Άρθρο 72 Περιπτώσεις αυθαιρέτων πριν την 28.07.2011

Οι αυθαίρετες κατασκευές καθώς και αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν την 28.07.2011 κατατάσσονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους:

1A) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις οι οποίες:

α) υφίστανται προ της 30.11.1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος ή
β) έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 720/1977 (Α΄ 297) ή
γ) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή
δ) έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή
ε) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255).

Οι ανωτέρω κατασκευές δεν είναι κατεδαφιστέες, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε αυτές και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών.

1B) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

Οι ανωτέρω κατασκευές που υπήχθησαν στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον κατά περίπτωση νόμο διαδικασίες, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου και εφόσον δεν βρίσκονται εντός προκηπίου.

Οι ανωτέρω κατασκευές εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, μετά την περαίωση της καθοριζόμενης διαδικασίας υπαγωγής δεν επιβάλλονται πρόστιμα και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών.

1Γ) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και του ν.4178/2013. Εξ αυτών:

α) Οι αυθαίρετες κατασκευές των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο αυτό
β) Οι αυθαίρετες κατασκευές που υπήχθησαν στον νόμο 4014/2011 (Α΄ 62) και περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες σε αυτόν διαδικασίες, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου και εφόσον δεν βρίσκονται εντός προκηπίου.
γ) Οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 4 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο αυτό διαδικασίες, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου και εφόσον δεν βρίσκονται εντός προκηπίου,

εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, μετά την περαίωση της καθοριζόμενης διαδικασίας υπαγωγής δεν επιβάλλονται πρόστιμα και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών.

δ) Οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο αυτό διαδικασίες και αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης Δ της κατηγορίας 4 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 1Γ γ) του παρόντος άρθρου και περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον ν.4178/13 διαδικασίες. Οι ανωτέρω κατασκευές τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων για το προβλεπόμενο στον ν. 4178/2013 και στον παρόντα νόμο χρόνο διατήρησής τους και δεν επιβάλλονται σε αυτές πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

Οι κατασκευές αυτές δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης κατά τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 35 του παρόντος νόμου με την αντιστοίχιση ίσου με την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.Δ., μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον βρίσκονται εντός Ζ.Α.Ε.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.

Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Περίπτωση 2: Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 62) και 4178/13

Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η υπαγωγή στις διατάξεις διατήρησης, ρύθμισης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 62) και 4178/13, δηλαδή δεν καταβλήθηκε εμπροθέσμως το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και δεν αναρτήθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα, είναι δυνατή η υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου με βάση τις διατάξεις του παρόντος δεν αναζητούνται.

Περίπτωση 3: Αυθαίρετο πριν την 28.07.2011 που υπάγεται για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος

Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που δεν υπήχθησαν σε προγενέστερες του παρόντος διατάξεις νόμων αναστολής επιβολής κυρώσεων, παρ’ ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τυγχάνουν αναστολής επιβολής κυρώσεων για τον κατά περίπτωση καθοριζόμενο χρόνο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί εμπροθέσμως η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται για τις ως άνω κατασκευές ή αλλαγές χρήσης οι διατάξεις του άρθρου 78.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4178/2018 ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Η ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ο ΣΥΜΨΙΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4178/2013 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ 4178/2013 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4178/2013 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΕΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4178/2013 ΕΝΩ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:15 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 72
  παρ.1Β, 1 Γ β), γ) εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές χωρίς αναφορά στην ταυτότητα κτιρίου. Αντίφαση με το Άρθρο 80 παρ. Δ που εξαιρεί οριστικά της κατεδάφισης με την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου.
  παρ. 1 Γ δ), Ποιες είναι οι αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης Δ της κατηγορίας 4 του άρθρου 9 τουν.4178/13 που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 1Γ γ) του παρόντος άρθρου και χρήζουν αντιστοίχιση ίσου με την υπέρβασή τους Τίτλου Σ.Δ. ?

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 01:04 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Οι 1Β και 1Γβ της περίπτωσης 1 του παρόντος άρθρου θέτουν διαφορετικές προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει εξαίρεση από κατεδάφιση σε σχέση με την περίπτωση Δγ (κατηγορία 4) του άρθρου 80. Τι θα ισχύσει?

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 20:15 | Πολίτης Ι.

  Για την Περίπτωση 2 του άρθρου 72 :
  σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.6 του ν.4178/13 (ΦΕΚ 174 Α/08.08.2013)
  «Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ’ αριθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β΄ 2167) δύνανται να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.»
  δόθηκε η εντύπωση ότι η ολοκλήρωση των δηλώσεων του ν. 4014/11 (υποβολή
  σχεδίων, έγγραφων κ.α, μόνον, χωρίς τροποποίηση της δήλωσης)
  μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια ισχύος του ν.4178/13.
  Όμως με την 2254/30-8-2013(ΦΕΚ 2184 Β’/05.09.2013) απόφαση Υπουργού και
  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 αυτής:
  «3. Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/4014 προκειμένου
  να ολοκληρωθούν»
  δηλαδή με την απόφαση αυτή, χάθηκε η δυνατότητα υποβολής σχεδίων στις
  ανολοκλήρωτες δηλώσεις του ν.4014/2011 και επιβλήθηκε η υπαγωγή στον ν.
  4178/2013. Η υπαγωγή, όμως, στον ν. 4178/2013 που απαιτεί νέες
  εξουσιοδοτήσεις και νέες δηλώσεις ιδιοκτητών προς τους μηχανικούς,
  καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη, σε περιπτώσεις που άλλαξαν οι ιδιοκτήτες
  λόγω μεταβιβάσεων ή κληρονομιών, λόγω μη κατανόησης του προβλήματος ή μή
  συνεννόησης εκ μέρους των νέων ιδιοκτητών και ο μηχανικός που δεν έχει
  συμβληθεί με τους νέους ιδιοκτήτες αλλά με τους παλαιούς, δεν μπορεί να
  ολοκληρώσει δηλώσεις του ν.4014/2011.
  Επειδή η απόφαση 2254/30-8-2013 δεν έλαβε δημοσιότητα που έπρεπε, διέλαθε
  της προσοχής πολλών συναδέλφων μηχανικών, δημιουργώντας προβλήματα
  επαγγελματικής αξιοπρέπειας. Ας δοθεί λοιπόν η δυνατότητα για ένα εύλογο
  χρονικό διάστημα της ολοκλήρωσης δηλώσεων του ν.4014/2011 με την υποβολή
  σχεδίων και άλλων εγγράφων που απαιτεί ο ν.4014/2011 χωρίς την μεταφορά σε
  άλλον νόμο.
  Επίσης ας διευκρινισθεί ότι παραμένει σε ισχύ το άρθρο 2 παρ.1 της
  απόφασης 2254/30-8-2013, ως αυτό έχει τροποποιηθεί με την
  60069/29.12.20014 (ΦΕΚ 3534 Β/ 30.12.2014) :
  «1. Ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

 • Περίπτωση 1: Δεδομένου ότι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού δε διαθέτει αεροφωτογραφίες για την περίοδο μεταξύ 1945 και 1960 και ότι το αρχείο αεροφωτογραφιών της ΕΚΧΑ δεν καλύπτει όλες τις χρονικές περιόδους, σε πολλές περιπτώσεις η απόδειξη για το αν ένα κτίριο υφίσταται πριν από το 1955 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αεροφωτογραφίες. Σημειώνεται ότι το αρχείο της ΕΚΧΑ δεν είναι προσβάσιμο στους μηχανικούς της επαρχίας καθώς τόσο η αναζήτηση όσο και η παραγγελία πραγματοποιείται μόνο με φυσική παρουσία, εν έτη 2016. Βέβαια τις υπηρεσίες αναζήτησης και παραγγελίας αεροφωτογραφιών εξ αποστάσεως τις παρείχε ο καταργημένος ΟΚΧΕ! Επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε τη γνωμοδότηση των ΣΑ για το εάν το κτίριο υφίσταται πριν από το 1955, ή να το βεβαιώνει η ΥΔΟΜ κατόπιν αυτοψίας με γνώμονα τον τρόπο κατασκευής χωρίς να επηρεάζεται η βεβαίωση από ενδεχόμενες μεταγενέστερες επεμβάσεις. Διαφορετικά ως προ του 1955 θα θεωρούνται μόνο τα ετοιμόρροπα κτίρια που εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους.

  Περίπτωση 2: Σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013 (ΦΕΚ 2184/Β/5.9.2013) η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 60069 (ΦΕΚ 3534/Β/30.12.2014) «ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών». Ωστόσο, λόγω απουσίας μεταβατικής διάταξης η προθεσμία αυτή καταργείται με αποτέλεσμα να απαιτείται η μεταφορά στις διατάξεις του νέου νόμου των δηλώσεων του Ν.4178/2013 για τις οποίες δεν έχουν αναρτηθεί τα δικαιολογητικά. Συνέπεια της παραπάνω μεταφοράς είναι η αλλοίωση της συμφωνίας μεταξύ μηχανικού και ενδιαφερόμενου δεδομένου ότι για την υπαγωγή στις διατάξεις του νέου νόμου απαιτείται στο σύνολο των περιπτώσεων η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας. Οι μηχανικοί για ακόμη μία φορά θα παρουσιαστούν ως αφερέγγυοι χωρίς να φέρουν ευθύνη για αυτό καθώς έχουν δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 8/2/2019 (με την τελευταία παράταση), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας για όλες τις περιπτώσεις. Φαίνεται το κράτος να μην έχει συνέχεια.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 18:37 | Δ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
  1–ΑΓΟΡΑΣΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1967, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ 1968 ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.410/68. ΔΗΛΑΔΗ:
  A/ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
  Β/ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
  Γ/ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
  Δ/ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ.
  2—ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 3 ΤΗΣ 1-10-2013 ΤΟΥ Ν.4178/13 ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1/
  ΣΤ’ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ΑΡΘΡΟ 1/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3/ ΠΑΡ.2δ
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: ∆εν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/13 αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν δηλωθεί µε το ν. 410/68 ή το ν. 720/77, δεδομένου ότι καλύπτονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1337/83.
  3—ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72, ΕΞ ΑΡΧΗΣ

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 17:13 | Κατερίνα

  Αν και έχει ειπωθεί καθ’επανάληψη από προηγούμενους σχολιαστές, κατά την άποψη μου δηλώσεις που είναι σε καθεστώς υπαγωγής κατά τον ν. 4178 πρέπει να έχουν την ευκαιρία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των διαδικασιών με τον υφιστάμενο νόμο 4178 εκτός για όσους πολίτες επιθυμούν την μετάβαση στον νέο νόμο προαιρετικά. Οι διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών του 4178 είναι εμπρόθεσμες έως και 24 μήνες από την λήξη του νόμου και όλοι οι μηχανικοί έχουν κάνουν προγραμματισμό βάσει αυτού. Ευχαριστώ

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 22:33 | Βαρυπάτης-Καραγιαννίδης Παναγιώτης

  Θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόμενη ημερομηνία 08-02-2018 για την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του Ν.4014/11 όπου δέν υπήρχε η δυνατότητα υποβολής μετά την ακύρωση του νόμου από το ΣΤΕ.
  Πρέπει να διευκρινιστεί τι θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα μετά από την 08-10-2016 όπου παύει να ισχύει ο Ν.4178/13 και μέχρι την δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου νόμου. Θα πρέπει να δοθεί παράταση του χρόνου υπαγωγής στον Ν.4178/13.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 17:06 | Σπύρος

  – Θα πρέπει να μπορεί να δοθεί στο μηχανικό η επιλογή είτε της διατήρησης της δήλωσης του Ν.4178/13 είτε της μεταπήδησης στο νέο νόμο ανάλογα με το συμφέρον και τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων των πελατών του. Επίσης η μεταπήδηση στο νέο νόμο θα πρέπει να γίνεται χωρίς εξουσιοδότηση και υπεύθυνες δηλώσεις με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα το συμφέρον του πελάτη του. Δεν είναι δυνατόν κάθε τρεις και λίγο που αλλάζουν οι νόμοι ρύθμισης αυθαιρέτων οι μηχανικοί να ξεσκονίζουν συνεχώς το πελατολόγιό τους και να στέλνουν τους πελάτες τους για νέα γνήσια υπογραφής. Μειώνεται η αξιοπιστία τόσο του κλάδου των μηχανικών όσο και του κράτους απέναντι στους πολίτες. Ο μηχανικός έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί να αναλάβει τη ρύθμιση των αυθαιρέτων του πελάτη του, δεν χρειάζεται αυτό να γίνεται συνεχώς. Εννοείται ο κάθε μηχανικός θα πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να κοστολογήσει την επιπλέον εργασία του και να συνάψει νέα συμφωνητικά με τους πελάτες του.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 22:31 | ΗΛΙΑΔΟΥ

  Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) έχουν ήδη εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης βάσει των διατάξεων του εν λόγω νόμου.
  Ως εκ τούτου, η παρ. 1Β θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
  «1B) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
  Οι ανωτέρω κατασκευές που υπήχθησαν στο νόμο 3843/2010 (Α΄ 62) και περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου και εφόσον δεν βρίσκονται εντός προκηπίου, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, μετά την περαίωση της καθοριζόμενης διαδικασίας υπαγωγής δεν επιβάλλονται πρόστιμα και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών.»

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 14:21 | Εύη Στυλιανίδη

  1. Λάβετε υπόψη την Υπ. Απόφαση 60069/14 η οποία ορίζει ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών δικαιολογητικών την 8-10-2018 και να γίνει η ανάλογη ρητή διατύπωση. Η παρούσα διατύπωση είναι ασαφής και επιδέχεται ερμηνειών. Αν θέλετε αυτή η υπ. απόφαση να καταργηθεί και να αίρεται η προθεσμία των 2 ετών, ας διατυπωθεί ξεκάθαρα και μετά επί αυτού να γίνει ξανά διαβούλευση.
  2. Ξεκαθαρίστε την τύχη των δηλώσεων του Ν.4014/11. Στα ακίνητα όπου οι υπερβάσεις είναι πάνω από το 40% και 20% για τα αντίστοιχα πολεοδομικά μεγέθη και άρα δεν θα εξαιρούνται από την κατεδάφιση, τί θα γίνεται? Θα μένουν ρυθμισμένα για 30 χρόνια? Γενικά, πώς ακίνητα που ρυθμίστηκαν με έναν αντισυνταγματικό νόμο θα εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση?
  Θα είναι απαιτητή η μετάβασή τους στο νέο νόμο σε περίπτωση δικαιοπραξίας ή διοικητικής πράξης όπως γίνεται και σήμερα ? (γιατί στο άρθρο 63 το αναιρείτε και αυτό και επιτρέπετε δικαιοπραξίες με δήλωση του Ν.4014/11, χωρίς να έχει μεταβεί σε μεταγενέστερο νόμο). Μήπως έτσι υπάρξει ζήτημα αντισυνταγματικότητας και του παρόντος νόμου?

  Εύη Στυλιανίδη
  Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 11:10 | Γώγου Κατερίνα

  Παρακαλώ να διευκρινίσετε με μεγαλύτερη σαφήνεια τί θα γίνει με τις δηλώσεις του Ν4178 που βρίσκονται σε α) υπαγωγή β) οριστική υπαγωγή.
  -περ 1γ Τί σημαίνει «και περαίωσαν εμπρόθεσμα» ενώ παρακάτω «μετά την
  περαίωση…΄»;
  -περ 2 Δεν είναι λογικό και δίκαιο να θεωρούνται ως μη περαιωμένες οριστικές υπαγωγές στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση στοιχείων εφόσον η προθεσμία του Ν4178 έδινε 2 χρόνια περιθώριο.
  ευχαριστώ

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 11:21 | ΑΙΜΙΛΙΑ

  θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ.60069/2014 Απόφαση ημερομηνία 8.2.2018 για την ανάρτηση των απαιτούμενων διακαιολογιτικών.
  Δημιουργείται σοβαρό ζήτημα τόσο για τους μηχανικούς όσο και για τους πολίτες.Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να δωθεί η δυνατότητα στους μηχανικούς να κλείσουν τις υποθέσεις τους με τις διατάξεις του 4178 και στο χρονοδιάγραμμα που τους έχει δωθει και να μην αναγκαστουν να προσαρμόσουν εκ νέου τις ήδη υποβληθείσες υποθέσεις. Οι μηχανικοί καλούνται να μελετούν εξ’ αρχής τις υποθέσεις χωρίς οικονομικό αντίτημα ενώ και οι πολίτες επιβάρυνονται πιθανόν με διαφορές προστίμων και ανταποδοτικά.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 07:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 72 :
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
  Όταν αναφέρεται « δεν αναρτήθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα» εννοεί μέσα στην προθεσμία που έληγε 8-2-2018 σύμφωνα με την ΚΥΑ 4570/1-2-2016 ή την έναρξη ισχύος του νέου νόμου; Να διευκρινιστεί.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 19:15 | Πετρος Σταματουκος

  Ειναι επιτακτική αναγκή να αποσαφνηστεί απο τον νέο νόμο να ειναι η δυνατή η ολοκλήρωση των υποθέσεων του Ν.4178/13 μέσα στην προθεσμία που προβλέπετε για την καταβολή των δικαιολογητικών (8-2-2018), ανεξαρτήτως ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τυχόν άλλων ελλείψεων.