Άρθρο 30 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και Τράπεζα δικαιωμάτων δόμησης και κοινοχρήστων χώρων – Ορισμοί

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:
α) Βαρυνόμενο ακίνητο: είναι το ακίνητο για το οποίο δύναται να χορηγηθεί “Τίτλος Δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης” κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου,
β) Ωφελούμενο ακίνητο: είναι το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά πρόσθετου Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από βαρυνόμενο ακίνητο, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου,
γ) Μεταφορά συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.): είναι η αφαίρεση συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο,
δ) Πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.: είναι η υλοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω Μ.Σ.Δ.. Ως υλοποίηση νοείται η έκδοση της Απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, για την αντιστοίχιση και μεταφορά του Δικαιώματος σε ωφελούμενο ακίνητο, και την συνακόλουθη εξαργύρωση του με χρήμα μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων,
ε) Τίτλος δικαιώματος Μ.Σ.Δ.: ή απλώς “Τίτλος Μ.Σ.Δ.” είναι ο κατά το άρθρο 33 του παρόντος νόμου τίτλος που χορηγείται στους δικαιούχους βαρυνόμενων ακινήτων και στον οποίο ενσωματώνεται το εγκριθέν δικαίωμα τους για Μ.Σ.Δ.,
στ) Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων: είναι το κατά το άρθρο 31 του παρόντος νόμου, Ηλεκτρονικό Σύστημα, με έδρα τις περιφερειακές Διευθύνσεις Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, καταχώρισης των στοιχείων, Τίτλων Μ.Σ.Δ., Ζ.Υ.Σ. και Ζ.Α.Ε.Σ. αντιστοίχισης Μ.Σ.Δ. σε ωφελούμενα ακίνητα, και του συνόλου των στοιχείων που αφορούν στην διαδικασία αυτή,
ζ) Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή ” (Ζ.Υ.Σ.): είναι η ζώνη, όπου συντρέχουν τα κριτήρια του άρθρου 36 του παρόντος νόμου εντός της οποίας επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ., σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται με το διάταγμα έγκρισής της,
η) Ζώνη Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή” (Ζ.Α.Ε.Σ): είναι η περιοχή όπου συντρέχουν τα κριτήρια του άρθρου 37 του παρόντος νόμου εντός της οποίας επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. ειδικά για την διατήρηση και οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση των αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων και κατασκευών της Κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 και της Κατηγορίας 5 του άρθρου 80 του παρόντος σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται με την απόφαση έγκρισής της.

  • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 11:06 | WWF Ελλάς

    Κατ’ αρχήν οφείλουμε να σχολιάσουμε την έλλειψη οποιασδήποτε αιτιολόγησης της μη εφαρμογής του ήδη ισχύοντος πλαισίου για τη ΜΣΔ. Για ποιους ακριβώς λόγους καταφεύγει η Διοίκηση σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, για ένα θέμα το οποίο είναι ήδη νομικά ρυθμισμένο;