναι προς όφελος του περιβάλλοντος και θα απεγκλωβίσει ανθρώπους που εν γνώσει τους ή μη έχουν παρανομήσει και θέλουν να διορθώσουν το λάθος τους.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:19 | Μαρία Κουτρούλη

  Στην εγκύκλιο 4/2013 και στις επισημάνσεις του αρθρου 23 παρ.4 γίνεται δεκτό για αυθαίρετες κατασκευές προ 28.07.2011 να κατεδαφιστούν οποτεδήποτε και μάλιστα ανεξάρτητα από τις απαγορεύσεις του αρθρου 2 του ν.4178/2013 να μπορούν να υπαχθούν με την καταβολή του σχετικού παραβόλου. Θεωρώ πως για την προστασία του περιβάλλοντος είναι σωστό να συνεχιστεί το μέτρο αυτό.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 20:26 | ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  δεν πρεπει να χρεωνεται με προστιμο η κατεδαφιση διοτι απαλλασεται το περιβαλλον απο το αυθαιρετο

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:30 | Π.Ν.

  παρ3. Ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τις «Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστεί πριν τις 28.7.2011» , δεν γίνεται αναφορά για αυτές που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, όπως τις είχε συμπεριλάβει ο Ν.4178/13 (άρθρο 23, παρ.3)

 • Κατεδάφιση αυθαιρέτου δεν πρέπει να χρεώνεται με πρόστιμο. Είναι σπάνια περίπτωση και συμφέρει την πολιτεία να απαλλαγεί από αυθαίρετο με έξοδα του ιδιοκτήτη και χωρίς να απασχολεί το προσωπικό της.
  Επίσης η κατεδάφιση νομίμου κτιρίου χωρίς την σχετική άδεια (αυθαίρετη κατεδάφιση), δεν θα πρέπει να επιβαρύνει με πρόστιμο ανέγερσης όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, αλλά με πρόστιμο αναλυτικού προϋπολογισμού. Διότι εδώ πρόκειται για αυθαίρετη «εργασία», και όχι για αυθαίρετη ανέγερση.

 • 3.Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστεί πριν τις 28.7.2011…..
  Γιατί όχι και μετά τις 28.7.2011. Αφού ο παραβάτης οικειοθελώς απαλλάσσει το περιβάλλον από το αυθαίρετο με δικά του έξοδα πρέπει να αδρράξουμε την ευκαιρία. Να μπορεί και αυτός να υπαχθεί με 500€ παράβολο.
  Το να υποχρεωθεί σε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης για να γκρεμίσει του δημιουργεί μία δυσβάστακτη επιβάρυνση. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι αντικίνητρο για την κατεδάφιση. Πρόστιμο δεν πληρώνεται ποτέ από μη έχοντα. Και το αυθαίρετο παραμένει για πάντα αφού η πολιτεία εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δεν θα μπει στον κόπο.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 15:24 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Στην παρ.1 του αρ.90, θα πρέπει να καταργηθεί η καταβολή του 20% του ενιαίου προστίμου και να παραμείνει μόνο το παράβολο. Το 20% θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στους ιδιοκτήτες να εφαρμόσουν την νομιμότητα καθώς αυξάνει το κόστος σημαντικά σε πολλές περιπτώσεις. Μην αποθαρρύνετε την κοινωνία από την εφαρμογή της νομιμότητας βάζοντας οικονομικές επιβαρύνσεις.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 15:41 | Σαλούστρος Γιάννης

  Στον N.4178 προβλέπεται η νομιμοποίηση των κτισμάτων να γίνεται με την πληρωμή μόνο του παραβόλου, στον παρόντα νόμο προβλέπεται και πληρωμή προστίμου 20%. Αυτό ανεβάζει το κόστος για τους πολίτες και θα είναι αποτρεπτικό για τον καθένα που θα πρέπει να πληρώσει τις μελέτες στο μηχανικό και τις κρατήσεις στο κράτος για την έκδοση της άδειας νομιμοποίησης του κτίσματος.
  Νομίζω θα πρέπει να αφαιρεθεί το 20% και να καθοριστούν ίσως λίγο πιο αυξημένα παράβολα σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στον παρόν σχέδιο νόμου για αυτές τις περιπτώσεις.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 20:00 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 90, ίσως θα πρέπει να ενταχθεί και η κατεδάφιση κτίσματος χωρίς άδεια, ανεξάρτητα αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα, πιθανόν με αναλυτικό προϋπολογισμό ,(σαν παράβαση), επειδή η αυθαίρετη κατεδάφιση δεν αντιμετωπίζεται και δεν αναφέρεται πουθενά και αυτό ήταν θέμα τοσο για τον Ν.4014/11 , όσο και για τον Ν.4178/13.